Організація роботи виставок та ярмарків з продажу товарів народного споживання

Дата добавления: 07 Июня 2013 в 20:56
Автор: d**********@gmail.com
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (47.39 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

ку.doc

  —  194.50 Кб

 


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Комерційна діяльність”

 

на тему: “Організація роботи виставок та ярмарків з продажу товарів народного споживання”

(на прикладі діяльності “Хмельницької торговельно-промислової палати”)

 

 

                                                     Студентки ІІІ курсу ТКД-118

                                                     напряму підготовки 030510 Товарознавство

                                                     та торгівельне підприємництво

                                                     спеціальності 5.03051001 Товарознавство

                                                     та комерційна діяльність

                                                     Долян Тетяни Юріївни

 

                                                     Керівник викладач вищої категорії,

                                                     викладач-методист Бойчук Лідія Михайлівна

 

                                                     Національна шкала___________________

                                                     Кількість балів:______ Оцінка: ECTS_____

 

                                                         Члени комісії:_______ ___________________

                                                                                                             (підпис)      (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                          _________  _________________________

                                                                                                            (підпис)      (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                              _________  _________________________

                                                                                                              (підпис)      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

м. Хмельницький- 2013

 

ЗМІСТ

Вступ

3

1.Поняття, види та завдання ярмарків та виставок

6

2.Організаційно-економічна характеристика Хмельницької торговельно-промислової палати

10

3.Організація роботи Хмельницької торгово-промислової палати щодо організації підготовки та проведення виставок (ярмарків)

12

3.1. Координуючі та робочі органи виставок (ярмарок)

12

3.2. Технологія ярмарково-виставкової діяльності

15

3.3. Підбиття підсумків роботи виставок (ярмарків)                                               

19

4.Шляхи покращення діяльності Хмельницької ТПП України щодо організації підготовки та проведення виставок (ярмарок)                                              

20

Висновки та пропозиції

24

Список використаних джерел

27

Додатки

 

 

ВСТУП

 

 

На сучасному  етапі розвиток виставкової та ярмаркової діяльності в Україні є стрімким та динамічним. З цього випливає доцільність його дослідження та моніторингу.

В останні десятиріччя  інститут виставок та ярмарків поступово  трансформувався із засобу презентації  товару та демонстрації його асортименту  за допомогою примірників і зразків  з метою безпосереднього продажу  у засіб глобальної комунікації. Сучасні міжнародні виставки-ярмарки слід розглядати як ефективний сімбіоз інструментів маркетингу та метод міжнародної торгівлі. В цьому аспекті виставки та ярмарки являють собою не тільки дзеркало технічного розвитку галузі та канал реалізації продукції, а й економіко-політичний форум прогнозування кон'юнктурних змін, комунікаційний захід з економічним, політичним, соціально-культурним контекстом.

Виставки та ярмарки є ефективним інструментом впливу комерційних підприємств  на споживача на ринку товарів та послуг, на розмір одержуваного прибутку, отримання достовірної інформації, формування іміджу в умовах жорсткої конкурентної боротьби.

Виставкова  діяльність перетворилася на важливу  галузь економічної діяльності, сферу  професійних занять сотень тисяч людей в усьому світі зі своєю власною інфраструктурою у вигляді спеціалізованої нерухомості, професійних об’єднань, системи підготовки кадрів. Вона об’єднує підприємства, що займаються організацією та проведенням виставок, їх обслуговуванням і т.д. Як галузь господарства виставкова діяльність робить свій внесок у створення національного продукту, нових робочих місць, є джерелом податків тощо.

Актуальність  курсової роботи-виставкова галузь в  Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері особливої  уваги держави. Визнання у світі

українських виставкових  компаній, створення виставкових  центрів міжнародного рівня, з одного боку, відкриває нові можливості, з іншого - вимагає належної професійної підготовки та оцінки виставкових заходів.

Виставкова  діяльність в Україні – невід’ємна складова розвитку ринкових процесів. Вона стимулює закріплення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному і технологічному оновленню вітчизняного виробництва.

Ефективним  інструментом впливу комерційних підприємств на споживача на ринку товарів та послуг, на розмір одержуваного прибутку, отримання достовірної інформації, формування іміджу в умовах жорсткої конкурентної боротьби є виставки-ярмарки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури з питань виставкової діяльності, як інструменту маркетингової політики господарюючих структур на ринку товарів та послуг, свідчить про недостатню розробку цієї проблеми. В економічній науці відсутній комплексний підхід до методів аналізу та розрахунків економічної ефективності такого виду посередництва як виставкова діяльність. Різні теоретичні та практичні аспекти проведення виставок-ярмарок знайшли відображення в працях зарубіжних та українських учених, таких як Н. Александрова, Є. Гусєв Є., Г. Захаренко, Я. Критсотакіс, С Міллер, В. Петелін, Г. Савицька, С. Фрідман та ін. [4-7]. Перспективи та проблеми, пов'язані із розвитком інституту ярмарок-виставок в Україні, є актуальними і потребують глибоких досліджень.

Мета курсової роботи — на прикладі Хмельницької торгово-промислової палати України показати організацію діяльності щодо підготовки та проведення виставок (ярмарків) з продажу товарів народного споживання.

Завдання курсової роботи наступні:

- охарактеризувати суть виставок (ярмарків);

- висвітити зарубіжний досвід організації даного виду діяльності;

- визначити основні функції координуючих та робочих органів виставок (ярмарків);

- показати технологію ярмарково-виставкової діяльності;

- проаналізувати підбиття підсумків роботи виставок (ярмарків);

- розробити шляхи покращення діяльності підприємства щодо організації підготовки та проведення виставок (ярмарків). 

1 ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ ЯРМАРКІВ ТА ВИСТАВОК

 

 

Виставка —  це показ (експонування) товарів (послуг), що освоєні чи

визначені до виробництва, з метою ознайомлення з ними потенційних покупців чи споживачів. Проте , виставочна культура в нашій країні - явище ще досить молоде, тому в процесі організації виставок і підготовці до участі в них виникає чимало труднощів в експонентів і навіть у самих організаторів. [табл.1.]

Ярмарок — це короткострокова виставка, що регулярно  повторюється у певному місці  під традиційною назвою і в  обумовлений термін.

                                                                                    Таблиця 1

Ознака

Ярмарок

Виставка

Пропозиція характеризує об’єктивний масштаб виробництва  певних товарів

Так

Ні

Пропозиція є актуальною для однієї або кількох галузей

Так

Ні

Пропонується велика кількість зразків

Так

Ні

Метою заходу є укладання  торговельних угод за зразками

Так

Ні

Завданням є поширення  інформації з метою стимулювання продажу за зразками

Ні

Так

Необмежена кількість  відвідувачів

Ні

Так

Кількість експонентів  є достатньо представницькою  для певної галузі економіки

Ні

Так

Продаж фізичним особам є звичайним явищем

Ні

Так

Продаж здійснюється лише оптовим покупцям

Так

Ні


 

Експонати —  це товари і послуги, що демонструються на виставці чи ярмарку.

Організатор виставки (ярмарку) — це юридична особа або  група юридичних осіб, що займаються організацією виставки (ярмарку). Організатором виставки також може бути підприємець, група підприємців або група юридичних осіб і підприємців.

Безпосереднім організатором виставки є оргкомітет ярмарку — ярмарковий комітет.

Учасники виставки (експоненти) — юридичні особи і  підприємці, котрі

одержали запрошення для участі у виставці з метою  експонування своїх товарів і  послуг.

Оскільки цілі ярмарки і виставки близькі за метою, то вони можуть проводитись одночасно (виставки-ярмарки).

Торгові виставки та ярмарки фахівці поділяють на певні категорії за такими ознаками: за місцем проведення, за частотою проведення, напрямком роботи, видами пропозицій та за попитом (додаток А).

За складом  учасників ярмарки і виставки можуть бути міжнародні, міжрегіональні і регіональні

Міжрегіональні ярмарки і виставки в межах країни демонструють споживачам продукцію і послуги, запропоновані виробниками декількох регіонів.

Місцеві (регіональні) виставки і ярмарки демонструють учасникам товари та послуги конкретного  регіону. Вони організовуються в  багатьох регіонах країни і дають шанс для успіху на ринку. Склад відвідувачів тут обмежується, але учасники збираються з усієї країни та з-за кордону.

Міжрегіональні  та місцеві ярмарки і виставки є, переважно, національними.На національні  ярмарки і виставки  у своїй країні допускаються іноземні покупці, але право продажу мають тільки національні фірми.

За товарним профілем ярмарки і виставки розрізняють  універсальні і спеціалізовані.

Слід зауважити, що останнім часом універсальних  ярмарків, тобто таких, на яких представлений весь комплекс товарів як споживчого так і промислового призначення, за кордоном більше не існує.

Замість універсальних  більше практикуються багатогалузеві виставки і ярмарки, де представляється асортимент з детальною і продуманою класифікацією багатьох товарів галузей крупної і дрібної промисловості.

Спеціалізовані  виставки та ярмарки одночасно закладають основу для ініціативи у сфері кооперації , є місцем обміну товарами, ідеями, ноу-хау. Тут за декілька днів можуть бути перевірені шанси стосовно збуту товарів та послуг. На спеціалізованих ярмарках та виставках проявляються процеси та зміни, що відбуваються на ринку, а також визначаються напрями та темпи майбутнього розвитку.

За тривалістю і способом проведення  виставки можна поділити на такі види: короткотривалі, пересувні, постійні виставки, торгові  центри, торгові тижні.

Короткотривалі (соло-виставки) проводяться протягом не більше з-х тижнів. Вони можуть носити багатогалузевий характер, або бути спеціалізованими.

Пересувні виставки організовуються  з метою розширення кола відвідувачів з використанням різних видів  транспорту. Плаваючі, наприклад, організовуються Японією, Швецією, Англією. Вони влаштовуються на борту великого судна, яке відвідує портові міста декількох країн. Експонати розміщуються на палубах, в каютах, проходах. Тут організовуються консультації фахівців, роздаються рекламні і технічні проспекти. Демонстрація зразків може супроводжуватися продажем. Для пересувних виставок можуть також використовуватися автофургони, салони літаків.

Постійні виставки зразків  організовуються переважно при  дипломатичних консульствах і інших  представництвах своєї країни за кордоном з метою демонстрації можливим іноземним покупцям зразків експортної продукції для укладання угод за ними.

Торговельні центри створюються  національними організаціями за кордоном.Вони здійснюють широку діяльність щодо організації спеціалізованих виставок в країнах їх місцезнаходження. Вони надають фірмам-експонентам безоплатно виставкову площу, здійснюють за свій рахунок проектування і оформлення виставок, монтаж і демонтаж стендів, надають учасникам інформацію про кон'юнктуру ринку.

Страницы:1234следующая →
Описание работы
Виставкова діяльність перетворилася на важливу галузь економічної діяльності, сферу професійних занять сотень тисяч людей в усьому світі зі своєю власною інфраструктурою у вигляді спеціалізованої нерухомості, професійних об’єднань, системи підготовки кадрів. Вона об’єднує підприємства, що займаються організацією та проведенням виставок, їх обслуговуванням і т.д. Як галузь господарства виставкова діяльність робить свій внесок у створення національного продукту, нових робочих місць, є джерелом податків тощо.
Актуальність курсової роботи-виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері особливої уваги держави. Визнання у світі
українських виставкових компаній, створення виставкових центрів міжнародного рівня, з одного боку, відкриває нові можливості, з іншого - вимагає належної професійної підготовки та оцінки виставкових заходів.
Содержание
Вступ
3
1.Поняття, види та завдання ярмарків та виставок
6
2.Організаційно-економічна характеристика Хмельницької торговельно-промислової палати
10
3.Організація роботи Хмельницької торгово-промислової палати щодо організації підготовки та проведення виставок (ярмарків)
12
3.1. Координуючі та робочі органи виставок (ярмарок)
12
3.2. Технологія ярмарково-виставкової діяльності
15
3.3. Підбиття підсумків роботи виставок (ярмарків)
19
4.Шляхи покращення діяльності Хмельницької ТПП України щодо організації підготовки та проведення виставок (ярмарок)
20
Висновки та пропозиції
24
Список використаних джерел