Список предметов

Рефераты по культорологии

Ім'я

Ім'я — власна назва персони, організаційної одиниці (наприклад: підприємства), речі, продукта (бренда), ідеї або концепції. Звичайно виконує ідентифікаційну функцію — щоб розрізняти членів одного класу. Згідно сучасних наукових досліджень[1] імена утворюють ідентифікаційний реєстр (індекс) індивідуумів в межах певної інформаційної множини. 21 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Імпресіонізм

Коло митців котрі, які привертають увагу дослідників, вже більш-менш визначеному, хоча остаточної ясності тут досі не досягнуто. Оскільки в різних національних літературах розквіт імпресіонізму припадає на різний час, то з цим пов’язано і більша чи менша інтенсивність його взаємодії з іншими стильовими системами, скажімо, натуралізмом, неоромантизмом, символізмом. 22 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Імпресіонізм в живописі і музиці

Актуальність теми курсової роботи обумовлена тим,що вплив творчості представників імпресіонізму на всі види мистецтв є незаперечним і заслуговує на ретельні дослідження. Я порушила питання виникнення та розвитку імпресіонізму в музиці та живописі. Особливу увагу приділено творчості Клода Дебюссі, як найбільш яскравому представнику цього напряму в музиці, і Клоду Моне – представнику живопису. Імпресіонізм – явище яскраве та цікаве (від фр. impression — враження) — художній напрям, що заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань 16 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Індійська культура

Індія як державне утворення знаходиться на півострові Індостан на півдні Азії між Аравійським морем і Бенгальською затокою, на 2 тис. км впродовж і 1,7 тис. км ушир, загальною площею близько 3,5 млн км2. Має велику долину довжиною в 3000 км, шириною 250—300 км між Гімалаями і Деканом, намулену ріками, з тропічним мусонним і сухим кліматом, ка­тастрофічними повенями влітку річок Ганг, Брахмапутра та Інд. Це один із землеробських районів світу. 17 Января 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Індо-буддійськакультура

Буддизм - Найраніша з часу появи світова релігія, якій нині дотримуються близько 700 млн. чоловік. Розквіт цієї релігії в Індії припав на V ст. до н. е.. -- початок н. е.. Засновником буддизму вважається реальна історична особа -- Сіддхартха Гаутама (623-544 рр.. До н. Е.. По буддійської традиції, 563/560 -- 483/480 рр.. до н. е.. - За оцінками істориків). Походив він, за переказами, з царського роду племені Шакьев (одне з імен Будди - Шакьямуіі - «відлюдник з Шакьев »). З самого дитинства він вражав своїми здібностями. Оточений розкішшю і пишністю, він проводив життя у прекрасних палацах, перемагав суперників на лицарських турнірах. Дружина-красуня і улюблений син довершували щасливу і безпроблемну життя принца. 11 Января 2012  Тип работы: доклад  Скачать

інформаційна культура

В наш час практично не можна назвати сферу людської діяльності, яка не зазнала б залежності від ринку інформації і не мала б потреби у використанні новітніх інформаційних технологій. Все це в значній мірі змінює уявлення, погляди, поведінку, спосіб життя і мислення сучасної людини і ставить до неї нові вимоги, найважливішою серед яких є опанування інформаційною грамотністю, інформаційною культурою. 11 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Історія Культури

Курс історія української зарубіжної культури» спрямований на збагачення і розширення гуманітар¬ної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про етапи історично¬го розвитку, забезпечує розуміння системного зв'язку всіх складових культури — мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, формує світогляд. 14 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Історія оформлення книги в Україні

Метою цієї роботи є розкриття книги як документа з точки зору поліграфії, з усіма її деталями, зовнішнім та внутрішнім оформленням, складовими елементами, які формувалися протягом багатьох років і змінювалися разом з поширенням потреб цієї продукції та вимогами читача. 21 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Історія створення пісень

Велика Вітчизняна війна. Це трагедія мільйонів простих людей. Це пам'ять багатьох поколінь радянських людей. Це і наша з вами пам'ять про героїчний подвиг наших дідів-прадідів, які не замислюючись віддавали свої життя за мирне небо над головою своїх дітей та онуків, всіх наступних поколінь. 21 Декабря 2011  Тип работы: творческая работа  Скачать

Історія української культури

Поняття “культура” складне і багатогранне. Чимало філософів та інших дослідників давніх і новітніх часів цікавились цим питанням. Сам термін «культура» походить з латинської мови від слова «cultura»,що означає "обробіток землі, догляд". Вперше це поняття вжив видатний римський мислитель, оратор і державний діяч Цицерон . У культурі він вбачав, з одного боку, діяльність по перетворенню природи на благо людини, а з іншого – засіб удосконалення духовних сил людини, її розуму. Пізніше слово “культура” все частіше починає вживатися як синонім освіченості, вихованості людини, і в цьому розумінні воно увійшло по суті у всі європейські мови 27 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Історія української рок-музики

Рок-музика – складне, багатоаспектне, внутрішньо суперечливе явище культури. Її формування, тісно пов’язане з соціальним середовищем, відбувалось у другій половині ХХ століття, в період істотних зрушень у сфері суспільних відносин, в тому числі етичних норм та уявлень, що зумовили відповідні зміни в соціальній психології загалом, в музичній – зокрема й особливо. 29 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Історична типологія культури

1. Концепції культурно-історичного процесу
2. Характерні риси історичного типу культури
4. Історичний розвиток світової культури
3. Культурно-історична періодизація за рівнем духовного сприйняття світу
14 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

А.С. Пушкин и английский язык

А.С. Пушкин испытывал глубокий интерес к представителям английской литературы – Чосеру, Шекспиру, Байрону, Вордсворту, Барри Корнуэллу, его интересовали народные шотландские баллады и песни. Пушкин пытался дать первый стихотворный перевод одного «Кентерберийских рассказов» Джефри Чосера. 03 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

А.С.Хомяков «О старом и новом»

Конец XIX — начало XX в. представляет собой переломную эпоху не только в социально-политической, но и духовной жизни России. Великие потрясения, которые пережила страна за сравнительно небольшой исторический период, не могли не отразиться на ее культурном развитии. Важной чертой этого периода является усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру. В историю русской культуры, философии и общественной мысли навсегда вошло имя А.С. Хомякова. Он известен как русский писатель, общественный деятель, один из главных идеологов славянофилов. 21 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Абстракционизм

С 1907 по 1915 год живописцы в России, Западной Европе и США начали создавать абстрактные произведения искусства, так полагают исследователи и называют первых Василия Кандинского, Казимира Малевича и Пита Мондриана. И все же годом рождения беспредметного искусства считается 1910-й, когда в Германии, в Мурнау, Кандинский написал свою первую абстрактную композицию. 29 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Авангард как направление в искусстве

Авангард (фр. avantgarde - передовой отряд) - категория, означающая в современной эстетике и искусствознании совокупность всех пестрых и многообразных новаторских, революционных, бунтарских движений и направлений в искусстве первой половины ХХ в., знаменовавших завершение многовекового периода существования классической европейско-средиземноморской художественной культуры и начало ее глобального перехода в иное качество. В России его впервые употребил А. Бенуа в 1910 г. в негативно-ироническом смысле для характеристики ряда "авангардистов" на выставке "Союза русских художников". 21 Декабря 2010  Тип работы: доклад  Скачать

Авангардные направления в искусстве конца 19 – начала 20 вв

Актуальность темы исследования мотивируется проблематичным и пока еще недостаточно проясненным положением авангарда как художественного направления, его интенций и стратегий. Также не проработано определение авангарда как единой эстетической и онтологической системы и до конца не решены вопросы терминологии. Необходимо осветить полемику, которая велась в разные годы в критике искусства относительно места и перспектив авангарда в 19- 20 вв.
Цель исследования - не только систематизировать различные подходы к осмыслению авангарда, но и наряду с анализом его оценок в критике представить максимально объективную картину авангардного эксперимента 19-20-х вв.
18 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Авангардный театр

Авангард театральный (от фр. avant garde – передовой отряд), термин был перенесен из сферы политики в область искусства в 1885; означает новые нетрадиционные художественные формы, появившиеся в конце 19 в.
Отцом театрального авангарда считается Альфред Жарри (1873–1907), автор пьесы «Король Убю», впервые поставленной в 1896 на сцене символистского театра «Творчество» в Париже. Один из важнейших манифестов Жарри назывался «О бесполезности театра для театра».
Футуристы и дадаисты поставили под сомнение современную им театральную систему.
17 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Августин Блаженный

Августин Блаженный Аврелий (354–430) – один из идеологов христианской церкви и западной патристики. Родился в африканском городе Тагаст. В 30 лет он покинул Африку и переехал в Рим. До принятия христианства (387) был близок к движению манихеев, затем увлекся скептицизмом, философией Платона и неоплатоников, произведениями Цицерона. В 396 г. был избран епископом Гиппона (Северная Африка) и на этом посту продолжал оставаться до конца жизни. В этот период написал фундаментальные труды по христианской догматике, теологии истории, политической теологии, автобиографическую “Исповедь”. 14 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Автомобилестроение в России до 1917 г.

Потребность людей в необходимости ускоренного перемещения по земле
привела человечество к созданию различных машин и механизмов, наиболее
удобным и любимым из которых стал автомобиль.
Слово ”автомобиль” означает “самодвижущаяся повозка”, хотя в
современном понимании автомобилями принято называть только средства
передвижения, оснащенные автономными двигателями (внутреннего сго
27 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Автомобиль как фактор культуры

Когда-то приходилось спорить, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Сегодня приходится идти дальше. Автомобиль уже не только средство передвижения, но и фактор культуры.
Принцип автомобиля - "сел-поехал" - означает новую степень свободы передвижения. Расстояния сокращаются. В то же время, они теряют длинномерность - дорога измеряется не километрами, а временем езды.
Мир воспринимается с колес. Соответственным образом меняются облик архитектуры. Она становится более размашистой, видовой, ее надо наблюдать не из одной точки, а перемещаясь по трассе. Выйдя из машины, человек уже не находит городских красивых пейзажей.
10 Апреля 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Авторское право

Возникновение, суть, форма, содержание, срок: авторского права. 15 Ноября 2010  Тип работы: доклад  Скачать

Агриппина Яковлевна Ваганова

А.Я.Ваганова - великий педагог, первый профессор хореографии. Она воспитала несколько поколений выдающихся балерин. Пытливый исследователь, вдохновенный практик, она создала учебник "Основы классического танца", который переведен на многие языки. Книга эта была очень высоко оценена и отечественными, и зарубежными специалистами в области балета: «Мадам Ваганова написала труд, который должен попасть на книжную полку каждого артиста балета. Как выдающийся педагог и хранитель великой традиции, она создала исчерпывающий и простой учебник большой ценности. 16 Марта 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Академия художеств

Вот уже не одно столетие верно служит российской культуре величавое здание на Неве. За свою историю оно ни разу не меняло своего назначения - воспитание молодых художников. С самого начала основой образования являлась стройная методическая система. Эта система изменялась и совершенствовалась, отражая новые растущие потребности времени.

И сегодня основой учебного процесса является принцип преемственности лучших традиций отечественного и мирового искусства. На пяти факультетах учатся более 700 студентов на дневном и 500 на заочном отделении из России и зарубежных стран.
11 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Аксиологическая и антропологическая трактовка культуры

Аксиологический (ценностный) подход к истолкованию содержания понятия «культура» исходит из того, что она есть воплощение «истинной человечности», «подлинно человеческого бытия».
Она призвана быть ареной духовного совершенствования людей, и потому к ней относится только то, что выражает достоинства человека и способствует их развитию. Следовательно, не всякий результат деятельности человеческого разума заслуживает того, чтобы называться достоянием культуры.
17 Июня 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Актуализация занятия спортом как образа жизни тольяттинца

Тольятти — город с относительно молодой спортивной историей, но с уже сложившимися спортивными традициями, профессиональными командами и спортсменами мирового уровня.
В Тольятти культивируются 60 видов спорта, наиболее массовые среди них футбол, баскетбол (оба более 6000 человек), волейбол (около 4500), плавание (3400), гандбол (3300). Действует 26 учреждений дополнительного образования спортивной направленности по 34 видам спорта. Спортивные клубы города освобождены от арендной платы за муниципальные помещения.
03 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Актуальные проблемы культуры ХХ века. Модерн и постмодерн

Культура XX века – культура переломная, а не просто новый период ее истории. Эта культура кризисна в изначальном смысле слова, неправильно было бы видеть в ней только линейно восходящее движение. Старое и новое не располагаются в истории культуры в элементарной последовательности, а действуют во взаимном пересечении. В культуре XX века с чрезвычайной и во многом определяющей силой проявляются особенности, присущие именно и исключительно переломному времени. 30 Января 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Александр Майкапар

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря (1495-1497). Милан. трапезная монастыря Санта Мария делла Грацие Когда же настал вечер. Он возлег с двенадцатью учениками и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли. Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал. И когда они сели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. 27 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Алкоголизм среди молодежи

АЛКОГОЛИЗМ — злоупотребление алкоголем, пьянство. Признаки однократного острого алкогольного опьянения общеизвестны. Оживленность, утрата критики своих слов и поступков, немотивированная веселость, расторможенность, несдержанность, которые присущи человеку, находящемуся в состоянии обычного опьянения, являются результатом того, что алкоголь вызывает торможение высших отделов коры головного мозга, регулирующих поведение личности в обществе. По мере углубления опьянения возникает сонливость, переходящая в сон. Болезненное состояние, наступающее в результате частого неумеренного употребления спиртных напитков, называется хроническим алкоголизмом. 24 Октября 2011  Тип работы: лекция  Скачать

Алхимия – время, не потерянное напрасно

Моя курсовая работа посвящена ятрохимии и ее влиянию на развитие медицины и фармации. Мне показалась, интересной эта тема тем, что эпоха средних веков является промежуточным звеном между античным и новым временем, когда наука стала бурно развиваться, стали делаться открытия, в том числе в химии и медицине. Но ничего не происходит на пустом месте…

В своей курсовой работе первую главу я посвятила исследованиям алхимиков. Их достижениям и открытиям в области химии, медицины, лекарствоведения, которые способствовали развитию ятрохимии.
30 Сентября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать