Соціальна диференціація фразеологічних одиниць англійської мови та їх доцільне використання

Дата добавления: 16 Ноября 2011 в 14:43
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (76.85 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

МАН.docx

  —  83.82 Кб

                                                   ЗМІСТ 
 

Вступ……………………………………………………………………………...5 
 

Розділ 1.  Основні положення теорії фразеології………………….………….7

  1. Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській  та

  українській мовах………………………………………………...............8

  1. Походження фразеологічних одиниць сучасної

     англійської мови  ………………………………………...........................9

          1.2.1 Англійські фразеологічні одиниці не термінологічного та

                  термінологічного походження………………………………..........9

         1.2.2 Шекспіризми ……………………………………………………….12

         1.2.3 Фразеологічні одиниці американського походження…………..13

     1.3 Психологічні передумови вживання фразеологізмів у мовленні…..14 
 

Розділ 2. Соціальна диференціація фразеологічних одиниць американського

                варіанту англійської мови…………………………………………..15

     2.1 Соціальна диференціація за віковим критерієм ……………………..15

           2.1.1 «Дитячі» фразеологізми ………………………………………...15

       2.1.2 Фразеологічні одиниці вживані підлітками і молоддю………17

     2.2 Соціальна диференціація фразеологізмів за соціально-професійним

           становищем мовця ………………………………………………………18

           2.2.1 Фразеологічні одиниці, характерні для військовослужбовців..19

           2.2.2 Фразеологічні одиниці з лексикону спортсменів……………...20

           2.2.3 Фразеологічні одиниці акторського середовища……………...21

           2.2.4 Фразеологічні одиниці, вживані в авіації………………………22 
 
 

Розділ 3. Вживання фразеологічних одиниць  англійського походження в                     

                повсякденній мові………………………………………………….23

                3.1 Власний приклад вживання фразеологічних  одиниць в 

                     повсякденному мовленні………………………………………24

                3.2 Приклади вживання фразеологічних  одиниць з підручників 

                     англійської мови шкільної програми…………………………24

Висновки……………………………………………………………………….26

Література……………………………………………………………………..28

Додатки………………………………………………………………………...29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ 
 

      Незважаючи  на те, що фразеологічні одиниці  широко застосовуються в усному і  писемному мовленні( художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні-структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими. Багато невирішених питань залишається  в теорії і практиці перекладу, соціальній диференціації,  їх влучному використанню в повсякденному мовленні, що й  зумовило вибір даної теми та пояснює  актуальність дослідження.

      Фразеологічні одиниці надають нашій мові виразності, яскравості, експресивності. Маючи багатий словниковий запас, ми маємо можливість не лише розуміти стилістичне, емоціональне, семантичне забарвлення мовного потоку співрозмовника, але також насичувати свою мову, надаючи  їй  природності і невимушеності, що, звичайно, робить наше спілкування легшим з іноземними колегами і друзями. Використання ідіомів у повсякденному мовленні – специфіка спілкування кінця XX – початку XXI століття.

      Об’єктом дослідження є фразеологічна одиниця як лінгвістичний феномен англійської мови.

      Предметом дослідження – соціальна диференціація  фразеологічних одиниць, їх влучне використання в повсякденній мові.

      Мета  роботи – вивчаючи фразеологічні  одиниці англійської мови проаналізувати дві найголовніші проблеми: їх походження та використання. А також розширити  сучасне уявлення про соціолінгвістичні  особливості фразеології, укласти  класифікацію фразеологізмів враховуючи вік, ступень освіченості, соціальний статус людини, етнічне походження мовця.

           Теоретичне значення дослідження полягає в отриманні  результатів, що можуть бути важливими  для теоретичних аспектів лексикології, фразеології, лінгвістики, практики перекладу, теоретичної граматики, уроків англійської мови різних рівнів навчання.

     В ході проведення даного дослідження  були використані наступні методи: метод фразеологічного аналізу, контекстно-семантичний метод, метод  компаративного та крос культурного  аналізу.

  Мета та завдання визначили його структуру  – робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1

Основні положення теорії фразеології

      Фахівці з англійської мови висловлюють  думку, що фразеологія склалась як окрема мовна галузь. Так зокрема вважають О.В. Кунін,               М.М. Копиленко.

      Термін  «фразеологізм» увів французький мовознавець  Ш. Баллі. В.В.Виноградов запровадив термін «фразеологічна одиниця» і запропонував ґрунтовну класифікацію фразеологізмів. Вживаються також терміни «ідіома», «стійке словосполучення», «стійкий зворот», «стійка фраза».

      Методи  дослідження фразеологізмів стосуються насамперед засобів їх членування, встановлення їх характеристик, властивостей і диференційних ознак.

      Методів дослідження фразеологізмів декілька.

      1. Цей метод використав Ш. Баллі. Він полягає у виділенні загальної ознаки, що дає змогу (або ж не дає) замінити зворот певним словом-ідентифікатором. Слово-ідентифікатор повинно відбивати внутрішню цілісність фразеологізму. Наприклад: «to put on airs» – корчити з себе «велике цабе» (казна що), рос. - «воображать».

      2. Контекстологічний метод. Був опрацьований Н. М. Амосовою і ставив за мету позбутися логіко-семнтичного трактування явища [1, 97].

      Умови постійного контексту дають змогу  класифікувати фразеологізми. Так  словосполучення «to bite one’s tongue off» може означати як «прикусити язика» у прямому значенні, так і «пожаліти за сказаним» у непрямому.

      3. Метод оточення близький до контекстологічного. За допомогою нього структуру фразеологізму можна визначити як систему зв’язків між словосполученням та елементами контекстного оточення, що з цією фразеологічною одиницею пов’язане. Наприклад, у залежності від оточення вираз «to blow hot and cold» може означати «подача холодного і гарячого повітря» або «постійна зміна настрою».

      4. Наприкінці 60-х років XX т.. був розроблений метод фразеологічної ідентифікації. Автор цього методу О.В. Кунін.

      Наведені  методи дослідження не єдині. Існують  також методи: варіаційний, комплексний, фразеологічної аплікації, монемний, семантичного диференціала тощо [6, 134].

      Отже, ми бачимо, що фразеологія як наука  і зокрема фразеологізми є  сприятливим підґрунтям, а також  добрим матеріалом для проведення лінгвістичних  досліджень.

      Визначення  характерних рис, що притаманні фразеологізмам порівнюваних мов, є своєрідним фундаментом  для будь-якого лінгвістичного дослідження. 

  1. Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській  та українській мовах

      Фразеологізм  – це сполучення слів, що не утворюються у мовленні, а входять до нього як окремі блоки з певним значенням [2, 106].

      Фразеологізмам  властива метафоричність та образність, саме тому фразеологічний аспект мовлення був завжди найважчим для вивчення. Фразеологізми також можуть належати до стилістично забарвленої лексики (розмовної або ж навпаки книжної). Вони можуть мати антоніми, як і слова, можуть мати варіанти (поруч із фразеологізмами  жорсткої структури є і такі, що мають змінні компоненти). Зважаючи на ці ознаки, ми бачимо, наскільки урізноманітнюється мова за допомогою фразеологізмів. Вони ніби допомагають набути їй свого  особливого «етнокультурного забарвленні». Тому роль фразеологізмів у мові дуже важко переоцінити.

      Однією  з характерних рис фразеологізмів називають стійкість їх структури, повторюваність в одній і тій  же готовій формі. В той же час  значна кількість фразеологізмів має  по декілька варіантів, при чому змінюватись  можуть не тільки граматичні форми  компонентів, а й самі компоненти.

      Наприклад: not to care a bit (a brass button, a button); not to care (give) a curse, a damn (мене це не обходить, мені байдуже «по барабану»), “pale as a corpse, ghost, sheet, death, ivory” – білий як полотно, смерть, стіна.

      У мовленні стійкість є умовою – фразеологізм може доповнюватись іншими елементами, змінювати структуру, мати інтенсифікатори. Досить часто використовується лише фрагмент фразеологізму [2, 107]. Ці зміни, на мою думку, здебільшого відбуваються в американському варіанті англійської мови, тому що він, як некласичний варіант мови, має тенденцію до спрощення.

      Детальне  вивчення фразеологізмів неможливе  без словників. Існує декілька ідіоматичних словників, таких як English Idioms by James Main Dixon, Words and Idioms by L.P. Smith, Brewer’s Dictionary, Dictionary of Idioms and Phrases by A. Koonin, the Anglo-Russian Dictionary of Idioms and phrases by K. Barantsev.

      Щоправда, жоден з цих словників не можна  назвати повним. Головним джерелом фразеологічного матеріалу вважається Oxford Dictionary з його величезним зібранням фразеологізмів [9, 282] 

  1. Походження  фразеологічних одиниць  сучасної англійської  мови

     Фразеологічні одиниці мають свої граматичні особливості. Вони нерозривно пов’язані із загальним значенням фразеологізмів. Існують випадки коли з граматичної точки зору фразеологічний вираз побудований неправильно, але саме в такому вигляді вони існують у мові і будь-які граматичні зміни можуть порушити загальний зміст фразеологічної одиниці. 

   1. Англійські  фразеологічні одиниці  не термінологічного та термінологічного походження

     Більшість фразеологізмів в англійській мові є англійськими зворотами, автори яких невідомі. Прикладами подібних широко розповсюджених зворотів, створених народом, є: pay through the nose – платити величезні гроші; bite off more than one can chew – не розрахувати власних сил. [14, с. 16 – 18].

     В процесі дослідження ми спробували класифікувати англійські фразеологізми, пов’язані з традиціями, звичаями та обрядами англійського народу, а також з реаліями та історичними фактами. Таким чином пропонуємо таку класифікацію:

     1) Фразеологічні одиниці, які відображають  звичаї та традиції англійського  народу: baker’s dozen – чортова дюжина (за старим англійським звичаєм торговці хліба отримували від булочників тринадцять хлібин замість дванадцяти, і тринадцята хлібина йшла на рахунок прибутку торговців).

     2) Фразеологічні одиниці, пов’язані з англійськими реаліями: carry coals to Newcastle – возити вугілля в Ньюкасл, їхати в Тулу зі своїм самоваром.

     3) Фразеологічні одиниці, пов’язані з іменами англійських письменників, вчених, королів та ін. Їх в свою чергу можна поділити на три підгрупи:

     а) фразеологізми, до яких входять прізвища: according to Cocker – «як по Кокеру», правильно, точно за всіма правилами (Е. Кокер, 1631 – 1675, автор англійського підручника з арифметики, який був широко розповсюджений у XVII ст.); the Admirable Crichton – вчений, освічений чоловік (за ім’ям Джеймса Крайтона, відомого шотландського вченого XVI ст.);

Страницы:1234следующая →
Описание работы
Мета роботи – вивчаючи фразеологічні одиниці англійської мови проаналізувати дві найголовніші проблеми: їх походження та використання. А також розширити сучасне уявлення про соціолінгвістичні особливості фразеології, укласти класифікацію фразеологізмів враховуючи вік, ступень освіченості, соціальний статус людини, етнічне походження мовця.
Содержание
Вступ……………………………………………………………………………...5

Розділ 1. Основні положення теорії фразеології………………….………….7
Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській та
українській мовах………………………………………………...............8
Походження фразеологічних одиниць сучасної
англійської мови ………………………………………...........................9
1.2.1 Англійські фразеологічні одиниці не термінологічного та
термінологічного походження………………………………..........9
1.2.2 Шекспіризми ……………………………………………………….12
1.2.3 Фразеологічні одиниці американського походження…………..13
1.3 Психологічні передумови вживання фразеологізмів у мовленні…..14

Розділ 2. Соціальна диференціація фразеологічних одиниць американського
варіанту англійської мови…………………………………………..15
2.1 Соціальна диференціація за віковим критерієм ……………………..15
2.1.1 «Дитячі» фразеологізми ………………………………………...15
2.1.2 Фразеологічні одиниці вживані підлітками і молоддю………17
2.2 Соціальна диференціація фразеологізмів за соціально-професійним
становищем мовця ………………………………………………………18
2.2.1 Фразеологічні одиниці, характерні для військовослужбовців..19
2.2.2 Фразеологічні одиниці з лексикону спортсменів……………...20
2.2.3 Фразеологічні одиниці акторського середовища……………...21
2.2.4 Фразеологічні одиниці, вживані в авіації………………………22


Розділ 3. Вживання фразеологічних одиниць англійського походження в
повсякденній мові………………………………………………….23
3.1 Власний приклад вживання фразеологічних одиниць в
повсякденному мовленні………………………………………24
3.2 Приклади вживання фразеологічних одиниць з підручників
англійської мови шкільної програми…………………………24
Висновки……………………………………………………………………….26
Література……………………………………………………………………..28
Додатки………………………………………………………………………...29