Економічні методи управління підприємством тур. індустрії

Дата добавления: 15 Апреля 2012 в 09:56
Автор: k********@gmail.com
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (78.08 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

!!КУРСОВАЯ!!.docx

  —  81.14 Кб

 

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний  університет

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

 

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка та менеджмент підприємства»

на тему:

«Економічні методи управління готельним підприємством «ПАТ «Готель «Санкт-Петербург», м. Київ»

 

 

 

 

 

 

Виконав

Студент 4 курсу 4 групи

ФРГТБ, денна ф\н

Гончар Роман Вікторович

 

Науковий керівник:

докт. екон. наук, проф. Ткаченко Т.І.

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2012 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Теоретичні засади економічного управління в готельному бізнесі

  1. Сутність та види економічних методів управління підприємствами в готельному бізнесі……………………………………………………………..5
  2. Результативність використання економічних методів в управлінні підприємством готельного бізнесу…………………………………………..7
  3. Комерційний розрахунок в готельному бізнесі…………………………13

Розділ 2. Дослідження економічних  методів управління на прикладі готельного підприємства ПАТ «Готель «Санкт-Петербург», м. Київ

  1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства…...22
  2. Характеристика застосування економічних методів в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства………………………25
  3. Характеристика застосування економічних методів в управлінні персоналом на підприємстві…………………………………………………27
  4. Характеристика ціноутворення на послуги підприємства……………..33

Розділ 3. Вдосконалення організації  застосування економічних методів управління у ПАТ «Готель «Санкт-Петербург», м. Київ

  1. Вдосконалення ціноутворення на підприємстві………………………..38
  2. Вдосконалення матеріального стимулювання на підприємстві……….39

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….46

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….48

 

В С Т У П

Індустрія гостинності –  це вид підприємництва, що складається з таких видів обслуговування, які спираються на принципи гостинності, що характеризуються дружелюбністю по відношенню до гостей.

Важливе місце в індустрії  займає готельний бізнес, широкий  і різноманітний характер якого  охоплює й елементи, пов'язаних з  ним секторів індустрії, наприклад  харчування, відпочинок та розваги  та ін. Відповідно, готельний бізнес демонструє більш широку і різноманітну організаційну структуру, ніж інші сектори індустрії.

Підприємства індустрії  гостинності мають загальні характеристики, які визначають природу індустрії  гостинності. А вона, у свою чергу, формує організаційну структуру  підприємства, визначає управлінську політику.

На сучасному етапі  індустрія гостинності розвивається стрімкими темпами, намагаючись  задовольнити всі зростаючі потреби  населення і, звичайно, отримати прибуток. З цією метою на підприємствах  готельного господарства створюються  нові і вдосконалюються старі  надані послуги. Доробки також вимагають  і методи управління: важливо вміти  правильно і грамотно поєднувати їх між собою, щоб досягти оптимального результату.

Все це робить тему управління підприємством готельного господарства надзвичайно актуальною і створює  передумови до вивчення існуючих методів  управління, зокрема економічних, та можливості нових способів їх вдосконалення.

Мета курсової роботи: вивчити, яким чином економічні методи використовуються в даний час при управлінні підприємствами в сфері готельного бізнесу і досліджувати, яким чином можна найбільш ефективно вдосконалити ці методи для досягнення доброго результату для підприємця, його підлеглих та для споживачів послуг.

Завдання  курсової роботи:

1. Зібрати, систематизувати  і проаналізувати теоретичну  інформацію по досліджуваному  питанню; 

2. Вивчити інформацію  про те, яким чином використовуються  в сучасній Україні існуючі методи управління;

3. Зробити висновки про  те, як найбільш вигідно використовувати економічні методи управління підприємством готельного господарства.

 Об'єкт мого дослідження – процес управління підприємством готельного бізнесу в сучасному світі на прикладі готелю «Санкт-Петербург», м. Київ.

Предмет дослідження – готельне господарство з використанням економічних методів управління.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ.

   1. Сутність та види економічних методів управління підприємствами в готельному бізнесі

Методи управління готельним  підприємством - найважливіший елемент  у механізмі використання об'єктивних законів ринку. Якість та ефективність управлінської діяльності у цій  сфері багато в чому залежать від  застосовуваних методів управління.

Метод управління готельним  підприємством - це спосіб цілеспрямованого впливу на процес обслуговування і споживача з метою максимально повного і ефективного задоволення зростаючих запитів людей.

Складність, мінливість об'єкта управління визначає і різноманіття використовуваних методів. Розрізняють  загальні та спеціальні методи управління у сфері готельного бізнесу, які  реалізуються через вивчення об'єкта управління в часі і просторі, в  тісному взаємозв'язку і взаємозумовленості з іншими об'єктами, з урахуванням  етнопсихології населення і т.д. У зв'язку з впровадженням комп'ютерів, електронних обчислювальних машин, потребою об'єктивного і швидкого обгрунтування прийнятих рішень у сфері послуг все частіше  застосовуються спеціальні методи економічного моделювання.

Методи управління готельним  підприємством можуть бути класифіковані  наступним чином:

 • Організаційно-адміністративні, засновані на прямих директивних вказівках;
 • Економічні, обумовлені економічними стимулами;
 • Соціально-психологічні, застосовувані з метою підвищення соціальної активності співробітників.

Розподіл методів на адміністративні  та економічні певною мірою умовно, тому що абсолютно чітко відокремити  кожен з них не представляється  можливим: вони взаємопроникають один в одного і мають чимало спільних рис. У той же час властиві їм відмінності у способах впливу на об'єкти управління дозволяють розглядати кожен з них окремо.

Особливої гостроти проблема методів управління в сфері готельного господарства набуває в обстановці переходу до ринкової економіки, різноманіття форм власності, ліквідації монополії  виробників послуг в рамках однієї спеціалізованої галузі, переорієнтації сфери послуг на ринок споживача.

Найважливішою відмінною  рисою створюваної ринкової економіки  є перехід від переважно адміністративних до переважно економічних методів  управління, зростання ролі соціально-психологічних  методів.

Економічних методів управління в сфері готельного бізнесу відводиться центральне місце Це обумовлено тим, що відносини управління визначаються в першу чергу економічними відносинами і лежать у тому основі об'єктивними потребами та інтересами людей.

Принципове питання колективної  організації праці у фірмі - оволодіння економічними методами управління, які  стосовно до управління організацією представляють собою сукупність економічних важелів, за допомогою  яких досягається ефект, що задовольняє  вимогам колективу в цілому і  особи зокрема. Іншими словами, поставлена мета досягається впливом на економічні інтереси керованого об'єкта.

Потреба в економічних  методах управління в сфері послуг закономірно і істотно зростає, оскільки в умовах роздержавлення підприємств  готельного господарства та розвитку приватного підприємництва за допомогою  директивного впливу не завжди можливо  і розумно вирішувати складну  сукупність завдань задоволення  зростаючих потреб населення в послугах. Економічні методи управління повинні  зайняти і неминуче займуть домінуюче  положення в сфері готельного бізнесу. Це необхідно для забезпечення нормальних умов функціонування в нових  умовах господарювання, і на даному підприємстві робляться кроки до здійснення цього положення. Одночасно  скорочується число ланок управління в службі сервісу, яка стає господарською самостійною. В силу своєї специфіки - повсякденного задоволення індивідуальних потреб населення - сфера готельного господарства потребує незмірно меншою централізації, ніж будь-яка інша сфера праці.

Сутність економічних  методів полягає в тому, щоб  шляхом непрямого впливу на економічні інтереси споживача послуг і працівників  сфери послуг за допомогою цін, оплати праці, кредиту, прибутку, податків та інших економічних важелів створювати ефективний механізм роботи. Тим самим  економічні методи ґрунтуються на використанні стимулів, які передбачають зацікавленість і відповідальність управлінських  працівників за наслідки прийнятих  рішень і спонукають працівників  сфери послуг домагатися ініціативного  здійснення поставлених завдань  без спеціальних на те розпоряджень.

 

1.2. Результативність використання економічних методів в управлінні підприємством готельного бізнесу

Щоб економічні методи управління були дієвими на підприємстві готельного господарства, необхідно як мінімум  забезпечити "чуйність" організації  на економічні важелі. Без цього  втрачає сенс розширення прав структурних  одиниць і самофінансування організації. У свою чергу розширення самостійності  веде до більшої свободи колективів у господарській діяльності та економічних  методів керівництва. Тільки в умовах обгрунтованої самостійності можливий реальний перехід до економічних  методів керівництва: колектив розпоряджається  матеріальними фондами, отриманим  доходом (прибутком), зарплатою і  реалізує свої економічні інтереси. Економічні методи сприяють виявленню нових  можливостей, резервів готельного підприємства, що особливо важливо в перехідний до ринкових відносин період. Мова йде  про зміну системи матеріального  стимулювання з урахуванням економічних  інтересів всіх учасників виробничого  процесу. Проблема тут у тому, щоб  створити умови, при яких би економічні методи були дієві і цілеспрямованими. Вся складність проблеми складається в забезпеченні комплексної субординації господарських зв'язків і економічних залежностей трудового колективу у відносинах з організаціями, установами, іншими структурами народногосподарського комплексу і членами свого колективу. Випадання або ослаблення будь-якої ланки в цій системі зв'язків знижує ефективність економічного керівництва.

Перебудова економічного механізму по удосконалюванню планування, економічного стимулювання і управління повинен забезпечити необхідні  соціально-економічні передумови реалізації програми переходу на роботу в умовах ринку. Для цього докорінно мають  змінитися методологія і технологія планування на досліджуваному підприємстві, в основі яких лежить нормативний  метод. З урахуванням нормативів формуються взаємовідносини організації  як із вищестоящими органами управління, так і з бюджетом. Застосування стабільних нормативів дозволить поліпшити  систему утворення коштів, що залишаються  в розпорядженні організації  для вирішення різних економічних  та соціальних завдань. Тобто після  здійснення обов'язкових відрахувань  і платежів (відрахувань від доходів  до бюджету і відрахувань органам  управління для утворення централізованих  резервів і фондів, призначених для  фінансування заходів з розвитку всієї системи підвідомчих підприємств, а також для надання допомоги підприємствам, що мають фінансові  труднощі) утворяться фонди виробничого  і соціального розвитку та оплати праці. У кінцевому підсумку формуються доходи (прибуток) готельної організації. У деяких випадках ці фонди не виділяються, а освічена прибуток за рішенням трудового  колективу розподіляється на розвиток виробничої і матеріальної сфер.

Основний сенс всієї роботи в цьому напрямку зводиться до того, щоб поставити органи керівництва  і трудові колективи в такі умови, при яких би вони могли максимально  повно враховувати економічні наслідки їх управлінської та виробничої діяльності.

Таким чином, основне завдання зміни господарського механізму  полягає в тому, щоб створити такі економічні та організаційні умови, при яких би організація виконувала покладені на неї функції на найвищому  рівні.

На відміну від організаційно-адміністративних економічні методи керівництва передбачають розробку загальних планово-економічних  показників і засобів їх досягнення. Це свого роду економічний механізм у господарських відносинах. У  результаті підвищення дієвості економічних  важелів і стимулів формуються такі умови, при яких трудовий колектив готелю побуждаются до ефективної роботи не стільки адміністративним впливом (накази, директиви, вказівки тощо), скільки економічним стимулюванням. На підставі економічних методів управління повинні розвиватися та зміцнюватися організаційно-адміністративні та соціально-психологічні методи, підвищуватися професіоналізм і культура їх застосування.

Конкретний набір і  утримання важелів економічного впливу визначаються специфікою керованої  системи. Відповідно до цього в управлінській  практиці економічні методи керівництва  частіше усього виступають у таких  формах: планування, аналіз, госпрозрахунок, ціноутворення, фінансування.

Страницы:123456следующая →
Описание работы
Індустрія гостинності – це вид підприємництва, що складається з таких видів обслуговування, які спираються на принципи гостинності, що характеризуються дружелюбністю по відношенню до гостей.

Важливе місце в індустрії займає готельний бізнес, широкий і різноманітний характер якого охоплює й елементи, пов'язаних з ним секторів індустрії, наприклад харчування, відпочинок та розваги та ін. Відповідно, готельний бізнес демонструє більш широку і різноманітну організаційну структуру, ніж інші сектори індустрії.

Підприємства індустрії гостинності мають загальні характеристики, які визначають природу індустрії гостинності. А вона, у свою чергу, формує організаційну структуру підприємства, визначає управлінську політику.

На сучасному етапі індустрія гостинності розвивається стрімкими темпами, намагаючись задовольнити всі зростаючі потреби населення і, звичайно, отримати прибуток. З цією метою на підприємствах готельного господарства створюються нові і вдосконалюються старі надані послуги. Доробки також вимагають і методи управління: важливо вміти правильно і грамотно поєднувати їх між собою, щоб досягти оптимального результату.

Все це робить тему управління підприємством готельного господарства надзвичайно актуальною і створює передумови до вивчення існуючих методів управління, зокрема економічних, та можливості нових способів їх вдосконалення.

Мета курсової роботи: вивчити, яким чином економічні методи використовуються в даний час при управлінні підприємствами в сфері готельного бізнесу і досліджувати, яким чином можна найбільш ефективно вдосконалити ці методи для досягнення доброго результату для підприємця, його підлеглих та для споживачів послуг.
Содержание
ВСТУП……………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Теоретичні засади економічного управління в готельному бізнесі
Сутність та види економічних методів управління підприємствами в готельному бізнесі……………………………………………………………..5
Результативність використання економічних методів в управлінні підприємством готельного бізнесу…………………………………………..7
Комерційний розрахунок в готельному бізнесі…………………………13

Розділ 2. Дослідження економічних методів управління на прикладі готельного підприємства ПАТ «Готель «Санкт-Петербург», м. Київ
Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства…...22
Характеристика застосування економічних методів в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства………………………25
Характеристика застосування економічних методів в управлінні персоналом на підприємстві…………………………………………………27
Характеристика ціноутворення на послуги підприємства……………..33

Розділ 3. Вдосконалення організації застосування економічних методів управління у ПАТ «Готель «Санкт-Петербург», м. Київ
Вдосконалення ціноутворення на підприємстві………………………..38
Вдосконалення матеріального стимулювання на підприємстві……….39

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….46