Список предметов

Рефераты по инвестициям

Інвестиційний проект у сфері виробництва склотари в Чеській Республіці

Загальні відомості. ТОВ «Бучанський завод склотари» - це велике підприємство з 50-річними традиціями виробництва скляної продукції. Завод зарекомендував себе як виробник якісної склотари, що відповідає всім необхідним вимогам, що пред'являються до сучасної упаковці. Асортимент охоплює практично всі сегменти скляної тари, починаючи від банок для консервування і закінчуючи скляними кришками. Н 17 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Інвестиційний процеста його реалізація в Україні

Трансформування економіки України в ринкову вимагає глибокого дослідження інвестиційних проблем розвитку як на макро-, так і на мікрорівні. Помилки у виборі напрямів інвестування, у спрямуванні коштів у малоефективні, недостатньо обґрунтовані проекти призвели до припинення інвестиційних процесів і, як наслідок, - до поглиблення інвестиційної кризи в Україні загалом, в більшості її регіонів, на підприємствах. 26 Апреля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інвестиційний ринок. Інфраструктура ринку інвестиційних товарів

Ефективне функціонування інвестиційного ринку України підлягає перманент¬ному та систематичному оцінюванню з позицій: різноманітних суб'єктів (інвесторів, підрядників, замовників, проектних і науково- дослідних організацій), цілей інвестування, інвестиційного попиту та пропозиції, державної політики тощо. У цьому контексті доцільно більш ретельно розглянути проблеми сутності та особливостей функціонування інвестиційного ринку, необхідності розробки ефектив¬них управлінських рішень у напрямі інвестиційної політики держави в умовах трансформаційних процесів національної економіки. 02 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інвестиційний ринок: структура та завдання його вивчення

Інвестиційний ринок (ринок інвестицій та ринок інвестиційних товарів) - це сукупність економічних відносин, які складаються між продавцями та споживачами інвестиційних товарів та послуг, та об'єктів інвестування в усіх його формах.[ 03 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інвестування

Інвестиційний ринок у сучасній ринковій економіці є одним із найважливіших сегментів загального ринку. Це складний механізм, що поєднує велику кількість виробничих, комерційних, фінансових, інституціональних та інформаційних структур, що взаємодіють в інвестиційній сфері на основі розгалуженої системи норм інвестиційного бізнесу. 31 Октября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Інноваційні інвестиції: суть, види та важливість на сучасному етапі розвитку суспільства

Українські науковці не втомлюються доводити необхідність
інноваційно-інвестиційного напрямку розвитку економіки країни та її
регіонів, вказують на потребу його якнайшвидшого запровадження в життя.
Лише таким чином можуть бути реалізовані амбіційні плани країни на
економічний та технологічний прориви
05 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інноваційна форма інвестицій

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Інноваційна діяльність (ант. innovation – введення новинок, нововведення) – діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
Об'єктом інноваційної діяльності є інновація.
02 Ноября 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

інноваційний менеджмент

Функції інноваційного менеджменту
Виділення функцій в інноваційному менеджменті зумовлене різноманітністю управлінської діяльності в ланцюзі: ідея - наукові дослідження - розробки - проектування - виробництво - реалізація інновацій.
24 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інноваційний проект як різновид інвестиційного проекту

До переходу до ринкових відносин (як і в даний час) у вітчизняній практиці знайшли широке застосування програмно-цільові методи управління в галузі науки і техніки. Ці методи передбачають формування й організацію виконання цільових комплексних програм (ЦКП), що являють собою комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення конкретних соціально-економічних цілей. Програми науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт розроблялися в державних і галузевих НДІ. а також на регіональних рівнях. 07 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і перспективи

Розглянуто економічну сутність інвестицій; роль і місце іноземних інвестицій в забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Дано характеристику інвестиційного клімату в Україні на сучасному етапі, окреслено перспективи розвитку іноземного інвестування. 01 Апреля 2013  Тип работы: статья  Скачать

Інтелктуальні інвестиції

За роки реформування економіки України вітчизняна наука потрапила під вплив негативних факторів, які гальмують розвиток її технічного і економічного прогресу, зокрема, це – низька інноваційна сприятливість промисловості України, що проявляється недостатнє бюджетне фінансування наукових досліджень і розробок; низька соціально-економічна привабливість роботи науковців в державних закладах, фізичне і моральне старіння переважної частини матеріально-технічної бази наукових установ. Як результат, за даними Держкомстату, за останні 10 років чисельність фахівців, які виконували наукові та науково-технічні роботи у вузівському секторі, скоротилася більш, ніж на 60 % і прийняла загрозливий характер для інноваційного розвитку країни та її економічної незалежності. 22 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інфляція її вплив на результати інвестиційної діяльності

Головною метою є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної діяльності.
Основними завданнями є:
1. Забезпечення високих темпів економічного розвитку компанії за рахунок ефективної інвестиційної діяльності;
2. Забезпечення максимізації доходів від інвестиційної діяльності;
3. Забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків;
23 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності управління реальними інвестиціями

Інвестиції - це процес вкладення капіталу в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах в об'єкти підприємницької діяльності або фінансові інструменти, з метою отримання поточного доходу (прибутку) і забезпечення зростання капіталу. Інвестиції є головною формою, що реалізує стратегію розвитку підприємства.
Інвестиції забезпечують динамічний розвиток підприємства і дозволяють вирішувати такі завдання:
розширення власної підприємницької діяльності за рахунок накопичення фінансових і матеріальних ресурсів;
придбання нових підприємств;
диверсифікація (освоєння нових областей бізнесу).
15 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інформація в управлінні інвестиційним

Інформація – це головний елемент будь-якої із функцій управління. Володіння повною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією надає ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, ефективно підтримує прийняття рішень. При наявності повної інформації (детермінований випадок) управлінські рішення, виходячи з того, що знання про зміст проблеми (мету, постановку, інструменти, зміни, дані, терміни) будуть правильними та з найменшим ступенем ризику. 26 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Автоматизация инвестиционной компании

За последние 7 лет прошел целый ряд этапов становления и развития
рынка ценных бумаг. За этот период этот экономический институт потерпел
множество изменений: были подъемы, спады, а в последнее время и тяжелейший
кризис. Но тем не менее рынок рос, развивался. И естественно, с развитием
рынка страны появилось «море финансовой информации - от сухих цифр с
различных торговых площадок до новостей, способных повлиять на дальнейшее
развитие событий в том или ином секторе рынка. В этой связи у инвесторов
всех типов возникает потребность в оперативной и полной информации для
принятия правильных инвестиционных решений.
20 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Автоматизированная информационная система автосалона

На современном этапе развития общества одними из важнейших направлений являются информационные технологии. С каждым годом объём информации неизменно увеличивается, вынуждая тратить на свою обработку все большее количество временных и трудовых затрат. В связи с этим все более необходимыми становятся современные автоматизированные информационные системы, которые способны за малые сроки обрабатывать исходную информацию и предоставлять ее в удобном для пользователя виде. 13 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Акции и облигации

задачи 04 Ноября 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Акционерное финансирование инвестиций

Цель работы заключается в выявлении возможностей эффективного использования инструментов фондового рынка акционерными обществами для долгосрочного финансирования и развития. 09 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Акционерный инвестиционный фонд

Современная экономика во многих странах опирается на потенциал внутреннего фондового рынка, способствующего росту инвестиций и расширенному воспроизводству сбережений населения. Основные проблемы российского фондового рынка заключаются в том, что он пока еще мало ориентирован на решение приоритетных экономических и социальных проблем нашего общества. Доля долгосрочных коллективных инвесторов и граждан на внутреннем рынке остается сравнительно низкой. 19 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Акшанын пайда болуы жане мані

Қазіргі кезде Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан инвестициялық процесс әлеуметтік – экономикалық дамуымыздың негізгі алғы шартына айналып, еліміздегі реформаларды табысты іске асырудың басты себебі болып отыр. Инвестициялар кез – келген ұлттық экономиканың маңызды да қажетті қоры болып саналады. Инвестициялық жобаларды іске асыру өндірісті жетілдіріп, сатылатын тауарлардың сапасын арттыру онымен қоса жұмыс орындарының көбейіп, тұрғындарды еңбекпен толығымен қамтамасыз етуге, сөйтіп халқымыздың өмір деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді. Сонымен, елімізде жүргізіліп жатқан инвестициялық процесті экономикалық пайда кіргізіп, әлеуметтік саланың өркендеуіне жағдай жасайтын қызмет деп қарастыруымыз керек. Осыған орай, инвестициялық іс - әрекетті талдауда оның тиімділігіне экономикалық шаралармен бірдей әсер ететін әлеуметтік шараларды ерекшелеудің маңызы зор. 20 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгоритм управления развитием инвестиционного потенциала организации

Актуальность данной проблемы, а также потребности экономической науки и практики определили выбор темы и объекта исследования.
Фундаментальные исследования инвестиционной деятельности были проведены Дж.М. Кейнсом, К.Р. Макконеллом, С.Л. Брю, по мнению которых инвестиции и накопление капитала являются важнейшим фактором экономического развития. Исследование различных аспектов инвестирования нашло отражение в трудах отечественных ученых: Л.И. Абалкина, Ю.В.
11 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції

Будь-яке підприємство в тій або іншій мірі зв'язано з інвестиційною діяльністю. На великих і середніх підприємствах практично щодня приймаються рішення інвестиційного характеру – це поточні рішення з приводу того, чи варто здобувати який-небудь новий актив, замість застарілого, чи зробити його ремонт, чи варто збільшити, або зменшити закупівлю матеріалів на даному етапі роботи і т.д. 14 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз інвестиційної привабливості ВАТ «Сумський завод продовольчих товарів»

Показники оцінки фінансового стану підприємства повинні бути такими, щоб усі, ті хто пов'язаний із підприємством могли зрозуміти, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні та змогли прийняти рішення про подальшу співпрацю з цим підприємством. Також, рівень фінансової забезпеченості враховують при наданні банком кредиту у грошовій формі або під заставу. 22 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

Метою написання даної роботи є обґрунтування інструментів підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
Для досягнення мети курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:
- розкрити сутність інвестиційної привабливості як економічної категорії та обґрунтувати фактори, які на неї впливають;
- визначити методики оцінення інвестиційної привабливості;
25 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз діяльності інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії щодо здійснення спільного інвестування

Метою даної роботи є спроба визначити особливості діяльності інвестиційних компаній та інвестиційних фондів.
Для її досягнення в роботі було поставлено та вирішено ряд послідовних завдань:
 проведено порівняльну характеристику інвестиційних компаній та інвестиційних фондів;
 проаналізовано діяльність інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної компанії щодо здійснення спільно інвестування;
 обґрунтовано особливості діяльності інвестиційних компаній;
 досліджено типи інвестиційних фондів та компаній;
18 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України

У сучасних умовах трансформаційні економіки та економіки, що розвиваються, потребують значних інвестиційних вкладень в економічне зростання, причому власних інвестиційних ресурсів катастрофічно не вистачає. Зазначене зумовлює необхідність залучення іноземних інвестицій в економіку України з метою забезпечення ефективного розвитку у середньо- та довгостроковій перспективі. 26 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз реальних інвестицій

Розвиток підприємництва в ринкових умовах неможливий без впровадження ефективних інвестиційних проектів. Мотивація появи проекту може бути викликана через ініціативу підприємців, інтереси кредиторів, незадовільний попит населення, надлишкові фінансові ресурси або як реакція на політичний тиск тощо.
Інвестиційний проект є певною моделлю діяльності підприємства, яка використовує всі досягнення традиційного планування у розрізі ринкової економіки, бізнесу, конкурентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісного обслуговування споживача.
22 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз розвитку інфляційних процесів в економіці України

Інфляція являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету. Інфляція є найефективнішим засобом перерозподілу національного багатства - від бідніших верств суспільства до більш багатим, посилюючи тим самим його соціальне розшарування. 07 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні 3 роки

Актуальністю обраної теми полягає в тому, що як внутрішній так і іноземний додатковий капітал потрібний як джерело доходів бюджету, як засіб розгортання додаткових потужностей в економіці, тощо.
Інвестиції йдуть і в спільні підприємства, і в національні проекти, однак переважно туди, де є реальний господар. Вивчення проблем та перспектив активізації інвестиційного клімату в Україні потребує дуже ретельного дослідження.
Сьогодні для пожвавлення економіки країни в цілому, та Дніпропетровської області зокрема, необхідний значний приплив засобів приватних інвесторів, і насамперед великого корпоративного капіталу, які б зуміли найбільше успішно адаптуватися до умов ринку і здатні забезпечити високу віддачу від засобів інвестування.
01 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Анализ рисков проекта с помощью дерева решений

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности.

Значение экономического анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности трудно переоценить. При этом особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.
29 Сентября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать