Список предметов

Рефераты по страхованию

Удосконалення страхового ринку

Розширення самостійності товаровиробників, Формування ринкової інфраструктури, договірних відносин, різке звуження сфери державної дії на розвиток процесів виробництва і розподілу матеріальних благ вимагають нових підходів до використання фінансово-кредитного механізму в управлінні економікою. Особливого значення в зв'язку з цим набувають питання страхування господарської діяльності, що враховує інтереси суверенних суб'єктів держави і направленої на створення їм рівних стартових умов для переходу до ринкових відносин. 26 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Унитарное страховое предприятие

Деятельность в условиях рынка сопровождается различного рода рисками. Поэтому принципиально меняются характер и функции страхования в Беларуси, возрастает его значение как эффективного, рационального, экономичного и доступного средства защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов, производителей товаров и услуг, а также граждан.
Рынок страховых услуг является одним их необходимых элементов рыночной инфраструктуры, тесно связанным с рынком средств производства, потребительских товаров, рынком капитала и ценных бумаг, труда и рабочей силы.
15 Мая 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Управління надходженнями й виплатами коштів страховій компанії

Обсяг зібраних страхових платежів є найбільш загальним показником діяльності страховика, на який впливає величина, структура й якість страхового портфеля, обсяг й асортимент надання страхових послуг, розміри страхового фонду. Враховуючи, що сума платежів — величина абсолютна, для прийняття менеджерських рішень вона аналізується або в порівнянні з обсягом надходжень по області, району, або в динаміці. Динаміка величини платежів, які надійшли, визначає процес формування страхового фонду, кількість та якість наданих послуг страхувальникам. Залежно від поставленого завдання зміни в структурі платежів вивчаються як в цілому, так і по галузях і видах страхування. 12 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Управління лізинговими операціями

Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім несприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність цого використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг, який об’єднує елементи зовнішньо – торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій.
У сучасних умовах лізинг – це альтернативна форма фінансування, в якій поєдналися орендні ві
10 Февраля 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Управління резервами страхової компанії

Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті.
Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних технічних резервів. Страхові зобов'язання, передані перестраховикам, відображаються в активі балансу страховика як права вимоги до перестраховиків.
Страховики, які займаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя (далі - страховики), зобов'язані формувати страхові резерви (технічні резерви) і вести їх облік за видами страхування.
07 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Управление активами и пассивами страховой организации

Управление активами и пассивами является одним из наиболее важных аспектов управления рисками страховой организации, возникающей в ходе осуществления текущей (страховой), инвестиционной и финансовой деятельности. 23 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Управление и организация деятельности страхового пула

Главной целью создания страхового пула является обеспечение финансовой устойчивости страховых операций, а также гарантий страховых выплат, более полное страховое обеспечение рисков, удовлетворение потребностей страхователей в страховых услугах. 03 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Управление кадрами как функция управления страховой компанией

Целью работы является анализ управления кадрами как функции управления страховой компанией.
Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
выявить сущность управления кадрами;
охарактеризовать социально-экономические основы кадрового менеджмента и их функционирование в современных условиях;
проанализировать способы оценки работника по результатам труда в организации;
определить факторы влияющие на результативность труда работника в страховой компании.
08 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Управление оборотными активами

Ключевую роль в реализации краткосрочной финансовой политики предприятия занимают проблемы достаточности оборотных активов, источники их финансирования и эффективность использования. Управление оборотным капиталом предприятия – это ежедневная работа, обеспечивающая фирме достаточные ресурсы для осуществления ее деятельности и избежания дорогостоящих простоев. Без эффективного управления оборотными активами невозможно реализовать долгосрочные финансовые стратегии предприятия. 06 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Управление процессами

Известный закон Лермана гласит: "Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег", а следствие Лермана уточняет: "Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег". Именно для преодоления сформулированной в следствии Лермана проблемы и была разработана методика управления деятельностью на основе проекта. А распространение данной методики управления на различные сферы деятельности является дополнительным доказательством ее эффективности. Если попросить менеджера описать, как он понимает свою основную задачу в выполнении проекта, то, скорее всего он ответит: "Обеспечить выполнение работ". Это действительно главная задача руководителя. 20 Октября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Управление рисками

Любое производство связано с определенными рисками – финансовыми, природно-естественными, экологическими, политическими, транспортными, имущественными, производственными, торговыми, коммерческими, инвестиционными, рисками, связанными с покупательной способностью денег, инфляционными и дефляционными, валютными, рисками ликвидности, упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными, кредитными, биржевыми, селективными. 27 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Управление рисками туристической компании «Оранжевое солнце»

Страхование является древнейшей категорией общественных отношений, возникшей в целях взаимопомощи в области торговли и ставшей одним из важнейших условий производственной деятельности хозяйствующих субъектов. Возрастание роли туризма в мировой экономике и в частности в национальной экономике РФ ставит перед рынком страховых услуг объективную необходимость расширения комплекса предлагаемых услуг и специализации в туристском секторе. 17 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Управление страховыми рисками

Риск в страховании следует рассматривать в нескольких аспектах:
• как конкретное явление или совокупность явлений (событие или совокупность событий), при наступлении которых про¬изводятся выплаты из ранее образованного централизованного страхового фонда в натурально-вещественной или денежной форме;
• в связи с конкретным застрахованным объектом. Событие или совокупность событий не рассматриваются абстрактно, сами по себе. Их следует соотносить с объектом, принятым на страхование, где реализуется риск. Любой риск имеет конкретный объект проявления. В нашем сознании риск связывается с этим объектом. По отношению к объекту со-ответственно проявляются и изучаются факторы риска. Анализ полученной информации в комплексе с другими мероприятиями позволяет добиться предотвращения или существенного снижения негативных последствий осуществления (реализации) риска;
• риск сопряжен с вероятностью гибели или повреждения данного объекта, принятого на страхование.
01 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Управление экономическими рисками и страхованием

Страхование как составная часть финансовой системы способствует стабилизации экономики. Для Украины - это особенно необходимо. Реформирование экономики Украины, ее переход к рыночной экономике связан с большими трудностями, порождает множество социально-экономических, экологических, политических и других проблем, при решении которых возможны не только положительные, но и отрицательные результаты. 26 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Управления рисками

Методы управления рисками:
1) методы уклонения от рисков;
2) методы локализации рисков;
3) методы диверсификации рисков;
4) методы компенсации рисков
17 Ноября 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Упрвление персоналом в страховой организации

Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом “страх”. Владельцы имущества, вступая между собой в производственные отношения, испытывали страх за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными опасностями экономической жизни. 29 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Условия и порядок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Владение транспортным средством и его эксплуатация связаны с большими рисками, чем владение другим имуществом. Именно с эксплуатацией транспортного средства связаны наибольшие риски утраты и порчи собственного имущества, о также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. При этом связанные с владением автомобилем риски в меньшей степени поддаются снижению. 29 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Условия лицензирования страховой деятельности.Пропорциональное и непропорциональное перестрахование

Страхование - это экономическое отношение, в котором участвуют как минимум две стороны (два лица, субъекта отношения). Одна сторона (субъект) - это страховая организация (государственная, акционерная или частная), которую называют страховщиком. Страховщик вырабатывает условия страхования (в частности, обязуется возместить страхователю ущерб при страховом событии) и предлагает их своим клиентам - юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) и физическим лицам. Другая сторона (субъект) страхового экономического отношения – это юридические или физические (отдельные частные граждане) лица, называемые страхователями. 23 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Условия, размер и порядок уплаты обязательных платежей в ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - крупнейшая и самая эффективная система оказания социальных услуг в РФ. В результате колоссальной ежедневной работы Фонд обеспечивает своевременную выплату пенсии каждому гражданину России в полном соответствии с его пенсионными правами.
ПФР был образован 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР №442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления финансами пенсионного обеспечения России,
денежные средства которого не входят в состав федерального бюджета, других бюджетов и фондов и изъятию не подлежат.
09 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Участники страховых правоотношений

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы попытаться свести их к минимуму. Для одних это связано с опасной работой, где высока доля риска. Многие граждане в преддверии старости и связанного с ней снижения трудоспособности хотели бы обеспечить себе хотя бы прожиточный минимум. Предприниматели опасаются, что при изменении рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты на получение прибыли. 05 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Учёт в страховых организациях

Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия. 12 Марта 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Фінансова діяльність страхової організації

Зародження і розвиток страхового ринку в Україні тісно пов'язані з переходом країни на початку дев'яностих років до ринкової економіки. Для її обслуговування виникла потреба у створенні відповідної до ринкової системи інфраструктури. Поряд із банками, біржами, торговельними корпораціями, інвестиційними компаніями та іншими фінансовими закладами почали масово створюватися альтернативні Держстраху страхові комерційні формування. Починаючи з 1988 року на страховому ринку України виникли перші кооперативи, а з 1990 року - перші страхові компанії. 30 Апреля 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Фінансова надійність страховика, чинники, що її забезпечують

Достаток підходів говорить про те, що при демонополізації адміністративного керування народним господарством як єдиним цілим, введенні економічних важелів господарювання і маневрування фінансовими ресурсами, найбільш ефективним методом відшкодування можливого збитку стає його розкладка в просторі і в часі між зацікавленими фізичними і юридичними особами. Непередбачені і стихійні лиха сприймаються людьми як випадкові події, носять нерівномірний характер, а число потерпілих завжди менше числа зацікавлених осіб або господарств; тому, чим більше зацікавлених суб'єктів бере участь у розкладці збитку, тим менша частка засобів приходиться на кожного учасника. Замкнута розкладка можливого збитку і складає сутність страхування. 22 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Финансовая деятельность страховых компнаий

Целью работы является изучение теоретических и практических основ функционирования страховых компаний, а также определение роли страховых компаний с системе международных отношений.
В связи с поставленной целью определены следующие задачи:
1. выделить теоретические аспекты функционирования страховых компаний.
2. комплексно оценить финансовую деятельность страховых компаний.
3. выявить перспективы и направления развития страховых компаний.
16 Марта 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Финансовая основа страховой деятельности

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Страхование возникло и развивалось вследствие экономической необходимости защиты человека и его имущества от случайных опасностей. 25 Февраля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Финансовая политика оптимизации операций личного страхования

Целью дипломной работы является проведение анализа операций личного страхования и разработка политики управления ими на примере страховой компании ЗАО СК «Аска-Жизнь».
Для выполнения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
определить сущность и классификацию личного страхования;
рассмотреть законодательного регулирования личного страхования в Украине;
проанализировать структуру и динамику показателей личного страхования;
проанализировать операции личного страхования методом коэффициентов;
проанализировать влияние факторов на величину страховых взносов и разработка мероприятий по повышению эффективности личного страхования;
разработать мероприятия по повышению эффективности личного страхования.
14 Декабря 2011  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Финансовая устойчивость и платёжеспособность страховой организации

В экономике рыночного типа страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с дугой – коммерческой деятельностью, приносящей прибыль за счет вложения временно свободных денег в перспективные объекты материального производства, выгодные проекты (строительство скоростных железных дорог, тоннелей и т.д.), на банковские депозиты, закупки акций предприятий и другое. В этих условиях страхование служит важным фактором стимулирования хозяйственной деятельности, стремления получить выгоду, желание рисковать, “проверить себя”. 22 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Финансовая устойчивость страховой компании

Понятием "устойчивость" мы определяем способность системы сохранить свое качество в динамичной среде. Финансовая устойчивость (или неустойчивость) должна проявляться в финансовых отношениях. Финансовые отношения составляют лишь часть экономических отношений субъекта рынка, и с этих позиций финансовая устойчивость отличается от понятия "устойчивость", как часть отличается от целого; причем важнейшим признаком системы является то, что система как целое всегда больше, чем простая сумма составляющих ее элементов. В то же время финансовая устойчивость как элемент системы находится под влиянием других элементов системы и реализует в себе ряд экономических факторов, например ценовой деятельности фирмы, а также психологических, управленческих, юридических и других.
Границами финансовой устойчивости субъекта рынка являются критические точки, при достижении которых количественные изменения финансовых ресурсов порождают качественный скачок, который изменяет, в частности, не только качество финансовых ресурсов, но и финансовую устойчивость.
25 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Финансовая устойчивость страховщика

Финансовая устойчивость страховщика — способность выполнять принятые обязательства по договорам страхования при любом изменении экономической конъюнктуры. Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахования.
Чтобы дать оценку финансовой ситуации, используют ряд методов финансового анализа. Обычно для этого служат чет
18 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Финансовое взаимодействие между страховыми компаниями

Современный цивилизованный рынок характеризуется не только добросовестным выполнением функций каждым из игроков, но и их эффективным взаимодействием. Ведь то, насколько успешным будет сотрудничество компаний, оказывающих услуги в разных сферах экономики, в конечном счете, скажется на потребителях. А рынок можно назвать цивилизованным, если он ориентирован на клиента. 14 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать