Iнноваційно-інвестиційна діяльність

Дата добавления: 23 Октября 2012 в 17:10
Автор: i***********@mail.ru
Тип работы: дипломная работа
Скачать полностью (12.08 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

ВСТУП.doc

  —  45.50 Кб

 ВСТУП


 

 

 

 Актуальність теми. Проблеми, які виникають у підприємця при здійсненні виробничо-господарської діяльності полягають у тому, що більшість не хочуть йти на ризик та зміни за для економічного ефекту і соціального, які пов’язані через невміння правильно аналізувати та прогнозувати свою діяльність. Це проявляється у відсутності діагностики цілей та намірів найближчих конкурентів, оцінювання наявного потенціалу , воно не є точним та проводиться на поверхневому рівні, при тому, що його детальна оцінка є необхідною, адже не можливо визначити ефективні шляхи його  подальшого розвитку та оновлення, відсутність стратегічного планування. Одна із найголовніших проблем – як використати прибуток. При здійсненні своєї виробничо-господарської діяльності підприємства діють за принципом «існуємо – бо існуємо» не задумуючись про те що, який ефект можуть дати певні оновлення, розширення і т.д.

Сьогоднішній стан економіки  вимагає від підприємців запровадження  винаходів, ноу-хау,  задля покращення економічного становища як самого підприємства так  і країни в цілому, оскільки людські потреб змінюються з часом, змінюються їхні смаки та бажання жити краще або ж на рівні із успішними країнами, а від так – користуються імпортною продукцією уникаючи національного товаровиробника.

Наведені обставини  визначають необхідність і важливість здійснення управління інноваційною та інвестиційною діяльностю, за для розширення та оновлення як виробничої так і господарської діяльності.

Проблемами діагностики  підприємства займається велика кількість науковців, серед яких М. Денисенко, А. Пересада, О. Фіщенко, І. Данилюк, В. Самуйлов, Г.Верещагіна, В. Галіціин, С. Маркова. О. Курган,  Ю. Великий, В. Рожелюк, К. Салига,  Т. Товт, С. Довгань,  Т. Кучер, А. Череп,  К. Волощук та інші. Не зменшуючи ролі здобутків авторів, все ж слід відзначити, що в своїх наукових працях вони зосереджували увагу на дослідженні проблеми управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, підходи до оцінки ефективності інвестиційних та інноваційних проектів, визначення ризику. Але, для ефективного розвитку підприємства необхідно провести комплексний оцінку інвестиційної привабливості як підприємства так і підприємства та охарактеризувати стан з погляду персоналу, устаткування, технології, ефективності виробничої діяльності, збуту, керування, планування та інших напрямків та розробити заходи щодо їх оновлення,  завдяки чому можна покращити фінансовий стан підприємства, його прибутковість, досягнути збільшення обсягів виробництва продукції та завоювання позитивного іміджу у споживачів. Та найголовнішим результатом управління інноваційно-інвестиційної діяльності є вихід на світові ринки.

Актуальність указаних проблем,  пов'язаних з використанням інвестиційного та інноваційного потенціалу в системі управління діяльністю підприємств зумовили вибір теми дослідження та його практичне значення для підприємств в ринкових умовах господарювання. 

Мета та задачі дослідження полягають у розробці теоретично обґрунтованого організаційно-економічного механізму комплексної оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу та системи управління ними.

Завданнями випускної  роботи є:

  • розкрити об’єктивний та суб’єктивний  характер змісту та сутності категорії «управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» ;
  • визначити теоретичні аспекти  інноваційної та інвестиційної діяльності, сутність поняття «інновації» та «інвестиції»
  • проаналізувати існуючі методичні підходи до оцінки інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства, на цій основі  запропонувати доцільну  методику оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності та оцінки використання інвестицій;
  • дослідити стан та виявити основні проблеми розвитку підприємств машинобудування, визначити особливості їх діяльності в сучасних умовах, оцінити рівень конкурентоспроможності, фінансовий стан, потенціал, економічну безпеку;
  • сформувати базові стратегії розвитку підприємств за умов їх об’єктивної комплексної економічної діагностики;

Об’єктом  дослідження є процес управління інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства (на матеріалах ПАТ «АК «Богдан Моторс»).

Предметом дослідження є теоретичні та практичні підходи щодо побудови  та запровадження інноваційного та інвестиційного механізму на підприємстві та система управління ними.

Методи дослідження базуються на загальнонаукових та емпіричних методичних прийомах економічної науки. У процесі дослідження підходів щодо процесу управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства  застосовувалися економіко-статистичні й економіко-математичні методи аналізу (для характеристики тенденцій розвитку підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування України), методи абстрагування (для виявлення суттєвих чинників, які впливають на функціонування підприємства на ринку), динамічного програмування (для розрахунку оптимальної структури фінансування реалізації обраних стратегій розвитку досліджуваного підприємства),  інформаційних технологій ПЕОМ (в процесі розробки моделі оптимізації використання потенціалу підприємств).            У процесі дослідження також використовувалися загальнотеоретичні методи наукового пізнання: синтезу, дедукції, індукції та інші методичні прийоми. Що стосується методичних прийомів, за якими проводилися конкретно наукові (емпіричні) дослідження обраної теми, то серед них найбільш часто у роботі використовувалися розрахунково-аналітичні прийоми порівняння, групування даних.

Інформаційною базою  дослідження є  законодавство, нормативно-правові  акти з питань регулювання діяльності підприємств, наукові праці вітчизняних  і зарубіжних вчених щодо значущості і ролі процесу управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, методичних підходів, щодо оцінки інвестиційної та інноваційної діяльності та оцінки використання інвестиції на підприємстві, особливостей діяльності підприємства галузі машинобудування України. Фактографічна інформація, використана в процесі дослідження, містить офіційні дані Державного комітету статистики України, звітну інформацію підприємства «Богдан Моторс».

 

Практичне значення одержаних результатів полягає у і теоретичному обґрунтуванні поняття “інноваційно-інвестиційна діяльність» та «управління інноваційно-інвестиційною діяльністю», при здійсненні оцінки та налізу інноваційної та інвестиційної діяльності, та оцінки інвестицій.


Описание работы
Мета та задачі дослідження полягають у розробці теоретично обґрунтованого організаційно-економічного механізму комплексної оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу та системи управління ними.
Завданнями випускної роботи є:
розкрити об’єктивний та суб’єктивний характер змісту та сутності категорії «управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» ;
визначити теоретичні аспекти інноваційної та інвестиційної діяльності, сутність поняття «інновації» та «інвестиції»
проаналізувати існуючі методичні підходи до оцінки інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства, на цій основі запропонувати доцільну методику оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності та оцінки використання інвестицій;
дослідити стан та виявити основні проблеми розвитку підприємств машинобудування, визначити особливості їх діяльності в сучасних умовах, оцінити рівень конкурентоспроможності, фінансовий стан, потенціал, економічну безпеку;
сформувати базові стратегії розвитку підприємств за умов їх об’єктивної комплексної економічної діагностики;
Содержание
содержание отсутствует