Інвестиційна привабливість підприємства

Дата добавления: 16 Октября 2011 в 05:38
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (32.09 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Курсак.doc

  —  143.00 Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни: «Інвестиції»

Тема: «Інвестиційна привабливість підприємства» 
 
 
 

                                                                          Факультет-Економічний

                                                           Спеціальність:

                                                                             «Економіка підприємства»

                                                            Група ЕП-06-2

   Студентки: Заї О.А.

                                                                                   Керівник:О.І.Маслак                                                                
 
 
 
 

Кременчук 2008 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ……………………...6

1.1Сутність інвестиційної  привабливості підприємства……………………….6

1.2Фактори формування  рівня інвестиційної привабливості підприємства….8

1.3Методики розрахунку  інвестиційної привабливості підприємства………15

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………23

ВИСНОВКИ………..……………………………………………………………27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..………29         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

 

Інвестиційна  привабливість підприємства-це сукупність характеристик його фінансового-господарської та управлінської діяльності,перспектив розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства є інтегральною характеристикою його внутрішнього середовища.

.Інвестиційна  привабливість держав розраховується  міжнародними організаціями та  привабливість підприємства формується  на: сутності інвестиційної привабливості підприємства,фактори формування привабливості підприємства,методики розрахунку інвестиційної привабливості підприємства

Метою дослідження є вдосконалення  та подальша розробка проблемно-орієнтованих методичних підходів до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства,які базуються на багатоаспектних моделях,що враховують специфіку діяльності підприємства та ступінь його залучення до реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку в країні,сучасних інноваційних та інвестиційних процесів. Запропонований

 в  результаті підхід до оцінки  інвестиційної привабливості підприємства  має задовольнити такі вимоги :врахування ступеня залучення  підприємства до процесу інвестиційного  розвитку в країні ; проблемно-орієнтоване  обґрунтування управлінських рішень. Обираючи  систему показників для здійснення інвестиційної привабливості підприємства,слід враховувати різне змістовне наповнення цього поняття для потенційного кредитного інвестора та потенційного інституціонального інвестора,обумовлене специфікою реалізації кредитної та  інвестиційної форм фінансування. Крім того,конкретній перелік показників,які формують інвестиційну привабливість,може відрізнятися залежно від цілей інвестування: отримання доходів від фінансово-господарської діяльності підприємства.

Отже,методику можна використовувати для визначення інвестиційної привабливості окремого підприємства,а також про проведенні фінансового аналізу за ініціативного  як самого підприємства,які розглядають  питання про вкладання коштів у виробництво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ 

1.1Сутність  інвестиційної привабливості підприємств 

Аналіз  теоретико- економічної сутності поняття інвестиційної привабливості підприємств, проведений на основі наявних його трактувань,дозволяє виділити його основні змістовні елементи :

  1. визначення  інтегрального кількісного показника оцінки на підставі узагальнення сукупності кількісних і якісних характеристик,що дозволяє встановити певну якісну оцінку доцільності вкладання інвестиційних ресурсів у розвиток об’єкта оцінювання;
  2. врахування й узгодження цілей інвестиційної привабливості,тобто обов’язковість подвійного ефекту –позитивних результатів.
  3. Відображення впливів зовнішнього  та внутрішнього середовища на формування оцінок інвестиційної привабливості.

Суть  інвестування полягає в певні види активів,які повинні забезпечити в майбутньому отримання прибутку. В будь-якому разі для прийняття рішення про вкладення капіталу необхідно володіти інформацією про те,наскільки передбачуваний ефект зможе компенсувати ризик,який виникає через невизначеність кінцевого результату. Ще одним важливим фактором інвестиційної діяльності підприємства є вплив певних видів ризиків. Однак загальний рівень впливу ризиків зовнішній  та внутрішніх різний. Аналізуючи кількісної оцінки впливу ризиків на діяльність підприємства та досвід роботи підприємства,можна зробити висновок,що в сучасних умовах в  Україні зовнішні ризики впливають на діяльність підприємства на 70%,а внутрішні –на 30%.

Інвестиційна  привабливість підприємств об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства може проводитися за розробленими методиками експрес-аналізу або поглибленого аналізу, які базуються на використанні абсолютних і відносних показників. Такі методики дають змогу виявляти проблемні напрямки діяльності підприємства і досліджувати причини, які їх зумовили, але не дають змоги зробити обґрунтовані висновки про його фінансовий стан в цілому, інвестиційну привабливість та потенційні можливості. Це питання вирішується за допомогою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства.

 Інвестиційна  привабливість підприємства — це сукупність характеристик його фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства є інтегральною характеристикою його внутрішнього середовища.

Інвестиційна  привабливість навколишнього для  підприємства середовища (регіону, галузі, країни) має опосередкованість тіл інвестиційну привабливість підприємства, тому що підприємство - це відкрита система. Зовнішні фактори мають універсальний характер та відіграють для потенційних інвесторів не менш важливу роль, ніж конкретний об'єкт інвестування. Інвестиційна привабливість на розглянутих рівнях — це перший етап прогнозування та передбачення заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів і підвищення привабливості об'єктів інвестування та всіх рівнях. Отже, визначення інвестиційної привабливості окремого підприємства як потенційного об'єкта інвестування є завершальним етапом оцінки інвестиційного ринку. Від стану привабливості підприємства залежить галузева та регіональна спрямованість його інвестиційної діяльності.

 Процес  вкладення коштів передбачає генерування, перерозподіл і використання капіталу. Замовником проведення оцінки інвестиційної привабливості може бути як інвестор, так і підприємство. Метою оцінки інвестиційної привабливості для підприємства є виявлення слабких і сильних сторін його фінансово-господарської діяльності, для інвестора — визначення стану та потенціалу можливого об'єкта інвестування. Подвійність мети оцінки інвестиційної привабливості підприємства випливає з обов'язкового двостороннього (подвійного) ефекту успішного інвестування: позитивних наслідків як для суб'єкта, так і для об'єкта інвестування.

 Отримані  результати щодо інвестиційної привабливості  кожен замовник використовує для досягнення своїх цілей: інвестор— для розробки й обґрунтування можливих варіантів вкладення інвестицій і забезпечення ефективного використання коштів з метою отримання майбутньої вигоди; підприємство — для розробки заходів щодо підвищення інвестиційної при вабливості, залучення інвестицій та забезпечення ефективності їх використання.

 Інвестиційна привабливість формується під впливом певних умов і факторів внутрішнього та зовнішнього характеру.

 Оцінка  та аналіз інвестиційної привабливості  підприємства, з одного боку — це основа для розробки його інвестиційної політики, а з іншого, — можливість виявити недоліки в діяльності підприємства, передбачити заходи щодо їх ліквідації та покращити можливості залучення ресурсів. Це, у свою чергу, допомагає інвесторам визначитися у своєму рішенні  інвестування у певному підприємстві. 

1.2 Фактори формування інвестиційної привабливості  підприємства 

     Залучення інвестицій в українські підприємства пов'язане з інвестиційною привабливістю об'єкта інвестування. Оцінка інвестиційної привабливості потенційного об'єкта інвестування — це перший крок під час прийняття інвестиційного рішення. Ціль об'єкти інвестування — підвищення інвестиційної привабливості та залучення максимально можливого обсягу інвестицій.

     В умовах переходу до ринку в підприємств  з'явилася необхідність і можливість самостійно визначати напрямки своєї інвестиційної діяльності, джерела і заходи (засоби) досягнення поставлених цілей, тобто самостійно формувати інвестиційну політику. Будь-який перехідний період в економічній системі характеризується високим динамізмом, що вимагає від кожного суб'єкта господарювання швидкої реакції на зміну ситуацій в економіці держави, здатності корегувати свої практичні кроки. Наявність у підприємства таких якостей забезпечує йому можливість розвиватися, поступово переходити від одного стану до якісно нового.

     Формування  Інвестиційної політики підприємства здійснюється у сфері взаємних інтересів як самого підприємства, так І його потенційних інвесторів. Можливість залучення інвестицій залежить від розуміння та врахування інтересів партнерів, від можливості бачити об'єкт інвестування з позиції інвестора та оцінити його інвестиційну привабливість. Підприємство також зацікавлене в підвищенні рівня інвестиційної привабливості: кожен суб'єкт господарювання прагне розвивати своє виробництво, підвищувати конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому.

     Визначення  інвестиційної привабливості окремого підприємства як потенційного об'єкта інвестування здійснюється інвесторами в процесі визначення доцільності капітальних вкладень, вибору в придбанні альтернативних об'єктів і купівлі акцій окремих підприємств.

     Інвестиційна  привабливість підприємства — це сукупність характеристик його фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства є інтегральною характеристикою його внутрішнього середовища.

    Інвестиційна  привабливість навколишнього для  підприємства середовища (регіону, галузі, країни) має опосередкований вплив на інвестиційну привабливість підприємства, по-перше, тому, що підприємство - це відкрита система. По-друге, зовнішні фактори мають універсальний характер і відіграють для потенційних інвесторів не менш важливу роль, ніж конкретний об'єкт інвестування. Оцінка інвестиційної привабливості на розглянутих рівнях — це перший етап прогнозування та передбачення заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів і підвищення привабливості об'єктів інвестування на всіх рівнях. Отже, визначення інвестиційної привабливості окремого підприємства як потенційного об'єкта інвестування є завершальним етапом оцінки інвестиційного ринку. Від стану привабливості підприємства залежить галузева та регіональна спрямованість його інвестиційної діяльності.

    Процес  вкладення коштів передбачає генерування, перерозподіл і використання капіталу. Замовником проведення оцінки інвестиційної привабливості може бути як інвестор, так і підприємство. Метою оцінки інвестиційної привабливості для підприємства є виявлення слабких і сильних сторін його фінансово-господарської діяльності, для інвестора — визначення стану та потенціалу можливого об'єкта інвестування. Подвійність мети оцінки інвестиційної привабливості підприємства випливає з обов'язкового двостороннього (подвійного) ефекту успішного інвестування: позитивних наслідків як для суб'єкта, так і для об'єкта інвестування.

Страницы:1234следующая →
Описание работы
Інвестиційна привабливість підприємства-це сукупність характеристик його фінансового-господарської та управлінської діяльності,перспектив розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства є інтегральною характеристикою його внутрішнього середовища.
Содержание
ВСТУП…………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ……………………...6
1.1Сутність інвестиційної привабливості підприємства……………………….6
1.2Фактори формування рівня інвестиційної привабливості підприємства….8
1.3Методики розрахунку інвестиційної привабливості підприємства………15
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………23
ВИСНОВКИ………..……………………………………………………………27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..………29