Список предметов

Рефераты по математике

12 жылдық білім берудегі

Қоғамның дамып өркендеуіне байланысты қазіргі таңда білім саласында ең өзекті мәселенің бірі әлемдік білім кеңістігіне жол ашатын 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу болып отыр. Білім берудің бұл моделі әлемнің 80% астам елдерінде қолданылады. Бұл – соңғы жиырма-отыз жылда ғылым мен техниканың орасан жетістіктерге қол жеткізіп, жаңа технологиялардың қоғам қоғам өмірінің әртүрлі саласында кеңінен енгізілуіне байланысты туындаған жағдай. Сондықтан жастарды жаңа кезеңнің талаптарына сай тәрбиелеу үшін оларға жаңа мазмұнның, жоғары деңгейде білім беру қажет. Осындай өзекті мәселені шешу үшін дүниежүзілік қауымдастық 12 жылдық білім беру жүйесіне көшуде. Ендеше біз де, әлемдік тұтастықтың бірі ретінде, бұл мәселеден шет қала алмаймыз. 13 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

«Новая школа науки управления» или математическая школа управления

«Новая школа науки управления» объявляет своей задачей внедрение методов и аппарата точных наук в исследование управленческой деятельности. Ее представители занимаются главным образом исследованием процессов принятия такого класса решений, которые позволяют применять новейшие математические методы и технические средства. Цель, которую ставит перед собой эта школа, формулируется как повышение рациональности решений. 23 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Ігрові моменти на уроках математики – розвиток творчих здібностей учнів

Як розвивати дитину на уроках математики? Що саме розвивається на заняттях з математики?
Питання на перший погляд дивні для звичайної людини, не науковця психолога чи педагога, а саме звичайної людини, яка має дитину і дбає про її розвиток. Практично всі дорослі знають, що заняття математикою розвивають дитину, але як і що саме вони розвивають? Дорослі не завжди розуміють і своє власне ставлення до математики.
Мій досвід показує, що здебільшого дорослі відносяться до таких груп:
математику треба складати як іспит і вивчити треба, бо цього іспиту не уникнути при вступі до ВНЗ;
я навчався у математичному (фізичному, хімічному тощо) класі і моїй дитині не завадить знати математику;
математика є обов’язковим шкільним предметом і обирати не має можливості;
12 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

індивідуально зорієнтоване навчання дітей дошкільного віку

Наявність у Програмі розділу "Врахування специфіки впливу різних соці­альних інститутів" пояснюється тим, що нею можуть користуватися не лише педагоги дошкільного навчального закладу, а й батьки, вихователі дитячого будинку, педагоги позашкільного закладу, закладу інтернатного типу тощо. Матеріал цього розділу конкретизує особливості впливу на дитячу особистість кожного з інститутів соціалізації, щоб дорослі мали змогу враховувати їх у своїй діяльності, вносити необхідні корективи, користуватися запропонованими порадами. Важливе місце у другій частині Програми посідає розділ "Умови ефективного впровадження Програми у педагогічну практику". Тут визначено основні вимоги, яких слід дотримуватися педагогові в процесі роботи за Програмою "Я у Світі". 09 Марта 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Інтегральне числення функції однієї змінної

Остання властивість (її називають інваріантністю формули інтегрування) дуже важлива. Вона означає, що та чи інша формула для невизначеного інтеграла залишається справедливою незалежно від того, що чи змінна інтегрування є незалежною змінною, чи довільною функцією від неї, що має неперервну похідну. Операцію невизначеного інтеграла від функції називають інтегруванням цієї функції. 22 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Інтерактивні методи навчання математики

Одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово „інтерактив" прийшло до нас із англійської мови „interact”. „Inter” - це взаємний, „act” - діяти. Інтерактивне навчання – діалогове навчання, в ході якого здійснюються взаємодія вчителя і учня.
Мета інтерактивного навчання – створення комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
01 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інтерполяція періодичних функцій

Наприклад, в обчислювальній практиці доводиться мати справу з функціями, заданими не аналітично, а таблично. Якщо функція задана значеннями в точках на проміжку , що належить до області визначення функції, використовується при розв’язанні деякої задачі, то під час розв’язання цієї задачі може виникнути потреба у відшуканні значень функції в інших точках проміжку . У цьому випадку будують функцію , досить просту для обчислень, яка в заданих точках набуває тих самих значень, що й , а в інших точках проміжку наближено представляє функцію з тією чи іншою мірою точності. 30 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Автоматизированная информационная система

Данная работа посвящена расчету экономической эффективности автоматизированных информационных систем (АИС). Целью работы является изучение методики расчета экономической эффективности. В качестве примера выступает ЗАО «Весна».
Работа разделена на три части. В первой части идет постановка задачи и приведены исходные данные по ЗАО «Весна». Во второй части подробно описан алгоритм вычисления показателей. Третья часть посвящена анализу полученных результатов.
23 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Адаптивные модели прогнозирования экономических процессов

Адаптивная модель прогнозирования - самонастраивающаяся рекуррентная модель, способная отражать изменяющиеся во времени динамические свойства временного ряда и учитывать информационную ценность его членов.
Преимущество адаптивных моделей в том, что они отражают динамические свойства временного ряда и учитывают информационную ценность его ретроспективных членов и поэтому способны давать достаточно точные оценки будущих значений. Такие модели предназначаются прежде всего для краткосрочного прогнозирования. Они позволяют достичь компромисса между требованием статистических подходов к увеличению объемов выборки для получения более точных оценок и требованием гомогенности (однородности) данных, ибо чем больше период наблюдений, тем выше вероятность того, что исследуемый процесс или объект претерпел коренные изменения.
02 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аксиомы планиметрии

Аксиоматический метод появился в Древней Греции, а сейчас применяется во всех теоретических науках, прежде всего в математике. Аксиоматический метод построения научной теории заключается в следующем: выделяются основные понятия, формулируются аксиомы теории, а все остальные утверждения выводятся логическим путём, опираясь на них. 02 Ноября 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Аксиомы статики

Все теоремы и уравнения статики выводятся из нескольких исходных положений, принимаемых без математических доказательств и называемых аксиомами или принципами статики. Аксиомы статики представляют собою результат обобщений многочисленных опытов и наблюдений над равновесием и движением тел, неоднократно подтвержденных практикой. Часть из этих аксиом является следствиями основных законов механики, с которыми мы познакомимся в динамике. 12 Декабря 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Алгебра і початки аналізу

1.1.ЧИСЛА І ВИРАЗИ
1.2. РIВНЯННЯ І НEPIВHOCТI
1.3. ФУНКЦIЇ
03 Апреля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Алгебра бинарных отношений и отображений

Цель данной курсовой работы: обобщение и систематизация результатов исследования содержащихся в научной литературе. Исходя из поставленных целей, можно сформулировать и основные задачи данной курсовой: изучить и раскрыть тему алгебра бинарных отношений и отображений. 29 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгебра Буля

Мета курсової роботи – вивчити основні теоретичні положення теорії булевих функцій, розглянути спеціальні форми зображення мулевих функцій у алгебрі Буля.
Об’єкт дослідження – алгебра Буля.
Методи дослідження – теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми, аналіз навчальних програм, підручників.
27 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгебра логики

Алгебра логики (алгебра высказываний) — раздел математической логики, в котором изучаются логические операции над высказываниями. Высказывания могут быть только истинными или ложными 16 Сентября 2011  Тип работы: лекция  Скачать

Алгебра матриц

При решении различных задач математики очень часто приходится иметь дело с таблицами чисел, называемых матрицами. С помощью матриц удобно решать системы линейных уравнений, выполнять многие операции с векторами, решать различные задачи компьютерной графики и другие инженерные задачи. Матрицей называется прямоугольная таблица из чисел, содержащая некоторое количество m строк и некоторое количество п столбцов. Числа т и п называются порядками матрицы. В случае, если т = п, матрица называется квадратной, а число m = n — ее порядком. 10 Сентября 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгебра матриц

При решении различных задач математики очень часто приходится иметь дело с таблицами чисел, называемых матрицами. С помощью матриц удобно решать системы линейных уравнений, выполнять многие операции с векторами, решать различные задачи компьютерной графики и другие инженерные задачи. 16 Января 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Алгебраитческая формализация модели Стэкльберга

•Подставим (17.14) т.е уравнение функции реакции фирмы 2 (последователя), в уравнение прибыли лидера (17.9), получив при этом.
Что преобразуется к виду:
24 Декабря 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Алгебралық және трансценденттік теңдеуді шешу әдістері

Теңдеуді шешу – оның түбірлері болатынын, егер бар болатын болса нешеу екенін және оларды белгілі дәлдікпен мәндерін анықтау. 03 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Алгебралық тұжырымдау туралы түсінік

Математика барлық тұжырымдар ақыл қорытындысы арқылы, яғни адамның ойлау қабілеті заңының жолдарын қолданып, дәлелденетін ғылым болып табылады. Адамның ойлау қабілетінің заңын оқу логика пәні болып табылады.
Логика өз алдына ғылым болып грек философы Аристотельдің (384-322 ж.ж б.э.д) еңбегінде нақтыланған. Ол өзіне дейінгі мәліметтерді жүйеледі және осы жүйе кейін формальды немесе Аристотель логикасы деп аталды.
Формальды логика еш өзгеріссіз 20 ғасырдай өмір сүрді. Математиканың дамуы Аристотель логикасының жетіспеушіліктерін көрсетті және оның әрі қарай дамуын талап етті.
15 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгебралық тұжырымдау туралы түсінік

Математика барлық тұжырымдар ақыл қорытындысы арқылы, яғни адамның ойлау қабілеті заңының жолдарын қолданып, дәлелденетін ғылым болып табылады. Адамның ойлау қабілетінің заңын оқу логика пәні болып табылады. 21 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгебралық тұжырымдау туралы түсінік

Математика барлық тұжырымдар ақыл қорытындысы арқылы, яғни адамның ойлау қабілеті заңының жолдарын қолданып, дәлелденетін ғылым болып табылады. Адамның ойлау қабілетінің заңын оқу логика пәні болып табылады.
Логика өз алдына ғылым болып грек философы Аристотельдің (384-322 ж.ж б.э.д) еңбегінде нақтыланған. Ол өзіне дейінгі мәліметтерді жүйеледі және осы жүйе кейін формальды немесе Аристотель логикасы деп аталды.
21 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгоритм Дейкстра

Останнім часом дослідження в областях, що традиційно відносяться до дискретної математики, займають усе більш помітне місце. Поряд з такими класичними розділами математики, як математичний аналіз, диференціальні рівняння, у навчальних планах спеціальності "Прикладна математика" і багатьох інших спеціальностей з'явилися розділи по математичній логіці, алгебрі, комбінаториці і теорії графів. Причини цього неважко зрозуміти, просто розглянувши задачу, розв'язувану пошуку найкоротшого шляху в графі 16 Января 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгоритм Дейкстры

Описываемый в данном разделе алгоритм позволяет находить в графе кратчайший путь между двумя выделенными вершинами s и t при положительных длинах дуг. Этот алгоритм,. предложенный в 1959 г. Дейкстрой, считается одним из наиболее эффективных алгоритмов решения задачи.
Главная идея, лежащая в основе алгоритма Дейкстры, предельно проста. Предположим, что нам известны m вершин, ближайших к вершине s (близость любой вершины x к вершине s определяется длиной кратчайшего пути, ведущего из s в x). Пусть также известны сами кратчайшие пути, соединяющие вершину s с выделенными m вершинами). Покажем теперь, как может быть определена (m + 1)-я ближайшая к s вершина.
01 Июня 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Алгоритм поиска гамильтонова пути в графе

Первый, самый большой пункт данной работы содержит изложение наиболее важных понятий теории графов (определения, характеристики).
Во втором пункте представлен алгоритм поиска гамильтонова пути в графе, а затем примеры, иллюстрированные рисунками и объяснением основных приемов. В следующем разделе рассматривается этот алгоритм, реализованный на языке Python. В конце представлено заключение о курсовой работе и список использованной литературы.
08 Марта 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгоритм та програма інтерполювання функції при рівномірному розміщенні вузлів за допомогою інтерполяційного многочлена Лагранжа

Мета дослідження.
Метою роботи є дослідження можливості використання інтерполяційного многочлена Лагранжа для інтерполювання функцій.

Задача дослідження:
проаналізувати існуючі методи інтерполювання функції та обґрунтувати переваги використання інтерполяційного многочлена Лагранжа по відношенню до існуючих;
розробити алгоритм інтерполювання функції та здійснити вибір най-оптимальнішого з них;
розробити програму інтерполюванням функції з використанням інтерполяцій-ного многочлена Лагранжа та провести її тестування.
17 Сентября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгоритм хаффмена

Целью курсовой работы является реализация алгоритма Хаффмана. Необходимо ввести буквы в таблицу, и ,после обработки данных программой, получить префиксные коды исходных символов, а также выяснить как изменился объём информации после сжатия. 04 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгоритмы и системы счислений

Задание курсовой работы состоит в решении системы дифференциальных уравнений методом:
• Приведение к дифференциальному уравнению n-ого порядка;
• Нахождение собственных чисел матрицы системы;
• Вариации производных постоянных;
• Преобразование Лапласа;
• Методом Эйлера-Коши;
• Методом Рунге-Кутта третьего порядка точности;
• Методом Рунге-Кутта четвертого порядка точности;
07 Января 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Алгоритмы поиска максимального потока

Задача про максимальний потік у мережі вивчається вже більше 60 років. Інтерес до неї викликаний величезною практичною значимістю цієї проблеми. Методи розв'язання задачі застосовуються на транспортних, комунікаційних, електричних мережах, при моделюванні різних процесів фізики й хімії, у деяких операціях над матрицями, для розв'язку споріднених задач теорії графів, і навіть для пошуку Web-Груп в WWW. Дослідження даного задачі проводяться в багатьох найкрупніших університетів світу.
В середині XX століття, задача про максимальний потік розв’язувалася симплексним методом лінійного програмування, що було вкрай не ефективно.
05 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Анализ воспроизводства процессов в обрабатывающей промышленности (дискретный случай)

Цель работы:
Продемонстрировать навыки
1. формулирования экономических задач в терминах теории оптимального управления (ТОУ),
2. решения задач ТОУ в аналитической и численной форме
3. анализа и интерпретации результатов решения задач в терминах ТОУ и в терминах исходной экономической задачи.
13 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать