Шляхи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності України

Дата добавления: 25 Марта 2013 в 20:06
Автор: s*********@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (83.84 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Методика планування ынвестицый.doc

  —  389.00 Кб

      За другим методичним підходом рентабельність інвестиційного проекті становить 96,2 %, а термін окупності 1,039 роки.

    У зв’язку з цим, з метою оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту доречно скористатися третім методичним підходом, розробником якого є професор Т.Г. Бень.

     Даний підхід ґрунтується на таких принципових положеннях.

     1. Термін реалізації інвестиційного проекту на практиці неможливо точно визначити, що робить недоцільним його використання при оцінці ефективності інвестиційних проектів.

      2. У розрахунках економічної ефективності інвестицій слід враховувати період (тривалість) інвестування – кількість років інвестування до та після введення об’єкта в експлуатацію. 

     3. Ефективність інвестицій вимірюється виключно отриманим прибутком, а не грошовим потоком, до складу якого входить амортизація. Внаслідок врахування амортизації ефективність інвестиційних проектів штучно завищується.

     4. Для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів зі значними обсягами капіталовкладень рекомендується розраховувати динамічні показники ефективності – дисконтований коефіцієнт ефективності (Е) і дисконтований строк окупності (Т) інвестицій.  

     Процедура розрахунку динамічних показників ефективності включає такі етапи.

     На першому етапі визначається загальна сума приведених інвестицій з урахуванням їх нарощення і дисконтування (Кпр). У загальному випадку Кпр розраховується таким чином:

 

                               ,                                             (2.11)     

 

     де Кt – інвестиції кожного t-го року інвестування, млн. грн.;

     r  - відсоткова ставка (ставка дисконту), част. од.;

     m - кількість років інвестування до введення об’єкта в експлуатацію;

     n - кількість років інвестування після введення об’єкта в експлуатацію.

     У розрахунках  за формулою (2.11) інвестиції з нарощенням і дисконтовані інвестиції слід приводити до року, що передує введенню об’єкта в експлуатацію. У нашому випадку Кпр обраховується так:

 

               .               (2.12)      

 

Проведемо розрахунки описані  вище за першим етапом. Розрахунки представимо в таблиці 2.5

 

 

 

 

                                                                                                               Таблиця 2.5

Загальна сума приведених інвестицій з урахуванням їх нарощення  і дисконтування, млн.. грн.

Роки

0

1

2

3

4

5

I.    Інвестиції

           

  у тому числі:  в основні фонди

13,938

0

0

0

0

0

 на поповнення ТМЗ

0

2,10054

1,10248

1,146581

1,1924

1,2401427

Дисконт негативний поток(12%)

13,938

1,875786

0,87867

0,816366

0,758395

0,703160


 

      На другому етапі прогнозовані річні прирости чистого прибутку слід дисконтувати за таку кількість років, щоб отримана сума досягла або перевищила приведені інвестиції, тобто:

                                              ,                                                      (2.13)

 

      де  і = 1, 2…Т; Т – кількість років експлуатації об’єкта до повної окупності інвестицій (дисконтований строк окупності інвестицій);

     - приріст чистого прибутку у і – му році, млн. грн.

     КПР = 18,97 млн. грн.

      При виконанні розрахунків на цьому етапі доцільно скористатися таблицею 2.6.

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Таблиця 2.6

Розрахунок дисконтованого приросту чистого прибутку

Найменування показника

Період інвестування

0

1

2

3

4

5

І.   Приріст чистого  прибутку у і – му році експлуатації об’єкта ( ), млн. грн.

0

13,41

36,35

62,64

92,19

125,40

Коефіцієнт дисконтування 

1

0,893

0,797

0,712

0,636

0,567

ІІ. Дисконтований приріст  чистого

     прибутку  (ІІ = І  ),  млн. грн.

 

11,98

28,97

44,60

58,63

71,10


 

     ∆ЧПd = 215,28 млн. грн. що більше КПР, яке становить 18,97 млн. грн.

     На третьому етапі потрібно знайти середньозважений дисконтований приріст чистого прибутку ( ):

 

                                       .                                                      (2.14)

 

     = 215,282/5 = 43,056 млн. грн.

     На заключному етапі розраховуються дисконтований коефіцієнт ефективності (Е) і дисконтований строк окупності (Т) інвестицій.  

     Дисконтований коефіцієнт ефективності обчислюється за формулою:

 

                                             .                                                      (2.15)

 

     Е = 43,056/18,97 = 2,27

    Дисконтований строк окупності інвестицій розраховується так:  

                                      

.                                                   (2.16)

 

      Т = 1/2,27 = 0,441 роки

      Провівши розрахунки за всіма методичними підходами видно. що проект є прибутковим, економічно вигідним з позитивним грошовим потоком та чистою теперішньою вартістю та прийнятним терміном окупності. Ґрунтуючись на проведених розрахунках даний проект потрібно прийняти.

 

2.3. Порівння техніко-економічних показників роботи підприємства

 

      Необхідно розрахувати і звести у порівняльну таблицю ТЕП роботи підприємства до та після реалізації проекту технічного переозброєння (таблиця 2.7).

За проектні ТЕП роботи підприємства можна прийняти середньорічні  показники за весь період реалізації проекту.

                                                                                                         Таблиця 2.7

Техніко-економічні показники  роботи підприємства

Найменування показників

За звітом

За проект-том (5-й рик)

Відхилення (±)

абс.

відн, %

Показники, що  характеризують випуск продукції

Річний обсяг виробництва, тис. т

570,000

693,492

123,492

21,7

Ціна 1 т продукції (без  ПДВ), грн./т

525,500

737,041

211,541

40,3

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ),

млн. грн.

299,500

511,132

211,632

70,7

Показники, що характеризують витрати на виробництво  та збут продукції

Витрати на виробництво  та збут продукції, млн. грн.

245,500

289,927

44,427

18,1

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн.

0,431

0,418

-0,013

-2,9

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, коп.

0,820

0,567

-0,252

-30,8

Показники, що  характеризують використанняматеріальних та інших  ресурсів

Матеріаломісткість продукції, грн./грн.

0,432

0,321

-0,112

-25,8

Паливомісткість продукції, грн./грн.

0,043

0,030

-0,014

-31,4

Енергомісткість продукції, грн./грн.

0,033

0,024

-0,010

-28,6

Зарплатомісткість продукції, грн./грн.

0,020

0,012

-0,008

-37,8

Показники, що  характеризують використання основних фондів

Середньорічна вартість ОФ, млн. грн.

157,000

170,658

13,658

8,7

Фондовіддача, грн./грн.

0,524

0,334

-0,190

-36,3

Фондоємність, грн./грн.

1,908

2,995

1,087

57,0

Показники, що  характеризують використання обігових коштів

Середньорічні залишки  обігових коштів, млн. грн.

34,200

40,982

6,782

19,8

Коефіцієнт оборотності обігових коштів, об./рік

8,757

12,472

3,715

42,4

Тривалість одного обороту, днів

41,109

28,865

-12,244

-29,8

Трудові показники

Чисельність персоналу, люд.

890

872

-18

-2,0

Фондоозброєність праці, тис. грн./люд.

0,176

0,196

0,019

10,9

Продуктивність праці, тис. грн./люд.

0,337

0,586

0,250

74,2

Узагальнюючі  показники

Прибуток від реалізації, млн. грн.

54,000

221,205

167,205

309,6

Рентабельність продукції, %

0,220

0,763

0,543

246,9

Рентабельність продажів, %

0,180

0,433

0,252

140,0

Рентабельність виробництва, %

0,282

1,045

0,763

270,1

Рентабельність основних фондів, %

0,344

1,296

0,952

276,9


 

     Річний обсяг виробництва зросте на 21,7 % з 570 до 693,4 тис. т. За цей же час ціна 1 т продукції збільшиться на 40,3 %. Це призведе до збільшення виручки від реалізації з 299,5 до 511,1 млн.грн.

     Витрати на виробництво та збут продукції зростуть 18,1 %.

     Чисельність персоналу скоротиться на 2 % або 18 осіб, що підвищить показник фондоозброєності на 10,9 %, та продуктивність праці на 74,2 %.

     Середньорічні залишки обігових коштів збільшаться на 19,8 %, що підвищить коефіцієнт оборотності обігових коштів з 8,7 до 12,4 оберти за рік. Тривалість одного обороту скоротиться з 41,1 дня до 28,8 дня.

     Середньорічна вартість основних фондів за аналізований період зросте на 8,7%.

     Показники, що  характеризують використання матеріальних та інших  ресурсів скоротяться.

     Після розрахунку ТЕП необхідно виконати факторний аналіз прибутку від реалізації продукції як одного з узагальнюючих показників ефективності виробництва.

      Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (П) передбачає виявлення впливу таких факторів: обсягу виробництва в натуральному вимірі (А), ціни (Ц) і собівартості одиниці продукції (С).

                            П = (Ц – С) × А .                                                     (2.17)     

     Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку виконується методом ланцюгових підстановок, послідовно замінюючи звітну величину кожного фактора величиною, передбаченою проектом технічного переозброєння.

      Прибуток від реалізації продукції за незмінних (звітних) величин ціни (Цзв), собівартості (Сзв) і обсягу виробництва (Азв):

 

                                    Пзв = (Цзв – Сзв) × Азв .                                           (2.18)

          

      Пзв = 525,5 – 430,7 * 570 = 54,04 млн. грн.

      Прибуток від реалізації продукції при зміні ціни (Цпр) і звітних показниках собівартості (Сзв) і обсягу виробництва (Азв):

 

                              Пц = (Цпр – Сзв) × Азв .                                                  (2.19)    

 

     П ц = (737,04-430,7)*570 = 174,61,38 млн. грн.

     Прибуток від реалізації продукції при зміні собівартості (Спр) і ціни (Цпр) та звітному показникові обсягу виробництва (Азв):

 

                              Пс = (Цпр – Спр) × Азв .                                               (2.20)     

     Пс = (737,04-418,07)*570= 181,812  млн. грн.

     Прибуток від реалізації продукції при зміні обсягу виробництва (Апр), ціни (Цпр) і собівартості (Спр):

 

                    ПА(пр) = (Цпр – Спр) × Апр .                                                (2.21)

 

      Па(пр) = (737,04 –418,07 = 693,49 = 221,2 млн. грн.

     Загальна зміна прибутку від реалізації продукції:

 

                                      DП = Ппр – Пзв                                                      (2.22)     

 

      ∆П = 221,2-54,04 = 167,16

      у тому числі за рахунок зміни:

      - ціни продукції:

 

                                                DПц = Пц – Пзв                                                    (2.23)

 

      ∆Пц = 120,57 млн. грн.

      - собівартості 1 т продукції:

 

                                                  DПс = Пс – Пц                                                   (2.24)

 

      ∆Пс = 7,2 млн. грн.

      - обсягу виробництва у натуральному вимірі:

                                               DПА = Ппр – Пс                                                     (2.25)

      ∆Па = 39,39 млн. грн.

      Наведену схему факторного аналізу прибутку від реалізації продукції можна перевірити таким чином:

 

      DП = DПц + DПс + DПА = Пц – Пзв + Пс – Пц + Ппр – Пс = Ппр – Пзв     (2.26)

      ∆П = 120,57 + 7,2 + 39,39 = 167,16 млн. грн.

      Отже найбільший вплив на прибуток має ціна продукції (120,57 млн. грн.) далі свій вплив здійснює обсяг виробництва (39,39 млн. грн.) та собівартість 1 т продукції (7,2 млн. грн.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

Шляхи щодо підвищення  ефективності інвестиційної  діяльності

 

     На рівень ефективності використання ефективності капітальних            вкладень, їх результативність    (віддачу)    впливає  - велика сукупність      різноманітних організаційно-економічних чинників. Без їх ретельного    врахування в практиці    сучасного господарювання неможливо досягти       максимальної прибутковості інвестування виробництва та інших сфер діяльності підприємств. Найбільш істотний вплив на ефективність капітальних вкладень справляють групи чинників, що визначають структуру і тривалість інвестиційно-відтворювальних процесів, ефектоутворюючу спроможність економічних методів управління ними з боку відповідних господарюючих суб'єктів (рис. 3.1).

Описание работы
Мета роботи – визначити основні методичні засади планування обсягів інвестицій.
Завдання дослідження:
- ознайомитися з науковою та методичною літературою з поставленого питання;
- з’ясувати загальні теоретичні засади інвестицій в широкому розумінні тлумачення даного слова;
- визначити методики планування інвестицій;
- надати загальну характеристику методикам визначення ефективності капіталовкладень промислового підприємства;
- сформулювати уявлення про шляхи вдосконалення та підвищення ефективності капіталовкладень підприємства
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Основні положення ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Інвестиції – загальна характеристика та обґрунтування………………….7
1.2.Інвестиційний процес як складова частина підприємницької діяльності..9
1.3. Інвестиційний проект - ланка інвестиційного процесу……………….…13
РОЗДІЛ 2. Методика планування інвестицій
2.1.Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування………………...17
2.2.Оцінка економічної ефективності інвестицій………………………….…..24
2.3.Підвищення ефективності використання…………………………….……29
РОЗДІЛ 3. Шляхи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності України…………………………………………………………...34
Висновки
Список літератури