Облік короткострокових кредитів банків

Дата добавления: 13 Марта 2012 в 13:57
Автор: l**********@ukr.net
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (216.06 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

основная.docx

  —  222.90 Кб
 • виписки банку, якщо відсотки знімаються з розрахункового рахунку;
 • платіжні доручення, якщо відсотки перераховуються в інший банк;
 • меморіальні ордери банку;
 • виписки банку за позичковим рахунком;
 • кредитні договори;
 • договори позики;
 • договори застави;
 • договори страхування неповернення кредитів;
 • додаткові угоди до кредитних договорів та інші.

Для відображення операцій з одержання довгострокових і  короткострокових позик призначений  Журнал 2 (Додаток 2) за кредитом рахунка 50 «Довгострокові позики» і 60 «Короткострокові позики». Записи здійснюються на підставі виписок банку і доданих до них документів, що засвідчують рух залучених позикових коштів. У розділі ІІІ цього журналу відображаються аналітичні дані до рахунків 50 і 60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів банків.

Аналітичний облік позик  ведеться за кожним кредитом окремо, за видами, цільовим призначенням і строками повернення кредитів.

Синтетичний облік заборгованості за кредитами ведеться для:

1) довгострокових позик  - на рахунку 50 «Довгострокові позики»;

2) короткострокових - на рахунку 60 “Короткострокові позики» на відповідних субрахунках.

            Ці обидва рахунки - пасивні. За їх кредитом відображають суму отриманого кредиту, за дебетом - його погашення. На окремих субрахунках цих рахунків показують відстрочені та прострочені кредити при зміні терміну кредитування, визначеного кредитною угодою.

           При відображенні в обліку  операцій, пов’язаних з отриманням  кредитів, використовуються такі  субрахунки: 684 “Розрахунки за нарахованими  відсотками”, 951 “Відсотки за кредит”  та 952 “Інші фінансові витрати”.

            На позабалансовому рахунку 05 “Гарантії і забезпечення надані”  відображається вартість активів  підприємства в сумах, зазначених  в угодах застави. При цьому  з балансу підприємства ці  суми не списуються.

Традиційна кореспонденція рахунків з обліку типових операцій при отриманні кредитів:

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

Отримано та зараховано кредит на рахунок підприємства

311

50, 60

2

Зараховано відсотки за кредит

951

684

3

Погашено кредиторську заборгованість за кредитом

50,60

311

4

Сплачено відсотки за кредитом

684

311


 

Для поповнення нестачі власних  коштів для операційної діяльності підприємство оформляє в банку позику строком до одного року. Для її одержання з банком укладається договір, в якому передбачається: цільове використання позикових коштів, строк користування позикою, сума і плата за позику (процент, що сплачується підприємством). Після оформлення кредитного договору банк відкриває для підприємства кредитний рахунок, на якому і обліковуються надані та погашені кредити.

Синтетичний облік розрахунків  за короткостроковими позиками ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики». За кредитом цього рахунка обліковуються  суми зобов’язань перед банком за одержані позики. Найчастіше одержана позика зараховується на поточні  рахунки і відображається згідно з випискою банку на рахунках:

 Д-т 31 «Рахунки в  банках»,  К-т 60 «Короткострокові позики».

 Але короткострокова  позика може бути направлена  на погашення заборгованості  перед бюджетом з податків  і на інші цілі. В такому  разі суми одержаної позики  обліковується на рахунках:

 Д-т 63 «Розрахунки з  постачальниками і підрядчиками», Д-т 64 «Розрахунки з бюджетом» та деякі інші К-т 60 «Короткострокові позики».

За користування короткостроковими  позиками підприємство згідно з кредитним  договором нараховує і сплачує  проценти, сума яких відображається на рахунках:

Д-т 951 «Проценти за кредит», К-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».

За дебетом рахунка 60 «Короткострокові позики» відображаються операції з  погашення зобов’язань щодо позик, а також щодо переведення короткострокової позики в довгострокову в зв’язку  зі змінами умов кредитування.

Погашення короткострокової позики і процентів за її користування відображається на рамках:

Д-т 60 «Короткострокові позики» (на суму самої позики), Д-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» (на суму нарахованих відсотків», К-т 31 «Рахунки в банках».

Проценти за користування короткостроковими позиками наприкінці звітного періоду відображаються у  складі фінансових результатів підприємства:

Д-т 792 «Результат фінансових операцій», К-т 951 «Проценти за кредит».

При відстроченні оплати короткострокових позик (переведенні в розряд довгострокових):

Д-т 60 «Короткострокові позики», К-т 50 «Довгострокові позики».

Аналітичний облік короткострокових позик організується окремо за кожною позикою. Аналітичні рахунки об’єднуються в такі субрахунки:

601 «Короткострокові позики  банків у національній валюті»

602 «Короткострокові позики  банків в іноземних валютах»

603 «Відстрочені короткострокові  позики банків в національній  валюті»

604 «Відстрочені короткострокові  позики банків в іноземній  валюті»

605 «Прострочені позики  в національній валюті»

606 «Прострочені позики  в іноземній валюті».

Приклад: Підприємство отримало короткострокову позику 5000 грн. для закупівлі сировини під 30 % річних, що сплачуються разом з погашенням кредиту. Сума відсотків: 5000 * 0,30 = 1500 грн.

В балансі сума кредиту, що підлягає погашенню, відображається в IV розділі пасиву балансу.

№ п/п

Зміст господарської операції

 

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Отримано на поточний рахунок  короткострокову позику банку

311 «Поточні рахунки в  національній валюті»

60 «Короткостро кові позики»

5000

2

Нараховано відсотки за використання позики

951 «Відсотки за кредит»

684 «Розрахунки за нарахованими  відсотками»

1500

3

Відображено відсотки за використані  позики у складі фінансових результатів  підприємства

792 «Результат фінансових  операцій»

951 «Відсотки за кредит»

1500

4

Сплачено відсотки за використання позики

684 «Розрахунки за нарахованими  відсотками»

311 «Поточні рахунки в  національній валюті»

1500

5

 

Погашено короткострокову  позику

 

60 «Короткостро кові позики»

311 «Поточні рахунки в  національній валюті»

5000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Облік кредитів  банків для працівників підприємства

Підприємства можуть одержувати в установах банків кредити для видачі позик своїм працівникам на індивідуальне житлове будівництво, на будівництво садових будиночків та інші цілі, а також для відшкодування торговим організаціям сум за товари, продані ним в кредит. Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється правилами банків та кредитними договорами.

  Інформація про стан кредитів банків, отриманих для видачі позик працівникам, на підприємстві узагальнюється на синтетичному пасивному рахунку 93 "Кредити банків для працівників". За кредитом цього рахунка відображають суми отриманих кредитів, а за дебетом - їх погашення.

При повній журнально - ордерній формі облік по рахунку 93 ведеться в журналі-ордері № 4, а при скороченій формі обліку - у журналі - ордері № 02.

Розрахунки за вказаною рахунку  за спрощеною формою враховуються у відомості № В-5.

Суми кредитів банку, отримані підприємством для видачі позик  своїм працівникам на індивідуальне  житлове будівництво, на будівництво  садових будиночків та інші цілі, в  обліку відображаються такими проводками:

 Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" (52), В-4, К-т рах. 93 "Кредити банків для працівників", ж / о 4 (02).

Отримані з банку в  касу суми для видачі працівникам  в обліку відображаються записами:

 Д-т рах. 50 "Каса", В-4, К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" (52), ж / о 2 (2 / 1), (01).

На видані суми кредитів з каси працівникам складається  проводка:

 Д-т рах. 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" (субрахунок - "Розрахунки за наданими позиками"), В-5 К-т рах. 50 "Каса", ж / о 1 (01).

При отриманні коштів працівниками безпосередньо в банку або  оплату за товари, продані в кредит працівникам, в обліку робляться записи:

 Д-т рах. 73 "Розрахунки  з персоналом за іншими операціями" (субрахунок - "Розрахунки за наданими позиками"), В-5, К-т рах. 93 "Кредити банків для працівників", ж / о 4 (02).

Погашення банківських кредитів відображається наступним проведенням:

Д-т рах. 93 "Кредити банків для працівників", В-5 К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" (52), ж / о 2 (2 / 1), (01).

Аналітичний облік за рахунком 93 "Кредити банків для працівників" ведеться за видами кредитів, банкам, що надали їх, та окремим кредитами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки і  пропозиції

Кредити і позики як економічні категорії виникли досить давно, проте їх роль в економіці не зменшується, а збільшується з кожним роком. На сьогоднішній день вони є найбільш поширеними способами фінансування господарської діяльності організацій, вирішення їх фінансових проблем

На основі проведених досліджень зробимо наступні висновки.

Відповідно до П(С)БО 2 “Баланс”, зобов’язання - це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

У загальному розумінні бухгалтерський облік - це механізм відображення сукупності економічних правовідносин, що формуються безпосередньо в межах банку. Ефективність цього механізму залежить від обсягу та структури нагромадженої деталізованої інформації за операціями і подіями, пов'язаними з економічною діяльністю підприємства.

Основними завданнями організації  обліку зобов’язань є:

 • чітке документування розрахунків;
 • своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;
 • правдиве відображення інформації щодо зобов’язань у звітності та примітках до неї.

Відповідальність за правильну  організацію та додержання встановленого порядку зберігання бухгалтерських документів покладається на керівників та головних бухгалтерів банку. Керівник та головний бухгалтер повинні проводити інструктаж співробітників банку та охорони, розподілити та закріпити за співробітниками визначені місця для зберігання документів у шафах та інших сховищах, установити порядок та черговість виносу в безпечні місця. Бухгалтерські документи зберігаються підшитими в порядку зростання номерів дебетових балансових рахунків. Підбір документів здійснюється працівником, на якого покладено формування документів.

Веденням фінансового  обліку в Україні є обов’язковим для всіх підприємств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07. 99р. № 996-XIV.

2. Бухгалтерський фінансовий  облік. Підручник/за ред. Ф.  Ф. Бутинця – 6 видання, Житомир, 2005р.

3. План рахунків бухгалтерського  обліку бюджетних установ та  Порядок його застосування, затверджені  Головним управлінням Державного  казначейства України 10.12. 99 року  № 114.

4. Інструкція "Про кореспонденцію  субрахунків бухгалтерського обліку  для відображення основних господарських  операцій бюджетних установ", затверджена Наказом Державного  казначейства України 10.07. 2000 №  61 з подальшими змінами й доповненнями.

5. Облік на виробничих  і торговельних підприємствах. - Грабова Н. М., Добровський В.  М. Бухгалтерський – К.: А. С.  К., 2002.

6. Бухгалтерський облік  – Партии Г. О. – 2000р.

Описание работы
Метою даної роботи є вивчення таких питань: термінів, що пов’язані з поточними зобов’язаннями, рахунки, на яких проводиться їх облік, аналіз шляхів погашення та аудит поточних зобов’язань, дослідження обліку довгострокових зобов’язань на підприємстві.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:
- досліджено економічний зміст та сутність короткострокових зобов’язань;
- досліджено нормативно - правову базу яка стосується обліку довгострокових зобов’язань;
- вивчено принципи бухгалтерського обліку довгострокових зобов’язань;
- розглянуто синтетичний та аналітичного обліку довгострокових зобов’язань.
Содержание
Вступ
Теоретичні аспекти обліку кредитів банків
Визначення і визнання зобов’язань 2
Класифікація зобов’язань 3
Необхідність, роль та суть кредиту 4
Форми та види кредиту 9
Кредитоспроможність підприємства 9

Стан обліку короткострокових (довгострокових) кредитів банків
Завдання обліку кредитів банків
Характеристика документів необхідних для одержання кредитів банків 6
Первинний облік розрахунків підприємства з банком за одержаними кредитами
Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів банків.
Облік кредитів банків для працівників підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури