Список предметов

Новые рефераты

Основні школи і напрями сучасної політології

Термін "англосаксонська школа" об'єднує становлення і розвиток політичної науки у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії. Організаційне становлення політології в США відбулося наприкінці XIX — на початку XX століття, коли науку почали викладати в американських університетах, почала діяти Американська асоціація політичної науки, стали публікуватися спеціалізовані видання.
У період між Першою та Другою світовими війнами політичні дослідження в США стали користуватися підтримкою приватного бізнесу.
15 Декабря 2013 в 12:07  Тип работы: реферат  Скачать

Новые индустриальные страны Азии

К развивающимся странам относят группы независимых государств, отставших от других по уровню социального, экономического развития вследствие особенностей своего исторического эволюционирования. К данной категории как правило относят страны с низким уровнем демократизации, развития рыночных отношений, развития социальных программ
Развивающимся странам Азии присущи такие особенности, как быстрый рост численности населения, низкий уровень жизни, низкое качество жизни, нищета, малограмотность и др.
12 Декабря 2013 в 21:50  Тип работы: доклад  Скачать

Єдність усього живого у збірці віршів «Листя трави»

Вітмен — реформатор американської поезії. У збірці віршів «Листя трави» (1855-1891) ідеї близькості до природи взяли космічний характер; будь-яка людина і будь-яка річ сприйняті священними на тлі нескінченної в часі і просторі еволюції Всесвіту. Почуття спорідненості з усіма людьми і всіма явищами світу виражено за допомогою перетворення ліричного героя в інших людей і неживі предмети. Вітмен — співак «світової демократії», всесвітнього братства людей праці, позитивних наук, любові і товариства, які не знають соціальних кордонів. Новатор вільного вірша. 12 Декабря 2013 в 16:27  Тип работы: сочинение  Скачать

Стили управления и их совершенствование

Я выбрала данную тему, чтобы при управлении организацией не возникало вопросов с помощью каких методов управлять, какой стиль выбрать.
Перед собой я поставила задачу:
Изучить современную классификацию стилей управления.
Изучить факторы, влияющие на формирование стиля управления.
Проанализировать стиль управления руководителя УП «ЖРЭО Первомайского района г. Минска.
Проанализировать результаты моего исследования и дать рекомендации по улучшению отношений между руководителем и сотрудниками.
10 Декабря 2013 в 18:02  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Управление проектами: экономическое содержание и понятийно-термилогическая база

Понятие управления проектами
Цели и стратегии проекта. Структура проекта
Фазы и жизненный цикл проекта
Процессы и функции управления проектами
Окружение проекта
09 Декабря 2013 в 23:03  Тип работы: лекция  Скачать

Приготовление блюд из овощей

Значение овощей в питании очень велико потому, что они являются ценным источником витаминов, углеводов, органических кислот, минеральных солей, различных вкусовых веществ, без которых пища становится безвкусной и малополезной. Главное достоинство овощей заключается в том, что из них могут быть приготовлены разнообразные, полезные и вкусные блюда, гарниры и закуски, легко усваиваемые человеческим организмом и способствующие, кроме того, лучшему усвоению любой другой пищи, потребляемой вместе с овощами. 09 Декабря 2013 в 16:17  Тип работы: доклад  Скачать

Суть і структура основних фондів

Однієї з найбільше важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Підвищення ефективності використання основних фондів у даний час, коли в країні спостерігається глобальний спад виробництва, має величезне значення. Дійова система колективних та індивідуальних економічних стимулів на підприємствах різних галузей народного господарства України поки що перебуває тільки на стадії становлення й розвитку. 08 Декабря 2013 в 21:04  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Обґрунтування зовнішньоекономічної угоди (імпорт апельсин)

Метою курсової роботи є маркетингова оцінка ринку апельсинів і процес підготовки зовнішньоторговельного договору імпорту апельсинів з Туреччини, тенденцій та закономірностей процесу уніфікації регулювання міжнародних торгових відносин та сприяння втіленню оптимальних рішень у сфері міжнародних відносин України. 08 Декабря 2013 в 17:52  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Использование основных фондов в таможенных органах

Введение
Актуальность данной темы в том, что основные средства – это имущество, которое используется в организации в качестве средств, труда более одного года.
Для таможенных органов основные фонды являются необходимыми, т.к. позволяют осуществлять их деятельность.
В таможенных органах к основным средствам относится техника, новейшие измерительные приборы, здания, и прочий дорогостоящий инвентарь.
Особенность основных фондов в таможенном деле состоит в том, что они не принадлежат органам, т.к. те являются муниципальным образованием и собственного имущества не имеют.
Однако, наличие основных фондов в таможенных органах обязывает руководство заниматься поиском рациональных путей их использования. Обновлением и своевременной реконструкцией и модернизацией.
Объектом исследования являются таможенные фонды.
Предметом данной контрольной служат, экономическая сущность и воспроизводство основных фондов.
Цель работы – изучить экономическую сущность и назначение основных фондов таможенных органов.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
– изучить нормативное регулирование основных фондов;
– представить классификацию основных фондов;
– отразить основные показатели, характеризующие эффективность использования основных фондов в таможенных органах.


1. Экономическая сущность, виды воспроизводство основных фондов
1.1 Экономическая сущность основных фондов
Основные производственные фонды предприятия – это стоимостное выражение средств труда. Главным определяющим признаком основных фондов выступает способ перенесения стоимости на продукт – постепенно: в течение ряда производственных циклов; частями: по мере износа.
Износ основных фондов учитывается по установленным нормам амортизации, сумма которой включается в себестоимость продукции. После реализации продукции начисленный износ накапливается в особом амортизационном фонде, который предназначается для новых капитальных вложений. Таким образом, единовременно авансированная стоимость в уставный капитал (фонд) в части основного капитала совершает постоянный кругооборот, переходя из денежной формы в натуральную, в товарную и снова в денежную. В этом состоит экономическая сущность основных фондов. Основные производственные фонды предприятия – это средства труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие свою натуральную форму и переносящие стоимость на изготовляемый продукт частями, по мере износа. Закон воспроизводства основного капитала выражается в том, что в нормальных экономических условиях его стоимость, введенная в производство, полностью восстанавливается, обеспечивая возможность для постоянного технического обновления средств труда. При простом воспроизводстве за счет средств амортизационного, фонда предприятия формируют новую систему орудий труда, равную по стоимости изношенным. Для расширения производства: требуются новые вложения средств, привлекаемые дополнительно из прибыли, взносов учредителей, эмиссии ценных бумаг, кредита и др. При больших масштабах используемого основного капитала крупные и крупнейшие предприятия имеют возможность за счет средств амортизационного фонда финансировать не только простое, но и в значительной мере расширенное воспроизводство средств, труда. Процесс воспроизводства основного капитала представляет собой основу жизнедеятельности и эффективности производства. Его движение регулируется и контролируется на всех уровнях управления хозяйством. Важнейшими воспроизводственными характеристиками оборота основных фондов являются показатели их прироста, обновления и выбытия. Коэффициент прироста отражает увеличение основного капитала за рассматриваемый период и исчисляется как отношение вновь введенных основных фондов к их стоимости на начало периода.
Степень обновления производственного аппарата измеряется коэффициентом обновления – отношением стоимости введенных основных фондов к их общей стоимости на конец рассматриваемого периода. Показатели прироста и обновления основного капитала - взаимосвязанные величины: чем выше доля прироста, тем выше уровень обновления, и наоборот.
Существенные коррективы в эту взаимосвязь может внести коэффициент выбытия фондов, представляющий собой отношение выбывших из эксплуатации основных фондов в данном периоде к их стоимости на начало периода. Как на уровне народного хозяйства в целом, так и на предприятиях разрабатываются плановые и отчетные балансы основных фондов, отражающие количественные характеристики их воспроизводства: наличие на начало периода, стоимость на конец периода. Для выполнения производственных функций таможенные организации применяют средства труда и предметы труда. Характер участия средств и предметов труда в производственной деятельности неодинаков. Средства труда многократно участвуют в производственных процессах постепенно утрачивая свои средства. Предметы труда (материалы) - целиком и без остатка потребляются в течении одного производственного цикла. Вытекает неодинаковый характер размещения потребляемых средств и предметов труда. Средства труда должны быть полностью возмещены в натуральной форме через ряд производственных циклов. Предметы труда возмещаются после каждого цикла. Средства и предметы труда играют роль и в образовании стоимости услуг. Средства функционируют на производстве нескольких производственных циклов, переносят свою стоимость на стоимость таможенных услуг по частям. Средств
08 Декабря 2013 в 08:35  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Дидактичні особливості інтегрованих уроків в початкових класах

Головною метою є з’ясувати дидактичні особливості проведення інтегрованих уроків в початкових класах. З цього випливають наступні завдання:
визначити сутність інтеграції як поняття сучасної дидактики;
проаналізувати розробленість проблеми інтегрованого навчання в педагогічній теорії;
охарактеризувати переваги та недоліки використання інтегрованих уроків у початковій школі;
розглянути основні напрямки інтеграції предметів у сучасній початковій школі України.
07 Декабря 2013 в 18:11  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Классицизм, как система международной художественной культуры

Произведения русского классицизма составляют не только важнейшую главу истории русской и европейской архитектуры, но и наше живое художественное наследство. Это наследство продолжает жить не в качестве музейной ценности, но и как существенный элемент современного города. К зданиям и ансамблям, созданным в XVIII и начале XIX века, почти невозможно приложить наименование памятников архитектуры—настолько прочно сохраняют они творческую свежесть, свободную от признаков старости.
Строительство новой столицы явилось для XVIII столетия не только громадным политическим, военным и народно-хозяйственным предприятием, но и великим общенародным делом, в том же смысле, в каком в XVI столетии национальным делом русского народа было созидание и укрепление Москвы.
06 Декабря 2013 в 19:02  Тип работы: реферат  Скачать

Промышленность в РФ

Отраслевая структура промышленности определяется многими общественными и экономическими факторами, основными из которых являются: уровень развития производства, технический прогресс, общественно-исторические условия, производственные навыки населения, природные ресурсы. Наиболее существенным из них, характеризующим изменения отраслевой структуры промышленности, выступает научно-технический прогресс. 06 Декабря 2013 в 09:26  Тип работы: реферат  Скачать

Земельний кодекс України

Земельний кодекс України (ЗКУ) — основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року.

Земельний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав фізичних і юридичних осіб на землю тощо.
04 Декабря 2013 в 22:53  Тип работы: практическая работа  Скачать

Шпаргалка по "Физике"

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Физика". 04 Декабря 2013 в 20:40  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Причини, сутність і наслідки політичної реформи в Україні

Так склалося, що політична реформа на сьогодні є досить суперечливим явищем. Вона має як прихильників, так і сторонників. Ознайомившись із усім необхідним для отримання власного висновку, матеріалом, я дійшла думки, що головною метою політичної реформи в Україні є максимальне наближення до європейських стандартів політичної системи. Проте, я особисто не думаю, що змінюючи конфігурацію інститутів влади можна домогтися перетворення української політики в інше – європейську якість. Спроби скопіювати чужорідний досвід не можуть бути вдалими. Це може стосуватися тільки макрорівня , першого рівня політичних інститутів ( КМ - ВРУ - президент) , але ніяк не другого , третього ( партії , вибори , правова система , місцеве самоврядування , лідерство і т.д.) , які власне і зумовлюють демократичну, європейську якість політичного процесу. 04 Декабря 2013 в 20:10  Тип работы: творческая работа  Скачать

Разработка базы данных для менеджера автосалона

Целью данной курсовой работы является создание и рассмотрение базы данных для менеджера автосалона. Чтобы менеджер, записывая данные в нее, смог представлять информацию более наглядно и подробно, а также структурировано, время на поиск информации в таком случае тоже сократится, что облегчит его работу. 02 Декабря 2013 в 21:40  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шаруашылық серіктестік

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктердің құқықтық ережелерін, оларға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін, серіктестіктердің құрылу тәртібін, қызметін, қайта ұйымдастырылуЗаң Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктердің құқықтық ережелерін, оларға қатысушы мен таратылуын белгілейді. 02 Декабря 2013 в 09:52  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Педагогика және оның тарихы

Адам биологиялық тіршілік иесі ретінде дүниеге келеді. Оның тұлға болып жетілуі үшін – тəрбиелеу қажет. Тəрбие адамды ізгілендіріп, оған қажет қасиет, сапаларды қалыптастырады. Қазіргі қоғамда тəрбие жұмыстарын жүргізу үшін арнайы мекемелер түзілген. Бұл процесті кəсіптенген адамдар басқарады. Тəрбие жөнінде арнайы ғылым қалыптасқан. Міне сол ғылымды үйренуді енді бастаймыз. 01 Декабря 2013 в 09:22  Тип работы: реферат  Скачать

Сущность менеджмента и цели теории менеджмента

Необходимость управленческой деятельности определяется наличием организаций, в которых люди совместно работают для достижения общих целей. Именно совместная деятельность людей, требующая координации, согласования, обеспечения, определяет необходимость менеджмента. 29 Ноября 2013 в 05:40  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Особенности судебного материальной ответственности работодателя

Цель данной курсовой работы подробно рассмотреть материальную ответственность
сторон трудового договора.
Задачи работы:
- рассмотреть понятие материальной ответственности, ее основания и значение;
- изучить понятие и виды материальной ответственности работника;
- изучить понятие и виды материальной ответственности работодателя.
29 Ноября 2013 в 03:19  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій в банках України

У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ розширення спектру фінансових послуг стало важливою умовою для стабільного економічного зростання в країні. Розвиток економіки країни в значній мірі визначається ступенем розвитку банківської системи.
Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, яка містить у собі вичерпні фінансові відомості про банк - суб'єкта господарської діяльності. Система бухгалтерського обліку повинна бути актуальною, надійної, ефективної.
28 Ноября 2013 в 20:33  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Методы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды

Ущерб от загрязнения окружающей среды может рассматриваться в нескольких аспектах — экономическом, социальном, экологическом, моральном. Оценка экономического ущерба имеет большую теоретическую базу в экономической науке и широкое практическое применение. 27 Ноября 2013 в 23:13  Тип работы: реферат  Скачать

Видатні економісти

Видатні економісти -- основоположником аналітичної економії як самостійної науки є Адам Сміт (1723--1790 рр.).
Застосувавши у своїй головній праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.) метод наукової абстракції засновника школи трудової вартості В. Летті (1623--1687 рр.), він розвинув ідею батька французької фізіократії Ф. Кенса про природний порядок в економіці і роль вільної конкуренції для її нормального розвитку, заклавши основи класичної теорії ринкової економіки. Продовжувачем справи А. Сміта став Д. Рікардо (1772--1823 рр.), який у творі
«Початки політичної економії та оподаткування» (1817 р.) заснував граничний аналіз і розвинув теорію порівняльних переваг, які залишаються актуальними й сьогодні.
27 Ноября 2013 в 22:24  Тип работы: реферат  Скачать

Антикризисная политика Европейского центрального банка

Серед основних задач роботи - вивчення теоретичних засад проведення монетарної політики, її особливостей у Європейському союзі; аналіз антикризових заходів, які застосовувалися ЄЦБ у контексті сучасних макроекономічних процесів та визначення його подальших планів щодо подолання впливу кризових явищ. Мета роботи – визначення перспектив розвитку монетарної політики ЄС. 27 Ноября 2013 в 10:57  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Материальная ответственность

Цель – дать характеристику материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю, основаниям ее возникновения и порядку определения размера ущерба. Исходя из цели исследования поставлены следующие задачи: 1. Определить понятие материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю. 2. Проанализировать основания, при которых наступает материальная ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю.
3.Проанализировать виды и порядок определения размера материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю.
26 Ноября 2013 в 15:58  Тип работы: реферат  Скачать