Список предметов

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

Описания величайших природных катастроф далекого прошлого в явном или скрытом виде зафиксированы в памяти людей, в мифах и легендах, древних книгах, исторических рукописях. В Библии, например, описан "всемирный потоп", который на самом деле не был, конечно, "всемирным", т.е. глобальным, но для общности людей, сфера жизнедеятельности которых была ограничена долиной большой реки или обширной межгорной котловиной, сильное наводнение, несомненно, представлялось гибелью всего мира. Наводнения происходят довольно часто, но некоторые из них приобретают поистине катастрофический характер. 22 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Виды угроз «Российского региона». Глобальные, региональные, внутренние угрозы

Цель исследования. Основной целью данной работы является исследование видов угроз «Российского региона» в обеспечении национальной безопасности.
Данная цель обусловила следующие задачи:
1) рассмотреть «Российский регион» в контексте международных отношений;
2) определить факторы обеспечения национальной безопасности «Российского региона»;
10 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Виды химически опасных объектов и причины аварий на них

Целью данной работы является представление основных сведений о ряде химически опасных веществ (физико-токсикологическая характеристика, влияние на человеческий организм), о первой помощи и средствах защиты от этих ХОВ. В работе также представлена информация о химически опасных объектах, дана их классификация и наиболее важные аспекты по предотвращению и ликвидации аварий. 02 Января 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Виды, порядок проведения и оформления инструктажей по охране труда

Все виды инструктажей следует считать элементами учебы. При инструктаже особое внимание надо уделять рабочим со стажем до 1 года, а также опытным рабочим с большим стажем. Эти категории рабочих наиболее подвержены травматизму. В первом случае - из-за неопытности, во втором - из-за чрезмерной самоуверенности. Разбор несчастных случаев, проработка приказов есть также своеобразная форма обучения. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:
1) вводный;
2) первичный на рабочем месте;
3) повторный;
4) внеплановый;
5) целевой.
Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте проводятся по утвержденным программам.
23 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Використання цікавих завдань на уроках інформатики на розвиток учнів

Усі наркотики характеризуються руйнівним впливом на фізичний і психічний стан здоров’я дітей. Наркотичні речовини діють на нервову систему, викликають збудження, певні розлади, галюцинації. Сучасний стан наркотизації в Україні характеризується постійним збільшенням груп підлітків 13-14 років, залечених до вживання, зберігання і розповсюдження наркотиків.
Особи, що вживають наркотики, становлять вразливу групу населення до захворювань. нерідко передозування або ж тяжка залежність призводить до смерті.
Повернімося до теми злочину. Одним із найпоширеніших і найнебезпечніших злочинів є крадіжки, хуліганства. Що включає в себе поняття «злочин»?
Поняття «злочин» включає в себе чотири ознаки: суспільну небезпечність, протиправність, вину та караність.
17 Января 2012  Тип работы: практическая работа  Скачать

Вимоги безпеки при експлуатації технологічного обладнання виробництв ЗРГ

Технологічне обладнання, що нині використовується у виробничій діяльності, надзвичайно різноманітне за принципом дії, конструктивними особливостями, типами та габаритами. Однак не зважаючи на це існують деякі загальні вимоги, дотримання яких при конструюванні обладнання дозволяє забезпечувати вимоги безпеки при його експлуатації. Нині існує дуже багато методів забезпечення безпеки технологічного обладнання, а з часом вони постійно будуть розширюватися й вдосконалюватися. 16 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Вимоги до безпеки допоміжних приміщень

Вибираючи майданчик для будівництва підприємства, треба враховувати: аерокліматичну характеристику та рельєф місцевості, умови туманоутворення та розсіювання в атмосфері промислових викидів. Не можна розміщувати підприємства поблизу джерел водопостачання; на ділянках, забруднених органічними та радіоактивними відходами; в місцях можливих підтоплень тощо. Слід зазначити, що при виборі місця розміщення підприємства необхідно врахувати вплив вже існуючих джерел викидів та створюваного ними тла забруднення. 26 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту

Рік у рік зростає забруднення навколишнього середовища фізичними небезпечними факторами, до яких належать і електромагнітні та іонізуючі і теплові випромінювання, транспортний та виробничий шум або, як заведено говорити, акустичне забруднення навколишнього природного середовища. До сьогодні постійний моніторинг параметрів фізичних факторів у багатьох містах і населених пунктах практично не здійснюється. А тим часом такий небезпечний фактор як електромагнітне випромінювання дуже небезпечно впливає на здоров’я людини. Його джерелами є теле- та радіостанції, лінії електропередач, виробниче обладнання та численні побутові прилади, в оточенні яких проходить життєдіяльність переважної більшості не лише міського, але й сільського населення. 16 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Виробничий травматизм

Як показує світовий досвід безпека праці є основною гарантією стабільності та якості будь-якого виробництва. До того ж відсутність нещасних випадків позначається на професійній активності працюючих, на моральному кліматі в колективі, а отже і на ефективності та продуктивності праці, скорочує витрати на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та небезпечних для здоров’я умовах. 12 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Виявлення та оцінка обстановки в осередку ураження, що виникає при зруйнуванні греблі водосховища

Вихідні дані:
W – 70 млн. куб. м. – запас води у водосховищі
B(м) – 100 м ширина прорану
Y – 6 м/сек – середня швидкість води
H(м) – 40 м – глибина прорану
N(куб.м/сек/м) – 260 куб.м/сек/м – втрата води на 1 м ширини прорану
22 Марта 2012  Тип работы: практическая работа  Скачать

Влияние автомобильных вибраций на организм человека

За последние десятилетия человечество окончательно убедилось, что первым виновником загрязнения атмосферного воздуха – одного из основных источников жизни на нашей Планете, является детище научно-технического прогресса – автомобиль. Автомобиль, поглощая столь необходимый для протекания жизни кислород, вместе с тем интенсивно загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, наносящими ощутимый вред всему живому и неживому. Вклад в загрязнение окружающей среды, в основном атмосферы составляет – 60 - 90%. 18 Декабря 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние основных вредных и опасных производственных факторов на человека

К опасным физическим факторам относятся: движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и т.д. 30 Января 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние алкоголя на женский организм

Узнать как влияет алкоголь на женский организм
Его влияние на беременных женщин
Последствия
29 Февраля 2012  Тип работы: творческая работа  Скачать

Влияние алкоголя, никотина и наркотиков на организм человека

Таким образом, важно выделить задачи моего реферата:
Выяснить (насколько это возможно) причины начала курения, употребления алкоголя и наркотиков.
Изучить данные статистики по употреблению никотина, алкоголя, наркотиков.
Выяснить, чем опасны «вредные привычки»
Узнать возможные способы борьбы с ними
27 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние бани, сауны на организм. Показания и противопоказания

Традиции омовений, для чего собственно и предназначены бани, начинаются с глубокой древности. Необходимость смывать с тела «нечистое» заложено, вероятно, в самой природе человека. И у всех народов и народностей мира имеются свои традиции бани. В современном мегаполисе нет проблемы с возможностью совершать омовения и в понятие баня вкладывают уже другой смысл. Это уже не помещение для помывки тела, а новая традиция, связанная с понятием отдых 23 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Влияние вредных веществ на организм человека

Химические вредные производственные факторы по характеру действия на организм человека подразделяются на следующие подгруппы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с вредными наполнителями. 19 Апреля 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Влияние выбора источника света и светильников на производстве

Одним из основных вопросов охраны труда является организация рационального освещения производственных помещений и рабочих мест.
Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая положительное психологическое воздействие на работающего, повышает безопасность труда и снижает травматизм.
16 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние деятельности человека на окружающую среду

Воздействие - непосредственное влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду. Все виды воздействия можно классифицировать по четырем основным типам:

- преднамеренное;

- непреднамеренное;

- прямое;

- косвенное (опосредованное).
20 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние загрязнений атмосферы на здоровье человека и природу: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, смог

В последние столетия хозяйственная деятельность человека привела к необратимым последствиям для окружающей среды и самого человека. Загрязнение воздушной среды привело, в частности, к таким проблемам, как парниковый эффект, озоновые «дыры», кислотные дожди, смог и другие. В данной работе рассматриваются источники загрязнений воздушной среды, описание этих экологических проблем, влияние загрязнений на природу и человека. 26 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние компьютера на зрение человека

Чем же обусловлено вредное влияние компьютера на зрение? Основным фактором является большая нагрузка на глаза при длительной работе, то есть, речь идет о банальном зрительном напряжении. Такое же напряжение глаза испытывают, например, при длительном чтении печатного текста. Но есть и отличия. Дело в том, что изображение на экране складывается не из непрерывных линий, как на бумаге, а из отдельных светящихся и мерцающих точек (пикселей). По сравнению с естественным (отраженным) изображением, оно самосветящееся и отличается значительно меньшим контрастом (который еще и уменьшается из-за внешнего освещения). По мнению офтальмологов, зрительная система человека плохо приспособлена для рассматривания такого изображения – для глаз это огромная нагрузка. Необходимость постоянно переносить взгляд с экрана монитора на клавиатуру и бумажный текст существенно усиливают эту нагрузку. Осложняет ситуацию неправильные настройки монитора (мелкий шрифт, чрезмерная яркость и др.), нерационально организованное рабочее место – неверное расстояние от экрана до глаз, блики на экране монитора от источников внешнего освещения. Наибольшее зрительное напряжение возникает при работе в «диалоговом» режиме, наименьшее – считывание информации с экрана. 08 Января 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Влияние курения на нервную систему

Негативный эффект никотина на нервную систему сказывается сначала в возбуждении, а затем в ее угнетении. Вследствие этого те, кто курит, становятся легковозбудимыми и раздражительными, у них становятся плохими сон и аппетит. У курильщиков часто возникают расстройства памяти, головная боль, дрожание рук, бессонница, ухудшается работоспособность и настроение.Верный спутник никотина – атеросклероз сосудов головного мозга, что ухудшает кровоснабжение мозга, повышается риск развития внутримозгового кровоизлияния. 27 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Влияние метрополитена на психику и здоровье людей

Ежедневно около девяти миллионов людей спускаются в московский метрополитен. Средний житель города проводит в дороге в лабиринте метрополитена от получаса до двух часов ежедневно, а в сумме около от одного года до трёх лет за свою жизнь.* Для многих такое передвижение давно вошло в привычку. Метро может играть роль места встречи или банально средства передвижения по огромному мегаполису. А главное, что оно является самым быстрым средством передвижения, передвигаясь на метро, человек избегает попадания в пробки, которые отнимают много времени. В связи с вышесказанным метрополитен занимает важное место в жизни многих людей. Но как же такой стиль жизни, нахождение под толщей земли, шумы, которые мы слышим, когда едем в вагоне поезда, влияют на нашу психику, а вследствие на всю нашу жизнь? А ведь многие люди ещё и читают в метро, слушают музыку, разговаривают, даже не задумываясь о той нагрузке, которую получают их барабанные перепонки, о том, как это влияет на нервную систему, мозг да и на все системы органов в целом. 09 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние мобильных телефонов на организм человека

Правда, не все знают, что мобильный друг и помощник может нанести заметный вред нашему здоровью. Аспекты влияния мобильного телефона различаются на психологические и физиологические проявления. Наиболее распространённым является воздействие на психику человека, его и рассмотрим в первую очередь.
Мобильник вызывает зависимость - такой вывод делают психологи, изучая владельцев сотовых телефонов. Психологическая зависимость от аппарата может проявляться в следующих видах:
13 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние на организм вредных привычек и их профилактика

Масштабность и глубина проблемы требуют изобилия информации, чтобы истина об алкоголе, курении, наркотиках и токсикомании, факторов, способствующих им, дошла до каждого. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы, связанные с употреблением алкоголя, никотина, наркотиков, перестали быть сегодня медицинскими или моральными проблемами только отдельных лиц, они затрагивают здоровье, благополучие и безопасность всего населения, более того, влияют на национальное развитие. 14 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние на организм человека электромагнитных полей и неионизирующих излучений

•Электромагнитное поле (ЭМП) радиочастот характеризуется способностью нагревать материалы, распространяться в пространстве и отражаться от границы раздела двух сред, взаимодействовать с веществом. При оценке условий труда учитываются время воздействия ЭМП и характер облучения работающих. 18 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Влияние на организм человека электромагнитных полей лазерного и ультрафиолетового излучения

С излучением (радиацией) человечество познакомилось в 1895г. когда немецкий физик Рентген обнаружил лучи высокой проникающей способности, возникающие при бомбардировке металлов энергетическими электронами, в 1896г. Беккель обнаружил естественную радиоактивность солей урана.
Нельзя говорить о том положительном, что внесло в нашу жизнь проникновение в структуру ядра и всплеск таившихся там сил. Как сильнодействующее средство огромного масштаба, радиоактивность вошла в среду обитания человека, которую к благотворным не отнести.
23 Февраля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Влияние оздоровительной физической культуры на организм

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных областях жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая созидательную деятельность. 05 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние окружающей среды на здоровье человека

Проблема предотвращения деградационных изменений среды обитания человека, рационального использования и охраны природы затрагивает не только развитые промышленные государства. Не в меньшей степени эта проблема касается и развивающихся стран. Несомненно, что масштабы промышленного и сельскохозяйственного производства, степень использования естественных природных ресурсов и соответственно характер деградационных изменений среды обитания человека в этих странах значительно отличаются от первых. Тем не менее, существующая модификация исторически сложившейся экологической, термодинамической 04 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Влияние опасных и вредных факторов на организм человека

Задачи решаемые в данной работе:
1. Рассмотреть классификацию и формы загрязнения окружающей среды.
2. Выявить факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни.
3. Найти пути решения экологических проблем.
4. Рассмотреть воздействие различных видов излучения малых мощностей на человека.
10 Февраля 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Влияние опасных факторов при работе с компьютером

Повышенная нагрузка на зрение способствует возникновению близорукости, приводит к переутомлению глаз, к мигрени и головной боли, повышает раздражительность, нервное напряжение, может вызвать стресс.
Пользователь утомляется из-за постоянного мелькания, неустойчивости и нечеткости изображения на экране, из-за необходимости частой переналадки глаз к освещенности дисплея и к общей освещенности помещения. Неблагоприятно влияют на зрение разноудаленность объектов различения, недостаточная контрастность изображения, плохое качество исходного документа, используемого при работе в режиме ввода данных. Зрительное напряжение усугубляется неравномерностью освещения рабочей поверхности и ее окружения, появлением ярких пятен за счет отражения светового потока на клавиатуре и экране.
09 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать