Охорона праці

Дата добавления: 24 Ноября 2011 в 19:27
Автор: j*********@gmail.com
Тип работы: реферат
Скачать полностью (27.98 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Правові основи економічний механізм і організаційна тструктура загальнообов.doc

  —  124.00 Кб
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат

на тему:

Правові основи, економічний механізм і  організаційна структура загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2011 

План 

ВСТУП

1. Зміст та завдання загальнообов’язкового  державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2.    Правові основи загальнообов’язкового  державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

3. Економічний механізм та організаційна структура загальнообов’язкового  державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП 

     Загальнообов'язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

     Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання. Вивчення основних нормативів, правил поведінки та джерел небезпеки надзвичайно актуальне, оскільки иає на меті усунути загрозу та зберегти фізичне та психологічне здоров'я працівника.

     Відповідно до Закону України "Про охорону праці" усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

     Сучасна економічна криза, скорочення обсягів виробництва, погіршення умов праці неодмінно призводить до збільшення порушень нормативів з охорони праці та зростання кількості нещасних випадків на виробництві й професійної захворюваності. У нашій країні досі не створено системи медичної, професійної та соціальної реабілітації постраждалих від нещасного випадку на виробництві. Нема механізму для відшкодування збитків постраждалим у разі фінансової неспроможності, банкрутства чи ліквідації їхніх підприємств.

1. Зміст та завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

     На  виробництві завжди наявний ризик  виникнення каліцтва, захворювання чи смерті працівника. Умови праці — сукупність факторів трудового процесу і виробничого середовища, в якому здійснюється діяльність людини.

     Основою нещасного випадку є подія, яка  привела до каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я працівника, що викликало  втрату ним професійної працездатності чи працездатність» та «роботоздатність». Працездатність — стан людини, при якому сукупність фізичних, розумових і емоційних можливостей дозволяє працюючому виконувати роботу визначеного змісту, обсягу і якості. Роботоздатність — стан людини, визначений можливістю фізіологічних і психічних функцій організму, що характеризує його здатність виконувати конкретну кількість роботи заданої якості за необхідний інтервал часу.

     Охорона праці, з одного боку, пов’язана  з охороною здоров’я громадян, а  з іншого — є соціальним захистом. Стимулюючі заходи дотримання норм з  охорони праці поділяють на такі групи: правові норми економічного стимулювання охорони праці; норми щодо відшкодування шкоди та застосування штрафних санкцій за порушення законодавства про охорону праці. Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань — форма соціального захисту. Важливо знати перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Завданнями  страхування від нещасного випадку  є:

— проведення профілактичних заходів, спрямованих  на усунення шкідливих і небезпечних  виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, спричинених умовами праці;

— відновлення  здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

— відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їхніх сімей.

Держава гарантує всім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні  від нещасного випадку на виробництві  та професійного захворювання.

Основні принципи страхування від нещасного випадку:

— паритетність держави, представників застрахованих  осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

— своєчасне  та повне відшкодування шкоди  страховиком;

— обов'язковість  страхування від нещасного випадку  осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;

— надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;

— обов'язковість  сплати страхувальником страхових  внесків;

— формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;

— диференціювання  страхового тарифу з урахуванням  умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;

— економічна зацікавленість суб'єктів страхування  в поліпшенні умов і безпеки праці;

— цільове  використання коштів страхування від  нещасного випадку.

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках — члени їхніх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фізична особа (працівник), на користь  якої здійснюється страхування.

Страхувальниками  є роботодавці, а в окремих випадках застраховані особи.

Страховик — Фонд соціального страхування  від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування  від нещасних випадків).

Об'єктом  страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.

Роботодавцем  вважається:

— власник  підприємства або уповноважений  ним орган, фізична особа, яка  використовує найману працю;

— власник  розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який використовує найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

1) особи,  які працюють на умовах трудового  договору (контракту);

2) учні  та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти,  докторанти, залучені до будь-яких  робіт під час, перед або  після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

3) особи,  які утримуються у виправних,  лікувально-трудових, виховно-трудових  закладах та залучаються до  трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Заподіяння  шкоди зародку внаслідок травмування  на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється  до нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою до 16 років або до закінчення навчання, але не більше як до досягнення 23 років, і отримує допомогу Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Для страхування  від нещасного випадку на виробництві  не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування проводять у безособовій  формі. Усі застраховані є членами  Фонду соціального страхування  від нещасних випадків.

Реєстрація  страхувальників у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків проводиться:

— страхувальників-юридичних  осіб — у десятиденний термін після  одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької  діяльності;

— страхувальників-фізичних осіб, які використовують найману працю, — у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.

Факт  реєстрації страхувальника страховиком  засвідчується страховим свідоцтвом, форма якого визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Перереєстрація  страхувальників проводиться у  терміни, визначені страховиком.

Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного  випадку у Фонді соціального  страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:

1) священнослужителі,  церковнослужителі та особи, які  працюють у релігійних організаціях  на виборних посадах;

2) особи,  які забезпечують себе роботою  самостійно;

3) громадяни-суб'єкти  підприємницької діяльності.

Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску.

Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соціального страхування  від нещасних випадків не перераховано протягом трьох місяців з дня  подання заяви.

Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування та документом суворої звітності.

Порядок видачі та зразок свідоцтва про соціальне  страхування затверджує Кабінет Міністрів України.

Страховий ризик — обставини, внаслідок  яких може трапитися страховий випадок.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві  або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у статті 14 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.

Професійне  захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів. Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком. Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.

Страницы:123следующая →
Описание работы
Загальнообов'язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання. Вивчення основних нормативів, правил поведінки та джерел небезпеки надзвичайно актуальне, оскільки иає на меті усунути загрозу та зберегти фізичне та психологічне здоров'я працівника.
Содержание
ВСТУП

1. Зміст та завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2. Правові основи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

3. Економічний механізм та організаційна структура загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА