Інвестиційна діяльність в Україні

Дата добавления: 22 Ноября 2012 в 13:48
Автор: o****************@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (80.13 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Інвестиційна діяльність в Україні.doc

  —  464.50 Кб


              НАЦІОНАЛЬНИЙ  БАНК  УКРАЇНИ

Університет банківської справи

ХАРКІВСЬКий інститут банківської  справи

 

 

 

                                                                       Кафедра  економічної теорії

 

 

КУРСОВА  РОБОТА

 

з дисципліни “Політична економія”

На тему “Інвестиційна діяльність в Україні”

 

 

Виконала:

Студентка факультету

банківської справи,

І курсу, групи 13-ФК

О.А.Павленко

 

Науковий керівник:

к.е.н., доцент                                                                      

О.П. Соболєва

 

Харків 2012

                                             АНОТАЦІЯ

Тема моєї курсової роботи: «Інвестиційна діяльність в  Україні». Ціль написання даної роботи полягає в тому, щоб визначити  сучасний стан інвестиційних процесів в Україні за допомогою аналізу статистичних даних.

Об’єктом дослідження у даній роботі є сутність інвестицій, їх ефективність та особливості інвестиційної діяльності в Україні.

         Предметом дослідження є проблема процесів сучасного інвестування на території України.

При написанні курсової роботи виникли такі завдання:

1. Розглянути  категорії поняття і сутність  інвестицій і вивчити стан  інвестиційної діяльності на  сучасному етапі розвитку економіки  країни.

2. Вивчити основи  правового регулювання інвестиційної  діяльності в Україні.

3. Проаналізувати  сучасний стан інвестиційної  діяльності та інвестиційного  стану в Україні.

4. Розглянути  можливості і перспективи активізації  інвестиційної діяльності з метою  створення сприятливого інвестиційного  клімату в Україні. 

Методами дослідження являються огляд літератури із загальної теми, аналіз та опрацювання статистичних даних, перегляд джерел з даними про іноземні інвестиційні процеси.

          Дослідження з даної теми є  дуже актуальними, адже в сучасному  економічному розвитку України інвестиції відіграють чималу роль.  Недостатньо дослідивши та використавши всі дані про інвестиції, неможливо правильно спрогнозувати та доцільно скласти програму розвитку економіки держави.

Робота складається  зі вступу, трьох частин, висновку, списку використаної літератури та додатків. В вступі сформульована головна мета написання роботи, актуальність теми, визначено предмет і об’єкт дослідження, завдання та методологічна база дослідження.

В першому розділі  відображається сутність та основи функціонування інвестицій в загальному обсязі.

В другому розділі  проаналізовано сучасні дані, що стосуються інвестиційних процесів та дано оцінку сучасному стану інвестиційної  діяльності в Україні.

В третьому розділі  міститься інформація щодо розгляду та даних рекомендації вирішення проблем інвестування в Україні.

У висновку підведено  підсумки написання роботи.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

ВСТУП………………………………………………………………………..........5

 

 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..........................................................................................................7

 

  1.  Сутність і класифікація інвестицій………………………………..................7
  2. Економічна роль інвестиційної діяльності………………………...............10

 

 1. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ........................................................................................14

 

  1.  Аналіз динаміки та тенденції інвестиційної діяльності в Україні……......14
  2. Оцінка сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні………….......18
  3. Інвестиційна політика та інвестиційний клімат в Україні……………......20

 

 

 1. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  ЇХ РОЗВЯЗАННЯ ………………………………………..........................................24

 

  1.  Огляд загальних проблем розвитку інвестиційних процесів ……............24
  2. Визначення пріоритетних напрямів  залучення інвестицій та оптимізація їх структури розвитку. ………………………………………………….......26

 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………….....................................33

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….....35

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК…………………………………………….42

 

ВСТУП

     На  теперішній час у суспільстві є розуміння того, що світова економіка ХХІ століття зазнає кардинальних змін у визначенні напрямів економічного прогресу. Одним із основних шляхів розвитку економіки України, розв’язання широкого кола економічних і соціальних проблем є розвиток інвестиційної діяльності.

Сьогодні від  ефективності інвестиційної діяльності залежать стан виробництва, положення  й рівень технічної оснащеності  основних фондів підприємств, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств усіх форм власності, окремих галузей і економіки в цілому. Вищезгадане і визначає актуальність обраної мною теми.

         Об’єктом дослідження є сутність інвестицій, їх ефективність та особливості інвестиційної діяльності в Україні.

         Предметом дослідження є проблема процесів сучасного інвестування на території України.

         Мета курсової роботи: на основі аналізу ефективності інвестицій, їхньої ролі в економічній системі держави розглянути стратегію інвестиційної діяльності в Україні і шляхи її активізації з урахуванням правового регулювання інвестиційного процесу на території нашої держави.

Завдання дослідження:

1. Розглянути  категорії поняття і сутність  інвестицій і вивчити стан  інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки країни.

2. Вивчити основи  правового регулювання інвестиційної  діяльності в Україні.

3. Проаналізувати  сучасний стан інвестиційної  діяльності та інвестиційного  стану в Україні.

4. Розглянути  можливості і перспективи активізації інвестиційної діяльності з метою створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

          Робота складається із змісту, вступу, трьох розділів, списку використаної  літератури, термінологічного словника  та додатків. У першому розділі ми знайомимося із загальними поняттями, що стосуються інвестиційної діяльності та власне інвестицій. Другий розділ присвячено аналізу інвестиційної діяльності в Україні. У третьому розділі ми розглядаємо основні проблеми інвестицій в Україні та перспективи розв’язання цих проблем.

Для дослідження  використовувались нормативно-правові  джерела: Конституція України, Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про підприємництво», Указ Президента України «Про інвестиційні фонди  та інвестиційні компанії» інші. Також використовувались статті з підручників та журналів, таких як «Вісник НБУ», «Финансы и инвестиции», «Актуальні проблеми економіки» за 2009-2011 роки. Для розкриття проблеми дослідження використовувалися підручники Л.М. Борщ, О.А. Кириченко, Т.В.Майорової, Б.І. Пшика, інші.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.Сутність і класифікація інвестицій

      Світовий досвід свідчить, що  країни з перехідною економікою  не в змозі розвивати господарство  без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але і пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду.[10, ст. 7]

    Загалом, поняття інвестиції (від лат. investio – одягаю) означає вкладення капіталу в галузі економіки всередині  країни чи  за кордоном з метою одержання прибутку.   У системі суспільного відтворення,  інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного росту. Якщо представити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку.         

          Ріст інтенсивного типу інвестицій  є чинником швидкого підвищення  матеріального рівня життя. Тому  що зростаючий виробничий апарат  підвищує продуктивність праці.  Так що сьогоднішній добробут  є, у значній мірі, результатом учорашніх інвестицій, а сьогоднішні інвестиції, у свою чергу, закладають основи завтрашнього збільшення продуктивності праці і підвищення добробуту.

      Інвестиції як економічна категорія  виконують ряд найважливіших  функцій, без яких немислимо  нормальний розвиток економіки будь-якої держави.

         В остаточному підсумку вони  необхідні для забезпечення нормального  функціонування підприємства в  майбутньому, стабільного фінансового  стану і максимізації прибутку.                                                                      

        Таким  чином, інвестиції є найважливішою  економічною категорією і відіграють  значиму роль як на макрорівні, так і на мікрорівні, у першу  чергу, для простого і розширеного  відтворення, структурних перетворень,  максимізації прибутку і на цій основі рішення багатьох соціальних проблем.

      До початку 90-х років в Україні  категорії «інвестиції» не знаходилося  місця як у теорії, так і  на практиці. Уперше це поняття  у вітчизняній економічній літературі  почало зустрічатися, коли  підмінялось поняттям „капітальні вкладення”. Інвестиції розглядались, як правило, в якості найважливішого економічного інструменту, який характеризував діяльність будівельного комплексу. В цьому випадку капітальні вкладення (іноді – інвестиції) аналізувались у двох аспектах: як економічна категорія та як процес, пов’язаний з рухом грошових коштів (ресурсів). [10, ст. 7]

        Звичайно, що інвестиції мають   класифікацію за певними ознаками, що необхідна задля більш детального вивчення їх змісту [Додаток 1. Рис. 1.1].

  1. За об’єктами вкладень коштів виділяють реальні і фінансові інвестиції.

Під реальними  інвестиціями розуміють вкладення  коштів у реальні активи – як матеріальні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематеріальні  активи, пов’язані з науково-технічним прогресом, характеризуються як інноваційні інвестиції, або інновації).

Фінансові інвестиції – це вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти (активи), серед  яких найбільшу частку становлять вкладення  коштів у цінні папери.

2. За характером  участі в інвестуванні виділяють  прямі і непрямі      інвестиції.

Під прямими  інвестиціями розуміють особисту участь інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладення коштів. Пряме інвестування здійснюють в основному підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об’єкт інвестування і добре ознайомлені з механізмом інвестування.

Непрямі інвестиції являють собою інвестування, що опосередковується  іншим особам (інвестиційними або  іншими фінансовими посередниками). Не всі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору об’єктів інвестування і наступного керування ними. У цьому випадку вони одержують цінні папери, що випускаються інвестиційними або іншими фінансовими посередниками (наприклад, інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів і інвестиційних компаній). Зібрані в такий спосіб інвестиційні кошти ці посередники розміщують на свій розсуд – вибирають найефективніші об’єкти інвестування, беруть участь у керуванні ними, а отримані прибутки розподіляють потім серед своїх клієнтів.

           3. За періодом інвестування розрізняють короткострокові й довгострокові інвестиції.

Короткострокові інвестиції – це звичайно вкладення  капіталу на період не більше одного року (наприклад, короткострокові депозитні  внески, купівля короткострокових ощадних сертифікатів тощо).

Під довгостроковими  інвестиціями розуміють вкладення  капіталу на період понад один рік. Цей критерій застосовують у практиці обліку, але, як показує досвід, він потребує подальшої деталізації. Інвестиційні компанії довгострокові інвестиції деталізують у такий спосіб: а) до двох років; б) від двох до трьох років; в) від трьох до п’яти років; г)понад п’ять років.                               

  1. За формами власності інвесторів розуміють інвестиції приватні, державні, іноземні і спільні. 
Страницы:123456следующая →
Описание работы
Мета курсової роботи: на основі аналізу ефективності інвестицій, їхньої ролі в економічній системі держави розглянути стратегію інвестиційної діяльності в Україні і шляхи її активізації з урахуванням правового регулювання інвестиційного процесу на території нашої держави.
Завдання дослідження:
1. Розглянути категорії поняття і сутність інвестицій і вивчити стан інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки країни.
2. Вивчити основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
3. Проаналізувати сучасний стан інвестиційної діяльності та інвестиційного стану в Україні.
Содержание
ВСТУП………………………………………………………………………..........5

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ..........................................................................................................7

Сутність і класифікація інвестицій………………………………..................7
Економічна роль інвестиційної діяльності………………………...............10

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ........................................................................................14

Аналіз динаміки та тенденції інвестиційної діяльності в Україні……......14
Оцінка сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні………….......18
Інвестиційна політика та інвестиційний клімат в Україні……………......20


ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВЯЗАННЯ ………………………………………..........................................24

Огляд загальних проблем розвитку інвестиційних процесів ……............24
Визначення пріоритетних напрямів залучення інвестицій та оптимізація їх структури розвитку. ………………………………………………….......26

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..................31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………….....................................33
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….....35
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК…………………………………………….42