Список предметов

Рефераты по инвестициям

Cовременные аспекты фондовой биржи

Целью данной работы является исследование роли мировой фондовой биржи. В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:
— исследовать сущность, задачи и организация биржевого рынка;
— исследовать особенности биржевого рынка ценных бумаг в России;
— исследовать различные фондовые индексы, по которым рассчитывается курс ценных б
18 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

IRR - внутренняя норма доходности

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова invest – вкладывать (некоторые авторы считают, что слово «инвестиции» происходит от латинского investire – облагать). В наиболее широкой трактовке инвестиции представляют собой вложение капитала во всех его формах в различные объекты (инструменты) с целью последующего его увеличения (получения прибыли и достижения иного экономического и внеэкономического результата). 09 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Iнвестиції в нерухомість

Важным свойством недвижимости как инвестиционного инструмента достаточно высокий уровень текущего дохода по сравнению с другими основными классами активов. Ни один другой из основных классов активов не обеспечивает одновременно высокого уровня текущего дохода в сочетании с возможностью долгосрочного прироста капитала. Акции, конечно, предлагают прирост капитала в долгосрочной перспективе, но они дают, как правило, очень небольшой текущий доход. Облигации предлагают текущий доход (хотя он, как правило, меньше, чем по недвижимости), но маленькие возможности прироста капитала. 11 Ноября 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Iнвестиційний менеджмент

В умовах розвитку економіки на ринку нерухомості України почали з’являтись нові професійні учасники. Серед них варто виділити девелоперські компанії. Визначимо, що девеперська компанія – організація, що отримує прибуток від створення та розвитку об’єктів нерухомості, підвищуючи їх вартість. В широкому розумінні – це юридична або фізична особа, що забезпечує просування та реалізацію проекту у сфері нерухомості. 17 Марта 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Iнноваційно-інвестиційна діяльність

Мета та задачі дослідження полягають у розробці теоретично обґрунтованого організаційно-економічного механізму комплексної оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу та системи управління ними.
Завданнями випускної роботи є:
розкрити об’єктивний та суб’єктивний характер змісту та сутності категорії «управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» ;
визначити теоретичні аспекти інноваційної та інвестиційної діяльності, сутність поняття «інновації» та «інвестиції»
проаналізувати існуючі методичні підходи до оцінки інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства, на цій основі запропонувати доцільну методику оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності та оцінки використання інвестицій;
дослідити стан та виявити основні проблеми розвитку підприємств машинобудування, визначити особливості їх діяльності в сучасних умовах, оцінити рівень конкурентоспроможності, фінансовий стан, потенціал, економічну безпеку;
сформувати базові стратегії розвитку підприємств за умов їх об’єктивної комплексної економічної діагностики;
23 Октября 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Microsoft: инвестиционная деятельность

Microsoft — мировой лидер в области программного обеспечения, ИТ-услуг и решений. Это одна из крупнейших глобальных корпораций, с представительствами более чем в 112 странах мира и 90,4 тыс. сотрудников. Бренд Microsoft один из самых сильных и дорогих в мире — согласно исследованию Best Global Brands 2010, его ценность составляет более 60 млрд долл. 10 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Portfolio management

The purpose of this report is to produce an endowment management plan, providing substantial cash flows for current bursary and scholarship payments. Additionally, it aims to address the problem of rising needs for financing in the future, due to the growing number of students. Specifically, great attention is paid to the development of an investment policy statement (IPS), and asset allocation. All the recommendations are underpinned by the economic, industry and individual share analysis. The report structure is presented as follows: the first part covers the questions of the IPS development, including a spending policy; the second part aims at capital market expectations analysis; the third part focuses on asset allocation; finally, some conclusions are drawn. 11 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Євробонди як інструмент залучення інвестицій

Залучення іноземних інвестицій залишається на сьогодні актуальним для багатьох країн, ринкова економіка яких перебуває в стані розвитку. Залучення інвестицій для потреб компаній є наслідком появи нових можливостей на внутрішньому та зовнішньому ринках, які вимагають значних капіталовкладень. При цьому все більше уваги приділяється використанню найбільш оптимальних шляхів залучення іноземних інвестицій. Одним із таких шляхів є власне випуск і продаж єврооблігацій. 14 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестеційний менеджмент

1. Сутність, мета й завдання інвестиційного менеджменту.
2. Послідовність розробки інвестиційного бізнес-плану.
3. Проектом передбачено інвестиції в сумі 400 тис. грн. Річний прибуток — 100 тис. грн. Відсоток на капітал становить 15 %. Чи доцільно вкладати кошти в цей проект, якщо його тривалість:
1) 5 років;
2)8 років
12 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

інвестицї

Звертаючись до аналізу інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» можна сказати, що підприємство скористалося цими засобами підвищення фінансової ефективності діяльності, а саме оптимізувало схему надання послуг, сприяло підвищенню кваліфікації своїх працівників, особливо працівників бухгалтерії, а також визначило оптимальний стиль управління підприємством. 19 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Інвестиції в Україні: стан і проблеми

Інвестиції є (в образному змісті) як би воротами науково-технічного прогресу. Науковий потенціал країни, що раніш відрізнявся світовим рівнем досягнень у різних областях фундаментальної науки і техніки, з поновленням інвестиційної активності одержить новий подих. Ефективно вирішити проблему зниження ресурсо- і енергоємності можна тільки шляхом широкого впровадження нових технологій сучасної техніки, зв'язавши воєдино інтереси наукових досліджень і практики через потреби ринку 19 Января 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиції В Україну і за кордон

Політична нестабільність — основна негативна ознака інвестиційного клімату в Україні. Крім того, непріоритетні напрями розвитку економічної політики, нестабільна законодавча база щодо іноземного інвестування— чинники, що за даними світових рейтингових агентів, обумовлюють належність України до країн з підвищеним рівнем політичних й економічних ризиків. 04 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційні банки та їх необхідність в Україні

Поняття інвестиційного банку є далеко не новою дефініцією в науці і практиці, яке розглядається в різних роботах вітчизняних та зарубіжних учених. Однак на сучасному етапі економічних реформ в Україні зростає необхідність більш повного і детального вивчення особливостей цього виду спеціалізованих банківських інститутів, оскільки мені здається, що саме інвестиційні банки можуть стати одним із механізмів вирішення довготермінових проблем соціально-економічного розвитку країни й забезпечення стійкого економічного зростання через збільшення темпів зростання інвестицій у реальний сектор економіки й підвищення конкурентоспроможності підприємств. 27 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційні ризики та їх оцінка

Про важливість врахування інвестиційних ризиків свідчить чимала увага, що приділяється даній проблемі дослідниками у багатьох країнах. За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливо гострою через нестабільність податкового режиму, падіння курсу національної валюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому для капіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливо ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків. 17 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційна діяльність в Україні

Мета курсової роботи: на основі аналізу ефективності інвестицій, їхньої ролі в економічній системі держави розглянути стратегію інвестиційної діяльності в Україні і шляхи її активізації з урахуванням правового регулювання інвестиційного процесу на території нашої держави.
Завдання дослідження:
1. Розглянути категорії поняття і сутність інвестицій і вивчити стан інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки країни.
2. Вивчити основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
3. Проаналізувати сучасний стан інвестиційної діяльності та інвестиційного стану в Україні.
22 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна діяльність комерційних банків - Банківська справа

Ціль дослідження припускає рішення наступних завдань:
1. етапи розвитку
2. розкрити основні напрямки інвестиційної діяльності банку;
3. розробити напрямку вдосконалювання інвестиційної діяльності банку. 1. Поняття та види банківських інвестицій.
21 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційна діяльність на фондовому ринку комерційних банків

В умовах ринкової трансформації економіки в Україні важливого значення набуло вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. Це зумовлено передусім тим, що банківська система, як інституційний акумулятор та розподільник інвестиційних ресурсів, належить до ризикових елементів ринкової економіки. Окрім того, банківське інвестування демонструє свої зростаючі можливості і поступово перетворюється у вагомий чинник формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку української економіки. Усе це надає дослідженню проблем управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні підвищеної актуальності і значущості. 02 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій

На рубежі ХХ – XXI століть у світовій економіці спостерігається інтенсивна глобалізація виробничої та інвестиційної діяльності, що призводить до поступового об’єднання історично відособлених і різних економік у єдине ринкове господарство. У ході цього процесу відбувається утворення нової економічної системи, у якій бар’єри на шляху міжнародної інвестиційної, виробничої і торговельної діяльності або цілком відсутні, або зведені до мінімуму. Основою глобалізації та її головною рушійною силою є транснаціональні корпорації (ТНК), які завдяки прямим закордонним інвестиціям (ПЗІ) постійно посилюють свій вплив як на розвиток міжнародних економічних відносин, так і на конкурентноздатність національних економік. 28 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна діяльність у ринковій економіці

В країнах з розвиненою економікою в практиці фінансування інвестиційних проектів поширеною формою фінансування є проектне фінансування. При цьому сам проект, а вірніше ті доходи, які отримає підприємство в результаті його реалізації, є способом обслуговування зобов’язань за наданий банківський кредит.
В умовах ринкової економіки неабиякого значення набуває такий напрям економічної діяльності, як інвестиційний аналіз.
24 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна привабливість Кіровоградської обласоті

Кіровоградська область по структурі економіки є аграрно-індустріальною.

У структурі валового випуску продукції займають:
сільське господарство — 32,1%
13 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційна привабливість підприємства

Інвестиційна привабливість підприємства грає для потенційного об'єкту інвестування велике значення тому, що інвестори приділяють їй велике значення, вивчаючи та порівнюючи показники підприємства не за рік, а за 3-5 років. Це дає більш повну картину роботи підприємства. Також для вірної оцінки інвестиційної привабливості інвестори оцінюють підприємство як частину галузі, а не як окремий господарюючий суб'єкт у навколишньому середовищі, порівнюючи досліджуване підприємство з іншими підприємствами в цій же галузі. 30 Марта 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Інвестиційна привабливість підприємства

Інвестиційна привабливість підприємства-це сукупність характеристик його фінансового-господарської та управлінської діяльності,перспектив розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства є інтегральною характеристикою його внутрішнього середовища. 16 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна привабливість регіонів України

Адміністративно-територіальний комплекс Автономної Республіки Крим адміністративно поділяється на 14 районів: Бахчисарайський, Білогорський, Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогорський, Первомайський, Раздольненський, Сакський, Сімферопольський, Совєтський, Чорноморський.
У Криму розташовано 16 міст, 56 селищ міського типу, 957 сільських населених пунктів. Найбільші міста - Сімферополь, Алушта, Армянськ, Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Саки, Судак, Феодосія, Ялта.
16 Февраля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інвестиційна привабливість україни в територіальному розрізі. Львівська область

Целью практики является закрепление теоретических знаний, развитие и накопление творческих навыков по анализу и совершенствованию системы управления персоналом.
Задачи практики состоят в следующем:
изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических документов для решения отдельных задач управления персоналом организации по месту прохождения практики;
разработка предложений по совершенствованию управления персоналом организации;
развитие организаторских способностей, чувства ответственности за порученное дело, инициативы, воли, настойчивости;
приобретение навыков подготовки отчета о проделанной работе.
05 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА І РИЗИК

Мета курсової роботи дослідити інвестиційну стратегію підприємства та шляхи її удосконалення.
У відповідності з поставленою метою виділимо наступні задачі:
визначити сутність інвестиційної стратегії та актуальність її розробки;
виявити основні принципи та етапи розробки стратегії;
розглянути методи розробки стратегії;
09 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства

Планування інвестиційної діяльності становить основу управління інвестиційною діяльністю підприємства. Планування — це, насамперед, процес вироблення й прийняття рішень, що дають можливість забезпечити ефективне функціонування й розвиток підприємства в майбутньому. 19 Марта 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційний аналіз фінансової сфери України на прикладі ОАО Райффайзен Банк Аваль

1992 р. НБУ зареєстрував АКБ «Аваль».

1993 р. Банк отримав ліцензію на здійснення валютних операцій.

1994 р. НБУ зареєстрував банк як АППБ «Аваль». Банк одержав дозвіл Мінфіну України на здійснення діяльності як депозитарій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

1995 р. Банк отримав акредитацію для реалізації проектів Європейського банку реконструкції та розвитку 1996 р. Розпочав роботу власний процесінговий центр банку – Український процесінговий центр. Банк став
27 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційний потенціал регіону

У період зміни стану умов функціонування соціально-економічних процесів в Україні, що є наслідком постійної трансформації економіки та кризових явищ останнього періоду, дуже важливими є альтернативні джерела стимуляції розвитку економічних процесів, головний із яких є використання можливостей інтенсифікації інвестиційного потенціалу. В Україні проблеми інтенсифікації інвестиційних процесів неодноразово ставали предметом наукових пошуків, які здебільшого стосувалися дослідження макроекономічних чинників інвестиційної привабливості, розробки інструментів залучення іноземних інвестицій, аналізу окремих аспектів інвестиційних процесів на загальнодержавному та регіональному рівнях. 01 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційний потенціал України та перспективи його розвитку

Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно – матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо). 07 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

інвестиційний проект компанії Siemens

Портфоліо Siemens, яке чітко спрямоване на «зелені» технології та ефективні рішення у сфері енергозбереження, створення надійної інфраструктури, якісної та доступної системи охорони здоров’я, має надзвичайну актуальність для України. Продукти та рішення Siemens можуть сприяти подальшому розвитку країни та підвищенню її конкурентоспроможності. 27 Октября 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать