Список предметов

Рефераты по истории

1-й этап: до I мировой войны

До 70-х годов XIX века Германия не имела единой денежной системы. К этому времени на территории включенной в понятие Германия находилось 21 государство, пользующиеся семью различными монетными системами. Все эти системы (за исключением бременской – золотой талер) основывались на серебряном монометаллизме. Золотые монеты обращались с переменным курсом по отношению к серебру. Наряду с монетами обращались бумажные деньги государств, входящих в Германию, и банкноты 33 эмиссионных банков. В 1871 году Бисмарк объединяет Германию. Единое немецкое государство требовало и единой денежной системы. Проведенная в несколько этапов реформа в корне изменила денежную систему 02 Апреля 2012  Тип работы: доклад  Скачать

14 декабря 1825 год Восстание декабристов

Восстание декабристов — попытка государственного переворота, состоявшаяся в Петербурге, столице Российской империи, 14 (26) декабря 1825 года. Восстание было совершено группой дворян-единомышленников (при поддержке военных частей) и ставило целью либерализацию российского общественно-политического строя и недопущение вступления на трон Николая I. 21 Февраля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

14-15 ғасырлардағы Қазақстан құрамындағы мемлекеттер

Моғолстан — 14 ғ. орталығында құрылған мемлекет. Ол Шағатай әулеті иеліктерінің шығыс бөлігінде қалыптасты. Бұл мемлекеттің негізін қалаған Тоғлық Темір (1348—1362) болды. Моғолстан атауы моңғол деген сөздің түркіше, парсыша атауы болып табылады. 14—15 ғғ. Моғолстан құрамына Түркістан, оңтүстік-шығыс Қазақстан және Орта Азияның кейбір аумақтары кірді. Оған кіретін тайпалар: дұғлаттар, қаңлылар, керейттер, арғындар, барластар кірді. Орталығы — Алмалық қаласы. 10 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

17 ғ-дың соңы — 18 ғ-дың басында Қазақстанды орыс ғалымдарының зерттей бастауы

Ресей ХVIII ғасырдың өн бойында өз шекарасын езгіге түскен, сан жағынан аз халықтарды империя құрамына күштеп қосу арқылы кеңейтіп отырды. Сөйтіп патшалық Ресей "халықтар түрмесіне" айналды. Батыс пен Оңтүстіктегі өзге жұрттың жер-суын жаулап біткен соң, Шығысқа - Орта Азияға қарай ойысты.
Тіпті Петр I патшаның өзі Қазақстанды Орта Азия, Индия және Батыс Қытаймен сауда жасауға оңтайлы "кілт – қақпа" деп санаған-ды.
01 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

19-20 ғғ. Бас кезіндегі Қазақстан мәдениеті

Бір жағынан қазақ қоғамының дәстүрлі негіздерінің талқандалуы және екінші жағынан–жаңа қоғамдық -экономикалық қатынастардың қабылдануы адамдар қызметінің бұрын белгісіз түрлерін өмірге алып келді. Еңбектің қоғамдық бөлінуінің тереңдей түсуі халықтың мәдениеті мен рухани өміріне шынайы әсер етті 19 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

1916 ж ұлт азаттық көтеріліс

Алдымыздағы маусым айында Қазақстан мен Орта Азиядағы жергілікті халықтардың 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің бас¬талғанына 95 жыл толғалы отыр. Аталған өңірлерді түгелге дерлік қамтыған бұл көтеріліс, ең алдымен, патшалық Ресейдің көптеген жылдар бойы жүргізіліп келген, ал 1914 жылы басталған Бірінші жаһандық соғысқа байланысты бұрынғыдан әрі күшейе түскен отарлық қанау саясатына қарсы бағытталды.
Қазақстан мен Орта Азиядағы 1916 жылғы көтеріліс туралы көп жазылды. Мәселені ең алғаш зерттеудің әу басында тарихшылардың аға буын өкілдері С.Асфендияров, А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, Т.Рысқұлов, С.Меңдешев, Б.Алманов, Б.Қаратаев, Ж.Аймауытов тұрды.
23 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс

1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-азаттық көтеріліс — 1916 ж. шілде айының бас кезінде пайда болды.

Көтерілістің шығу себебі әлеуметтік-экономикалық және саяси сипаттағы факторлар еді. Яғни отарлық езгінің соғыс кезінде барынша күшеюі, жерді тартып алу, орыстандыру саясаты және т.б. Көтерілістің басталуына патшаның 1916 ж. маусымдың 25 армияның қара жұмысына Түркістан өлкесінің және ішінара Сібірдің 19-дан 43-жасқа дейінгі ер-азаматтарын шақыру жөніндегі жарлығы түрткі болды.
02 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

1917 год в судьбе России. Выбор пути развития

Февральская революция знаменовала собой лишь начальный этап в демократическом преобразовании страны. В России предстояло выбрать и конституционно закрепить новую форму правления, сформировать единые и стабильные государственные структуры, разрешить обострившиеся национальные противоречия, определить отношение к войне и, наконец, решить аграрный вопрос. 03 Апреля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

1917 год: была ли альтернатива?

Вечером 24 октября (6 ноября) 1917 г., когда в столице революционной России — Петрограде неудержимо раскручивался маховик вооруженного восстания против буржуазного Временного правительства, произошло событие, которое хотя и не оставило заметного следа в истории, но бросило яркий свет на бесплодность попыток реформистского решения наиболее жгучих проблем страны. По инициативе эсеровской и меньшевистской фракций Временного Совета Республики (так называемого Предпарламента) была принята резолюция (согласно терминологии того времени — «формула перехода» к очередным делам). В ней, помимо осуждения большевистского восстания, Временное правительство призывалось — с целью ликвидации почвы для восстания — к немедленному изданию декрета о передаче земли в ведение земельных комитетов и решительному выступлению во внешней политике — с предложением союзникам провозгласить условия мира и начать мирные переговоры. 19 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

1917 ж. Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы. Өлкедегі азамат соғысы

1.1917 ж. Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы.
2.Қазақстанда кеңестік аппарат құру және экономика саласындағы алғашқы өзгерістер.
3.Қазақстан азамат соғысы жылдарында (1918-1920 жж.).
21 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

1917г в России. Февральская революция. Кризисы временного правительства

Настоящая работа посвящена общественно-политическому кризису в России в конце 1916 г. - начале 1917 г. и основным событиям февральской революции.
В начале 1917 г. в России назрел новый революционный кризис, который привел к разрушению многовековой российской монархии.
Причины революции.
1) «кризис верхов» (невозможность правительства управлять страной старыми методами и выход происходивших в стране процессов из-под контроля);
2) «ухудшение положения народных масс выше обычного». Правительство установило низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, что привело к ее сокрытию крестьянами и нехватке продовольствия. В результате резко возросли цены на продовольствие на «черном рынке», и, как следствие, - цены на все потребительские товары. Началась инфляция. Глубинные причины этого процесса;
23 Ноября 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

1945-2000 жылдардағы Қытай

Бұл жұмыстың өзектілігі жалпы әлемдік саясат ұғымына анықтама бере отырып, өзекті мәселелерді қарастыру болып табылады. Сондай-ақ екінші дүние жүзілік соғыс аяқталғаннан бастап, қазіргі уақытқа дейінгі әлемдік саясаттың бағыттары мен тармақтарын, сипаты мен жүргізілу барысын қамтиды. 18 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

1986 ж. желтоқсан көтерілісі

1.1985 жылы республика бойынша ауылдан келген студенттердің төрттен үші ғана жатақханамен қамтамасыз етілді. Әсіресе, Алматыдағы жағдай мәз емес еді. Ондағы студенттердің 57,7 пайызы ғана жатақханаға орналаса алды. Желтоқсан оқиғасы қарсаңында "еңбектен тыс табыс” дегенмен күрес пайда болып, соның салдарынан тек қана Алматыдағы пәтер жалдап оқып жүрген үш мыңдай студент баспанасыз қалды. 02 Апреля 2013  Тип работы: лекция  Скачать

1991 ж тамыз төнкерісі

1991 жылы сәуір-мамыр айларында (Новоогоровте) (президенттің резиденцияси) М.С. Горбачев тоғыз одақтас республикалардың басшыларымен келісім жүргізді. Бұл келісімде жаңа одақтық шарт туралы мәселе көтерілді. Келесімге қатысушылардың барлығы жаңарған Одақ жөніндегі шартты қолдады. Шарта Суверенді Мемлекеттердің Одағын құру көзделді. Сонымен қатар, өкімет органдарын және басқару қүрылымын, жана Конституцияны қабылдау, сайлау жүйесін өзгерту белгіленді. 07 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

2 кризиса российской государственности: опричнина и Смутное время

Опричнина, ее предпосылки, начало, отмена и итоги. Смутное время, Россия в годы "смутного времени" и его последствия 06 Августа 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

2-ая мироая война

Мой выбор выпал на тему о Великой Отечественной войне по многим причинам. Наверняка война останется наиболее важным и скорбным событием этого столетия в истории нашей страны. По крайней мере, я на это надеюсь. Мой дед немного рассказывал о том, как воевал. Мой отец воспитывался в послевоенные годы. Может повлиял на мое решение тот факт, что мой лучший друг был ранен на Чеченской войне. Ветеранов Великой Отечественной Войны остается все меньше, а должного уважения к себе они так и не получают. В конце концов, постоянно возникает вопрос о том, почему современное мировое сообщество, при достаточном уровне своего развития и с богатым горьким опытом, не может обходиться без силовых методов? Как власть обманывала (и сейчас обманывает) народ? 12 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

20 съезд КПСС – звездный час Н. С. Хрущева

Трудности в экономической сфере, идеологизация общественно-политической жизни, усиление международной напряженности - таковы были результаты развития общества в первые послевоенные годы. В этот период еще более окреп режим личной власти И.В. Сталина, ужесточилась командно-административная система. В эти же годы в общественном сознании все более четко формировалась мысль о необходимости перемен в обществе. Смерть И.В. Сталина в марте 1953 года облегчила поиски выхода из противоречий, опутавших все сферы общественной жизни. 15 Февраля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

20 – лет Независимости страны: итоги развития Казахстана

Прошедшие 20 лет позволяют утверждать, что в стране произошло много положительных изменений, в том числе в культуре и обычаях. Забытые праздники предков вернулись на свое почетное место, а активная молодежь ратует за создание своих национальных празднеств, на основе популярных во всем остальном мире дней. 09 Марта 2013  Тип работы: доклад  Скачать

20-30 жылдардағы Қазақстан

Отарлық езгіге түскен қазақ елінің тарихи тағдыры оның халқының негізгі құрамы болып саналатын шаруалардың жағдайымен тығыз байланысты еді. ХІХ ғасырдың 60-жылдарында елдің территориясынан Ресей империясының құрамына күштеп қосып алу толық аяқталды. 1867-1868 жж. Жүргізілген әкімшілік реформасына сәйкес қазақ даласы Түркістан, Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлықтарына бөлінді. 21 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

30-е годы в истории СССР

Основными задачами данной работы являются: аналитический сбор научной информации по данной теме; анализ нормативно-правовых актов в СССР, изданных в 30е годы; их анализ, выявление пробелов и нарушений. 03 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

60-80 жылдардан бастап Қазақстанның тарихы Желтоқсан оқиғасы мен Тәуелсіздікке жету жолындағы Қазақстан

Жетпісінші жылдардың аяғы мен сексенінші жылдардың басында басталған халықаралық коммунистік жүйедегі радикалды қозғалыстар алдымен коммунистік идеологияны «жақсарут», «қайта құру», «социолизмді бүгінгі күннің талаптарына бейімдеу» ұрандарымен туғанмен, бірте-бірте өз алдына тәуелсіз күшке айналды. 07 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

65 лет битве под Москвой

Я выбрал эту тему потому, что Волоколамск в котором были немцы находится не далеко от села Петрово-Дальнее в котором я живу. С трудом верится, что фашистские захватчики находились так близко, в каких-то сорока километрах от Москвы и могли захватить столицу Советского Союза, политический, экономический и культурный центр великой страны. По версии генерального штаба оборона Москвы имела важное стратегическое значение так как Москва - один из крупнейших городов мира, с патриотически настроенным населением, с многочисленным и героическим рабочим классом, с новейшей мощной современной техникой. Она является важнейшим узлом железных, шоссейных, грунтовых дорог, водных путей и путей воздушных сообщений Союза. Столь важное политическое и военное значение Москвы в значительной степени определяло характер операций Западного фронта. 31 Марта 2010  Тип работы: доклад  Скачать

7 Куркүйек

7 қыркүйекте Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Торғай кентінде туған. Отан соғысына қатысқан. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін бітірген. 1943-1950 жж. Қостанай облыстық радиокомитетінде редактор, " 15 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Aграрная реформа П. А. Столыпина

История не твориться произвольными деяниями "великих людей", как полагали некоторые мыслители. Но история не твориться и какими-то безличными силами, выражающимися в действиях и настроениях масс, как считали ряд творцов 50 лет назад. История - это сплошная равнодействующая поступков множества личностей, каждая из которых складывается в зависимости от общественных и культурных условий, в которых ей довелось развиваться, и вкладывается в исторические события со своим удельным весом, зависящим от персональных свойств и общественного положения. 26 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

AТP-гi Қытaй-жaпoн бәсекелестiгi

AТP (Aзиaтскo-Тихooкеaнский pегиoн) елдеpiнiң экoнoмикaлық жaғдaйының өте тез жылдaмдықпен өсуi үлкен тaбыстapғa қoл жеткiздi. Сoндaй-aқ, AТP елдеpiнiң сaудa–экoнoмикaсының ынтымaқтaстығы дa дaми түстi. Aзия-тынық мұхит aймaғының елдеpi apaсындa инвестициялық ынтымaқтaстық кеңейдi. Сoнымен бipге қapжы сaлaсы дa едәуip қapқынмен өстi. AТP-де Сaнгaн, Сингaпуp, Тoкиo қapжы opтaлықтapы пaйдa бoлды. 01 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

CCCР в годы НЭПа

Анализ основных процессов в
политической жизни страны в годы нэпа.
Проявляя определенную гибкость в
хозяйственной политике, большевики не колеблясь
укрепляли контроль правящей партии над
политической стороной жизни общества. Здесь
21 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Civilization or extinction

“Civilization or extinction” by Lucy Maddox discusses the forced removal of Indian tribe Cherokee from the state of Georgia in 1831. This question was very urgent at that time and was debated in almost every magazine or newspaper by politicians with different persuasions. 17 Января 2011  Тип работы: сочинение  Скачать

Colonial politics of European countries

Colonial politics, like most politics, was based on differences of opinion about the concepts of economics and social relation that formed the background of the time. After the land was tamed and most of the native people expelled or killed, the average English settler considered himself an Englishman (male land owners only) with all of the prerogatives of his native land. 05 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Cмута конца XVI - начала XVII веков

На рубеже 16 и 17 веков Московское государство переживало тяжелый и сложный морально-политический и социально-экономический кризис, кoторый особенно проявлялся в положении центральных областей государства. 23 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Cословно-представительная монархия и ее институты

С середины XVI в. до конца XVII в. политическим строем России являлась сословно-представительная монархия. Это закономерный этап в развитии государства, через который в XII - XVI вв. прошли Англия, Франция, Испания, германские княжества, Польша, Венгрия и другие европейские страны. Сословно-представительная монархия утверждалась после преодоления феодальной раздробленности, создания централизованного государства и формирования общегосударственных сословий 18 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать