Податкова система

Дата добавления: 30 Марта 2013 в 20:11
Автор: s*****************@mail.ru
Тип работы: контрольная работа
Скачать полностью (44.06 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА.doc

  —  132.00 Кб

3)  суми коштів  або вартість майна, добровільно  перераховані (передані) для охорони  культурної спадщини неприбутковим установам, заповідникам, музеям у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду;

4)  суми коштів, перерахованих підприємствами, на  яких працює за основним місцем роботи не менше 75 % осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, своїм всеукраїнським об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 % оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду;

5)  суми коштів  або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 % фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік;

6) суми коштів, що належать до страхових резервів;

7) суми податків, передбачені Законом України  «Про систему оподаткування» (крім  податку на прибуток, дивіденди,  на нерухомість, з доходів фізичних осіб, пені, штрафів, неустойок), суми сплаченого ПДВ продавцям платниками податку на прибуток, що незареєстровані платниками ПДВ, а також платниками податку на прибуток — платниками ПДВ у разі продажу товарів (робіт, послуг), які звільнені або не є об'єктом обкладання ПДВ. Сільськогосподарські виробники, платники податку на прибуток, до складу ВВ відносять плату за землю, яка не використовується в сільськогосподарському обороті;

8) суми витрат, не враховані у минулих податкових  періодах;

9) суми безнадійної заборгованості, по яких закінчився строк позовної давності (для банків та небанківських фінансових установ заборгованість визначається за правилами ст. 12 Закону);

10) суми убутку  балансової вартості товарів  (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних предметів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції;

11)  витрати  на поліпшення основних фондів (ОФ), що підлягають амортизації, в межах 10% загальної балансової вартості всіх груп ОФ на початок звітного періоду;

12)  витрати  підприємства, пов'язані з виплатою основної та додаткової заробітної плати, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формах за домовленістю сторін (крім матеріальної допомоги), суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, страхування життя та інші види загальнообов'язкового страхування фізичних осіб;

13)  сума від'ємного  значення об'єкта оподаткування  (балансові збитки) минулих звітних періодів, розрахованого за правилами ст. 6 Закону. При цьому від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у платника протягом 2001 року та залишилося непогашеним протягом 2001—2003 років, не враховувалося при визначенні зобов'язань з податку на прибуток, починаючи з податкових періодів 2004 року. Відповідно балансові збитки, які виникли у 2002 році, не враховувалися за наслідками податкових періодів, починаючи з 2005 року.

14)  витрати  по операціях особливого виду (бартерних, по розрахунках в іноземній валюті тощо) згідно зі ст. 7 Закону.

15) інші витрати,  передбачені п. 5.2, 5,4—5,9 ст. 5 Закону. Не включаються до ВВ (п. 5.3 ст. 5 Закону):

1)  витрати  на проведення прийомів, презентацій,  свят, рекламних акцій (крім відповідних витрат згідно з пп. 5.4.4, п. 5.4, ст. 5 Закону в межах 2 % від оподаткованого прибутку за попередній рік), організація лотерей, участь в азартних іграх;

2)  фінансування  особистих потреб фізичних осіб;

3)  придбання,  будівництво, реконструкція, модернізація, ремонт та інші поліпшення  основних фондів (крім будь-яких  витрат, пов'язаних з поліпшенням  основних фондів, що підлягають амортизації та не перевищують 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів на початок звітного періоду);

4)  суми податку  з прибутку, на нерухомість, податку  з дивідендів, на доходи з фізичних осіб, податок на додану вартість (якщо платник податку з прибутку є платником ПДВ і не здійснює пільгові операції з ПДВ або не проводить бартерні зовнішньоекономічні операції). Якщо платник податку з прибутку не зареєстрований як платник ПДВ, тоді суми ПДВ по придбаних товарах відносять на ВВ підприємства.

Не вся сума ВВ враховується при визначенні об'єкта оподаткування, а лише її скоригована частина.

Скоригована величина ВВ = Валові витрати мінус або плюс величина коригування валових витрат. На величину скоригованих ВВ впливає від'ємне значення приросту матеріальних запасів. Якщо сальдо на кінець звітного періоду, залишків сировини, матеріалів не перевищує (<) сальдо на початок періоду, то така різниця додається до величини валових витрат для визначення скоригованих ВВ.

Після встановлення об'єкта оподаткування визначають прибуток, що підлягає оподаткуванню за базовою ставкою 25 % та за наявності операцій, які підлягають обкладанню податком за пільговими ставками (0 %, 6 %, 15 та 20 %). Нарахувавши суму податку за базовою та пільговою ставками, визначають суму податкового зобов'язання поточного періоду та остаточну суму податку, яку необхідно сплатити у звітному періоді.

Податок, що підлягає сплаті до бюджету, визначається шляхом вирахування із податкового зобов'язання поточного звітного періоду сум нарахованого податку за попередній податковий період та надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати).

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Закон України "Про систему оподаткування" (від 25.06.1991) із змінами і доповненнями.
 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (від 28.12.1994) із змінами і доповненнями.
 3. Бечко П. К., Захарчук О. А. Основи оподаткування: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
 4. Кизилова Л.О., Кизилов Г.І. Оподаткування підприємств. Ч.1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Навчальний посібник. 2-е вид., – Харків: ХНАМГ, 2008.
 5. Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.
 6. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001.
 7. Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. посіб. / За ред. Ю.М. Лисенкова. – К.: Знання, 2008. – 348 с.
 8. Саранчук О.М., Паньків В.М. Вдосконалення діючої системи оподаткування в Україні // Інноваційна економіка. – 2009. – №14.
 9. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.
 10. Соколов М. "Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних та фізичних осіб", Фінанси. Податки. Кредит. – 2009 рік. – №7.
 11. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К.: Знання-Прес, 2004
 12. Оподаткування підприємств: Навчальний посібник: У 2-х ч. Ч. 1 / Кер. авт. кол. і наук. ред. доцент С. В. Климчук. – Київ: Центр навчальної літератури. 2004.

Страницы:← предыдущая123
Описание работы
1. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового внутрішнього продукту та як інструмент державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб.
2. Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків.
3. Валові доходи і валові витрати підприємств як основа визначення оподатковуваного прибутку, їх склад.
Содержание
содержание отсутствует