Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій в банках України

Дата добавления: 28 Ноября 2013 в 20:33
Автор: m************@gmail.com
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (81.44 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

курс раб по банковским операциям.doc

  —  366.00 Кб

Видача позички  оформляється розпорядженням кредитного відділу операційному відділу установи банку.

Банки не можуть надавати кредити: на покриття збитків господарської діяльності позичальника; на формування та збільшення статутного фонду клієнта; на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фонди; підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство; підприємствам, які мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позичками і несплаченими процентами.Позички надаються всім суб’єктам господарювання незалежно від форми власності за умови, що позичальник є юридичною особою, зареєстрованою як суб’єкт підприємництва.

Висновок  
У кожному банку має бути створена система реєстрації депозитів, мета застосування якої - забезпечити вірну і своєчасну запис в бухгалтерському обліку суми за депозитами, дати нарахування і сплати відсотків, дати погашення депозитів та відсоткові ставки. Нарахування відсотків і здійснення відповідних записів у бухгалтерському обліку банку має періодично перевірятися особами, які не причетні до нарахування. Відсотки, відображені на окремих аналітичних рахунках відсоткових витрат (доходів), повинні бути вивірені із сумою відсотків, сплачених депоненту або отримані від банку.  
Гарантією успішного управління депозитними операціями є взаємовигідні відносини між банком і клієнтом. Щоб збільшити депозитні залучення, банк повинен ретельно і постійно вивчати інтереси і запити вкладників - юридичних і фізичних осіб. Важливо, щоб банк надавав вкладникам найзручніші форми депозитного обслуговування, які б зводили до мінімуму витрату ними часу.  
Західна банківська практика нагромадила значний досвід управління і контролю за проведенням депозитних операцій. Вміле використання цього досвіду з урахуванням специфіки вітчизняної економіки і ментальності населення має суттєве значення для поліпшення роботи комерційних банків в Україну. Важливо, щоб вітчизняні банки постійно здійснювали пошук досконаліших методів та інструментів управління депозитними банківськими продуктами.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури

 

1. Закон України   «Про банки і банківську діяльність»  від  
7 грудня 2000 р. № 2121-III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банку України»). – 2001. – № 1 – С.3-46.

2.Положення «Про кредитування»,  затверджене Постановою Правління  НБУ від 28 вересня 1995 р. № 246.

3.Положення про порядок  формування та використання резерву  для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ від 06 липня 2000 р. № 279.

4.Васюренко О.В. Банківські  операції: Навч. посібн. – К.: Знання, 2008.

Лаврушин О.М. Банковское дело: Учебник. – М.: Финансы, 2002

5.Савлук М.І. Вступ до банківської справи. – К., 2009

6.Ковальчук А.Т. Банки, кредит, фінанси. – К.: Київ, 2009.

7.Мороз А.М. Банківські операції: Навч. посібн. – К.: Знання, 2012.

8. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посібн. – К.: КНЕУ, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. Баланс

Актив

Код

рядку

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

   залишкова вартість

010

426

478

   первісна вартість

011

491

619

   знос

012

65

141

Незавершене будівництво

020

580

880

Основні засоби:

     

   залишкова вартість

030

739

829

   первісна вартість

031

1869

2391

   знос

032

1130

1562

Довгострокові фінансові інвестиції

     

   які обліковуються за  методом участі в капіталі  інших підприємств

040

   

   інші фінансові інвестиції

045

24

36

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

   

Відстрочені податкові активи

060

121

42

Інші необоротні активи

070

725

138

Усього за розділом 1

080

2615

2403

2. Оборотні активи

     

Запаси:

     

   виробничі запаси

100

1673

1284

   тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

   

   незавершене виробництво

120

   

   готова продукція

130

90,6

125,2

   товари

140

44,1

56,5

Векселі одержані

150

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

   чиста реалізаційна вартість

160

6077

6042

   первісна вартість

161

6143

6108

   резерв сумнівних боргів

162

66

66

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

з бюджетом

170

   

   за виданими авансами

180

68,5

25,3

з нарахованих доходів

190

   

із внутрішніх розрахунків

200

346

1393

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

22,3

36,8

Поточні фінансові інвестиції

220

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

393

183

в іноземній валюті

240

   

Інші оборотні активи

250

17,5

108,2

Усього за розділом 2

260

8732

9254

3. Витрати майбутніх  періодів

270

14

57

БАЛАНС

280

11361

11714
                                                        

                                                                              

                                                                                  

 

                                                                            

 

Пасив

Код рядку

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

5645

5645

Пайовий капітал

310

   

Додатково вкладений капітал

330

383

383

Резервний капітал

340

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(1211)

(1117)

Неоплачений капітал

360

   

Вилучений капітал

370

   

Усього за розділом 1

380

4817

4911

2. Забезпечення наступних  витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

   

Інші забезпечення

410

   

Цільове фінансування

420

243

320

Усього за розділом 2

430

243

320

3. Довгострокові зобов’язання 

     

Довгострокові кредити банків

440

   

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання

450

2600

1575

Відстрочені податкові зобов’язання

460

   

Інші довгострокові зобов’язання

470

   

Усього за розділом 3

480

2600

1575

4. Поточні зобов’язання 

     

Короткострокові кредити банків

500

1400

2315

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями

510

 

110,6

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1455

1231

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     

   з одержаних авансів

540

117,2

14,3

   з бюджетом

550

104,1

166

   з позабюджетних платежів

560

   

   зі страхування

570

55,7

85,1

   з оплати праці

580

310

352

   з учасниками

590

   

   із внутрішніх розрахунків

600

247

616

Інші поточні зобов’язання

610

   

Усього за розділом 4

620

3689

4890

5. Доходи майбутніх  періодів

630

12

18

БАЛАНС

640

11361

11714


 

 

 

 

 

Показник

Ря-док

Варіант

14

Обсяг  реалізації продукції (без ПДВ) за звітний рік, тис. грн.

1

19935

Чистий  прибуток, тис. грн.

2

140

Середньомісячні надходження  на рахунок, тис. грн.

3

1760

Сума кредиту, тис. грн.

4

700

Процентна  ставка

5

16

Термін  кредитування

6

7 міс.

Умови погашення кредиту  рівними частинами

7

щомісяця
Додаток 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницы:← предыдущая12345
Описание работы
У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ розширення спектру фінансових послуг стало важливою умовою для стабільного економічного зростання в країні. Розвиток економіки країни в значній мірі визначається ступенем розвитку банківської системи.
Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, яка містить у собі вичерпні фінансові відомості про банк - суб'єкта господарської діяльності. Система бухгалтерського обліку повинна бути актуальною, надійної, ефективної.
Содержание
1. Характеристика рахунків з обліку депозитних операцій банку
1.1 Управління депозитними операціями
1.2 Сутність депозитних операцій комерційних банків, їх класифікація і загальна характеристика
1.3 Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій
2. Аналітична частина.