Самостійна робота з основ охорони праці

Дата добавления: 25 Сентября 2012 в 01:13
Автор: S*******@bk.ru
Тип работы: контрольная работа
Скачать полностью (16.15 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

СУОП.doc

  —  79.00 Кб


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

кафедра управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота з основ охорони праці

 

Варіант №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2012

 

Завдання.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства – 1500 чол.

Чисельність працівників, що працюють із шкідливими речовинами – 300 чол.

Чисельність працівників на роботах  підвищеної небезпеки, що підлягають щорічній атестації – 200 чол.

Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці – 1820 год.

Середньорічна заробітна плата  одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування – 9000 грн.

Вартість виробленої продукції  за зміну на одного працівника промислово-виробничого  персоналу - 250 грн.

Вартість річної товарної продукції  підприємства – 97,5 млн. грн.

Після закінчення року на підприємстві було вжито ряд заходів, які призвели до зміни рівня професійної захворюваності та травматизму (дані, що характеризують рівень травматизму та профзахворюваності на підприємстві до та після вжиття заходів наведено в таблиці).

 

Показники

До вжиття заходів

Після вжиття заходів

Кількість нещасних випадків що призвели до втрати працездатності працюючого більш ніж на один день

40

30

 Сума днів непрацездатності по всіх нещасних випадках

550

450

Кількість випадків профзахворювань

20

18

Число днів захворювань за звітний  період

900

800


 

Визначити:

 1. Чисельність служби охорони праці підприємства.
 2. Коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму до та після вжиття заходів з охорони праці.
 3. Показники непрацездатності (виробничих витрат) внаслідок травматизму до та після вжиття заходів.
 4. Коефіцієнти частоти профзахворювань та середньої тривалості одного випадку профзахворювань до та після вжиття заходів.
 5. Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворюваності до та після вжиття заходів.
 6. Зниження коефіцієнта частоти травматизму.
 7. Зменшення коефіцієнта тяжкості профзахворюваності.
 8. Обчисліть зростання продуктивності праці та річну економію заробітної плати за рахунок зменшення рівнів профзахворюваності та травматизму.

 

Дайте розгорнуту відповідь на питання з посиланнями на літературу:

 

В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?

 

 

 

 

Завдання 1

Визначити Чисельність служби охорони праці підприємства.

Чисельність працівників служби охорони праці підприємства із кількістю понад 500 чол розраховуються за формулою: М1=2+Рср*Кв/Ф

Кв=1+(Рв+Рв)/Рср

Кв=1+(300+200)/1500=1,333

М1=2+1500*1,333/1820≈1 осіба;

Визначити коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму до та після вжиття заходів з охорони праці.

Визначаємо коефіцієнт частоти травматизму до вжиття заходів з охорони праці за формулою: Кч.т=N*1000/Ч

Кч.т=40*1000/1500=26,6;

Визначаємо коефіцієнт частоти травматизму після вжиття заходів з охорони праці за формулою: Кч.т=N*1000/Ч

Кч.т=30*1000/1500=20:

Визначаємо коефіцієнт тяжкості травматизму до вжиття заходів з охорони праці за формулою: Кт.т=Д/N

Кт.т=550/40=13,75;

Визначаємо коефіцієнт тяжкості травматизму після вжиття заходів з охорони праці за формулою: Кт.т=Д/N

Кт.т=450/30=15;

Показники непрацездатності (виробничих витрат) внаслідок травматизму  до та після вжиття заходів.

Показники непрацездатності внаслідок травматизму до вжиття заходів визначаємо за формулою: Пн=Д*1000/Ч

Пн=550*1000/1500=366,66;

Показники непрацездатності внаслідок травматизму після вжиття заходів визначаємо за формулою: Пн=Д*1000/Ч

Пн=450*1000/1500=300:

Коефіцієнти частоти та середньої тривалості одного випадку профзахворювань  до та після вжиття заходів.

Коефіцієнти частоти одного випадку профзахворювань до вжиття заходів визначаємо : Іч.в=Б/Ч*100

Іч.в=20/1500*100=1,33;

Коефіцієнти частоти одного випадку профзахворювань після вжиття заходів визначаємо : Іч.в=Б/Ч*100

Іч.в=18/1500*100=1,2;

Коефіцієнти середньої тривалості одного випадку профзахворювань до вжиття заходів: Пд.з=Д/Б

Пд.з=900/20=20;

Коефіцієнти середньої  тривалості одного випадку профзахворювань після вжиття заходів: Пд.з=Д/Б

Пд.з=800/18=44,44;

Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворювань до та після вжиття заходів.

Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворювань до вжиття заходів визначаємо за формулою: Іг.д=Д/Ч*100

Іг.д=900/1500*100=60;

Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворювань після вжиття заходів визначаємо за формулою: Іг.д=Д/Ч*100

Іг.д=800/1500*100=53,33;

Визначити зниження коефіцієнта частоти травматизму.

Зниження коефіцієнта  частоти травматизму визначаємо за формулою:  ∆К=(Н1-Н2/ Рср )*1000

∆К=(Н1-Н2/ Рср)*1000=(40-30/1500)*1000=6,66

Н1, Н2 - кількість випадків травматизму відповідно до і після проведення заходів;

Рср- річна середньооблікова кількість працівників, осіб;

Визначити зменшення коефіцієнта тяжкості профзахворюваності

Визначити зменшення  коефіцієнта тяжкості профзахворюваності визначаємо за формулою: ∆К= DЗ1/NЗ1- DЗ2-NЗ2

∆К= DЗ1/NЗ1- DЗ2-NЗ2=900/20-800/18=45-44,44=0,56

де DЗ1, DЗ2 число днів тимчасової непрацездатності через хворобу відповідно до і після проведення заходів;

NЗ1, NЗ2 кількість випадків захворювань відповідно до і після запровадження заходу;

Обчисліть зростання  продуктивності праці та річну економію заробітної плати за рахунок зменшення  рівнів профзахворюваності та травматизму.

Зростання продуктивності праці за рахунок зменшення рівнів профзахворюваності та травматизму визначаємо за формулою: ∆W=(∆Д*Зп/Рп)*100%

∆Д=(Д1 - Д2/1500)*Чз =(900-800/1500)*1500=100

∆W=(100*250/97500000)*100%=2,56;

Обчисліть річну економію заробітної плати за рахунок зменшення рівнів профзахворюваності та травматизму визначаємо за формулою:

Ез=(∆W*Зр/100)*Чср

Ез=(2,56*9000/100)*1500=345600

 

  2. В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?

  Державне, регіональне  і галузеве управління охороною  праці, численні наглядові і  контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов’язком для усіх без винятку – роботодавців, керівників, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх проблем у сфері охорони праці необхідний системний підхід, створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації незалежно від форми власності і розмірів.

Управління  охороною праці – це підготовка, ухвалення і реалізація рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних методів, які спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, необхідних для забезпечення збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Головна мета СУОП – створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, поліпшення виробничого побуту, запобігання виробничому травматизму і профзахворюванням.

Організація СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і об'єкту управління, задач і методів з охорони праці, функцій і методів управління, побудова організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документації.

Систему управління охороною праці можна схематично подати таким чином: СУОП = об'єкт управління + суб'єкт управління.

Об'єктом управління є безпосередньо умови праці на робочих місцях, діяльність функціональних служб і структурних підрозділів із забезпечення безпечних і нешкідливих умов на робочих місцях, виробничих ділянках, в цехах і на підприємстві в цілому, ризики ушкодження здоров'я працівників підприємства внаслідок дії на них небезпек, які створюються виробничими процесами і устаткуванням.

Суб'єкт управління – органи, елементи, що управляють та керують станом об'єкта. У процесі управління орган отримує різну інформацію про стан об'єкта і зовнішнього середовища, в якому знаходиться і з яким пов'язаний керований об'єкт. На основі цієї інформації керівний орган ухвалює рішення і виконавчий орган здійснює належні дії щодо управління об'єкта.

Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) – це сукупність взаємопов’язаних органів управління підприємством (підрозділом), які на підставі комплексу нормативно-правової документації ведуть цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою виконання поставлених завдань з охорони праці.

    Створення  СУОПП здійснюється послідовним  визначенням політики, зобов’язань  керівництва, мети роботи, об’єкта  та органів управління, завдань  і заходів з охорони праці,  функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, створення системи мотивації, контролю обліку, аналізу, оцінки ризику, аудиту і моніторингу діяльності, технології управління, комп’ютеризації і комунікації системи складання організаційно-методичної документації, впровадження, забезпечення функціонування системи і контролю ефективності СУОПП, подальше вдосконалення системи. СУОПП є цільовою підсистемою загальної системи управління підприємством, яка охоплює усі напрями виробничо-господарської діяльності, трудові колективи структурних підрозділів, матеріальні та фінансові ресурси і реалізується в цілеспрямовану діяльність посадових осіб і працівників щодо виконання нормативно-правових актів з охорони праці, попередження травматизму.

Метою управління охороною праці є реалізація конституційних прав працівників і вимог нормативно-правових актів щодо збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму, профзахворюванням, аваріям і пожежам.

На підприємствах з  кількістю працюючих 50 і більше чоловік  рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони  праці (Закон України «Про охорону  праці», ст.26).

Комісія з питань охорони  праці є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового колективу та власника або уповноваженого ним органу. Завдання комісії — залучення представників власника та трудового колективу до співробітництва в галузі управління охороною праці на підприємстві, узгодженого вирішення питань, що виникають у цій сфері, в тому числі:

 • захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці;
 • підготовка власнику підприємства рекомендацій щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;
 • опрацювання рекомендацій щодо включення до колективного договору питань з охорони праці та використання коштів на охорону праці.

На підприємстві з  кількістю працюючих 250 і більше чоловік організується кабінет  охорони праці.

Служба охорони праці  створюється не лише на підприємствах, а й у вищих органах управління підприємствами включно до міністерств, концернів, корпорацій тощо. Права та обов'язки цих служб визначаються їх адміністративно-управлінським рівнем.

Основними критеріями ефективності СУОП, що характеризують ступінь досягнення встановлених цілей є:

- поліпшення умов і  підвищення безпеки праці працюючих; 

- зниження виробничого  травматизму і професійної захворюваності;

- підвищення продуктивності  праці, якості продукції за  рахунок поліпшення умов праці; 

- підвищення рівня  роботи з охорони праці на підприємстві.

Оцінка ефективності СУОП включає оцінку соціальних, соціально-економічних, інженерних (технічних) і економічних  показників, які характеризують стан виробничого середовища до і після  проведення заходів щодо охорони  праці.

Аналіз ефективності функціонування СУОП на підприємствах проводиться за такою методикою:

 • за наявністю цільових програм щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • цілеспрямованістю щорічних комплексних заходів та інших планів роботи щодо зменшення рівня виробничого травматизму і профзахворювань, підвищення рівня охорони праці, виконанням планів, заходів, приписів, пропозицій з охорони праці;
 • наявністю посадових інструкцій з охорони праці та врахуванням у них усіх завдань і функцій управління охороною праці;
 • створенням мотивації роботи з охорони праці на підприємстві;
 • контролем, обліком і аналізом роботи з охорони праці;
 • за виконанням завдань з охорони праці.
Страницы:12следующая →
Описание работы
Завдання 1
Визначити:
1. Чисельність служби охорони праці підприємства.
2. Коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму до та після вжиття заходів з охорони праці.
3. Показники непрацездатності (виробничих витрат) внаслідок травматизму до та після вжиття заходів.
4. Коефіцієнти частоти профзахворювань та середньої тривалості одного випадку профзахворювань до та після вжиття заходів.
5. Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворюваності до та після вжиття заходів.
6. Зниження коефіцієнта частоти травматизму.
7. Зменшення коефіцієнта тяжкості профзахворюваності.
8. Обчисліть зростання продуктивності праці та річну економію заробітної плати за рахунок зменшення рівнів профзахворюваності та травматизму.
Завдання 2. В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?
Содержание
содержание отсутствует