Список предметов

Рефераты по анатомии

Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфологическая характеристика.

Артериальная полнокровие, или артериальная гиперемия (лат. fluxio) — динамическое увеличение кровенаполнения органа или ткани вследствие увеличенного притока артериальной крови. 02 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Артерии головы и шеи. Артериальные анастомозы

Плечеголовной ствол, truncus brachiocephalicus, отходит от дуги аорты на уровне II правого реберного хряща. Впереди него находится правая плечеголовная вена, сзади — трахея. Направляясь кверху и вправо, плечеголовной ствол не отдает никаких ветвей и лишь на уровне правого грудино-ключичного сустава делится на две конечные ветви — правую общую сонную и правую подключичную артерии. 23 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Архитектоника коры головного мозга

Корковые анализаторы - особые структуры различных областей коры, особенности которых объясняет архитектоника коры головного мозга - учение об особенностях морфологической структуры различных областей коры. Различают цитоархитектонику, изучающую особенности клеток коры и миелоархитектонику, изучающую особенности различных участков коры в отношении мякотных нервных волокон. 28 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Асептика и антисептика

Асептика — это метод хирургической работы, обеспечивающий предупреждение попадания микробов в операционную или развития их в ней. На всех окружающих человека предметах, в воздухе, в воде, на поверхности его тела, в содержимом внутренних органов и т.д. имеются бактерии. Поэтому хирургическая работа требует соблюдения основного закона асептики, который формулируется так: все, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть свободно от бактерий, т.е. стерильно. 16 Мая 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ассиметрия мозга

Межполушарная асимметрия (греч. а- — «без» и symmetria — «соразмерность») — одна из фундаментальных закономерностей организации мозга. Проявляется не только в морфологии мозга, но и в межполушарной асимметрии психических процессов. 15 Апреля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Атрофия зрительного нерва

Цель данной работы состоит в изучения атрофии зрительного нерва, причин его возникновения и лечения.
Для достижения поставлено цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть причины атрофии зрительного нерва;
2. Охарактеризовать симптомы Атрофии зрительного нерва;
3. Проанализировать диагностику и лечение атрофии зрительного нерва.
27 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Ауа ваннасы

Емшектегі баланы шынықтыру. Нәрестені алғашқы күннен бастап-ақ таза ауаға үйрету керек. Таза ауа тәбетін ашады, организмді шынықтырады, әр түрлі аурудай сақтайды. Емшектегі баланың денесі тез ысып, тез салқындайды. Сондықтан оның терісін температураның өзгеріс — құбылысына біртіндеп үйретеді. Баланы таза ауамен шынықтыруға өте мұқият қарау керек. 04 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ащы ішектегі ас қорыту

Ащы ішектегі ас қорыту: Ішектік сөл – тұнбалы, тұтқыр сұйықтық, тәулігіне 2,5 л бөлінеді. Бруннерлі бездердің жасушаларында муцин және зимоген. Оның сөлі әлсіз реакциялы, май, белок көмірсу аздап ыдырап, либеркюнді бездер он екі елі ішек кілегей қабырғаларында және барлық ішектерде орналасқан.
Ішек сөлінің құрамы мен қасиеті: Сұйық және тығыз бөлімінен тұрады. Сұйық бөлімінде неорганикалық және органикалық заттар ерітіндісімен қаннан тасымалданатын сұйықтықтар болса, тығыз бөлімінде сарғылт масса, фермент белсенділігі жоғары.
24 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Балалар мен жасөспірімдердің жалпы өсу мен даму заңдылықтары. Жас кезеңдері

Осы физилогия ғылымының бір саласы жас ерекшеліктер физиологиясы ағзаның бүкіл өмірі бойындағы физиологиялық функциялардың қалыптасуы мен даму заңдылықтарын зерттейді.
Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы – жас ұрпақтың денсаулығын қорғау және нығайту туралы ғылым. Ол жалпы гигиенамен тығыз байланысты және өсіп келе жатқан ағза мен қоршаған ортаның өзара әсерін зерттейді. Негізгі міндеті — өсіп отыратын организмнің тіршілік әрекеттері процестерінің қалыпты ететін жағдайлар мен ауруларды болдырмауға бағытталған гигиеналық шараларды алдын ала жасау.
29 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Балалар өміріндегі сюжеттік ойындарының орны

Сәби тәртібіндегі ана тілі орны Қазақ халқы қай уақытта бол­ма­сын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. Сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, оған тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып, қарастыру әрбір ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығын та­лап етеді. «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі ке­рек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жа­уы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі» де­ген ғұлама ғалым Әбу На­сыр Әл-Фа­ра­би ой­ын әрбір ұстаз, әрбір ата-ана өздеріне қағида ретінде ұстанса нұр үстіне нұр бо­лар еді. 01 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бедренный канал

Бедренный канал располагается между поверхностным и глубоким листками широкой фасции. Бедренный канал имеет два отверстия — глубокое и поверхностное, и три стенки. Глубокое отверстие бедренного канала проецируется на внутреннюю треть паховой связки. Поверхностное отверстие бедренного канала, или подкожная щель, hiatus saphenus, проецируется на 1—2 см книзу от этой части паховой связки. 26 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Безусловные рефлексы ребенка, выработка и основные типы условных рефлексов, формирование динамических стереотипов

Безусловные рефлексы новорожденных - это непроизвольная мышечная реакция на какой-либо раздражитель. Безусловных рефлексов у новорожденного много, вот некоторые из них:
Поисковый рефлекс - малыш ищет пищу. Если ребенка погладить пальцем в уголке рта, он повернет голову в сторону руки и откроет ротик - так ребенок пытается отыскать мамину грудь. Этот рефлекс особенно хорошо выражен перед кормлением.
25 Декабря 2011  Тип работы: лекция  Скачать

Белсенділік

Белсенділік[1] - белсенділіктің қозғаушы күші - қажеттілік пен құштарлық. Тіршіліктің негізі - қозғалыс пен іс-әрекет болса, оның не қарқынды, не баяу жүруі қажеттілік пен құштарлық шегіне байланысты. Белсенділік, элементарлық белсенділік , биологиялық белсенділік , әлеуметтік белсенділік болып жіктеледі. Белсенділіктің бұл түрлерін өзінің қамтылу аясына қарай әр ғылым өз әдісіне сай зерттейді. 17 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Биологический возраст и показатели зрелости

Биологический возраст, иди возраст развития, может опережать либо отставать от паспортного. При определении биологического возраста учитывают достигнутый отдельным индивидом уровень развития морфологических структур и функций в сравнении со средним хронологическим возрастом той группы, которой соответствует по уровню своего развития. индивидуальные колебания процессов роста и развития и послужили основанием для введения понятия «биологический возраст», или «возраст развития». 08 Апреля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Биомеханика мышечных сокращений. Одиночное сокращение, суммация. тетанус

При нанесении на двигательный нерв или мышцу одиночного порогового или сверх порогового раздражения, возникает одиночное сокращение. При его графической регистрации, на полученной кривой можно выделить три последовательных периода 22 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Биомеханика мышц

Движение лежит в основе жизнедеятельности человека. Разнообразные химические и физические процессы в клетках тела, работа сердца и течение крови, дыхание, пищеварение и выделение; перемещение тела в пространстве и частей тела относительно друг друга; сложнейшая нервная деятельность, являющаяся физиологическим механизмом психики, восприятие и анализ внешнего и внутреннего мира – все это различные формы движения материи. Закономерности механического движения изучаются механикой. Предметом механики как науки является изучение изменений пространственного расположения тел и тех причин, или сил, которые вызывают эти изменения. Биомеханика – наука о законах механического движения в живых системах. Она изучает движения с точки зрения законов механики, свойственных всем без исключения механическим движениям материальных тел. Объект познания биомеханики – двигательные действия человека как системы взаимно связанных активных движений и положений его тела. Область изучения биомеханики – механические и биологические причины возникновения движений, особенности их выполнения в различных условиях. Общая задача изучения движений состоит в оценке эффективности приложения сил для достижения поставленной цели.
Двигательная деятельность человека требует согласованной работы организма в целом, но главная роль при этом принадлежит двигательному аппарату. С механической точки зрения двигательный аппарат человека представляет собой механизм, состоящий из сложной системы рычагов, приводимых в действие мышцами. Однако при изучении движений человека и причин, их вызывающих, было бы неправильно ограничиваться только представлениями механики. Для того, чтобы понять устройство двигательного аппарата и принцип его действия, необходимо иметь в виду биологическую природу «механизмов» человеческого тела. Анализ деятельности двигательного аппарата с биологической точки зрения позволяет вскрыть своеобразие устройства и принципа действия «живых механизмов». Таким образом, изучая движения человека, необходимо хорошо знать, как устроен его опорно-двигательный аппарат с точки зрения биомеханики. Это означает, что следует ясно представлять себе принципы строения его пассивной (кости и их соединения) и активной (мышечная система) частей. В отличие от анатомии, которая изучает все детали строения тела, для биомеханики важно выявить именно те особенности строения, от которых зависят свойства органов опоры и движения, а также их участие в выполнении двигательной функции.
Цель данной работы рассмотреть взаимодействие группы мышц.
04 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Биомеханика спорта

Биомеханика спорта (спортивная биомеханика) – раздел биомеханики, в котором изучают работу биомеханического аппарата спортсмена (БАС), взаимодействия БАС с окружающей средой, спортивным инвентарем, механизмами. 24 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Биотехнологии

В данном реферате мы рассмотрим историю возникновения, основные направления развития современных биотехнологий и рынок биотехнологий в современном мире. 26 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Биохимия твердых тканей зуба

К таким тканям относятся эмаль, дентин, цемент зуба. Эти ткани отличаются друг от друга различным происхождением в онтогенезе. Поэтому отличаются по химическому строению и составу. А также по характеру метаболизма. 09 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Болезни вымени

Болезни вымени особенно часто наблюдаются у коров. Эти заболевания причиняют большой ущерб молочному животноводству, так как молоко при них нередко становится непригодным к употреблению. Продукция молока уменьшается. Некоторые болезни вымени бывают неизлечимыми и обусловливают полное прекращение образования молока, вследствие чего коров приходится выбраковывать. 22 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Болезнь аддисона

Что такое болезнь Аддисона? Болезнь Аддисона – это эндокринное или гормональное заболевание, которое встречается во всех возрастных группах, одинаково часто у мужчин и у женщин. При этом заболевании отмечается потеря веса, мышечная слабость, хроническая усталость, пониженное артериальное давление и иногда потемнение кожи, как на открытых участках, так и под одеждой. 29 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Борозды и извилины головного мозга. Кора больших полушарий

В каждом полушарии различают три поверхности: верхнебоковую (верхнелатеральную) выпуклую соответственно своду черепа, срединную (медиальную) - плоскую, обращенную к такой же поверхности другого полушария, и нижнюю - неправильной формы. Поверхность полушария имеет сложный рисунок, благодаря идущим в различных направлениях бороздам и валикам между ними - извилинам. Величина, форма борозд и извилин значительным индивидуальным образом колеблется. Однако существует несколько постоянных борозд, которые ясно выражены у всех и раньше других появляются в процессе развития зародыша. 1 25 Октября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Борьба за сушествование

Искусственный отбор, т. е. сохранение особей с, полезными признаками для
размножения и устранение всех остальных проводит человек, ставящий перед
собой определенные задачи.
04 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бүйрек патофизиологиясы

Адамның еңбекке қабілеттілігі төмендеуіне , мүмкіндігіне және өліміне жиі әкелетін дерттердің бірі болып бүйрек аурулары есептеледі. Бүйрек организімінің ішкі тұрақтылығының сақтауға бағытталған көптеген қызмет атқарылады.
Бүйрек қызметі бұзылыстарының жалпы этиологиясы.
02 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Вікові зміни фізичних параметрів організму людей літнього похилого та похилого віку

У міру того як люди стають старше, відбуваються помітні зміни в їх зовнішньому вигляді, а також у загальному фізичному стані. Часто можна досить точно визначити вік людини по його виду, але іноді зовнішність може ввести в оману. Ми всі знаємо, що вік, в якому починають сивіти волосся або покриватися зморшками шкіра, значно варіює в різних людей. Крім того, іноді різні показники віку не узгоджуються між собою: людина може виглядати "Старим" через те, що в нього сиве волосся, проте його слух і зір можуть бути не гірше, ніж у молодого: навпаки, фізично дряхлий людина може зовсім не мати сивого волосся .Для того щоб вивчати швидкість старіння, ми повинні вирішити, які властивості, швидше за все, 04 Марта 2013  Тип работы: лекция  Скачать

Варианты развития женского таза

Костный таз имеет большое значение в акушерстве. Он образует родовой канал, по которому происходит продвижение плода. Неблагоприятные условия внутриутробного развития, заболевания, перенесенные в детском возрасте и в период полового созревания, могут привести к нарушению строения и развития таза. Таз может быть деформирован в результате травм, опухолей, различных экзостозов. 03 Мая 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Вегетативная нервная система

Термин «вегетативная нервная система» ввел в 1801 г. Французский врач М. Биша, отграничив тем самым В. н. с, управляющую обменом веществ и тесно связанными с ним функциями (кровообращением, дыханием, пищеварением, выделением, размножением), от соматической нервной системы, воспринимающей раздражения из окружающей среды и координирующей реакции скелетной мускулатуры. Активность В. н. с. Б значительно меньшей степени, чем соматической, воспринимается и контролируется сознанием, поэтому иногда ее называют также «автономной», пли «непроизвольной», нервной системой. 06 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Вегетативная, или автономная, нервная система

Адаптация, или приспособление организма к условиям существования, невозможна без соответствующих изменений в органах и системах, обеспечивающих обмен веществ и регуляцию всех процессов, происходящих в организме (рост.развитие, пищеварение, дыхание, выделение, кровообращение и т. д.). Взаимосвязь всех этих процессов и интенсивность их течения осуществляются вегетативным отделом нервной системы. 16 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Вестибулярный анализатор

Вестибулярный анализатор – один из важнейших компонентов системы ориентации человека в пространстве и организации движений. Это нейродинамическая система, осуществляющая восприятие и анализ информации о положении и движении тела в пространстве.
Вестибулярный анализатор имеет важное значение в регуляции положения тела в пространстве и его движений. Периферическая часть вестибулярного анализатора размещается во внутреннем ухе и состоит из преддверия и трех полукружных каналов, внутри которых находится заполненная эндолимфой полость .
29 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Виды иммунитета.Формирование иммунитета

Человек наследует только врождённый иммунитет. Формирование и становление иммунной системы происходит в течение многих лет. Считается, что иммунологическая память приобретается в процессе развития, а не наследуется.
Здоровье новорождённого защищено материнскими антителами, которые им передаются при внутриутробном развитии. Качество и количество антител зависит от болезней, которыми болела мать и прививок, которые ей делали до беременности. Свои антитела новорождённые вырабатывают в очень ограниченном количестве.
29 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать