Список предметов

Рефераты по бюджету

Бюджетний дефіцит і державний борг

Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу – це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства не схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, аби поглинути зростаючий обсяг заощаджень. 19 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетний дефіцит

Відповідно до мети в роботі ставляться наступні завдання:
– визначити сутність бюджетного дефіциту та його види;
– ознайомитись з причинами виникнення та формами прояву дефіциту;
– ознайомитись з теоретичними аспектами фінансування бюджетного дефіциту;
20 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Досліджується вітчизняний та закордонний досвід боротьби з бюджетним дефіцитом. Вивчаються основні джерела фінансування бюджетного дефіциту. 13 Марта 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бюджетний дефіцит, причини його виникнення

1. Поняття бюджетного дефіциту і причини його виникнення
2. Види і форми бюджетного дефіциту
3. Джерела покриття бюджетного дефіциту
4. Дефіцит місцевих бюджетів
5. Способи управління бюджетним дефіцитом
24 Ноября 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать

Бюджетний дефіцит,його причини і наслідки. Методи управління

Основною метою дослідження є комплексне теоретичне і практичне вивчення економічної природи і сутності дефіциту бюджету та його удосконалене управління. Відповідно до мети в роботі ставляться наступні завдання:
визначити сутність бюджетного дефіциту, причини його виникнення та види;
ознайомитись з причинами виникнення дефіциту;
ознайомитись з теоретичними аспектами управління бюджетного дефіциту;
дослідити вплив дефіциту бюджету на економіку;
проаналізувати динаміку дефіциту Державного бюджету України;
визначити вплив бюджетного дефіциту на національну безпеку;
охарактеризувати можливі джерела фінансування бюджетного дефіциту;
визначити можливості скорочення дефіциту державного бюджету;
31 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетний менеджмент

Бюджетний менеджмент — це сукупність взаємопов'язаних дій (управлінських функцій), прийомів, методів, що направлені на керування бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків. Бюджетний менеджмент повинен дати відповідь на питання — як ефективно керувати цим рухом і відносинами. 22 Апреля 2013  Тип работы: курс лекций  Скачать

Бюджетний процес

Найкращим засобом регулювання  бюджетного дефіциту є маніпулювання  дохідної статті бюджету, при розумній видатковій політиці. Ідея полягає  в тому: за допомогою податкової системи необхідно створити сприятливі умови для виробничого росту. Цього можна домогтися знизивши і зробивши гнучкими податкові ставки. Зміст полягає в тому, що одну і ту ж суму податків можна зібрати при більш низькій ставці. За рахунок зростання виробництва відбудеться ріст надходження в бюджет, тобто збільшення по бюджетній частині (фінансових можливостей держави). 01 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетний процес в Україні

Державний бюджет – встановлений законом на певний період основний фінансовий план (розпис) доходів і видатків централізованого фонду коштів держави, необхідних для здійснення її завдань і функцій. В ст.96 Конституції України встановлено, що Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період, тобто бюджетний період в Україні збігається з календарним роком. Кожен бюджет складається з дохідної і видаткової частин. 20 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетний процес Нідерландів

Закон про рахунки Уряду (2001 р.) є базовим законом, що регулює питання підготовки та виконання бюджету, бюджетної звітності та фінансової звітності центрального уряду.
У Нідерландах існує три бюджетних рівня – центральний бюджет, бюджети провінцій, муніципальні бюджети.
Бюджетна дисципліна забезпечується також фіскальними правилами, які міститися в коаліційній угоді між політичними партіями, що увійшли до складу Парламенту Нідерландів. Така угода підписується на початку кожного нового
Парламентського терміну, тобто кожні чотири роки.
28 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетний федералізм та фінансове вирівнювання

Стaновлення Укрaїни як незaлежної держaви зумовило формувaння її держaвного i aдмiнiстрaтивно-територiaльного устрою, розбудову влaсної економiчної, фiнaнсової-бюджетної, подaткової систем. Основними лaнкaми бюджетної системи Укрaїни, як крaїни з унiтaрним держaвним устроєм, е держaвний бюджет тa мiсцевi бюджети. Однaк величинa територiї нaшої держaви спричинилaся до зростaння в упрaвлiннi полiтичними, економiчними, соцiaльними процесaми знaчення регiонaльної гiлки влaди. Сьогоднi Укрaїнa склaдaється з 27 регiонiв: 24-х облaстей. Aвтономної Республiки Крим тa двох мiст республiкaнського знaчення: Києвa i Севaстополя. Нa вiдмiну вiд центрaлiзaцiї, коли регiони дуже зaлежнi вiд держaви. Укрaїнa взялa курс нa децентрaлiзaцiю, провiднa роль у якiй нaлежить збaлaнсовaнiй дiяльностi усiх лaнок бюджетної системи 18 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетно-налоговая политика Республики Казахстан

Будет продолжена политика децентрализации государственных функций и осуществляться меры по дальнейшему совершенствованию процесса разделения ответственности центра и регионов за финансирование республиканских и местных бюджетных программ. Предусматривается разработать и внедрить среднесрочные стабильные нормативы. Межбюджетные взаимоотношения потребуют усовершенствования методики расчета субвенций из республиканского бюджета в местные бюджеты и изъятий из местных бюджетов в республиканский бюджет. Правительство нацелено на продолжение этого процесса, что потребует дальнейшего совершенствования Закона Республики Казахстан “О бюджетной системе”. 15 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетно-налоговая политика Украины

изучить теоритические основы построения бюджетно-налоговой политики Украины, а так же международный опыт формирования доходной части бюджета.
Понятие налога возникло на заре человеческой цивилизации. Изучение вопросов налогообложения нашло отражение в трудах Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо. Обоснование налога как одного из производственных факторов содержаться в работах зарубежных экономистов XVIII в. Э. Сакса, Ж.Б. Сэя, а так же В.Н. Твердохлебова, В.Т. Посошкова.
Для понимания проблем и процессов, которые происходят в Украине, обратимся к понятию бюджетно-налоговой политики. А так же к ее видам и принципам функционирования.
Фискальная (бюджетно-налоговая) политика — это система регулирования правительством экономики с помощью изменений государственных расходов, налогов и состояния государственного бюджета, с целью изменения реального объема производства и занятости, контроля над инфляцией и ускорения экономического роста.
29 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Бюджетно-податкова політика

Мета роботи – розробка рекомендацій щодо вдосконалення бюджетно-податкової політики України на сучасному етапі розвитку.
Для досягнення визначеної мети в процесі дослідження було поставлено такі завдання:
- визначити поняття бюджетно-податкової політики та її ролі у регулюванні ділової активності;
- розглянути структуру бюджетно-податкової політики;
- проаналізувати сучасний стан бюджетно-податкової системи;
- визначити перспективи вдосконалення бюджетно-податкової системи України.
30 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетно-податкова політика держави

У даній курсовій роботі розкрита роль бюджетно-податкової політики в державній економіці і розглянуті її цілі і структура. Ця тема дуже актуальна сьогодні, тому що наша економіка, бюджет і податкова сфера, зокрема, знаходяться ще в хитливій стадії формування.
У минулому, протягом тривалого часу, економісти розуміли лише той факт, що держава через бюджетно-податкову політику визначає, у якій пропорції обсяг виробництва країни повинний бути розподілений між колективним і приватним споживанням, а також яким чином тягар платежів за колективні блага варто розділити серед населення. Тільки після розробки кейнсіанської макроекономічної теорії була виявлена несподівана закономірність: бюджетно-податкова політика уряду впливає на короткострокову динаміку випуску, зайнятості і цін.
25 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетно-податкова політика як інструмент антикризового управління в Україні

Сучасна фінансово-економічна криза продемонструвала системні недоліки чинної моделі економічної системи з її орієнтацією на надмірне споживання і використання кредитних ресурсів, прорахунки політики економічного лібералізму і впливу держави на розвиток фінансового сектору. У країнах, що розвиваються, світова фінансова криза оголила гіпертрофовану залежність їх економік від зовнішнього фінансування і засвідчила неспроможність національних фінансових систем забезпечувати поступальний економічний розвиток. В умовах зниження глобальної ліквідності, зменшення схильності міжнародних інвесторів до прийняття ризиків і повернення капіталів до місць їх походження багато країн-позичальниць зіткнулися із втратою доступу до зовнішніх джерел фінансування і зазнали масштабної втечі капіталів. В умовах глобальної фінансово-економічної кризи уряди країн світу розробляють та впроваджують державні антикризові програми та плани на коротко- і середньострокову перспективу. Ці програми включають комплекс заходів, спрямованих на виведення національних економік із кризового стану та стимулювання розвитку у посткризовий період. 14 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

Целью контрольной работы является анализ основ бюджетного кодекса, правового режима государственного и местных муниципальных бюджетов. В связи с поставленной целью в работе были выделены следующие задачи:
- охарактеризовать бюджетное устройство РФ;
- определить понятие и правовую форму государственного и местного бюджетов;
- проанализировать бюджетные права различных субъектов финансового права: Российской Федерации, муниципальных образований, а также изучение последних поправок к бюджетному кодексу и обоснование их необходимости.
04 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бюджетное законодательство

Бюджетная система РФ прошла длительный период становления и развития. Пре-образования экономики России в связи с переходом к рыночным отношениям вызвали необходимость создания бюджетной системы, соответствующей новым условиям хозяй-ствования. Потребность в устойчивом социально-экономическом развитии породила сис-тему форм и методов экономической политики государства, позволяющих не только сгладить отрицательные эффекты рыночного механизма, но и способствовать нормаль-ному воспроизводству, социальной стабильности и поддержанию 11 Марта 2012  Тип работы: курс лекций  Скачать

Бюджетное планирование

Цель работы: является изучение вопросов назначения, выплаты и размеров пособий.
Задачи исследования:
1. дать общую характеристику социальных пособий;
2. проанализировать и дать оценку пособия по безработице в России;
13 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетное планирование

Я свое выступление начну с общих понятий и определений касаемых моего доклада.

Финансовый анализ — изучение основных параметров, коэффициентов и мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового состояния предприятия, а также анализ курса акций предприятия, с целью принятия решения о размещении капитала.
26 Апреля 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Бюджетное планирование деятельности промышленного предприятия

Операционный бюджет фокусируется на моделировании будущих расходов и доходов от текущих операций за бюджетный период. Объектом рассмотрения операционного бюджета, следовательно, является финансовый цикл предприятия. Инвестиционный бюджет рассматривает вопросы обновления и выбытия капитальных активов (основных средств и вложений, долгосрочных финансовых вложений), что составляет основу инвестиционного цикла. 20 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетное планирование доходов в странах с рыночной и переходной экономикой

Бюджетное планирование является составной частью финансового планирования и одним из важнейших инструментов государственного регулирования экономики.

Экономическая сущность бюджетного планирования состоит в централизованном распределении и перераспределении ВВП и национального дохода между звеньями финансовой системы на основе общегосударственной программы социально-экономического развития страны.
14 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетное планирование и прогнозирование

Для решения стратегических задач поступательного социально-экономического развития России необходимо, чтобы государство последовательно проводило эффективную макроэкономическую политику, используя научно-обоснованные и апробированные на практике современные механизмы макроэкономического регулирования российской экономики. При этом необходимо обеспечить финансовую стабильность, сбалансированность бюджетной системы страны посредством совершенствования бюджетного процесса и налоговой системы и применения современных механизмов бюджетно-налогового регулирования экономики. 29 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бюджетное планирование и прогнозирование

Целью курсовой работы является рассмотреть бюджетное планирование и прогнозирование.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить сущность бюджетного планирования и прогнозирования, методы планирования и пронозирования, необходимость, этапы разработки и формирование перспективного финансового плана.
12 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетное планирование и финансирование государственного бюджета на макро- и микро- уровнях

Целью исследования является попытка анализа обоснованности бюджетного планирования и финансирования государственного бюджета на макро- и микро- уровнях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач:

- исследовать основные черты и принципы бюджетной системы Российской Федерации в условиях рыночных отношений;

- разобраться в источниках формирования налоговых и неналоговых поступлений доходной части бюджетов разных уровней;

- вскрыть возможности оптимизации доходной и расходной частей государственного бюджета;

- рассмотреть бюджетную классификацию и ее использование при кассовом исполнении бюджетов через РКЦ банков;

- охарактеризовать отдельные звенья бюджетной системы (бюджеты территорий, как основную финансовую базу органов местного самоуправления) и вскрыть проблемы бюджетного федерализма;
18 Марта 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетное право

Аристотель писал, что наука имеет "дело с тем или другим специальным бытием, и, отводя себе какую-нибудь (отдельную) область, она занимается этой областью".
Такой областью науки бюджетного права является изучение определенной части общественных отношений, являющихся предметом финансового права. Поэтому, развиваясь в рамках науки финансового права, наука бюджетного права изучает нормы бюджетного права и общественные отношения, возникающие в процессе функционирования и развития бюджетной системы страны.
05 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бюджетное право РФ

Законодательный орган субъекта РФ отклонил проект закона о бюджете на очередной фин. год. В результате сроки для принятия закона о бюджете были пропущены. Областной закон о бюджете вступил в силу спустя два месяца после начала фин. года. Оцените ситуацию. Укажите, будет ли финансироваться бюджетная сфера в случае непринятия закона о бюджете. 27 Декабря 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать

Бюджетное регулирование

Формирование механизма эффективного бюджетного регулирования в России представляет собой сложный процесс, связанный с преодолением юридических, социально-экономических, организационных, психологических и иных трудностей.
Достоинством бюджетного регулирования в условиях демократичной политической системы является его открытость и гласность, невозможность для государства пренебречь общественным мнением и интересами всех участников бюджетного процесса.
10 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетное регулирование в РФ: механизмы, методы и технологии

В последние годы субъекты Российской Федерации получают все больше полномочий, в первую очередь в сфере социальной политики, однако этот положительный процесс не сопровождается соответствующим расширением финансовых возможностей. Вследствие этого переданные в ведение региональных властей права не реализуются полностью, что в свою очередь обостряет социальную напряженность, усиливает противоречия между федеральными и региональными структурами власти, поддерживает региональный сепаратизм. 13 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Бюджетное устройство

Цель исследования - исследовать бюджетное устройство в Российской Федерации, принципы построения бюджетной системы и разработка мероприятий по совершенствованию бюджетной системы.
Поставленная цель предопределила постановку и решение следующих задач:
– исследовать основные черты и принципы бюджетного устройства РФ;
– рассмотреть принципы построения бюджетной системы;
– рассмотреть бюджетную классификацию и ее использование;
– предложить мероприятия по совершенствованию бюджетной системы Российской
13 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетное устройство

Под бюджетным устройством понимается организация государственного бюджета, как с экономической, так и организационно-правовой точки зрения. То есть сюда включаются состав и структура внутренних подразделений государственного бюджета, функциональное разграничение сфер их использования, соподчиненность, взаимодействие, а также правовая и процедурная сторона организации бюджета. Иначе говоря, бюджетное устройство - это организация бюджетной системы, принципы ее построения.
Поскольку государство имеет административно-территориальное деление и соответственно этому уровни власти и управления, то существуют бюджеты различных уровней, между которыми имеется взаимосвязь, и они объединены в единую бюджетную систему.
20 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать