Список предметов

Рефераты по антикризисной экономике

Рекомендации по организации функционирования антикризисной службы предприятия

Целью написания работы является рассмотрение роли антикризисной службы в структуре предприятия. В связи с поставленной целью были выделены следующие задачи:
 охарактеризовать понятие антикризисного управления;
 описать цели, задачи и функции антикризисной службы предприятия;
 рассмотреть роль антикризисной службы в управлении предприятием и методы, ею применяемые;
 проанализировать антикризисную службу предприятия;
 дать рекомендации по улучшению антикризисной службы предприятия.
14 Мая 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Реорганізація підприємства

В інтересах виживання і гнучкого реагування на динамічно мінливі ринкові умови, підвищення стійкості й адаптаційної здатності в задоволенні споживчого попиту, подолання відставання в розвитку техніки і технології, у забезпеченні високої якості продукції, що випускається, і наданих послуг підприємства повинні цілеспрямовано проводити організаційні зміни. Завдяки цьому переборюється інертність і застій у структурах управління, у сформованій системі зв'язків і відносин. Залежно від конкретних обставин ці зміни можуть бути частковими, що стосуються окремих служб і організацій, певних видів діяльності, чи радикальними, коли під впливом бурхливого і навіть стрибкоподібного розвитку навколишньої ринкової обстановки умов конкуренції потрібна глибока і багатобічна реорганізація. 14 Мая 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Реструктуризація санацiя підприємства

Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою вироб­ництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснюва­ти, з одного боку, за допомогою проведення ефек­тивної політики реструктуризації та санації потен­ційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншо­го — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств. 15 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Реструктуризація чи банкрутство?

Ринкові форми господарювання в умовах твердої конкуренції приводять до неспроможності окремих суб'єктів господарювання або їхньої тимчасової неплатоспроможності. Будь-яку ситуацію, у якій підприємство не встигає підготуватися до змін, можна вважати кризовою. Щоб цього не відбулося, необхідно вчасно із причини, по яких економіка підприємства виявилася в кризі, і вжити заходів ще до зовнішнього прояву труднощів ( фінансових складностей). 30 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Реструктуризации кредиторской задолженности предприятий

В данной ситуации именно реструктуризация позволила сделать более стабильным финансовое состояние предприятий, поскольку:

- срочные и долгосрочные обязательства были разграничены;

- прекратилось начисление пени на отсроченные платежи текущих налоговых платежей, а также гарантированное ежегодное пополнение бюджета на сумму реструктурированной просроченной задолженности и начисляемых на нее процентов несомненно выгодна государству., а следовательно, сократились непроизводительные расходы;

- были разблокированы счета (отозваны инкассовые поручения налоговых органов) и сняты аресты с имущества предприятий, что позволило нормализовать процесс производства;

- на плановой основе были распределены доходы предприятий, часть из которых могла быть направлена в виде инвестиций в развитие производства, и т.д.

Таким образом, нормализация взаимоотношений предприятий с государством является важнейшим условием для увеличения налоговых поступлений в бюджет и фактором оздоровления экономики предприятий.
08 Декабря 2010  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Реструктуризация денежных обязательств предприятия

В настоящее время все большее развитие получает новая для России область знаний и практического применения - реструктуризация предприятий и компаний. Широко используемая в бизнес-практике развитых стран Запада методология реструктуризации начинает завоевывать и российский рынок. Реализация программ реструктуризации может существенно повысить конкурентоспособность компаний и привести к преодолению негативных ситуаций в экономическом развитии. 19 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Реструктуризация задолженности

Финансовые отношения между многими компаниями сводятся к кредиторско-дебиторским обязательствам, такое положение дел устраивает всех, пока не происходит упадок бизнеса со стороны дебитора. В таком случае есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации, одним из которых является реструктуризация задолженности. 09 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Реструктуризация кредиторской задолженности

Цель работы - раскрыть сущность вопроса, связанного со способами реструктуризации кредиторской задолженности.
Основные задачи курсовой работы:
1. изучить сущность и виды реструктуризации кредиторской задолженности предприятий;
2. рассмотреть алгоритм реструктуризации кредиторской задолженности предприятий в рамках судебной санации
3. рассмотреть внедрение зарубежного опыта реструктуризации кредиторской задолженности
27 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Реструктуризация организации

Современные экономико-социальные системы отличаются большим количеством элементов и связей между ними, высокой степенью динамичности, наличием нефункциональных связей между элементами, воздействием различных по своему характеру помех. Процессы, проистекающие в этих системах, плохо формализуемы. Поэтому управление изменениями или управление реформированием - особо актуальная тема сегодняшнего дня для собственников и менеджеров компании. 28 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Реструктуризация предприятия

Формирование адекватной рынку организационной и производственной структуры предприятий является одним из необходимых условий повышения эффективности промышленных предприятий. Поэтому промышленная реструктуризация наряду с макроэкономической стабилизацией, приватизацией и масштабной институциональной реформой составляет важный компонент стратегии преобразований. Реструктуризация на уровне предприятия, безусловно, является ключевой, поскольку все ее формы на национальном, региональном уровнях фактически осуществляются на отдельном предприятии. 07 Февраля 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Реструктуризация предприятия и его задолженности. Реинжиниринг

Анализируя многочисленные определения риска, можно выделить следующие основные моменты, которые являются характерными для рисковой ситуации (слайд 4):

- случайный характер события;

- наличие альтернативных решений;

- известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты;

- вероятность возникновения убытков;

- вероятность получения дополнительной прибыли.
22 Ноября 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Реструктурирование кредиторской и дебиторской задолжностей предприятий

С точки зрения целей и задач антикризисного управления реструктурирование кредиторской и дебиторской задолженности предприятия всегда преследует одинаковые цели, а именно:
•максимально снизить долговую нагрузку на предприятие и защитить его активы от обращения взыскания со стороны кредиторов;
•получить максимально возможные суммы денежных средств по невозвращенным предприятию долгам третьих лиц.
03 Апреля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Ресурсные антикризисные преобразования

Ресурсные преобразования, которые иногда называют аллокационными (от англ. аllocation — размещение), представляют собой новшества в распределении всех ресурсов. В финансовом отношении они предполагают перераспределение средств фирмы между различными видами ее имущества (активов). 19 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков

Целью курсовой работы является рассмотреть процесс банкротства на примере ООО «Бизнес М», предложить пути решения проблемы и минимизации рисков.
В курсовой работе рассмотрены следующие вопросы: определение, функции банкротства; финансово-экономическое состояние и процесс банкротства ООО «Бизнес М».
19 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Риски в антикризисном управлении

Любая управленческая деятельность в той или иной степени имеет рисковый характер, что обусловлено как многофакторной динамикой объекта управления и его внешнего окружения, так и ролью человеческого фактора в процессе воздействия. Понятие «риск» также имеет многофакторную природу, раскрыть которую можно лишь во взаимосвязи с такими понятиями, как «неопределенность», «вероятность», «условия неопределенности», «условия риска». 04 Октября 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Риски в антикризисном управлении

Цель данной курсовой работы – анализ рисков в антикризисном управлении.

Задачами курсового проекта является:

1) изучить виды рисков и их классификацию;

2) рассмотреть процесс антикризисного управления риском;

3) рассмотреть принципы снижения риска в антикризисном управлении предприятием
06 Февраля 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Риски в антикризисном управлении

РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
1.1 Природа и классификация рисков в антикризисном управлении. Методы и способы оценки степени риска.
Обязательным элементом антикризисного управления является управление рисками в процессе разработки и реализации антикризисной стратегии.
Риск - это неопределенность получения дохода и вероятность утраты собственного капитала компании.
К причинам возникновения риска относятся:
а) внезапно наступившие непредвиденные изменения окружающей среды партнера, в свою очередь вынуждающие его изменить условия договора с данным предприятием (повышение цен, изменение налогового законодательства, социально-политической ситуации и т.п.), что побуждает партнеров отказаться от заключения или выполнения прежнего соглашения;
б) появление более выгодных предложений (возможность заключить более выгодный договор, удлинение или сокращение его срока с более привлекательными условиями деятельности и т.п.), что побуждает партнеров отказаться от заключения новых или выполнения прежних соглашений;
в) перемены в целевых установках партнеров (вследствие повышения статуса, накопления позитивных результатов деятельности, изменения ориентации и т.д.). Здесь возможна только диверсификация данных видов риска;
г) изменение условий перемещения товарных, финансовых и трудовых ресурсов между предприятиями (появление новых таможенных условий, новых границ и т.д.). Это более сложный вид риска, требующий высокого качества управления капиталом.
Любая управленческая деятельность в той или иной степени имеет рисковый характер. В менеджменте понятие «риск» прежде всего связывается с характером и сложностью проблем, условиями принятия управленческих решений и прогнозированием результата. Управленческий риск - это характеристика управленческой деятельности, осуществляемой в ситуации той или иной степени неопределенности, при выборе менеджером альтернативного решения критерий эффективности которого связан с вероятностью проявлений негативных условий реализации.
В практике менеджмента используются следующие количественные и качественные характеристики риска:
1. размер вероятного ущерба (потерь) или величина ожидаемого дополнительного дохода (прибыли) как результат деятельности в риск-ситуации;
2. вероятность риска - степень воздействия источника риска (события), измеряемая в пределах значений от 0 до 1. Иначе говоря, каждый вид риска имеет нижние и верхние (от 0 до 1) границы вероятности;
3. уровень риска - отношение величины ущерба (потерь) к затратам на подготовку и реализацию риск-решения. Изменяется по величине от нулевого значения до 1, выше которого риск не оправдан;
4. степень риска - качественная характеристика величины риска и его вероятности. Различают степени: высокую, среднюю, низкую и нулевую;
5. приемлемость риска - вероятность потерь и того, что они не превысят определенный уровень (рубеж);
6. правомерность риска - вероятность риска находится в пределах нормативного уровня (стандарта) для данной сферы деятельности, который нельзя превысить без правовых нарушений.
В кризисных условиях у предприятия велика вероятность оказаться банкротом, в связи с чем персоналу требуется, с одной стороны, умение в риск-ситуациях избегать неоправданных потерь, с другой - действовать смело и инициативно. Менеджер должен уметь рисковать, т.е. взвешенно, не преувеличивая опасности добиваться намеченных целей, естественно, при соблюдении границ правомерности риска.
В практике имеют место случаи, когда выбирается вариант небольшого результата, но при отсутствии риска, что может привести к снижению результативности и конкурентоспособности организации. При принятии решения с максимальным результатом, но и с высоким уровнем риска используется критерий максимакса. Критерий максимакса -это результат сопоставления ожидаемой максимальной экономической выгоды и возможных максимальных потерь в связи с рисковыми действиями. Если потери превышают выгоду, такое решение неоправданно. Очевидно, что в сложных ситуациях требуется использование совокупности критериев, при выборе которых важен комплексный подход, позволяющий оценить ситуацию с учетом разнонаправленных факторов.
Приступая к анализу рисковой ситуации и разработке решений, в первую очередь следует установить, с какими видами рисков встретится менеджер в процессе управления. В значительной степени данная проблема решается на основе методологической систематизации рисков и их классификации, которая отражает многофакторную природу риска.
Среди наиболее распространенных рисков социально-экономического развития страны, воздействующих на менеджмент организации, можно отметить следующие:
1) экономические:
- утрата национального богатства;
- снижение конкурентоспособности страны;
- падение инвестиционной привлекательности экономики;
- уменьшение доли ВВП на душу населения;
- рост уровня инфляции;
2) социальные:
- ухудшение материальной обеспеченности населения;
- рост заболеваемости и смертности населения;
- негативная демографическая ситуация;
- снижение уровня образованности населения;
3) экологические:
- загрязнение окружающей среды;
- вырубка лесов, эрозия почвы; 4)политические:
- изменение экономической политики;
- угроза национальных конфликтов;
- моратории и торговые эмбарго.
Многие из приведенных рисков присущи кризисному состоянию экономики нашей страны. В России наряду с рисками, имеющимися в нормально функционирующей рыночной экономике, рисковые ситуации возникают в связи с
30 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Риски в антикризисном управлении

Для всех организаций, больших и малых, производственных и действующих в сфере услуг, управление людьми имеет первостепенное значение. Без надлежащим образом отобранных, расставленных и профессионально подготовленных людских ресурсов ни одна организация не сможет достичь, своих целей и выжить. Это положение является основополагающим в концепции антикризисного управления. 24 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Риски в антикризисном управлении

Изучение основных особенностей двух явлений: лидерства и руководства в антикризисном управлении.
Большое внимание автор уделяет подробному анализу лидерства и руководства в отдельности. Внутренние причины кризиса.
12 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Риски в антикризисном управлении

Данный курсовой проект предусматривает решение следующих важнейших задач:
Определение кризиса, риска и неопределённости
Природа управленческих рисков
Классификация управленческих рисков
Характеристика деятельности объекта исследования предприятия химчистка – прачечная «Тренгулов»
Основные проблемы и трудности на рынке сферы сервиса
Финансовые риски исследуемого предприятия химчистка – прачечная «Тренгулов»
Оценка рисков деятельности предприятия на основе детерминированных моделей
Управление рисками в деятельности предприятия химчистка – прачечная «Тренгулов»
Меры по совершенствованию управления рисками предприятия
20 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Риски экономические

Задачи исследования:
 определение понятия риска как экономической категории;
 изучение причин возникновения рисков, в т.ч. в ВЭД;
 изучение и классификация рисков ВЭД;
04 Мая 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Роль стратегии в антикризисном управлении

Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой конкуренции приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или к их временной неплатежеспособности. В США, например, около 50% вновь созданных малых и средних предприятий прекращают свою деятельность в течение года; вместе с тем признанные законом банкроты составляют всего около 1% количества всех предприятий. Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости постоянно проводить работу по антикризисному управлению. 12 Января 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Роль государства в антикризисном управлении

Виды государственного регулирования кризисных ситуаций 07 Ноября 2010  Тип работы: доклад  Скачать

Роль государства в антикризисном управлении

Раньше в стране господствовала официальная установка пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, следовательно, не было нужды в антикризисном управлении. Однако сейчас антикризисное управление стало одним из самых "популярных" терминов в деловой жизни России и, следовательно, государство играет очень важную роль в этом процессе. 26 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Роль государства в антикризисном управлениии

Кризис - это явление, в ходе которого происходят изменения в развитии системы, результатом чего может стать нарушение развития или перемены внутри системы. В соответствии с данным определением основными задачами управления кризисами являются диагностика кризиса, выявление его причин и составление плана мероприятий по выводу предприятий из данного состояния. 11 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Роль и функции антикризисного регулирования

Антикризисное регулирование предполагает анализ зарождения и проте¬кания циклических процессов, а также выработку специальных антикризисных стратегий для смягчения последствий кризисов. Основными задачами антикри¬зисного регулирования являются смягчение кризисных процессов и использо¬вание кризиса как стартовой точки для нового витка развития экономической системы. 29 Сентября 2010  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Роль и функции антикризисного регулирования

Антикризисное регулирование существует как на макро-, так и на микроуровне. Поскольку именно предприятие является основным звеном национального хозяйства, то и кризисные процессы проявляются наиболее отчетливо на предприятиях. Антикризисные мероприятия на макроуровне создают благоприятную среду для преодоления предприятиями кризиса с наименьшими потерями. В то же время, ситуация на каждом конкретном предприятии в большой степени зависит от действий его руководства во время вхождения предприятия в кризисную фазу. Поэтому именно антикризисное управление на микроуровне имеет наибольшее практическое значение для состояния экономики в целом. 16 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Роль маркетинга в антикризисном менеджменте

Цель маркетинга в антикризисном управлении – обеспечить в первую очередь производство и продажу таких товаров, которые пользуются наибольшим и устойчивым спросом на рынке и приносят предприятию основную массу прибыли. Наиболее полно и лучше, чем конкуренты, удовлетворять запросы потребителей возможно, если в выбранных направлениях деятельности предприятие имеет или может иметь сильные и устойчивые конкурентные преимущества, основанные на стержневых компетенциях предприятия.
Задачами маркетинга являются комплексное изучение рынка, оценка спроса и неудовлетворенных потребностей, разработка маркетинговой стратегии и комплекса маркетинговых средств (товар, цена, каналы распределения, коммуникации) для ее реализации.
22 Ноября 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Роль местных бюджетов в развитии муниципальных образований

В условиях демократии одной из важнейших составных частей финансовой системы государства являются местные (региональные) финансы, которые охватывают региональные бюджеты, бюджеты административно-территориальных единиц и финансы субъектов хозяйствования, используемые для удовлетворения региональных потребностей. Региональные финансы обеспечивают финансирование широкого круга мероприятий, 12 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Роль СМИ в реализации антикризисных мер

Целью курсового проекта является выявление направлений деятельности и уровня влияния средств массовой информации в процессе реализации антикризисных мер в сфере публичных обязательств государства перед населением в Республике Татарстан. 08 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать