Список предметов

Рефераты по логистике

Виды складов и варианты складирования

размерам: от небольших помещений до складов гигантов (площадью в несколько сотен тысяч квадратных метров);
высоте укладки грузов. Существуют склады в которых специальные устройства способны поднять и уложить груз в ячейку на высоте более 24 метров;
конструкции: закрытые — размещаются в отдельных помещениях, полузакрытые — иметь только крышу и неполное количество стен, открытые — специально оборудованные площадки;
17 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Виды таможенных режимов и их краткая характеристика

Таможенный режим представляет собой совокупность условий (правил), определяющих статус товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Они касаются порядка оформления товаров, взимания таможенных платежей и др. 28 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Виды транспорта, плюсы и минусы, маркировка грузов

Высокая провозная и пропускная способность. Независимость от климатических условий, времени года и суток. Высокая регулярность перевозок. Относительно низкие тарифы; значительные скидки для транзитных отправок. Высокая скорость доставки грузов на большие расстояния. 15 Мая 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Виды транспортировки

Транспортировка - это составная часть логистики, включающая операции перемещения и хранения сырья, запасов, незавершенного производства и конечной продукции из места происхождения в место потребления. Акцент на сокращении затрат и длительности цикла времени в цепи "снабжение - производство - сбыт" подчеркивает важность оборота запаса и увеличивает потребность в конкурентоспособных услугах по транспортировке. 22 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Виды транспортных средств

Работа содержит 4 задачи и теоритическую часть 22 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Визначення й аналіз логістичних проблем ситуацій і завдань АТЗТ «Червоний жовтень»

Обслуговування споживачів. АТЗТ «Червоний жовтень»- велике підприємство, що не користується послугами посередників і працює безпосередньо зі своїми клієнтами прямо. Формування замовлення відбувається на підприємстві, де й укладується угода. В основному покупець пересилає заявку на завод, у плановому відділі встановлюються ціни й передають у відділ маркетингу, там ознаьоилюються з усіма пунктами, підписують угоду і знову відправляють клієнтові. Тобто підписання угоди відбувається у факсимільному режимі. 17 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Визначення оптимальної річной кількості закупівель

1. В чому сутність JIT-поставок, їх переваги і недоліки.2. Який існує зв’язок між JIT-поставками і економічним розміром замовлення? В чому він проявляється? 08 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Визначити основні обов’язки перевізника за договором перевезення пасажира та правовi наслідки їх порушення

Пасажир - фізична особа, яка перевозиться відповідним видом транспорту на підставі проїзного документа, або є членом організованої групи осіб, яка проїздить на підставі групового проїзного документа.
Ці особи вважаються пасажирами з моменту
прибуття на вокзал (автостанцію, порт, аеропорт) для здійснення поїздки (чи пересадки на інший транспортний засіб) до моменту завершення поїздки.
28 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Використання торгівельної площі магазину

Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з питань управління організацією використання площі торгових приміщень в процесі комерційної діяльності, розробці перспективних шляхів обладнання торгових приміщень в організації і управлінні комерційною діяльністю підприємства.

Відповідно до мети поставленні наступні завдання:

дослідити теоретичні засади торгово-технологічних процесів на роздрібному підприємстві;
визначити фактори ефективного використання торговельної площі магазину;
провести аналіз надходження товарів у гіпермаркет;
надати загальну характеристику організації процесу організації торгівлі досліджуваного підприємства;
охарактеризувати організацію та технологію роздрібного продажу товарів;
надати пропозиції щодо методів активізації продажу товарів.
05 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Влияние логистики как прикладной науки на отрасль

Объект исследования: логистика как прикладная наука в сфере туризма.
Таким образом, целью работы является оценка влияния логистики на туристическую отрасль.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
11 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние логистики на развитие транспорта

Автор в своей контрольной работе раскрывает вопрос влияния логистики на развитие транспорта 10 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Внутрішньовиробничі логістичні системи.Їх характеристика та порівняльний аналіз

Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем.
В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо.
12 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Внутрипроизводственная логистика производственного предприятия

Главной целью данной работы является определение логистических методов организации производственного процесса и функционирования самого производства.
Для реализации изучения поставленной цели определяются следующие задачи работы:
1. Понять, что такое производственное предприятие, как организован сам процесс производства;
2. Отличие логистической концепции организации управления производством от традиционной;
3. Рассмотреть материальные потоки производственного предприятия и исследовать методы управления ими;
4. Выяснить значение внутрипроизводственного транспорта и складирования в обеспечении процесса производства.
10 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Водный транспорт в РБ

Речной транспорт осуществляет перевозки пассажиров и грузов по водным путям - естественным (реки, озера) и искусственным (каналы, водохранилища). Выделяют:
магистральные речные пути, обслуживающие внешнеторговые перевозки нескольких государств;
межрайонные, обслуживающие перевозки между крупными районами внутри страны;
местные, обслуживающие внутрирайонные связи.
Общая длина речного транспорта мира - около 550 тыс. км (1990-е гг.).
22 Октября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции

Объектом изучения новой научной и учебной дисциплины «Логистика» являются материальные и связанные с ними информационные потоки. Логистика позволяет существенно сократить временной интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, способствует резкому сокращению материальных запасов, ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 15 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Выбор канала сбыта

Выбор канала сбыта — это одно из важнейших решений предприятия. Выбранный канал сбыта влияет на все остальные решения в области маркетинга. 15 Марта 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Выбор оборудования

процесс выбора холодильника. 06 Декабря 2010  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Выбор оптимального варианта доставки

Целью данной курсовой работы по дисциплине «Управление транспортными системами» состоит в определении оптимальной схемы доставки груза, отвечающей следующим требованиям:
1. Оперативность доставки (общее время)
2. Наименьшая стоимость доставки.
3. Надежность доставки.
23 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Выбор посредников

При проведении анализа конкурентов можно попытаться защитить производимые товары от конкурентной борьбы, используя принцип сравнительного преимущества.
Сравнительное преимущество – это способность предприятия производить товар с наименьшей альтернативной стоимостью.
30 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Выбор поставщика

конкурстные торги (тендеры) – это форма поиска потенциальных поставщиков. Их проводят, если предполагается закупать: сырье, материалы, комплектующие на большую сумму или на долгосрочной основе. Тендеры выгодно как поставщику, так и потребителю, так как для поставщика устанавливаются точные правила поставок, а для потребителя решается проблема выбора лучшего поставщика. 12 Февраля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Выбор поставщика

Целью данной работы является рассмотрение логистических систем в управлении предприятием, а так же разработка организационно – методических документов процесса снабжения.
Данная работа устанавливает ряд задач:
1. Дать характеристику рассматриваемого предприятия;
2. Раскрыть систему снабжения на предприятии, ее значимость;
3. Установить цели, задачи и основные положения логистики, с учетом особенностей сферы функционирования предприятия;
4. Определить ведущие номенклатуры позиции в материальном потоке по методу ABC;
5. Рассмотреть разработку организационно - методических документов процесса снабжения.
15 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Выбор поставщиков и работа с ними

Основу экономической эффективности работы предприятия составляют поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по минимальным ценам.

Достижение этой цели невозможно без выполнения нижеследующих функций закупочной логистики.

1. Сбор информации о поставщиках, определения их возможностей и создания предпосылок для оптимизации закупок.

2. Сбор информации о ценах, возможных сроках поставок, транспортных расходах и поиск их оптимального сочетания. При этом
используются следующие виды анализа цены:
09 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Выбор рационального решения доставки грузов

Описание проблемной ситуации и анализ проблемной ситуации. Формулировка проблемы. Оценка ресурсов, необходимых для разработки решения. Формирование и анализ целей. Анализ ограничений. Технико-экономическое обоснование решений, комплексное обоснование каждого варианта решений. Определение правила выбора наилучшего решения. Формулировка управленческого решения. 19 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Выбор системы контроля состояния запасов на предприятии

Состояние и эффективность использования производственных запасов, как самой значительной части оборотного капитала - является одним из основных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые условия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к производственным запасам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования. 02 Апреля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Выбор схемы транспортировки сыпучих стройматериалов

Фирма NN, занимающаяся организацией и осуществлением экспедирования и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила контракт на доставку 21000 т сыпучих стройматериалов от Ачинского перерабатывающего завода (Красноярский край) на новую базу, построенную на территории Монголии в г. Тэс-Сомон. 07 Октября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Выбор транспортной системы в логистике

Транспорт – это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг 29 Января 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Глобалізаційна логістика

Тенденція глобалізації логістичних процесів відображає, з одного боку, глобалізацію ринків збуту готової продукції, виробництва, постачання матеріальних ресурсів, робочої сили, капіталу, що характерні для великих транснаціональних корпорацій, з другого боку – створення і розвиток глобальних міждержавних макрологістичних систем. 11 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Глобальная логистика

Растущая стоимость рабочей силы и других факторов производства достигла во многих странах величины, сделавшей производство на национальном уровне неэкономичным. Поэтому были предприняты поиски новых путей сохранения или повышения рыночной доли с помощью, например, перевода производства в страны, где можно сэкономить расходы на факторы производства. 19 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Глобальная логистика

Теория международной торговли уделяет большое внимание тому, как открытие экономики, изменение мировой цены экспортируемого товара и внешнеторгового регулирования государства влияют на поведение отечественных компаний в рамках каждой возможной структуры отечественного рынка. С другой стороны, нельзя не учитывать влияние международной торговли на саму структуру внутреннего рынка. Это направление исследований в большей степени следует отнести к международным аспектам теории организации промышленности. 26 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Глобальные системы логистики (проблемы и перспективы)

Данная курсовая работа посвящена одной из важнейших проблем логистики, а именно проблемам и перспективам глобальных логистических систем. В настоящее время вхождение компаний в мировую логистическую сеть является актуальным.
Цель данной работы дать более четкое представление о вышеуказанном вопросе, раскрыть его теоретическую сущность и рассмотреть более подробно данную проблему на практике.
Задачами, поставленными в данной работе, являются:
1) дать определение глобальной логистики;
2) определить задачи глобальной логистики;
06 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать