Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій в банках України

Дата добавления: 28 Ноября 2013 в 20:33
Автор: m************@gmail.com
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (81.44 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

курс раб по банковским операциям.doc

  —  366.00 Кб

Оцінку фінансового  стану  позичальника/контрагента  банку  з урахуванням  поточного стану обслуговування позичальником/контрагентом кредитної заборгованості банк  здійснює кожного  разу  під час укладання договору про здійснення кредитної операції, а надалі  для юридичних осіб - не рідше ніж один раз на  три місяці.

У основу аналізу покладено такі коефіцієнти та показники:

-коефіцієнти ліквідності  (миттєвої, поточної та загальної);

-коефіцієнти  фінансової  стійкості (маневреності власних  коштів і незалежностіті);

-коефіцієнти рентабельності (активів і продажів);

-аналіз грошових потоків  позичальника .

Розглянемо ці показники докладніше.

 

1.Коефіцієнти ліквідності:

- коефіцієнт миттєвої  ліквідності (КЛ1) — характеризує, наскільки швидко короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними активами:

                                            КЛ1 = Ав : Зп, де:

Ав — високоліквідні активи, до яких належать кошти, їх еквіваленти  та поточні  фінансові  інвестиції (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 (ф. № 1));

Зп — поточні (короткострокові) зобов’язання, які складаються з  короткострокових кредитів і розрахунків  з кредиторами (ряд. 620 (ф. № 1)).

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ 1 -не менше ніж  0, 2.

 

КЛ1 =183/4890=0,03              (1.1)

-коефіцієнт поточної  ліквідності (КЛ2) — характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань у встановлені терміни:

                                        КЛ2 = Ал : Зп, де:

Ал — ліквідні активи, що складаються з високоліквідних  активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних (ряд. 150 + ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 180 + ряд. 190 + ряд. 200 + ряд. 210 +  ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 (ф. № 1));

Зп — поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з  короткострокових кредитів і розрахунків  з кредиторами (ряд. 620 (ф. № 1)).

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ 2 -не менше ніж  0, 5.

 

                     КЛ2 =6042+25,3+1393+36,8+183/4890=1,57    (1.2)

-коефіцієнт загальної  ліквідності (КЛ) — характеризує, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів:

                                           КЛ = Ао : Зп, де:

Ао — оборотні активи (ряд. 260 (ф. № 1));

Зп — поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з  короткострокових кредитів і розрахунків  з кредиторами (ряд. 620 (ф. № 1)).

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ  -не менше ніж  0, 2.

КЛ =9254/4890=1,89 (1.3)

 

2.Коефіцієнти  фінансової  стійкості:

-коефіцієнт маневреності  власних коштів (КМ) характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:

                                           КМ = (Вк – Ан) : Вк, де:

Вк — власний капітал  підприємства (ряд. 380  (ф. № 1));

Ан — необоротні активи (ряд. 80 (ф. № 1)).

Оптимальне теоретичне значення показника КМ -не менше ніж  0, 5.

 

КМ =(4911-2403)/4911=0,51      (1.4)

-коефіцієнт незалежності (КН) — характеризує ступінь  фінансового  ризику:

                                                    КН = Зк : Вк, де:

Зк — залучені кошти (довгострокові та поточні зобов’язання) (ряд. 480 + ряд. 620 (ф. № 1));

Вк — власний капітал (ряд. 380  (ф. № 1)).

Оптимальне теоретичне значення показника КН-не більше ніж  1, 0.

КН=1575+4890/4911=1,3             (1.5)

 

3.Коефіцієнт рентабельності активів:

                                                 Р(а ) = Пч : А, де:

Пч — чистий прибуток (ряд. 220 (ф. № 2));

А — активи (ряд. 280 (ф. № 1)).

Оптимальне теоретичне значення показника Р(а )  -не менше нуля.

Р(а ) =11714/0=0 (1.6)

 

4.Коефіцієнт рентабельності продажів:

                                               Р(п) = Пч : Ор, де:

Пч — чистий прибуток (ряд. 220 (ф. № 2));

Ор — обсяг реалізації продукції (без ПДВ) (стор. 10 – стор. 15 (ф. № 2)).

Оптимальне теоретичне значення показника Р(п )  -не менше нуля.

 

Р(п) =0/19935=0 (1.7)

5.Аналіз грошових потоків  позичальника повинен здійснюватися з урахуванням такого показника К, що визначається як співвідношення чистих надходжень на всі рахунки  позичальника  (у тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за кредитними операціями та відсотками за нею з урахуванням терміну дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів), а для суб’єктів господарської діяльності, що кредитуються в іноземній валюті, — з урахуванням зміни валютного курсу:

                                      К = ((Нсм х n) – (Зм х n)-Зі ) : Ск, де:

Нсм — середньомісячні  надходження на рахунки  позичальника  упродовж трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів),

Ск — сума кредиту  та відсотки за ним (при кредитуванні в іноземній валюті ця сума приймається до розрахунку з урахуванням зміни валютного курсу),

n — кількість місяців  дії кредитної угоди,

 

 Зм -  щомісячні   умовно-постійні  зобов'язання   позичальника (адміністративно-господарські  витрати тощо),

Зі -  податкові  платежі  та  сума  інших  зобов'язань  перед кредиторами,  що мають бути сплачені з рахунку позичальника,  крім сум  зобов'язань,  строк  погашення  яких  перевищує   строк   дії кредитної угоди (за даними останнього балансу).Для суб’єктів господарської діяльності, діяльність яких пов’язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума надходжень визначається за 12 місяців.

Оптимальне теоретичне значення показника К повинно  бути не менше ніж 1,5.

К =((1760*7)-(996,75*7))-1993,5=3349,25             (1.7)

Слід звернути увагу, що аналіз грошових потоків може розраховуватися  по-різному. Умовно-постійні витрати  важко виділити за допомогою  фінансової  звітності, що вимагається банками, тому їх в різних банках трактують по-своєму. Так, деякі банки вимагають довідку підприємства з інформацією про рівень умовно-постійних витрат підприємства.

Також слід враховувати  суб’єктивні фактори, які характеризуються такими показниками, як ринкова позиція потенційного  позичальника; професіоналізм керівництва і його ділова репутація.

На підставі отриманих  значень  фінансових  коефіцієнтів, банком  визначається клас потенційного  позичальника , який і є інформативним узагальнюючим висновком аналізу.   Для  визначення  класу позичальника  - юридичної  особи  використовується інтегральна  оцінка  позичальника . При цьому застосовується метод бальної оцінки  результатів розрахунку коефіцієнтів з одночасним зважуванням сили впливу того чи іншого коефіцієнта.   

Показники,  зазначені  у даному  підрозділі, оцініються  за  п'ятибальною  шкалою відповідно  до таблиці 1.

 

  Таблиця 1.Значення показників для розрахунку інтегрального показника

        Показник

                                         Значення показників в розрізі п'ятибальної  шкали

Бали

'' 1''

Дуже погано

'' 2 ''

Погано

'' 3 ''

Нижче середнього

'' 4 ''

Середнє

'' 5 ''

Добре

Коефіцієнт  миттє-

вої ліквідності

0,0249 і менше

між 0,025  і 0,049

між 0,05  і 0,09

між 0,1  і 0,19

0,2 і більше

Коефіцієнт  поточної ліквідності

0,09 і менше

між 0,1  і 0,19

між 0,2  і 0,34

між 0,35  і 0,49

0,5 і більше

Коефіцієнт  загаль-

ної ліквідності

0,49 і менше

між 0,5  і 0,74

між 0,75  і 1,49

між1,5  і 1,99

2,0 і більше

Обсяги  реалізації

Обсяги  реалізації постійно знижува-

лись і позичальник  припинив будь-яку

діяльність

0

Обсяги  реалізації постійно знижу-

ються

             

 

            0,1

Обсяги  реалізації

дещо  впали

 

 

 

0,5

Обсяги  реалізації

залишаються при-

близно на одному 

рівні.

 

0,7

Обсяги  реалі-

зації стабільно

зростають

 

 

1,0

Оцінка  фінансової стійкості і рента-

бельності

(коефіцієнт мане-

вреності власних

коштів,   коефіцієнт

незалежності,

рентабельність

активів,  рентабел-

ьність продажу)

Жоден з коефіці-

єнтів не відповідає нормативним

значенням

 

 

 

 

 

0

Один з коефіцієн-

тів  відповідає нормативному

значенню

 

 

 

 

 

0,1

Два будь-які

коефіцієнти відпо-відають норматив-

ним значенням

 

 

 

 

 

0,5

Три будь-які 

коефіцієнти

відповідають

нормативним

значенням

 

 

 

 

0,7

Всі  коефіцієнти відповідають

нормативним

значенням

 

 

 

 

 

1,0

Коефіцієнт співвід-ношення між

грошовим обігом і 

сумою кредиту

       0,2 і менше

    між 0,2  і 0,49

    між 0,5  і 0,99

   між 1,0  і 1,49

    1,5 і більше

Ринкова позиція

Позичальник реалі-

зує морально

застарілу  та нея-

кісну  продукцію

 

 

 

 

0

Позичальник

невдало конкурує, втрачаючи

позиції на ринку

збуту

 

 

 

0

Позичальник пла-

нує реалізувати

на ринку нову, експериментальну

продукцію

 

 

 

0,5

Позичальник

відомий

на ринку або

продукція, яку 

реалізує позичаль-

ник, користується

попитом

 

0,8

Позичальник

володіє,

представляє

або реалізує

продукцію

з відомою

торговою

маркою                                                                                                        1,0

Репутація позичаль-

ника

Всі або майже всі

позиції є негатив-

ними

 

0

Більшість  пози-

цій є негативними, але є  деякі позитивні

моменти

0,1

Позитивні  та нег-

ативні  позиції

займають приблиз-

но  однакові частки

0,5

Деякі позиції, що

впливають на

репутацію, є 

невідомими

 

0,7

Всі  позиції,

що складають

репутацію

позичальника

є позитивними

1,0


 

Показники , що впливають на інтегральну  оцінку позичальників , а також їх коефіцієнт

 вагомості зазначено   у  таблиці 2.

                                                                                                                      

 Таблиця 2.Значення коефіцієнтів вагомості показників

 

Показник

Коефіцієнт

  Вагомості          кінцевий результат

 

Коефіцієнт  миттєвої ліквідності

0,025                                    0,05

 

Коефіцієнт  поточної ліквідності

0,10                                      0,05

 

Коефіцієнт  загальної  ліквідност

0,025                                    0,1

 

Обсяги  реалізації

0,05                                     0,05

 

Оцінка  фінансової стійкості  і рентабельності

(коефіцієнт маневреності  власних

 коштів,  коефіцієнт  незалежності,

 рентабельність активів,  рентабельність продажу)

0,15                                     0,07

 

Коефіцієнт співвідношення між грошовим

обігом і сумою кредиту

0,20                                     0,05

 

Ринкова позиція

0,20                                     0,05

 

Репутація позичальника

0,25                                     0,05

 

                                                                                              Усього                 0,72

Визначаємо клас позичальника згідно даних таблиці 3.

                                                                                                                      

  Таблиця 3.Визначення класу позичальника

 

Інтегральна  оцінка

0 — 0,06

0,07 - 0,18

0,19 - 0,59

0,60 -0,88

0,89 і більше

Клас позичальника

Д

Г

В

Б

А


 

Висновок: Клас позичальника Б.

-Клас «Б»- фінансова діяльність  позичальника  цієї категорії близька за характеристиками до класу «А», але вірогідність підтримки її на цьому рівні, упродовж довгого часу є низькою.

Економічні показники  в межах встановлених значень (відповідно до  методики   оцінки   фінансового  стану  позичальника , затвердженої внутрішніми документами банку); керівництво  позичальника  має відмінну ділову репутацію; кредитна історія  позичальника  — бездоганна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Визначення  заставної   вартості майна підприємства  для забезпечення  кредиту

 

Кредити, видані банком, повинні бути належним чином забезпечені.

 

При проведенні аналізу  достатності забезпечення банки  часто шукають баланс між  фінансовим  станом і забезпеченістю. Одні традиційно віддають перевагу кредитам з кращим забезпеченням заставою, інші прагнуть ставити основним завданням фінансові можливості клієнта, аналіз і статистичний розрахунок.

Загальною вимогою до розміру забезпечення кредитною  операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно з сумою основного боргу і відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави у разі невиконання  позичальником  своїх зобов’язань. Найпростіший і найнадійніший спосіб проводити єдину політику у сфері заставного забезпечення — визначати вимоги до застави як коефіцієнтне співвідношення між вартістю застави і сумою кредиту з нарахованими  відсотками  за кредитом. Коефіцієнти розрізняються залежно від політики банку, конкретного виду забезпечення і класу  позичальника .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Рішення банку   про  доцільність кредитування  підприємства

Після  отримання необхідного  пакету документів від позичальника  комерційним банком проводиться  оцінка  кредитоспроможності  підприємства,  розрахунок  суми  необхідного забезпечення, здійснення експертизи   бізнес- плану позичальника  та на  основі всіх даних складається відповідний висновок кредитного  працівника  щодо кредиту. Цей документ подається на розгляд кредитного комітету (комісії). Рішення про надання кредиту приймається колегіально (кредитним комітетом (комісією) банку, відділення, філії) й оформляється протоколом ( заповнити та додати до кредитної справи) .

 У разі  позитивного рішення цього органу  відбувається підписання кредитної  угоди представником керівництва  банківської установи і клієнтом

У кредитній  угоді передбачаються: мета, сума і строк позички, умови і порядок її надання і погашення, форми забезпечення зобов’язань клієнта за кредитом, процентна ставка, порядок внесення плати за позичку, обов’язки, права і відповідальність сторін щодо надання і погашення кредиту, перелік документів і періодичність їх подання банку й інші умови процесу кредитування.

Зразок кредитної  угоди наведений у додатку  А,  зразок договорів забезпечення   наведений у додатках   Б та В, які необхідно заповнити та додати до кредитної справи .

Описание работы
У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ розширення спектру фінансових послуг стало важливою умовою для стабільного економічного зростання в країні. Розвиток економіки країни в значній мірі визначається ступенем розвитку банківської системи.
Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, яка містить у собі вичерпні фінансові відомості про банк - суб'єкта господарської діяльності. Система бухгалтерського обліку повинна бути актуальною, надійної, ефективної.
Содержание
1. Характеристика рахунків з обліку депозитних операцій банку
1.1 Управління депозитними операціями
1.2 Сутність депозитних операцій комерційних банків, їх класифікація і загальна характеристика
1.3 Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій
2. Аналітична частина.