Біблійні фразеологізми та цитати з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка

Дата добавления: 21 Марта 2012 в 22:51
Автор: b*******@ukr.net
Тип работы: реферат
Скачать полностью (51.49 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Біблійні фразеологізми.doc

  —  203.00 Кб


 

Міністерство освіти і науки України

Чернігівське територіальне відділення Малої Академії наук України

 

Відділення: філологія

Секція: українська мова

Базова дисципліна: українська мова

 

Біблійні фразеологізми та

цитати з Біблії

в поетичних творах

Тараса Шевченка

Виконав:

Баран Іван Миронович,

учень І курсу гуманітарного профілю

Чернігівського обласного педагогічного

ліцею для обдарованої сільської молоді

Чернігівської міської ради

 

Науковий керівник:

Голуб Наталія Євгенівна,

учитель української мови і літератури

Чернігівського обласного педагогічного

ліцею для обдарованої сільської молоді

Чернігівської міської ради

 

Чернігів-2011

 

 

 

 

ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВСТУП………………………………………………………………...…....................3 – 5

РОЗДІЛ 1. Біблійні фразеологізми та цитати з Біблії

як засоби релігійного та художнього стилів української мови...…….....................6 – 13

1. 1. Історія вивчення біблійної фразеології в українській лінгвістиці....................6 – 7

1. 2. Використання біблійної фразеології та цитат з Біблії

в українській літературі Х – ХІХ століть......................................……………...….8 – 12

1. 3. Використання елементів релігійного стилю у творах

Тараса Шевченка........................................................................................................12 – 13

 

РОЗДІЛ 2. Використання біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії

в поетичних творах Тараса Шевченка ...................................……………….........14 – 26

2. 1. Біблійні фразеологізми в поетичних творах Тараса Шевченка ....................14 – 21

2. 1. 1. Семантична класифікація біблійних фразеологізмів, ужитих

у поетичних творах Т. Шевченка…………………………………………...…….15 – 17

2. 1. 2. Походження біблеїзмів, ужитих

у поетичних творах Тараса Шевченка……………………………...……………..17 – 21

2. 2. Цитати з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка.............................…..21 – 26

 

РОЗДІЛ 3. Трансформація біблійних фразеологізмів

та цитат з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка………………...………..27 – 33

3. 1. Трансформація біблійних фразеологізмів

у поетичних творах Тараса Шевченка……………………………………...……..27 – 29

3. 2. Трансформація цитат з Біблії в поезіях Тараса Шевченка………...………..30 – 33

 

ВИСНОВКИ……………………….……………………...…..........………………34 – 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……............……….…………….36 – 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………40

 

 

ВСТУП

Християнство мало значний вплив на всю світову культуру загалом та на українську — зокрема. Ця особливість яскраво відбилася й на всьому просторі української мови. Біблія, її мовний стиль, релігійно-поетична символіка, афористика, насичена образність, а найголовніше повчальний і смисловий зміст надихає на творчість не одне покоління письменників, художників, музикантів, науковців. Святе Письмо як витвір книжності мало великий вплив на формування лексико-фразеологічної системи багатьох мов, зокрема й української. Про появу біблійних фразеологізмів в українській мові А. Коваль писала: «Протягом століть, починаючи з часів хрещення Київської Русі, окремі слова, словосполучення й речення переходили з Біблії в розмовну мову народу. Спочатку це були, мабуть, більш або менш точні цитати, якими мовці підтверджували слушність своїх думок або заперечували чиїсь — у разі потреби. Поступово такі цитати все далі відходили від того тексту, з якого були взяті, набували розширеного, переносного, образного значення» [21, с. 9]. Окрім того, у мовленні залишалися й цитати зі Святого Письма, які не набули переносного значення, а їх використовували в прямому значенні. Ці факти мали вагомий вплив на розвиток української літературної мови, новий виток якого започаткував Тарас Шевченко. Піклуючись про розвиток нової української літературної мови, Т. Шевченко дбав і про її відповідне стилістичне забарвлення. Тому належне місце в його авторському стилі посідають біблійні фразеологізми та цитати з Біблії — важливий стилетворчий елемент мови поета.

Сучасний етап розвитку науки позначений підвищеним інтересом дослідників до тих явищ і процесів, які перебували поза увагою вчених. До таких явищ і процесів належать практично всі, які так або інакше апелюють до питань релігії. Зокрема у вітчизняному мовознавстві виникла потреба більшою мірою дослідити вплив християнства на українську мову, пожвавити різноаспектні дослідження релігійного стилю. Незважаючи на те, що в українському мовознавстві можна спостерігати активізацію уваги до вивчення впливу церковних творів на українську літературну мову, активніше розпочаті дослідження релігійного стилю, але, наприклад, питання використання біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії у творах українських письменників, зокрема Тараса Шевченка, на наш погляд, вивчене недостатньо. Дослідження цих лінгвоодиниць на матеріалі творів українських письменників досить фрагментарні.

Біблійні фразеологізми та цитати з Біблії — поліфункціональні елементи як релігійного, так і художнього стилів української мови. На нашу думку, на прикладі численних мовних фактів Шевченкового вживання цих лінгвоодиниць може бути продуктивним висвітлення ролі мовотворчості поета в процесі нормалізації лексико-фразеологічної системи української мови. З питанням використання біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії в поетичних творах Т. Шевченка не працював фактично ніхто із дослідників. Дотичними до нашої теми є праці Н. Бабич [1], Г. Баран [2 — 4], Н. Бойко [5], Г. Бурдіної [8], К. Гриньків [12], Н. Журавльової [15], Н. Каторож [18], А. Коваль [20, 21] та інших.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого комплексного вивчення індивідуально-авторського стилю Тараса Шевченка та глибшого вивчення біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії як стилетворчого елемента, використаного в поетичних творах Т. Шевченка. Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку української мовознавчої науки часто доводиться звертатися до елементів релігійного стилю, ужитих у зразках художньої літератури. Власне через призму цього стилю та через випадки виходу за його межі можна розглядати особливості використання у творах Т. Шевченка біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії. Уживання елементів релігійного стилю, зокрема біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії, у творах художньої літератури є актуальною проблемою для сучасного мовознавства.

Об’єкт дослідження – поетичні твори Т. Шевченка, написані українською мовою.

Предмет дослідження – біблійні фразеологізми та цитати з Біблії, використані в поетичних творах Т. Шевченка.

Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати традицію засвоєння й інтерпретації біблійного матеріалу, з’ясувати роль біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії в поетичній спадщині Т. Шевченка, установити деякі загальні тенденції розвитку української мови середини ХІХ ст.

Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: показати різницю між біблеїзмами та цитатами з Біблії та особливості їх використання автором; з’ясувати структурно-семантичні й функціонально-стилістичні особливості біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії в поезіях Тараса Шевченка; виявити особливості розвитку та використання в літературі біблеїзмів та цитат з Біблії; з’ясувати місце й роль біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка; охарактеризувати біблійні фразеологізми й цитати з Біблії, використані в поетичних творах Т. Шевченка, за їх походженням (з якої книги Біблії); виявити можливі особливості вживання біблеїзмів та цитат з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка; дослідити частотність використання тих чи інших біблеїзмів та цитат з Біблії в поезіях Тараса Шевченка; виявити можливі трансформації біблеїзмів та цитат з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка.

Практичне значення дослідження полягає в можливості його використання під час укладання словників біблійних фразеологізмів, під час написання синтетичних праць з історії української літературної мови, зокрема розвитку релігійного та художнього стилів, та української літератури. Виявлений матеріал може бути використаний під час укладання різноманітних словників української мови, написання синтетичних праць про мову української поезії.

Методи наукового пошуку використані: основні — описовий; порівняльний (порівняння з текстами перекладів Біблії українською мовою); методи статистичного підрахунку. Для роботи з текстами поезій Т. Шевченка використане видання «Шевченко Тарас Григорович. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 1 — 2» (Київ: Наукова думка, 2001) (6, 7).

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Біблійні фразеологізми та цитати з Біблії як засоби релігійного та художнього стилів української мови

Інтенсивна увага сучасної української лінгвостилістики привернена до проблем лексико-фразеологічної структури мови художньої літератури, особливо поезії. Сьогодні все частішими стають наукові дослідження, присвячені особливостям функціонування релігійного стилю та використання його засобів ув інших стилях української мови, зокрема, у художньому. Разом з дослідженнями багатьох питань, пов’язаних із функціонуванням релігійного стилю, увагу науковців привернула проблема його зв’язків з мовою поезії, зокрема використання біблійних фразеологізмів у поетичних творах української літератури. Однак до сьогодні чітко не схарактеризована лінгвістична природа біблійної фразеології, залишаються невстановленими її компонентний склад, досі ґрунтовно не описані стилістичні особливості її реалізації в поетичному тексті, не встановлені межі між біблеїзмами та цитатами з Біблії.

Біблійні фразеологізми (біблеїзми) — крилаті вислови, окремі слова, словосполучення й цілі речення, які, відірвані від біблійного тексту, можуть бути вживані як усталені (фразеологічні) одиниці мови — в узагальненому, переносному або образному значенні. Ці крилаті вислови, на відміну від інших фразеологічних одиниць, мають точно встановлене джерело походження — це Біблія [21, с. 8 — 9]. Цитати з Біблії — це слова, словосполучення й речення зі Святого Письма, які вжиті в прямому значенні й підсилюють чи доповнюють авторську думку, погляд автора на те чи інше явище. Цитати з Біблії – перекладені вислови, тому у творах художньої літератури вони часто зазнають трансформації та авторської інтерпретації.

 

1. 1. Історія вивчення біблійної фразеології в українській лінгвістиці

Використання біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії відображає один із основних аспектів духовного життя суспільства. Ці лінгвоодиниці належать до найдавнішого пласту української мови й сягають своїм корінням ще в часи прийняття християнства. Біблійні фразеологізми є невід’ємною й органічною частиною української фразеології. Однак їх вивчення через атеїстичну ідеологію радянського суспільства перебувало на периферії мовознавчих досліджень і здійснювалося переважно вченими української діаспори (О. Горбач [10], І. Огієнко [32]). Хоча слід зазначити, що, на відміну від інших елементів релігійного стилю, біблійна фразеологія все ж знаходила своє місце в мовознавчих студіях. Варто назвати книгу В. Коптілова й А. Коваль «Крилаті вислови в українській літературній мові» (1975) та довідкове видання А. Коваль «Крилате слово» (1983), у яких відведене місце біблійним фразеологізмам: розтлумачені їх значення, подана історію походження, наведені приклади використання в українській літературі. Та все ж це були поодинокі випадки таких видань у радянські часи, у них ще доволі помітний вплив комуністичної ідеології. Як зазначає В. Денисюк, «прикро, але й нині констатуємо малий відсоток включення фразеологізмів біблійного походження в українські лексичні та фразеологічні словники» [13, с. 41]. У пострадянські часи побачили світ науково-популярне видання А. Коваль «Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові» (2001) та короткий словник-довідник «Фразеологізми біблійного походження» (2007), у якому подані відомості про 250 біблійних фразеологізмів. Окрім словників та довідників, у період після Незалежності й до наших днів побачили світ праці, присвячені аналізові біблійної фразеології. Це дослідження таких українських лінгвістів, як Г. Баран [2 — 4], Л. Бондаренко [7], Г. Бурдіна [8], К. Гриньків [12], В. Денисюк [13], Н. Журавльова [15], Н. Каторож [18], Г. Клімчук [19], Л. Коломієць [22], Т. Маркотенко [28], Л. Марчук [29], В. Німчук [31], М. Олійник [33], С. Січкар [38], М. Скаб [39], Л. Шевченко [52] та інші. Названі науковці у своїх студіях розглядають біблійні фразеологізми як складник української фразеологічної системи, який пройшов довгий шлях адаптації. Українські лінгвісти вважають, що біблеїзми на українському ґрунті зазнали фразеологізації, переосмислення, набули нових конотацій [13, с. 47]. Особливе зацікавлення викликає використання біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії в художній літературі, зокрема в поезії. Традиція використання біблеїзмів та цитат з Біблії у творах літератури започаткована ще письменниками києво-руського періоду й продовжується до наших днів, тому вивчення мови художніх творів включає в себе й вивчення біблійної фразеології в цих творах.

1. 2. Використання біблійної фразеології та цитат з Біблії в українській літературі Х – ХІХ століть

Страницы:123456следующая →
Описание работы
Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати традицію засвоєння й інтерпретації біблійного матеріалу, з’ясувати роль біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії в поетичній спадщині Т. Шевченка, установити деякі загальні тенденції розвитку української мови середини ХІХ ст.
Содержание
ВСТУП………………………………………………………………...…....................3 – 5
РОЗДІЛ 1. Біблійні фразеологізми та цитати з Біблії
як засоби релігійного та художнього стилів української мови...…….....................6 – 13
1. 1. Історія вивчення біблійної фразеології в українській лінгвістиці....................6 – 7
1. 2. Використання біблійної фразеології та цитат з Біблії
в українській літературі Х – ХІХ століть......................................……………...….8 – 12
1. 3. Використання елементів релігійного стилю у творах
Тараса Шевченка........................................................................................................12 – 13

РОЗДІЛ 2. Використання біблійних фразеологізмів та цитат з Біблії
в поетичних творах Тараса Шевченка ...................................……………….........14 – 26
2. 1. Біблійні фразеологізми в поетичних творах Тараса Шевченка ....................14 – 21
2. 1. 1. Семантична класифікація біблійних фразеологізмів, ужитих
у поетичних творах Т. Шевченка…………………………………………...…….15 – 17
2. 1. 2. Походження біблеїзмів, ужитих
у поетичних творах Тараса Шевченка……………………………...……………..17 – 21
2. 2. Цитати з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка.............................…..21 – 26

РОЗДІЛ 3. Трансформація біблійних фразеологізмів
та цитат з Біблії в поетичних творах Тараса Шевченка………………...………..27 – 33
3. 1. Трансформація біблійних фразеологізмів
у поетичних творах Тараса Шевченка……………………………………...……..27 – 29
3. 2. Трансформація цитат з Біблії в поезіях Тараса Шевченка………...………..30 – 33

ВИСНОВКИ……………………….……………………...…..........………………34 – 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……............……….…………….36 – 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………40