Список предметов

Рефераты по литературе

Українська літературна казка в контексті світової літератури

Казка – це унікальний жанр художньої словесності, який залишається актуальним завжди. До того ж казка, з одного боку – жанр фольклорний, а з іншого – літературний. Секрет популярності, очевидно, в захопливому сюжеті твору. Маленькому читачеві дуже цікаво, що там далі, а для дорослого читача – це хвилини спогадів про власне дитинство.
Ю. Лотман писав: “Представникові іншої цивілізації було б важко пояснити, для чого землякам потрібна величезна кількість текстів про події, яких не було”. Проте чудеса, які відбуваються в казці, не сприймаються як нереальні. Навпаки, автори намагаються через різні засоби зробити розповідь достовірною.
04 Мая 2013  Тип работы: лекция  Скачать

Українська мова за професійним спрямуванням

1. Етикет. Мовленнєвий етикет: визначення, ознаки, особливості, структура.
2. Інформаційні документи (протокол, рецензія, відгук, реферат, анотація): реквізити, вимоги, до написання.
3. Скласти зразок відгук на автореферат здобувача звання кандидата філологічних наук Науменко Надії Миколаївни.
4. Виправити мовні похибки.
Згідно постанови. Приймати участь. Вибачте нас. На протязі шести місяців. Ми рахуємо, що поступаємо правильно. Об’єм робіт. Із-за відсутності. Люба справа нам по силі. Лікувати гроші. Вибачаюсь, що затримав відповідь. Ви не виключення.
5. Оформити 10 зразків ділових паперів.
19 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Українська химерна проза: історія народження терміна

Наприклад, у виданій збірці матеріалів V пленуму правління Спілки письменників України 12-13 квітня 1978 року "Український роман сьогодні"у ряді статей, зокрема М. Жулинського "Поглиблення аналітичності – вимога часу", йде мова про оновлення форм романного мислення, про наповнення сучасного художнього мислення міфологізованими образами і символами, про щедре використання умовних форм, як жартування, гротеск, гіпербола, а також необхідність "включення" в процесі співтворчості абстрактно-асоціативного сприймання, про руйнування традиційної схеми побудови сюжету, про іронічно-бурлескну манеру викладу. Зрештою, називаються автори – О. Ільченко, В. Земляк, П. Загребельний, Р. Федорів, В. Яворівський, проте термін химерний не вживається. 17 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Украинская национальная кухня в произведениях Н.В. Гоголя (по сборникам «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»)

Творчество Гоголя – одно из самых вершинных явлений русской художественной культуры прошлого. В течение двух десятилетий своей подвижнической литературной деятельности Гоголь создал такие шедевры, которые воспринимались и воспринимаются как образцовые в русской и мировой литературе. 15 Декабря 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Украинский язик

Трудові відносини між працівником і підприємством повинні бути оформлені трудовим договором або контрактом, визначення яких дає КЗпП. Можливий ще один варіант оформлення трудових відносин - трудова угода, порядок укладення якої визначається главою 3 Цивільного кодексу. Трудовий договір в Кодексі законів про працю України (КЗпП) визначається так: "Стаття 21. Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому р 02 Мая 2013  Тип работы: статья  Скачать

Уладзімір Караткевіч – апавядальнік

Уладзімір Караткевіч – аўтар знакавы для ўсёй беларускай літаратуры. Сваімі творамі “Каласы пад сярпом тваім”, “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” ён даў магчымасць беларускаму народу адчуць гістарычную сувязь з продкамі, што так часта гублялася, абудзіў нацынальную годнасць, любоў да сваёй краіны, якую сам аддана любіў. 11 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ураинская литература ХХв

У жоден період історії розвитку мистецтва слова літературний процес не був таким складним і динамічним, як у 20-х рр. Характерною ознакою його була поява різноманітних літературних груп й організацій, які так чи інакше виражали свою добу. Митці об’єднувалися не тільки спільним настроєм, світовідчуттям, а й за естетичними принципами та певною політичною платформою. Частина письменників прагнула розв’язати соціальні й національні питання, творила виразно анґажоване мистецтво, інша зосереджувала увагу власне на естетичних проблемах, прагнучи збагатити українську літературу новими художньо-стильовими течіями й жанровими формами, виводячи її на світові обшири. У бурхливому літературному житті 20-х рр. окреслюються такі літературні організації, як «Гарт», тобто спілка пролетарських письменників, 02 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Урбанестическая тематика

Тема города, как в мировой, так и в русской классической литературе – одна из самых глубинных и интересных. В русском литературоведении существует давняя традиция исследования «московских» и «петербургских» текстов. Москва провозглашается третьим Римом, вечным городом, во многом противопоставляясь Петербургу. Известны работы, в которых подчеркивается женское-мужское начало этих двух городов, часто дополняющее друг друга. Чужой новой столице приписывались мужские черты (мотив вторжения, разлучения). 29 Марта 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Урок позакласного читання з української літератури в 11 класі

Тема. П. Загребельний. «Юлія, або Запрошення до самовбивства». Особливості художнього часу і простору в романі
Мета: ознайомлення учнів з життям і творчістю письменника, допомогти учням усвідомити ідейно – художні й жанрові особливості твору, його естетичну та пізнавальну цінність; розвивати навички колективної та самостійної роботи з літературними джерелами, творчі здібності, вміння аналізувати, досліджувати, представляти в цікавій формі результати своєї роботи, висловлювати власні думки; виховувати прагнення до самореалізації, розвитку здібностей, активної життєвої позиції.
Очікуванні результати: учні знають зміст роману, вміють переказувати і коментувати ключові епізоди, характеризувати героїв, виділяти основні думки, визначати засоби їх розкриття, висловлювати власні міркування щодо прочитаного та враження від художнього твору.
03 Ноября 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Усобицы на Руси после смерти Ярослава Мудрого

До 1068 г. Ярославичи правили Русской землей совместно. В 1068 г. они потерпели поражение от половцев и вынуждены были укрыться в Киеве. Киевляне потребовали выдать им оружие, но получили отказ Изяслава и восстали. Изяслав бежал, а киевским князем был провозглашен дальний родственник Ярославичей - Всеслав, князь полоцкий. Изяславу с помощью тестя, польского короля, удалось вернуться в Киев, но вскоре он поссорился уже с родными братьями и был изгнан вторично 21 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Устное народное творчество и его роль в формировании личности ребенка

Фольклор – это словесное устное творчество. Ему присущи свойства искусства слова. Этим он близок к литературе. Вместе с тем он имеет свои специфические особенности: синкретизм, традиционность, анонимность, вариативность и импровизация.
В. П. Аникин к детскому фольклору относит «творчество взрослых для детей, творчество взрослых, ставшее со временем детским, и детское творчество в собственном смысле слова» [17,88]. Это мнение разделяют Э. В. Померанцева, В. А. Василенко, М. Н. Мельников и др. Упомянутые исследователи характеристику детского фольклора, как правило, начинают с рассмотрения произведений, созданных взрослыми и исполняемых ими для детей (колыбельные песни, пестушки и потешки).
18 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Ушинский и Толстой о животнных

Константин Дмитриевич Ушинский (1824—1870) является осно¬воположником русской педагогики, в частности дошкольной педаго¬гики. В основу своей педагогической системы он положил идею народности воспитания, считая, что дети с самого раннего возрас¬та должны усваивать элементы народной культуры, овладевать родным языком, знакомиться с произведениями устного народного творчества. 25 Мая 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Ф. Кафка и модернизм

История XX столетия отмечена глубочайшими социальными потрясениями: две мировые войны, принесшие огромные жертвы и разрушения, множество других «локальных» войн, революции, становление и крушение тоталитарных режимов, преступления гитлеризма и сталинизма, геноцид целых народов и многое, многое другое. 07 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество

Ф.М. Достоевский родился в большой семье - у него было шесть братьев и сестер, - над которой безгранично властвовал отец, врач Маршенской больницы для бедных в Москве. Доктор М.Ф. Достоевский любил вспоминать, что его род восходил к Золотой Орде, но ни знатностью, ни богатством похвалиться не мог. Мнительный и самолюбивый, вспыльчивый и угрюмый, он доходил до паталогических преувеличений в своих фантазиях, жестоко обходился с женой в минуты раздражительности, но, по свидетельству сына Андрея, "он пальцем не трогал детей и телесные наказания, столь распространенные не только в России, но и Англии и Америке, никогда не применялись в семье". 24 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Ф.М Достоевский "Белые ночи"

С Ф. М. Достоевским мы встречаемся уже второй раз. Первой была встреча с “Мальчиком у Христа на елке”. Достоевский – автор нелегких для чтения произведений. В каждом его романе мы встречаем детей. Достоевский с болью в сердце писал о детских страданиях, о несчастьях бедных и униженных. Автор хотел разбудить совесть каждого человека, чтобы никогда он не забывал, что рядом с сытой, благополучной жизнью всегда есть другая. И в этой другой жизни – голод, страдания, грубость, грязь, унижения и оскорбления. 19 Февраля 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Ф.С.Фицджеральд

Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд ( 1896—1940) — американский писатель, известный своими романами и рассказами, описывающими так называемую американскую «эпоху джаза» 1920-х годов. Известности автора также способствовала выставленная на «всеобщее обозрение» личная жизнь Фицджеральда с женой Зельдой. Творчество Ф. С. Фицджеральда — одна из самых замечательных страниц американской литературы 20 века поры её высшего расцвета. 11 Января 2011  Тип работы: биография  Скачать

Філософія та сентименталізм роману “Знедолені” В.Гюго

Розглядаючи такого величного французького письменника, ми не можемо не звернути увагу на один з його видатних творів «Знедолені». Цей твір водночас є романом реалістичним, епічним, гімном любові й романом соціальним. Як реалістичний роман, він описує життя простих людей і дає доволі точну картину життя в Франції на початку 19 століття. Популярність роману завдячує в знічній мірі яскравим барвам, якими вималювані персонажі. 10 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Філософема бентежної душі в романі Альфреда де Мюссе «Сповідь сина віку»

Бентежна душа, що показана у романі Альфреда де Мюссе «Сповідь сина віку» є надзвичайно фактурною за своїм зображенням, тому саме на її прикладі важливо прослідкувати ментальність романтичної людини: з першопричин цього явища і до її наслідків. Дослідження феномена бентежної душі на прикладі роману Альфреда де Мюссе «Сповідь сина віку» є дуже актуальним, оскільки воно дає можливість глибше зрозуміти вплив цього явища на розвиток французької модерної та пост – модерної літератури. 07 Мая 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Філософське питання про сенс життя і всемогутність людини у п’єсі М. Метерлінка „Синій птах”

Актуальність дослідження. П’єса видатного бельгійського драматурга стала ключовим твором і відправним пунктом для літературного і загальнокультурного процесу XX століття. Багато найвидатніших митців нашого століття відчули вплив і художнього світосприймання. П'єса „Синій птах” — своєрідний гімн людині. Моріс Метерлінк як справжній митець допомагає нам зрозуміти вищу істину — немає ні смерті, ні забуття, тому що в безмежно¬му океані буття минуле, теперішнє і майбутнє зв'язані ти¬сячами нерозривних уз. Ось чому говоримо про "Синього птаха" як про фундаментальний твір в сучасній культурі, який позначив корінну зміну в світогляді людини. 08 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Файзолла ақын және алаш қайраткерлері

Қазақ әдебиетінің тарихындағы ақтаңдақ беттердің бірі – ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде Торғай өңірінде қалыптасқан ақындық мектеп. Өзіндік дәстүр ерекшеліктері бар бұл ақындық мектеп өкілдерінің шығармашылығы жөнінде кеңес заманында сөз қозғау өте қиын болды. Олардың шығармалары ел арасында жасырын түрде ғана айтылып жүрді. Мұның себебі – бұл ақындық мектептің ұстаздары Уақ Жұмабай Шалабайұлы, Есенжол Жанұзақұлы, Сейдахмет Бейсенұлы, Әбіқай Нұртазаұлы сияқты ақындар Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатовтың ақындық жолындағы алғашқы ұстаздары еді. 05 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Фалет. Сведения и жизни и творчестве

Фалет (др.-греч. Θαλήτας) — критский мудрец, знахарь, музыкант и поэт. Происходил из города Гортина. Наиболее вероятное время жизни: VII век до н. э.
Согласно легендарной традиции, помог Ликургу осуществить законодательную реформу в Спарте.
21 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Фальклорныя вобразы і матывы ў паэзіі Максіма Танка

Максім Танк (сапраўднае імя Яўген Іванавіч Скурко) — Народны паэт Беларусі, пісьменнік і перакладчык — нарадзіўся 17.09.1912 г. у вёсцы Пількаўшчына Мядзельскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай сям'і.
Фармiраванне будучага выдатнага паэта праходзiла ва ўмовах бурных, складаных i супярэчлiвых падзей першай сусветнай вайны i бежанства ў Расii.
15 Марта 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Фантастика и ее жанры

Фантастика - разновидность мимесиса [мимесис - дословно, подражание искусства действительности], в узком смысле - жанр художественной литературы, кино и изобразительного искусства. Её эстетической доминантой является категория фатастического, состоящая в нарушении рамок, границ, правил и условностей.
В настоящее время в фантастике выделяют несколько основных направлений, имеющих характерные особенности, например, научная фантастика, фэнтези, альтернативная история, ужасы.
11 Мая 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Фантастический мир Толкиена

Первые произведения современного фэнтези начали появляться в начале XX века. В их числе — «Дочь короля эльфов» лорда Эдварда Дансени, «Конан» Роберта Э. Говарда, «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса, «Сказания о Мануэле» Джеймса Кейбелла. Широкую популярность жанру принесла публикация «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкиена, оказавшая огромное влияние на жанр. Его приемниками можно назвать всех писателей жанра фэнтези, к примеру, Кристофер Паолини со своей книгой Эрагон На данный момент в жанре фэнтези работают сотни писателей-фантастов. 17 Марта 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Фёдор Иванович Тютчев

Поэзия Фёдора Ивановича полна лиризма, драматизма и внутреннего напряжения. В своих произведениях он мог искренне чувствовать окружающий мир. Человек и природа, считает Тютчев, едины и нераздельны, они живут по общим законом бытия. Человек - это малая часть природы, мировозданья. 26 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Федор Павлов

Федор Павлов – один из выдающихся деятелей в истории чувашской культуры и искусства.
Ф.П. Павлов родился в 1892 году в с. Богатырево Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Цивильский район Чувашской Республики) в семье крестьянина-середняка. Окончил Икковское двухклассное училище, Чувашскую учительскую школу и духовную семинарию в Симбирске.
11 Февраля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Федор Романович Дунаевский

Федор Романович Дунаевский (1887—1960) – крупнейший преставитель отечественной управленческой мысли и директор ВСУИТ - Всеукраинского института труда в городе Харьков, о котором за рубежом отзывались как о коллективе, не уступающем по результатам исследований институтам труда Западной Европы. Ближайшими соратниками и единомышленниками Ф.Р. Дунаевского были М. Сыркин, М. Шейнерман, Е. Левин, Е. Либерман, И. Янжул и другие. 28 Марта 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Феноменологія романтичного еросу

Останнім часом у річищі компаративістики спостерігається звернення до нових форм ідентифікації міжнаціональних літературних взаємин. До числа новітніх підходів належить і застосування теорії феноменологічних рецепцій всередині всієї культури романтизму. Однією з площин такої рецепції є ерос, який ми пропонуємо розглянути на основі текстів лейкістів та романтиків харківської школи. Новітні літературознавчі концепції, спираючись на філософсько-теоретичні праці романтиків Західно 17 Февраля 2013  Тип работы: автореферат  Скачать

Фентезі як явище світової літератури

Мета курсової роботи – дослідити особливості літератури фентезі.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
1) зясувати ознаки фентезі;
2) простежити еволюцію фентезі;
3) дослідити піджанри та їх класифікації;
4) визначити систему образів в літературі фентезі;
12 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Филологический анализ стихотворения С.Есенина «Руки милой – пара лебедей»

Стихотворение С. Есенина «Руки милой – пара лебедей» 1925 г. входит в сборник «Персидские мотивы». 25 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать