Список предметов

Рефераты по трудовому праву

"Зміна істотних умов праці

Метою курсової роботи є аналіз та узагальнення теоретичних і практичних проблем змін істотних умов праці, а також розробка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства про працю України.
Визначена мета дослідження зумовила постановку та розв’язання таких завдань:
проаналізувати сутність змін істотних умов праці з урахуванням норм міжнародно-правових актів та вітчизняного законодавства;
виявити критерії відмежування змін істотних умов праці від інших правових явищ (переміщення, переведень);
розробити пропозиції про зміни і доповнення до чинного законодавства України про зміни істотних умов праці.
02 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Європейська соціальна хартія як джерело соціальних стандартів у сфері праці

Під час вступу до Ради Європи Україна взяла до виконання низку зобов’язань, наведених у Висновку Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995 р.). До кола зобов’язань входить Європейська соціальна хартія Ради Європи, яку Україна зобов’язалася вивчати, з метою подальшої ратифікації і, разом з тим, проводити політику, відповідно до принципів цієї Хартії. 2 травня 1996 року Україна підписала Європейську соціальну хартію, прийняту Радою Європи у 1961 році, а 7 травня 1999 року було підписано Європейську соціальну хартію (переглянуту), прийняту Радою Європи у 1996 році. 09 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Індивідуальні й колективні трудові спори

При виконанні працівниками своїх трудових функцій між ними й власником або уповноваженим ним органом можуть виникати певні суперечності чи різного роду непорозуміння. Здебільшого вони носять індивідуальний характер, але непорозуміння можуть виникати й між групою трудящих, трудовим колективом підприємства та його власником. 30 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Іонізуюче випромінювання

Іонізуюче випромінювання -це будь-яке випромінювання, яке прямо або опосередковано викликає іонізацію навколишнього середовища (утворення позитивно та негативно заряджених іонів).

Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існування Землі, воно розповсюджується в космічному просторі. Природними джерелами іонізуючих випромінювань є космічні промені, а також радіоактивні речовини, які знаходяться в земній корі.
25 Октября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Авторського права

1. Поняття і джерела авторського права
2. Об'єкти авторського права
3. Суб’єкти авторського права
4. Майнові та особисті (немайнові) права автора
07 Октября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Азаматтық іс жүргізу қатынастарының құқықтық объетісі

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың кітап оқуға құмарлығын, кітап оқу арқылы олардың сөздік қорын, ой-өрісі дамуын, рухани байлығын, шығармашылық қабілетін арттыру. Сапалы білім саналы тәрбие алу үшін, көп оқып, көп іздену керек екенін түсіндіру.
Нақыл сөздер: Кітап жан азығы. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Артық білім кітапта,
ерінбей оқып көруге.
04 Марта 2013  Тип работы: отчет по практике  Скачать

Актуальные проблемы материальной ответственности руководителя за нарушение трудового законодательства

Договорная природа ответственности в трудовом правоотношении позволяет говорить о взаимной материальной ответственности, как работника, так и руководителя. Исследование проблемы нарушения руководителем трудового законодательства и об охране труда, на сегодняшний день приобретает особую актуальность, особенно с масштабным развитием рыночных отношений. В данных условиях необходимо новое понимание с учетом нового взгляда на такие категории трудового права, как ответственность, субъекты ответственности, основания ответственности, в целях возможного закрепления в Трудовом законодательстве РФ. 25 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алиментные обязательства

Цель данной курсовой работы состоит в анализе алиментных отношений через современное законодательство, рассмотрение научно-правовых норм, затрагивающие алиментные отношения.
Цель курсовой работы определила необходимость постановки и решения следующих задач:
- исследование теоретического понятия алиментных обязательств;
- рассмотрение оснований возникновения алиментных обязательств и их последствия;
21 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз умов праці на залізничному транспорті за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та на

Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в границях оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу. 14 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Анализ безработицы в Кыргызской Республике

На протяжении многих десятилетий политика управления трудовыми ресурсами в СССР отталкивалась не от интересов человека, а от потребностей, определяемых общей направленностью экономики на преимущественно экстенсивный рост. Она была подчинена задачам преодоления нехватки кадров, изыскания дополнительных источников рабочей силы для укомплектования растущего числа рабочих мест. Это привело к практически полному исчерпанию трудовых ресурсов и чрезмерному вовлечению в народное хозяйство женщин и лиц пенсионного возраста с ограниченной трудоспособностью. 27 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Анализ некоторых проблем и направлений совершенствования формирования государственной политики в трудовой сфере в современной Российск

Целью данного реферата является исследование тенденций развития и реформирования трудового законодательства. 25 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Анализ правовых проблем в сфере трудового права

Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, что охрана жизни и здоровья работников - первостепенная задача и государства, и работодателя по отношению к результатам трудовой деятельности, что является общечеловеческим принципом, отвечающим Всеобщей декларации прав и свобод человека, конвенциям и декларациям Международной организации труда, а также соответствует международным обязательствам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. 31 Июля 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Анализ правовых норм рабочего времени по ТК РФ

Цель работы: изучение и анализ правовых норм рабочего времени по ТК РФ.
Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованных источников.
13 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Анализ проблем коллективно-правового регулирования трудовых отношений

Целью представленной работы выступает комплексный теоретико-правовой анализ проблем коллективно-правового регулирования трудовых отношений.
В рамках данных направлений предполагается решить следующие задачи:
выявление сущности и значения коллективного договора как основной формы социального партнерства;
всесторонний анализ правовых актов, действующих в Российской Федерации как источников правового регулирования коллективного договора;
рассмотрение проблем применения права в области реализации норм о коллективно-договорном регулировании труда.
03 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Анализ профзаболеваемости работников гальванического цеха

Все производственные процессы в гальваническом цехе сопровождаются воздействием на рабочих тех или иных вредных и опасных производственных факторов.
При длительном воздействии на рабочего в течение трудового стажа они могут вызывать ряд различных профессиональных или профессионально обусловленных заболеваний.
23 Мая 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Анализ фонда заработной платы

Цель работы - анализ фонда заработной платы ООО «Белпищпром» и разработка практических мероприятий, позволяющих повысить эффективность оплаты труда на предприятии. 13 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аттестация рабочих мест по условиям труда

Во время заключения трудового договора работодатель должен проинформировать работника под расписку об условиях труда и о наличии на его рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, возможные последствия их влияния на здоровье и о правах работника на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором (ст.5 п.2). 04 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Аттестация персонала в организации. Понятие, значение, цели, методы, подготовка и проведение

Зарождение аттестации в нашей стране относится к концу 60-х гг. и связано с утверждением Госкомитетом по науке и технике и Госстроя СССР в мае 1969 г. “Положения о порядке проведения аттестации работников научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских, технологических организаций и научно-исследовательских подразделений высших учебных заведений”. “Положение о порядке проведения аттестации руководящих инженерно-технических работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи”, утвержденное в 1973 г., подтверждало правомерность применения аттестации во всех отраслях народного хозяйства. Правда, аттестации подлежали только те работники предприятий, которые не назначались вышестоящим органом. 06 Сентября 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Аудит в трудовой сфере

Целью курсовой работы является проанализировать и научиться умело применять знание по контролю и аудиту на практике, квалифицированно использовать в будущий практической работе современные формы и методы контроля для предупреждения и ликвидации нарушений и недостатков, выявление резервов, эффективного использования закрепленных ресурсов; предоставить необходимые теоретические знания и практические навыки по контролю и ревизии. 20 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бауыржан-аты айналған батыр

Өңірімізде аты аңызға айналған хас батыр, даңқты қолбасшы, жерлесіміз Бауыржан Момышұлының ғасырлық мерейтойын өткізу шаралары басталды. Облыстық кешенді жоспарға сай бағдарламалық іс-шаралардың тырнақалды жобасы Батырдың кіндік қаны тамған топырақтан бастау алды. Осы аптада ауданымызда ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды. 12 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Безопасность кадров

Обеспечение безопасности офиса позволяет обеспечить безопасность функционирования фирмы в целом. Это объясняется тем, что в офисе сосредоточиваются основные управленческие структуры, финансовые отделы, функционирует конфиденциаль¬ная информация и финансовые потоки, имеется дорогостоящее оборудование и т.д. Сбой в работе офиса непременно отразится на деятельности всей фирмы. Поэтому служба безопасности органи¬зуется для всей фирмы, включая все структурные подразделения и филиалы. 19 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Безопасность на автозаправочных станциях

презентация по охране труда и безопасности жизнедеятельности, о мерах безопасности на автозаправочных станциях 06 Декабря 2012  Тип работы: творческая работа  Скачать

Безработица

Актуальность. За последние десятилетие в реальности нашей жизни произошло немало существенных изменений, многие из которых, к сожалению, оказали негативное влияние на психологию людей. Сюда относятся и последствия безработицы - понятия, появившегося в нашей стране в период реформирования экономики, развития рыночных отношений. Создание рынка труда превратило безработицу в реальное социальное явление. Проблемы особенностей безработных в нашем обществе актуальна тем, что группа людей поражается безработицей в стадии становления и многими воспринимается не как порок капиталистической системы, а как личная неудача. Это объясняется ситуацией, в которую попал молодой человек: снижен социальный статус, ухудшилось материальное положение, отсутствует профессиональная среда, трудовые отношения.
Выявление личностных особенностей безработных людей позволит разработать более адекватные и эффективные формы психолого-педагогической поддержки, помощи и обучения. По своим социально-демографическим характеристикам, психологическому состоянию, умонастроению, безработные - это особая социальная группа общества, требующая к себе, соответственно, особого подхода.
03 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Безработные граждане. Пособие по безработице

Безработицей является незанятость экономически активного населения в хозяйственной деятельности. Существует фрикционная безработица, имеющая место тогда, когда индивид не ищет работу по собственному желанию, и институциональная безработица, которая возникает в случае вмешательства государства или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформироваться в нестесненном рыночном хозяйстве. 09 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес - тренинги

В современной быстро меняющейся рыночной среде многие организации считают увеличение вложений в развитие персонала главным фактором в конкурентной борьбе. И если компания решила, что персонал нужно обучать–это признак благополучно развивающейся организации, готовой вкладывать деньги в своё будущее. 06 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Болонський процес

 Суть Болонського процесу полягає в структурному реформуванні вищої освіти в університетах Європи. Його завданням є покращити якість освіти, підвищити спроможність випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшити мобільність громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. Але основна мета Болонського процесу – створення єдиного простору вищої освіти для країн Європи. 21 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

В каких случаях можно уволить сотрудника

Общими основаниями для расторжения трудового договора с сотрудником являются:
– соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
08 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Відмежування трудового права від суміжних галузей права

Мета курсової роботи полягає у комплексному дослідженні положень і аналізі ролі та місця трудового права як галузі права в системі права України, відмежування трудового права від суміжних галузей права, розробці на цій основі пропозицій, метою яких є усунення колізій і прогалин законодавства з досліджуваних питань, удосконалення трудового законодавства України.
Проблемою дослідження у загальному вигляді є правові питання встановлення критеріїв відмежування галузі трудового права від суміжних галузей права.
Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, що питанням трудового права як галузі права увагу приділяли такі вчені
Об’єктом дослідження курсової роботи є законодавство України, зокрема та його частина, яка регулює трудові відносини.
06 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Відмежування трудового і господарського права

Трудове право є самостійною галуззю права, що має свій власний предмет регулюванняу той же час трудове право — не є абсолютно відокремленим правом, бо має цілий ряд моментів, які пов’язані з іншими галузями. Застосування норм трудового права тісно стикається із застосуванням правових норм інших галузей права, а також враховує принципи цих галузей. Найтісніший зв'язок трудове право має з конституційним, цивільним, адміністративним та господарським правом. 26 Октября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Відповідальність у трудовому праві

Трудове право передбачає два види відповідальності: дисциплінарну і матеріальну. Відповідальність за трудовим правом - окремий вид юридичної відповідальності, що полягає у передбаченому нормами трудового права обов'язку працівника відповідати за вчинене трудове правопорушення і понести відповідні санкції. Підставою для такої відповідальності є трудове правопорушення -винне протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні трудових обов'язків працівником. Трудове правопорушення складається з двох різновидів: дисциплінарного проступку і трудового майнового правопорушення. 20 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать