Список предметов

Рефераты по международному праву

Research on Vienna Convention

The States Parties to the present Convention
Considering the fundamental role of treaties in the history of international
relations,
Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of
international law and as a means of developing peaceful co-operation among
nations, whatever their constitutional and social systems,
30 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Stationen auf dem Weg nach Nürnberg

Am 20.11.1945 begann im Nürnberger Justizpalast in der Fürther-Straße 110 im Saal 600 der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher. 21 ehemals führende Vertreter des "1000-jährigen Reiches" saßen auf der Anklagebank. 27 Января 2011  Тип работы: реферат  Скачать

«Особистий закон» подружжя

Метою дослідження є повний аналіз особистого закону подружжя, розкриваючи проблеми його розуміння та застосування різними країнами та визначаючи різні варіації уніфікацій даного принципу. 26 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

«Попереджувальне» та «захисне» міжнародне регулювання банківської діяльності

Глобалізація впливає на всі сфери господарського життя, які набувають якісно нові риси й особливості свого розвитку. Розвиток фінансової глобалізації забезпечується розширенням кредитно-інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій і банків і механізмами міжнародних фінансових ринків. 12 Декабря 2011  Тип работы: творческая работа  Скачать

«Попереджувальне» та «захисне» міжнародне регулювання банківської діяльності

Глобалізація впливає на всі сфери господарського життя, які набувають якісно нові риси й особливості свого розвитку. Розвиток фінансової глобалізації забезпечується розширенням кредитно-інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій і банків і механізмами міжнародних фінансових ринків. Вона проявляється у високій мобільності, диверсифікованості, наростаючій масштабності та інтеграції міжнародних фінансових ресурсів і потоків. 12 Декабря 2011  Тип работы: творческая работа  Скачать

Європейський суд з прав людини

Об'єктом дослідження курсової роботи є міжнародні нормативні акти.
Предмет дослідження – правовий статус Європейського суду з прав людини.
Метою курсової роботи є дослідження правового статусу Європейського суду з прав людини.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
– визначити загальнотеоретичні та історичні положення про Європейський суд з прав людини;
25 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Історія авторського права

Історія авторського права починається з надання привілеїв та монополій на друк книг. Британський статут Анни 1709 року, повна назва якого «Закон про заохочення вченості, шляхом наділення авторів та покупців правами на копіювання друкованих книг на нижчезгаданий період часу», був першим статутом авторського права.

Спочатку закон про авторське право застосовувався тільки до копіювання книг. З плином часу інші використання, такі як переклади і похідні роботи, стали предметом авторського права. Авторське право в даний час охоплює широкий спектр робіт, в тому числі карти, картини, фотографії, вистави, звукові записи, фільми та комп’ютерні програми.
04 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Історія становлення міжнародного морського права

Слід зазначити, що Організація Об'єднаних Націй із самого початку своєї діяльності приступила до кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного морського права. Особливу роль тут зіграла діяльність Комісії ООН з морського права, що у період 1949 — 1956 років провадила велику роботу з кодификації звичаєвно-пра-вових норм і розробки проекту нових договірних норм. Це дало можливість провести в 1958 році в Женеві І Конференцію ООН з морського права, у роботі якої взяли участь 86 держав, включаючи 49, що розвиваються.
У задачу І Конференції ООН з морського права входив розгляд і прийняття на основі проекту, розробленої Комісією міжнародного права ООН, конвенції або конвенцій із питань, що торкають інтереси всіх держав. У результаті роботи І конференції ООН були прийняті конвенції: 1) про відкрите море 2) про територіальне море і зону, що прилягає; 3) про континентальний шельф і 4) про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря. Крім того, І Конференція ООН з морського права прийняла Факультативний протокол про обов'язкову процедуру вирішення спорів і 5 резолюцій, включаючи резолюцію про скликання II Конференції ООН з морського права.
25 Февраля 2013  Тип работы: лекция  Скачать

Історія створення та загальна характеристика Йорк-Антверпенських правил

Головною метою мого дослідження є вивчення сутності Йорк-Антверпенських правил про загальну аварію як джерела міжнародного морського права та розгляд загальної аварії як специфічного інституту морського права, показати необхідність існування та розвитку даного правового інституту в морському праві. 17 Февраля 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Автономия воли

Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов традиционно именуется общим надзором.

Предмет общего надзора в соответствии со ст. 21 Закона о прокуратуре составляет:

1) надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации; за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, Федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
22 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Авторское право

Закономірним є й те, що становлення і розвиток нової галузі суспільного виробництва супроводжується рядом негативних наслідків. Одним з таких наслідків є піратство інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що піратство у сфері авторського права супроводжує розвитку суспільства вже більше п'ятисот років, проте саме в останні роки розмах піратства можна порівняти з об'ємом всієї економіки інтелектуальної власності.

Варто зазначити, що законодавство про інтелектуальну власність більшості країн світу базується на міжнародних нормах 25-35-річної давності, коли форми і методи створення та використання об'єктів інтелектуальної власності були іншими, ніж в даний час.
17 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Авторское право и смежные права

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) или Соглашение ТРИПС - международное соглашение, входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой организации. Соглашение устанавливает минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности. Это соглашение было принято в ходе Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году. 24 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Авторское право Российской Федерации

Предотвратить неправомочное использование в своих целях, будь то художественных произведений или баз данных или компьютерных программ должен Закон - Закон об Авторском праве. Авторское право — подотрасль гражданского права, регулирующая отношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях. 23 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Агрессия в международном праве

Косвенная агрессия – это засылка государством вооруженных банд и групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Актом соучастия в агрессии считаются действия государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась последним для совершения акта агрессии против третьего государства.
02 Мая 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Административные взыскания, их виды и характеристики

Статья 6.1. Понятие и цели административного взыскания
1. Административное взыскание является мерой административной ответственности.
2. Административное взыскание, налагаемое на физическое лицо, применяется в целях воспитания физического лица, совершившего административное правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим физическим лицом, совершившим такое правонарушение, так и другими физическими лицами.
3. Административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо, применяется в целях предупреждения совершения новых административных правонарушений.
03 Сентября 2010  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Айырбас шарты

Мердiгерлiк шартынан туындайтын құқықтық қатынастар жұмыс орындау бойынша мiндеттемелерге жатады. Солардың көмегiмен, белгiлi бiр тұлғаның (тұлғалардың) жұмысының нәтижесi тиiстi ақшалай құндылыққа айырбасталады.
Экономикалық тұрғыда мердiгерлiк бұл қызмет,
15 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Аккредитация в государственных органах и общественных объединениях

Институт аккредитации призван регламентировать взаимоотношения СМИ с организациями, являющимися источниками информации, создавая более благоприятные условия для осуществления профессиональной деятельности журналистов. В частности, аккредитованным журналистам предоставляется право присутствовать на всех заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, проводимых аккредитовавшим их органом, за исключением случаев, когда было принято решение о проведении закрытого заседания или мероприятия. При этом следует подчеркнуть, что на орган, аккредитовавший журналиста, возлагается обязанность предварительно извещать его о проведении таких мероприятий, а также создавать благоприятные условия для аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки. 06 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Амстердамский договор

Особенно важное значение имело закрепление в Амстердамском договоре так называемых «общих принципов европейского права». В отличие от существовавших ранее принципов правоприменения (прямого действия и приоритета норм европейского права, субсидиарности), «общие принципы» носили только доктринальный характер. В тексте Амстердамского договора они трактовались как «принципы, которые являются общими для государств-членов». По содержанию «общие принципы» также являлись совершенно универсальными. 22 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз Судової практики суду ЄС з приводу авторських прав

Умовою успішного розвитку країни, соціуму, творчих і наукових колективів стає їх вклад та результати діяльності, пов‘язані із впровадженням у виробництво і споживання творчих здобутків реалізації авторських і суміжних прав, ефективності правового регулювання цих суспільних відносин. 06 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Анализ международного договора

Регулирует государственное социальное обеспечение, обязательное (государственное) социальное страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, том что относится к:

1) пособиям по временной нетрудоспособности и материнству;

2) пособиям по безработице;

3) трудовым пенсиям по возрасту (по старости), инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (в Республике Беларусь) и социальным пенсиям;

4) пособиям в случае трудового увечья или профессионального заболевания;

5) пособиям для семей с детьми;

6) пособиям на погребение.
07 Мая 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Анализ рынка бананов и расчет таможенных платежей

По данным Всемирной организации продовольствия и сельского хозяйства (FAO) в 2009 году мировой объем производства бананов соответствовал 1/3 мирового объема производства картофеля. В течение последних 100 лет банан прочно вошел в рацион жителей даже тех стран, где он не произрастает. 09 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Анализ субъектов международного права

Субъект международного (публичного) права - носитель прав и обязанностей по международному праву, способный участвовать в международном правотворческом процессе . 04 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Англосаксонская правовая семья

Основа данной правовой семьи, ее основной элемент - прецедентное право, состоящее из общего права и права справедливости. В рассматриваемую семью входят наряду с США и Англией Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также 36 государств - членов Британского содружества. По территориальному охвату, по степени своего влияния на правовые системы стран мира эта правовая система может сравниться только старейшей правовой семьей - романо-германской. С XVII из нее выделилось право США, которое хоть и основано на праве Англии, но отличия между ними углубились. 12 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Антикризисные меры стран СНГ

Общеизвестны трудности во взаимоотношениях России с Украиной. Авария в газотранспортной системе стала причиной конфликта между Россией и Туркменистаном. Не все безоблачно в отношениях с Азербайджаном. Наконец, «молочный» конфликт России с Беларусью образовал еще одну «трещину» в Содружестве. Поэтому перспективы СНГ с таким багажом конфликтов и на фоне экономического кризиса представляются явно неоднозначными. 01 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Арбитраж в международном частном праве

Существует ряд вопросов и проблем в области рассмотрения споров международными коммерческими арбитражными судами, требующих своего обозначения и разрешения, рассмотрение и устранение которых и составляет цель данной дипломной работы. 15 Марта 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Арбитражное соглашение: понятие, виды, содержание

Императивные, коллизионные нормы содержат категорические предписания, касающиеся выбора права, которые не могут быть изменены по усмотрению сторон. Объем императивных коллизионных норм, как правило, составляют правовые отношения необязательственного характера.

Механизмы, определяющие пределы и условия применения коллизионных норм, действуют разными способами и в разных направлениях. В одних случаях они служат целям уяснения содержания коллизионных правил, в других ориентированы на полное и точное применение, в третьих – ограничивают или исключают их действие. Приведем примеры, относящиеся к последним случаям.
22 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Атқарушы органдары

Қазіргі таңда еліміздің мемлекеттік құрылымын жетілдіру, оның ішінде билік құзырларының әр деңгейі арасында нақты бөлінуі мен халық билігінің маңызды элементі болып табылатын жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін енгізу өте өзекті мәселелердің қатарында. Бұл биліктің бөлінуі шеңберінде қарастырылатын мәселе отандық басқару жүйесін анықтайтын демократиялық нышандардың бірден бірі. 25 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Африканская система защиты прав человека

До Первой мировой войны в двусторонние и многосторонние международные договоры включались лишь отдельные вопросы прав человека (главным образом - прав религиозных меньшинств). Ряд договоров, посвященных отдельным вопросам прав человека, был принят при участии Лиги Наций (годы существования 1919-1946) -Договоры о меньшинствах, а также действующие до сих пор Конвенция о рабстве (1926 год принятия) и ряд конвенций Международной организации труда, основанной при Лиге. 19 Мая 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

БАРКАМОЛ АВЛОД ТУШУНЧАСИ

Биринчи масаланинг баёни: Бугунги кунда маънавият масаласи ижтимоий µаётимизнинг асосий масалаларидан бирига айланиб ³олди. Муста³илликнинг дастлабки кунларидано³ бу масалага катта ва узлуксиз эътибор бериб келинмо³да. ¤збекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг µар бир нут³и ва маърузалари, ма³ола ва асарларида юксак маънавият келажак пойдевори эканлиги ³айта-³айта таъкидланмо³да. «Зеро, - деб у³тиради Ислом Каримов, - биз жамиятимиз тара³³иётини фа³атгина и³тисодий, ижтимоий фаровонлик билангина эмас, хал³имизнинг маънавий баркамоллиги, демократик ва инсонпарварлик тамойилларининг кишилар онгида нечо²лик чу³ур илдиз отиши билан баµолаймиз». 08 Ноября 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Беженцы в Беларуси

В общеупотребительном смысле, беженцы – это лица, в силу чрезвычайных обстоятельств вынужденные изменить место жительства и нуждающиеся в помощи. Такими обстоятельствами могут быть война, межнациональные и религиозные конфликты, массовые нарушения прав человека, голод, эпидемии, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера либо другие обстоятельства объективного или субъективного характера. 27 Декабря 2010  Тип работы: реферат  Скачать