Мохияти ичтимо иктисодии бучети давлатии давлатхои хоричи

Дата добавления: 24 Ноября 2011 в 05:00
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: реферат
Скачать полностью (38.96 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

МОХИЯТИ ИЧТИМОЙ-ИКТИСОДИИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ДАВЛАТХОИ ХОРИЧЙ.doc

  —  157.50 Кб
align="justify">       - ташкили сохахои нави мехнати, ё худ ваиронсозии сохахои иктисодиёти амалкунанда;

       - таъмини кобилияти хисоббаробаркуни  бо дигарон, ё надоштани он;

       - таъмини сатхи баланди зиндаги  барои аксарият, ё дучор шудан  ба кашшокии саросари;

       - таъмин бо чои кор, ё зиёд  шудани сатхи бекори;

       - таъмини барзиёдии бучет, ё касри он;

       - таъмини холати солимии иктисодиёт;

       -   карздоршавии  давлат  ё  даромади  иловаги  аз  хисоби карзи  давлати.

       Дар   олами   тамаддун   вобаста   ба   инкишофи   куввахои истехсолкунанда  системаи андоз равнаку ривоч  меёбад.

       Системаи  андоз дорои чунин принсипхои хос мебошад:

       алокамандии окилонаи андозхои мустаким ва гаиримустаким;

       истифодаи навъхои гуногуни андоз дар асоси  бахисобгирии холати амволдории андозсупоранда ва даромадхое, ки аз сохибкори ба даст оварда мешаванд;

       - истифодаи микдори зиёди андоз бо меъёрхои пасти андозситони дар холати тезутундшавии вазъи бУхрони;

       - имконияти баркарор намудани  окибатхои бади бухрони дошта;

       - андоз ва андозбанди: щакл ва  навъхои он то рафт амик  гашта, зарурият ба фарогирии  куллии он меафзояд. Фарогирии кулли андозбанди бояд ба чунин талабот чавобгуи бошад:

       1. Талаби якхела доштан барои  хамаи табакахои андозсупор новобаста  аз шакли моликият, тарзи ташкили  хукуки ва самаранокии истехсолот;

       2. Муносибати якхела доштан бо  андозсупор, новобаста аз хачми андози супоридааш;

       3. Як амалиётро нисбат ба андозситон  як маротиба истифода кардан;

       4. Меъёрхои андози барои иктисод  чори гардида, аз чихати илми  асоснок карда туда, ба сохибкору  давлат имконияти инкишофро бояд  таъмин намоянд;

       5. Меъёрхои андоз вобаста ба сатхи даромаднокии миёнаи сохави тафрика карда шуда, ба талаботи бозор чавобгуи бошанд;

       6. Меъёрхои андоз бояд хислати  устувор ва тарзи соддаи хисоб  намуданро дошта бошанд.

       7. Имтиёз ва меъёрхои онхо бояд  аз чихати илми асоснок карда  шуда, хавасманди оид ба сармоягузори, сохибкори, кафолат ва адолати хифзи ичтимоиро таъмин карда тавонанд. Имтиёз на танхо барои сохибкории алохида, балки барои Хамаи сохибкорон чори шуда бошад.

       8. Андозхо вобаста бо сатхи идораи  давлати бояд таксим шуда (чумхурияви ва махалли) бошанд.

       Принсипхои  номбаршуда кисман дар Кодекси андози Чумхурии Точикистон, ки бо Карори Мачлиси  Олии Чумхурии Точикистон «Дар бораи  кабул намудани Кодекси андози ЧТ ва мавриди амал карор додани он», № 572 аз 25 ноябри соли 2004 тасдик карда шудааст, инъикоси худро ёфтаанд.

       Дар Кодекси андози кабулшуда андозхои мустаким ва гаиримустаким мувофика карда шудаанд. Андозхои мустаким нисбат ба даромад ва ё амволи андозсупоранда мукаррар карда шудаанд.

       Андозхои  гаиримустаким мувофики коида ба болои нарх ва ё меъёр илова карда шуда, аз хисоби истеъмолкунандагон пардохта мешаванд.

       Андозбандии мустаким муносибатхои пулии баини  давлату андозсупоранда ва интиколи онро ба бучет ифода мекунад.

       Дар холати андозбандии гаиримустаким  бошад фурушандаи молу хизматрасони субъекти андоз буда, баини давлату андозсупоранда хамчун миёнарав амал мекунад.

       Дар системаи андозхои дар мамлакат чоидошта андозхое хастанд, ки танхо шахсони  хукуки ва баъзеи дигарашонро шахсони  вокеи ва як кисми онхоро хам шахсони  хукуки ва хам вокеи дар якчояги месупоранд.

       Таносубу   микдор,    меъёру   мухлат   ва   имтиёзхо   бояд мунтазамиятро   дар   воридшавии   маблаг   ба   бучет  таъмин - намоянд.

       Бо  максади таъмини воридоти  мунтазам  Кодекси  андоз чунин номгуи андозхои умумидавлати ва ё чумхурияви ва  махаллиро чори намудааст.

       I. Ба андозхои умумидавлати инхо дохил мешаванд:

       1) андози даромад аз шахсони  вокеи;

       2) андоз аз фоидаи шахсони хукуки;

       3) андоз аз арзиши иловашуда;

       4) аксизхо;

       3) андози ичтимои;

       6) андози замин;

       7) андозхо аз истифодабарандагони каъри замин;

       8) андоз аз истифодабарандагони  роххои автомобилгард;

       9)   андозе,   ки  гибки  низоми  соддакардашуда  пардохта мешавад;

       10)  андози ягона барои истехсолкунандагони  махсулоти кишоварзи;

       11) бочи гумруки ва дигар пардохтхои гумруки;

       12) бочхои давлати;

       13) андоз аз фуруш (нахи пахта  ва алюминияи аввалия);

       14) андози хадди акал аз даромади  корхонахо;

       15) дигар пардохтхои хатмии умумичумхурияви.

       II. Ба андозхои махалли инхо дохил мешаванд:

       1) андоз аз амволи гаириманкул; 

       2) андоз аз сохибони воситахои  наклиёт;

       3) андоз аз фуруши чакана;

       4) дигар пардохтхои хатмии махалли. 

       Ба  гаир аз андозхо ба бучет даромадхои гаириандози низ супорида мешаванд.

       Конуни  Чумхурии Точикистон «Дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон», ки аз 28.06. соли 2002 зери раками 684 кабул карда шудааст, чунин номгуи даромадхои гаириандозии ба бучет воридшавандаро пешниход намудааст;

       - даромад аз хизматхои пулаки, ки аз чониби макомоти Хокимияти  давлати ва ташкилотхои бучетии  тобеи макомоти мазкур расонида мешавад;

       - фоидаи Бонки миллии Точикистон  тибки меъёрхое, ки конунгузории  Чумхурии Точикистон мукаррар  кардааст;

       - даромад аз фуруши захираву  пасандозхои давлати, фоизи сармоягузории  давлати, суд (дивиденд)-и сахмия  аз дороии молияви;

       - грант ва дигар маблагхое, ки аз шахсони вокеи, хукуки, ташкилотхои баиналмилали, хукуматхои кишвархои хоричи ворид мешаванд;

       - маблаге, ки дар натичаи хисоббаробаркунихо  баини бучетхои чумхурияви ва  махалли ба вучуд меояд;

       - маблагхое, ки аз истифода ва  фуруши амвол ворид мешаванд, хамчун карзгирии давлатии дохили ва беруни, ки дар бучети чумхурияви берун аз даромад хамчун манбаи маблаггузории касри бучет истифода мешаванд;

       - боч ва пардохтхои маъмури;

       - даромад аз чарима ва чорахои  чазо;

       хакгузори ба фонди нафакаи давлати ва фонди хифзи ичтимои.

       Даромадхои  гаириандози дар даромади бучет  то 10 фоизро ташкил мекунанд.

       Андозхо ва пардохтхои гаириандозии ба бучет  воридшаванда хамчун манбаи иловагии даромад муаияншуда аз нигохи иктисоди хусусияти сехела доранд.

       Даромади  бучет хамчун нишондихандаи макроиктисоди сатху дарачаи инкишоф ва аз чихати илми асоснок будан ё набудани меъёрхою манбахои даромади бучетро инъикос менамояд.

       Меъёрхои  муаиянкардашуда яке аз воситахои 6о хам алокаманднамои ва инъикоси талаботи макроиктисоди нисбат ба микроиктисод мебошад. Вобаста ба он меъёрхо давлат сатхи ракобат ва имконияти танзими холати молиявии корхона ва бучетро муаиян менамояд. Хамаи ин тадбир ва амалиётхо воситахои маъмурию молиявии танзими давлатии иктисодиётро ташкил медиханд.

       Бучети давлати, карзи давлати, фондхои гаирибучети ва фондхои махсус фишанги бахампаивасткунии хавзаи микроиктисод бо макроиктисод буда, хамчун механизми молиявие, ки ба ёрии ваи танзими иктисодиёт таъмин мегардад баромад мекунанд.

       Даромади  бучет вобаста ба даврахои такрористехсол тагиир ёфта, хачми такозо ва арзаи бозориро муаиян ва истикрори иктисодро таъмин менамояд. 

       1.4. Харочоти бучетй дар мамлакатхои хоричй

       Муносибатхои  иктисодие, ки вобаста ба таксими  фондхои пулии давлат ва истифодабарии  максадноки онхо мувофики талаботи сохахою минтакахо ба вучуд меояд, харочоти бучети давлатиро ташкил медиханд.

       Фондхои бучети ба кисмхои муаиян чудо шуда, хамчун:

       1. ташкилкунандаи фондхои пулии  таъиноти махсусдоштаи корхонахо,  ташкилотхо ва муассисахою сохахои  истехсоли неъматхои модди;

       2. сохахои гаирииситехсоли, ки аз  хисоби бучет маблаггузори мешаванд, сурат мегиранд.

       Харочоти  бучет ба воситаи шаклхои мушаххаси  харочот, ки хар яке аз онхо метавонад  бахои сифати ва микдори дошта  бошад, ба рох монда мешавад.

       Баходихи  аз нигохи сифат имкон медихад, ки табиати иктисоди ва таъиноти чамъиятии хар як харочоти бучет муаиян карда шавад. Бахои микдори бошад, хачми онхоро нишон медихад.

       Накши фаъоли давлат дар хаёти иктисодии  чамъият оид ба дигаргунсозихои  ичтимоии чамъият хамчун натичаи шаклхои гуногуни харочоти бучет баромад мекунад. Ваи хамчун вобастагии як катор омилхо: табиат, функсияхои давлат, сатхи инкишофи ичтимоию иктисодии мамлакат, алокахои васеи бучет бо сохахои иктисоди, тарзи чудокунии маблагхо аз бучет ва гаираро дар бар мегирад.

       Алокамандии онхо барои хар як давраи инкишофи давлат сабаби бавучудории харочоте мешавад, ки боиси конеъ гардондани талаботи иктисодиёт ва сатхи идораи он мегардад.

       Барои муаиян намудани накш ва макоми харочоти гуногуни бучет онхоро чунин гурухбанди менамоянд:

       - накш ва маком дар раванди  такрористехсол;

       - таъиноти чамъияти;

       - сохахои истехсолоту доираи амал  ва таъиноти максаднок;

       Вобаста ба накши худ дар истехсолоти  чамъияти харочоти бучет ба ду кием чудо мешавад, яке вобаста ба инкишофи сохахои истехсоли неъматхои моддию мукаммалгардонии сохти таркибии сохахои иктисодиёт, дигаре барои таъмину инкишофи сохахои гаириистехсоли.

       Бо  ёрии харочоти бучети давлат метавонад  таксими воситахои пулиро баини  сохахои истехсоли ва гаириистехсоли, вобаста ба талаботи чамъият оид ба инкишофи иктисодиёту ичтимоиёт танзим намояд. Ваи ба сохти таркибии арзиши истехсолоти чамъияти таъсир расонда, дар он таносуб ва дигаргунихои прогрессивиро таъмин менамояд. Хавасмандиро оид ба инкишофи навъхои нави сохахои иктисодиёт, истехсолот ва суръат бахшидани пешрафти илмию техники таъмин менамояд.

       Хусусияти азнавтаксимкуни доштани харачоти бучет ба давлат имкон медихад, ки онро хамчун механизми асосии танзими  иктисодиёт ва ичтимоиёт истифода намояд.

       Гурухбандии иктисодии харочоти бучет мувофики таъиноти чамъиятиаш инъикоскунандаи вазифахои иктисодию ичтимои ва мудофиавие мебошад, ки давлат ба ухда дорад.

       Харочоти  бучети Чумхурии Точикистонро мувофики таъиноти чамъияти чунин гурухбанди мекунанд:

       харочоти    маблаггузории    макомоти    хокимият    ва идоракуни;

Описание работы
Бучети давлатй - мохият ва накши он дар раванди ичтимоию иктисодии мамолики мутараккй
Раванди бучетй дар мамоликимутараккии хоричй
Даромади бучети давлатй дар мамлакатхои хоричй
Харочоти бучетй дар мамлакатхои хоричй
Касри бучет ва окибатхои ичтимой-иктисодии он
Содержание
содержание отсутствует