Список предметов

Рефераты по экологическому праву

Государственное управление в сфере экологии

Цель работы: Экологические проблемы развития России и правовая защита окружающей природной среды.
Задачи Проанализировать экологические проблемы России. Выяснить причины нарастания экологической напряженности.
Изучить государственное управления в сфере экологии .Функции экологического управления
Изучить ответственность за экологические правонарушении.
Изучить охрану окружающей среды при осуществлении хозяйственной или иной деятельности
13 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Государственное управление в сфере экологии

На землях сельскохозяйственного назначения сельхозкооператива «Приволжский» решением местной администрации строительному управлению был предоставлен во временное пользование земельный участок для добычи песка, камня и глины в связи с выполнением дорожных работ.
Приступив к работе, строительное управление не приняло предусмотренных законом мер по сохранению плодородного слоя почвы и не выполнило своих обязательств по рекультивации земель по окончании цикла работ или всей работы.
Каковы обязанности землепользователя по сохранению почвенного слоя земли при выполнении несельскохозяйственных работ?
Каков порядок возмещения вреда, причиненного невыполнением этих обязанностей?
17 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Государство и экология

В повседневной жизни понятие «экология», появившееся во второй половине прошлого века как одна из областей биологии, приобрело очень широкий смысл. Окружающая природная среда является средой обитания человека и источником необходимых ему ресурсов, на добыче и переработке которых базируется современное общественное производство. 05 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Державне регулювання у сфері довкілля

Правовий механізм має надати основним напрямам чіткої
цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов'язковості,
сприяти врегулюванню відносин у галузі екології, застосуванню
превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових заходів до
юридичних та фізичних осіб щодо використання природних ресурсів та їх
відходів і юридичної відповідальності за порушення
екологічного законодавства.
10 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Директива 1996 року про інтегровану систему контролю за забрудненням с точки зору здійснення контролю за використанням земель. Порівняльна

В Україні, як і у більшості країн, сформувалися екологічна політика, екологічне законодавство, екологічне управління, покликані забезпечити відтворювальний розвиток суспільства, який, у свою чергу, завдяки економному використанню та відтворенню природних ресурсів дає змогу задовольнити потреби сучасного покоління, не піддаючи небезпеці життя і благополуччя поколінь. 15 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ежелгі Грекиядағы құқықтық-саяси ойлар

Б.з.д.. мыңжылдықтың басында Ежелгі Грекияда жеке және тәуелсіз полистер формасы түрінде бірнеше қала-мемлекеттер пайда болды.Алғашқы қауымдық құрылыстан қоғамдық өмірдің ерте таптық және қоғамдық формасына көшу халықтың әлеуметтік жіктелу процесін одан әрі күшейтіп ру ақсүйектері мен қайыршыланған қауым мүшелерінің, байлармен кедейлердің, еріктілер мен құлдардың арасындағы күресті шиеленістіре түсті. 11 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Екологічне право

Однією з найбільш актуальних глобальних проблем сучасності є охорона навколишнього середовища. Ця проблема набула особливого значення у другій половині XX ст. Науково-технічний прогрес істотно розширив масштаби і можливості людства у сфері природокористування. Були порушені об'єктивні закономірності взаємодії суспільства і природи. Негативні наслідки цього процесу вийшли з-під контролю. Джина випущено з пляшки. Як результат, опоетизована колись природа досить швидко перетворилася у навколишнє середовище, забруднене й отруєне відходами виробництва. Здоров'я і саме життя людини поставлені під загрозу. 30 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Екологічний конфлікт

Вирішення екологічних проблем неможливе без чіткого визначення місця і ролі економічних інтересів людей, їх синхронізації з екологічними імперативами, а також формування еколого-правової культури перш за все осіб, зайнятих в управлінні та виробництві. Тому висувається питання узгодження капіталомістких і невигідних товаровиробнику вимог екологічної безпеки та охорони довкілля з об'єктивними економічними закономірностями, які вимагають вкладати кошти лише в те, що дає прибуток та надприбуток. 22 Ноября 2011  Тип работы: статья  Скачать

Екологічний ринок україни

Дослідження останніх років свідчать про погіршення стану навколишнього середовища та здоров'я людини, що викликає занепокоєння у суспільстві. Одним із шляхів виходу із цієї ситуації є виробництво та пропозиція екологічно чистих продуктів.Як відомо, екологічно чисті продукти - це продукти, які сприймаються споживачем як безпечні для здоров'я, такі, що позитивно впливають на організм людини, в них відсутні небезпечні інгредієнти, і вони не справляють негативного впливу на довкілля. 13 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Електропривод лебідки мостового крану

Вантажопідйомні крани – це пристрої, що служать для вертикального та горизонтального переміщення вантажів. Підйомні крани працюють короткочасними циклами, що повторюються. Кран складається з несучих конструкцій, головного підйомного механізму, елементів що завдають та підтримують напрямок, силового агрегату, електрообладнання, приладів що захоплюють вантаж. Пересувна металічна конструкція с розташованій на ній лебідкою є основним елементом підйомного крану. Механізми пересування ферми крану і підйомна лебідка приводяться до дії електричними двигунами. 14 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Еңбек қорғау

Атом энергиясы – адам өмірінде маңызды орын алады. Энергия жеткілікті болғанда қоғамның дамуы қарыштап алға басады. Оған жиырмасыншы ғасыр дәлел. Бүгінгі күнгі негізгі энергия қоры болып саналатын – көмір, мұнай, газ бір кезде өзінің шегіне жетуі мүмкін. Соны болжай білген ғалымдар энергия көзін ашты. Бұл – атом энергиясы. Атом энергиясы адам өмірінде кең қолданылатын энергия түріне айналып келеді. Бұл энергия түрімен жұмыс істегенде, оның адам ағзасына тигізетін әсерін және соған байланысты физиологиялық өзгерістерді біліп, денсаулықты сақтау маңызды мәселе. 02 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Завдання еколог безпеки

Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) — це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про:
стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх забруднення;
біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об'єктами навколишнього природного середовища;
джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей;
загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я людей;
екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.
Основними джерелами такої інформації є дані моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, окремими посадовими особами
21 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Загрязнение гидросферы

Работа состоит из введения, заключения и шести разделов:
Основные виды загрязнения гидросферы.Загрязнение океанов и морей.Загрязнение рек и озер.Методы очистки сточных вод.Питьевая вода.Загрязнение подземных вод.
08 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Загрязнение земель

Целью данной работы является изучение видов загрязнения почвы и методов защиты от них. Охрана флоры, фауны и недр.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Дать понятие о почве, ее структуре и функциях.
Выделить основные источники загрязнения почв и методы борьбы с ними, а также определить основные направления борьбы с порчей почв.
Рассмотреть вопросы охраны флоры, фауны и недр.
28 Октября 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Загрязнение мирового океана

Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуоресценцией. Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 80-х годов в океан ежегодно поступало около 16 млн.т. нефти, что составляло 10,23% мировой добычи. Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, все это обуславливает присутствие постоянных долей загрязнения на трассах морских путей. За последние 130 лет, начиная с 1964 года, пробурено около 12000 скважин в Мировом океане, из них только в Северном море 11000 и 1350 промышленных скважин оборудовано. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется 10,1 млн.т. нефти. 02 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Задачи по "Экологическому праву"

По решению исполнительного органа государственной власти субъекта РФ часть земельного участка природного парка была изъята для целей строительства автодороги областного значения, а также гостиницы, объектов общественного питания и торговли, обслуживающих водителей и пассажиров автотранспорта. 26 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Задачи по экологическому праву

1. Задачей охватываются правоотношения в сфере гражданского и уголовного права.
2. Отношения, описываемые в данной задаче, регулируются нормами экологического, земельного и административного права.
3. В задаче рассматриваются отношения в сфере экологического и конституционного права.
4. В данной задаче рассматриваются отношения в сфере экологического права, а также отношения по оспариванию нормативно-правовых актов.
12 Марта 2013  Тип работы: задача  Скачать

Земли облость охраняемых территорий

Земля – ресурс особого рода, один из важнейших компонентов окружающей среды. Контроль над ней является важнейшим условием государственности. Статьей 9 Конституции РФ определено, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Земля – основа жизни и деятельности любого человеческого общества. Она представляет собой главный объект хозяйственной деятельности человека1. 21 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Информирование - функция экологического права

Экологическое управление исследуют в нескольких "срезах": через призму (совокупность) органов, его осуществляющих; путем анализа функций, возложенных на эти органы; посредством выявления тех способов и методов и правовых инструментов, которые используются для реализации функций. Каждый вид экологического управления имеет свои специфические методы, способы реализации, при этом особенно важен вопрос о выполняемых субъектами экологического управления функциях, которые присущи тому или иному виду управления. 28 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

История развития права окружающей среды

Экологическое право - одна из отраслей в системе российского права. Иногда эту отрасль называют правом окружающей среды.
Экологическое право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по охране окружающей среды от вредных химических, физических, биологических, радиационных воздействий в процессе хозяйственной и иной деятельности (оказывающей названное вредное воздействие на природную среду), а также по рациональному использованию природных ресурсов.
25 Октября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Источники загрязнения окружающей среды

От естественных источников в атмосферу поступает: пыль космическая (до 5 миллионов тонн в год), пыль вулканическая, пыль растительная, пыль от эрозий почвы, морская соль, дымы от пожаров, вулканические газы, газы от разложения растений и животных, газы от жизнедеятельности растений и животных... Особую роль играет атмосферная пыль. Она способствует конденсации паров воды и образованию осадковОсновными источниками антропогенного загрязнения атмосферы являются: теплоэнергетика, транспорт, промышленность, нефтепереработка и газопереработка, испытания оружия. Самые распространённые загрязнители атмосферы: оксиды углерода, диоксид серы, пыль, оксиды азота, углеводороды. В воздухе атмосферы присутствуют более 500 вредных веществ антропогенного происхождения. 11 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Источники транспортного шума. Воздействие шума на человека и окружающую среду

Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный характер и преимущественно вызывается средствами транспорта – городского, железнодорожного и авиационного. Уже сейчас на главных магистралях крупных городов уровни шумов превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению ежегодно на 0,5 дБ, что является наибольшей опасностью для окружающей среды в районах оживленных транспортных магистралей. 18 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Источники экологического права

Источники экологического права это - нормативно-правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 14 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Источники экологического права

Эпоха натиска на природу закончилась или, во всяком случае, кончается. Необходимо повернуться лицом к человеку и спасать Землю от собственного усердия не по разуму. Сменилась сама цель развития. Еще недавно казалось, что достаточно человека накормить и сделать богатым. Сейчас же выяснилось, что для того чтобы жить долго и не болеть, этого мало. Нужна еще благоприятная среда жизни. Иначе даже расходы на медицину, возрастая экспоненциально, достигают парадоксальных величин. Обращение к человеку привело к новой форме антропоцентризма: экологическому антропоцентризму. Общество стало поворачиваться лицом к себе, к своему переустройству, а не к преобразованию природы. Стена экологических запретов, достигшая глобального уровня оказалась не единственным фактором общественного развития. Одновременно и параллельно изменилась экономическая структура. На первый план стало выходить наукоемкое производство. Для него нужны совсем другие люди, чем для традиционной промышленности. Доминирующим становится производство информации, технического знания, реализуемого затем в виде новейшей техники. 14 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Источники экологического права

Важной предпосылкой формирования и становления экологического права в качестве самостоятельной отрасли российского права с точки зрения общей теории права является наличие обширного и кодифицированного экологического законодательства, системы его источников. Она включает многочисленные нормативные акты, которые регулируют использование и охрану окружающей природной среды[1]. 16 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Источники экологического права

Эпоха натиска на природу закончилась или, во всяком случае, кончается.
Необходимо повернуться лицом к человеку и спасать Землю от собственного
усердия не по разуму. Сменилась сама цель развития. Еще недавно казалось, что
достаточно человека накормить и сделать богатым. Сейчас же выяснилось, что
для того чтобы жить долго и не болеть, этого мало. Нужна еще благоприятная
среда жизни. Иначе даже расходы на медицину, возрастая экспоненциально,
достигают парадоксальных величин. Обращение к человеку привело к новой форме
антропоцентризма: экологическому антропоцентризму. Общество стало
поворачиваться лицом к себе, к своему переустройству, а не к преобразованию
природы.
03 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Казақстанда ерекше қорғалатын аймақтар

Ерекше қорғалатын табиғи аумақ — ерекше қорғау режимi белгiленген мемлекеттiк табиғи-қорық қорының табиғи кешендерi мен объектiлерi бар жер, су объектiлерi және олардың үстiндегi әуе кеңiстiгiнiң учаскелерi. 11 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Керівництво організацією робіт з охорони праці в структурних підрозділах галузі

В сучасних умовах особливо важливе компетентне керівництво організацією охорони праці. Керівники галузевих організацій здійснюють цю роботу через керівників і інженерно-технічних працівників структурних підрозділів та службу охорони праці.
Відповідно до діючих в умовах галузі положень, кері
19 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Кислотные дожди

Актуальность изучения данной темы непосредственно связана с все более ухудшающейся экологической ситуацией, как в нашей стране, так и непосредственно во всем мире.

Подчеркивая данное обстоятельство, необходимо отметить, что несколько лет назад выражения «кислотные осадки» и «кислотные дожди» были известны лишь исключительно ученым, посвященным в определенных, специализированных областях экологии и химии атмосферы.
06 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Комерческая тайна

Коммерческая тайна - форма обеспечения безопасности наиболее важной коммерческой информации, предполагающая ограничение ее распространения, это - преднамеренно скрываемые по коммерческим соображениям экономические интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности фирмы, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможными угрозами экономической безопасности фирмы. Коммерческая тайна возникает тогда, когда она представляет интерес для коммерции. 11 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать