інвестицї

Дата добавления: 19 Ноября 2011 в 16:01
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: доклад
Скачать полностью (7.56 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Вступ.doc

  —  36.50 Кб

. Одним з результатів економічної реформи в Україні є можливість учасників економічних відносин (громадянам, підприємствам, державі) отримувати додаткові прибутки шляхом використання ресурсів в інвестиційній діяльності. Водночас, внаслідок реалізації програм приватизації відбулася зміна власників великої кількості підприємств різних галузей, що раніше перебували у державній власності. При цьому підприємства отримали можливість самостійного залучення додаткових джерел фінансування діяльності шляхом отримання нових інвестицій або залучення кредитів. 
Умовою вкладення ресурсів окремих осіб у підприємницьку діяльність є можливість отримання власниками таких ресурсів економічного ефекту у вигляді прибутку. Проте, на його створення впливає велика кількість чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Цей вплив є різноспрямованим, внаслідок чого він може відповідати або суперечити інтересам інвестора і, як наслідок, істотно впливати на прийняття інвестиційного рішення. Отже, існує необхідність визначення відповідності наслідків впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на формування результату інвестування інтересам інвестора. 
Відповідність наслідків впливу чинників на формування результату від інвестування у підприємства інтересам інвесторів є інвестиційною привабливістю підприємства, а ступінь такої відповідності – її оцінкою. 
Наразі в Україні діє один нормативний документ, що регулює процедуру визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємств. У публікаціях в періодичній літературі, в монографіях та інших наукових працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Е.А.Аврунової, М.І.Баканова, М.Т.Білухи, І.О.Бланка, В.П.Завгороднього, А.П.Зуділіна, А.Б.Ідрісова, Р.М.Косміної, М.В.Кужельного, А.А.Мазаракі, А.Мертенса, В.О.Озерана, Ю.І.Осадчого, В.В.Сопка, Дж.Сороса, Є.А.Стоянова, О.С.Стоянової, Л.П.Толстової, Н.М.Ушакової, В.О.Шевчука, А.Д.Шеремета, С.Шмидта та інших дослідників, присвяченим проблемам контролю та аналізу, дають детальну інформацію про застосування контрольних та аналітичних процедур, зокрема при обґрунтуванні інвестиційних рішень.  
Водночас, методи аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств, наведені у нормативних документах, а також запропоновані вітчизняними та іноземними науковцями, орієнтовані, переважно, на здійснення процедур фінансового аналізу і не передбачають виконання процедур визначення критеріїв інвестиційної привабливості. Відсутність єдиних організаційних та методологічних підходів до здійснення контрольних, зокрема аналітичних процедур оцінки інвестиційної привабливості підприємств, теоретична нерозробленість цієї проблеми та практична цінність її розв'язання як для економіки в цілому, так і для окремих підприємств, а також неадаптованість зарубіжних методологічних підходів до вирішення аналогічних проблем українських інвесторів обумовили актуальність проведеного дослідження та його науково-практичне значення. 
Процес обгрунтування доцільності ефективного впровадження інновацій на підприємстві є дуже актуальним. Адже запровадження ефективних нововведень дає можливість дізнатися про виробничо-фінансові можливості підприємства як на зовнішньому, так і внутрішньому ринку та обгрунтовує стратегічну цінність підприємства у реальному секторі економіки України. 
Оцінка ефективності вибору інноваційних пріоритетів розвитку підприємства дає можливість виявити потенційні можливості ефективного використання ресурсів з метою поліпшення та розширення діяльності підприємства відповідно до перспектив інноваційного розвитку. 
Мета дослідження полягає у детальному розгляді та аналізі інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» з урахуванням сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні. 
Відповідно до цільової спрямованості наукової роботи на дослідження поставлені такі задачі: 
визначення інвестиційної привабливості як передумови перспективного розвитку торговельного підприємства; 
обґрунтування факторів; що визначають інвестиційну привабливість торговельного підприємства;  
визначення методичних підходів , для оцінки стану ТОВ «Максиген»; з точки зору його інвестиційної привабливості;  
аналіз фінансових результатів і майнового стану ТОВ «Максиген»; 
розробка плану-прогнозу діяльності ТОВ «Максиген» та пошук шляхів покращення його інвестиційної привабливості. 
Об'єктом дослідження є оцінка інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген».  
Предметом дослідження є інвестиційна привабливість торговельного підприємства, на прикладі ТОВ «Максиген». 
При виконанні задач, поставлених в ході дослідження нами були використані наступні методи: частково-пошуковий, літературний, економіко-математичний, економіко-статистичний, моделювання виробничих процесів, аналізу і синтезу.

В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.  
У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення. 
При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу. 
Аналіз інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» показує, що воно працює ефективно про що свідчить зроблений аналіз формування і використання капіталу. Цей аналіз показав, що підприємство різко збільшило свою рентабельність на 4,77 пунктів за останні три роки і в цілому використовує свій власний і тільки власний капітал ефективно, про що свідчать показники ділової активності підприємства, ліквідності та платоспроможності, а також порівняльний аналіз балансу. До речі, баланс підприємства складений досить гармонічно і має позитивні тенденції, до того ж він є абсолютно ліквідним, що безумовно свідчить про стійкий фінансовий стан. Проте прибуток за останній рік зменшися, що є негативно і свідчить, на мою думку, про зміну деяких зовнішніх факторів, що мали безпосередній вплив на роботу підприємства, але підприємству вистачить для подальшого ефективного господарювання. 
Підприємство досить ефективно використовує свої оборотні кошти, про що свідчить стійка тенденція зростання їх впродовж останніх трьох років, що є безумовно позитивно для підприємства в цілому. Детальний аналіз дебіторської заборгованості дає уявлення про досить повільні темпи розрахунків з підприємством, але цей факт ще не має великого впливу на загальну роботу підприємства, хоча впливає на темпи оборотності капіталу, що теж є негативно. Кредиторська заборгованість має тенденцію до зниження, але це зниження незначне, що є безумовно негативно для підприємства. 
ТОВ «Максиген» можна вважати підприємством зі стійким фінансовим станом, повністю забезпеченим власними ресурсами, має безперечну можливість бути кредитоспроможнім, а також має стійкий фінансовий розвиток. 
Існує досить багато способів підвищення інвестиційної привабливості в сучасних економічних умовах. Проте для української економіки найактуальнішими є наступні способи підвищення ефективності фінансової діяльності: технологія, устаткування, методи роботи, державна економічна і соціальна політика, інфраструктура та структурні зміни в суспільстві. 
Звертаючись до аналізу інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» можна сказати, що підприємство скористалося цими засобами підвищення фінансової ефективності діяльності, а саме оптимізувало схему надання послуг, сприяло підвищенню кваліфікації своїх працівників, особливо працівників бухгалтерії, а також визначило оптимальний стиль управління підприємством.

Описание работы
Звертаючись до аналізу інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» можна сказати, що підприємство скористалося цими засобами підвищення фінансової ефективності діяльності, а саме оптимізувало схему надання послуг, сприяло підвищенню кваліфікації своїх працівників, особливо працівників бухгалтерії, а також визначило оптимальний стиль управління підприємством.
Содержание
содержание отсутствует