Аналіз сучасного стану страхування депозитів

Дата добавления: 12 Февраля 2013 в 21:57
Автор: M********@i.ua
Тип работы: реферат
Скачать полностью (69.40 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

зміст мійі.doc

  —  266.50 Кб

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України                                                                   «Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний звіт

із дисципліни Страхові послуги

На тему:

«Аналіз сучасного  стану страхування депозитів»

 

 

 

 

Студентки IV курсу

Фінансово-економічного факультету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012

Питання повернення депозитів  банків завжди було актуальним для  забезпечення нормального функціонування банківської системи країни, оскільки її розвиток і стабільність безпосередньо залежать від довіри вкладників.

У сучасних умовах фінансової кризи  проблема захисту інтересів вкладників банків стала особливо актуальною. Умовою повернення довіри вкладників є ефективна система гарантування повернення вкладів.

Для цього в першу  чергу необхідно достатнє фінансове  забезпечення фондів страхування депозитів. Система страхування депозитів  повинна мати у наявності всі  механізми фінансування, необхідні  для забезпечення відшкодування  вимог вкладників та виконувати наступні фукції:

• Захист  вкладників, забезпечуючи швидке повернення гарантованих вкладів у випадку банкрутства  банку;

• Заохочення довіри до банківської  системи й таким чином, запобігання банківської паніки і системної кризи;

• Збільшення заощаджень через існування безпечного механізму інвестування

Нині понад 95 країн уже мають  дієві інститути захисту вкладників банківських установ або активно працюють над їх упровадженням та вдосконаленням. Принципові відмінності у побудові системи страхування депозитів зумовлені як соціально-економічним розвитком країн, особливостями банківської діяльності, передумовами запровадження і стратегічними цілями діяльності системи страхування депозитів, так і політичними чинниками.

Ще у травні 2002 року було створено Міжнародну асоціацію страховиків депозитів, місія якої – сприяти зміцненню фінансового сектору країн, зокрема шляхом створення ефективних систем страхування депозитів.

В Україні система  страхування депозитів представлена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який створено за Указом Президента України № 996/98 від 10 вересня 1998 року. Фонд функціонує починаючи з кінця 2001 року на засадах, установлених Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Початковий капітал в 20 млн. грн. був наданий НБУ.  Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує значну кількість функцій, пов’язаних із формуванням достатнього обсягу фінансових ресурсів, веденням реєстру банків, які є учасниками вітчизняної системи страхування депозитів, та здійсненням моніторингу їх діяльності, виплатою відшкодувань за вкладами у збанкрутілих банках, інформуванням громадськості щодо основних аспектів своєї діяльності тощо. Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку. Учасниками Фонду є всі банки-юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, та мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність. На початку 2012 року кількість банків-учасників Фонду становила 170 банків, тимчасових – 5. Для порівняння: за станом на 1 січня 2001 року учасниками Фонду були лише 134 банківські установи.

Збільшення кількості  банків-учасників системи страхування  депозитів позитивно впливає на нарощування фінансових ресурсів Фонду унаслідок сплати ними початкових та регулярних внесків.

 Рис. 1. Динаміка фінансових  ресурсів Фонду за 2001-2011 роки, млн.грн.

 

Достатній обсяг фінансових ресурсів суттєво розширює можливості Фонду в напрямі поступового підвищення рівня страхового захисту вкладників. Крім того, це дає можливість Фонду вчасно розпочати процедуру виплати відшкодувань за вкладами, тобто у законодавчо встановлені строки (56 днів з моменту оголошення початку ліквідації банку). За роки функціонування Фонду гарантована сума відшкодування за вкладами підвищувалася 10 разів (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка збільшення граничної суми відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тис.грн.

 

На початок 2012 року середній розмір вкладу становив 8072 грн. (у 2000 році – 806,33), а гарантована сума відшкодування – 150 тис. грн.

Більшість аспектів функціонування Фонду відповідає міжнародним стандартам організації системи страхування депозитів, що суттєво сприяє зміцненню вітчизняного фінансового сектору. Необхідно відмітити й пожвавлення діяльності населення на ринку заощаджень в останні роки. Динамічно зростав загальний обсяг заощаджень населення на банківських рахунках, як в національній, так й в іноземній валюті протягом 2001–2011 рр. (рис. 3).

         Рис. 3. Динаміка обсягу депозитів на рахунках в банках

протягом 2001–2011 рр. за видами валют

Винятком був 2009 рік, коли міжнародна фінансова криза вразила українську банківську систему, що призвело  до знецінення гривні та вилучення депозитів населенням, наслідком чого заощадження зменшеншились на 6,9% (рис. 4, 5).

 Рис. 4. Динаміка обсягу депозитів  на рахунках в банках 

протягом 2001–2011 рр.

 

Рис. 5. Темпи зростання (зменшення) депозитів на рахунках в банках

протягом 2001–2011 рр.

У цей період уряди  багатьох країн світу переглянули  існуючі механізми гарантування депозитів або запровадили нові. Директивою 2009/14/ЕС від 11.03.2009 р. Європейський парламент вніс зміни до засад побудови і функціонування СДС в країнах Європейського Союзу, які визначені у Директиві 94/19/ЕС. Зокрема, відбулося підвищення мінімального розміру гарантії за депозитами з 20 до 50 тисяч євро на одного вкладника, а також скорочення максимального терміну виплати відшкодування у випадку банкрутства банку з трьох (в окремих випадках з дев’яти) місяців до 20 робочих днів. Крім того, в усіх країнах ЄС передбачено збільшення суми покриття до 100 000 євро до 31.12.2010 р., якщо комісія на підставі аналізу представлених країнами даних не винесе рішення щодо фінансової недоцільності такого підвищення. Суттєвою зміною є скасування права країн ЄС самостійно зменшувати встановлений мінімальний ліміт покриття за вкладами, виходячи з можливостей фінансової системи окремої держави.

 В Україні щоб запобігти подальшому відтоку депозитних вкладень наприкінці 2008 р. Верховна Рада схвалила "Антикризовий" закон. Він включав ряд заходів для рекапіталізації банків, збільшення розміру гарантії по депозитам з 50000 грн. до 150000 грн. і створення стабілізаційного фонду. Депозити в іноземній валюти гарантовані, але повертаються в гривнях по офіційному курсу на день закриття банку.

Завдяки цим заходам  обсяги депозитних вкладень у 2010р.  зросли на 24,4% (фізичних осіб на 28,4%), кількість вкладників збільшилась на 1 млн. осіб (рис. 5, 6).

Рис. 6. Кількість вкладників (фізичних осіб)

протягом 2001–2011 рр.

Отже, позитивний досвід діяльності Фонду сприяє зростанню  ощадної активності населення в Україні. Позитивні тенденції розвитку вітчизняного депозитного ринку стали можливими великою мірою завдяки діяльності системи страхування депозитів, спрямованій на підтримання стабільності фінансового сектору та економічного зростання України в цілому.

І все ж таки, на даний  час в Україні фінансові ресурси ФГВФО  є недостатніми для забезпечення повернення вкладів фізичних осіб. Так, за станом на 01.01.2012 фінансові ресурси Фонду в Україні становили лише 1,7%  від депозитів фізичних осіб. Це насамперед обумовлено відсутністю ефективного механізму формування ресурсів фонду.

Окрім того, може виникнути  проблематична ситуація через валютні  ризики ФГВ, оскільки активи ФГВ виражені в гривнях, а значна частина застрахованих  вкладів виражена в іноземній валюті (43% на кінець 2011 р.).

Канада - єдина країна, яка не гарантує депозити в іноземній  валюті. Франція й Угорщина обмежують  іноземні валюти, вклади в яких вони гарантують. Угорщина гарантує депозити в євро або в валютах інших  країн ОЕСР, а Франції вклади у валютах країн ЄЕЗ.3 Інші країни гарантують вклади у всіх іноз валютах.

Тому актуальним є  вивчення світового досвіду щодо механізмів формування ресурсів систем страхування депозитів.

У світовій практиці існують три методи фінансування фондів страхування депозитів: авансове фінансування, фінансування постфактум та гібридне (змішане) фінансування.

В Україні діє авансовий  метод фінансування ФГВФО, який є  найбільш доцільним для країн  з перехідною економікою. Одним з  важливих питань при системі авансового фінансування є питання розміру ставки внеску до фонду та її різновид. У світовій практиці існують внески з єдиною ставкою та внески з диференційованою ставкою (з врахуванням ризику).

Ставка внесків до Фонду в Україні порівняно з іншими країнами є  однією з найбільших, що насамперед обумовлено тим, що в Україні використовується єдина ставка внесків, яка не враховує ризикованість д-ті кожного банку-учасника.

Для збільшення ресурсів ФГВФО було б доцільно запровадити  диференційовану ставку внесків. Це буде стимулювати банки до проведення зваженої кредитної політики, вдосконалення управління ризиками, що, у свою чергу, буде сприяти підвищенню стабільності банківської системи.

Які б великі ресурси  не мав фонд страхування депозитів, він може впоратись з провалом декількох банків, але не із масовим вилученням вкладів по всій системі або з кризою всього сектору. ФГВ є завжди занадто малим, щоб покрити втрати від кризи всієї системи. Він є адекватним під час стабільності, проте під час кризи, його кошти можуть закінчитись дуже швидко. Його головне завдання полягає в тому, щоб мати справу з проблемами платоспроможності окремих банків і збільшувати довіру вкладників до банківського сектору, під час стабільності як і у тяжкі моменти.

Вкладникам не повністю повертаються вклади, навіть якщо вони менші ніж сума гарантована національним законодавством. Вони зазнають втрат на розмір франшизи, тобто  певного відсотка від своїх вкладів. Перед кризою в Польщі й Чехії діяла франшиза в 10%. Тепер депозити в них гарантуються  повністю.

Мінімальні вимоги ЄС – гарантія не менш як 20000 євро та рівень покриття 90%, що означає 10%-ну франшизу. В більшості країн ЄС, схеми  гарантування депозитів перевищують  мінімальні вимоги ЄС і пропонують повний захист депозитів (100%) до суми гарантії.

Висновки. Для покращення системи страхув депозитів в Україні необхідно:

 • Дозволити ФГВ інвестувати певні суми в активи деноміновані в євро та доларах США. Депозити в іноземній валюті повинні компенсуватись в іноземній валюті. Системи гарантування вкладів, яка зобов'язується відшкодовувати вклади в іноземній валюті, повинна мати достатньо іноземних активів або інші джерела іноземної валюти, щоб зробити це зобов'язання реалістичним.
 • В довгостроковій перспективі, рівень резервів ФГВ повинне досягнути рівня в 4 млрд. грн. Однак, якщо фонд буде охоплювати всі вклади включаючи вклади юридичних осіб, то фонд повинен збільшити кількість коштів в фонді до 7 млрд. грн.
 • Розширити функції та повноваження Фонду. ФГВ потрібно мати додаткові функції окрім функції каси, він повинен приймати  участь у фінансовому оздоровленні проблемних банків.
 • Запровадити франшизу в 10%.
 • Передбачає можливість коригування рівня страхового відшкодування залежно від інфляційних чинників. Для України це вельми актуально, зважаючи на динаміку змін індексу споживчих цін та рівня інфляції.
 • Врегулювати процедуру виплати відшкодування вкладникам збанкрутілих фінансових установ (насамперед визначення обставин, за яких доцільно розпочинати компенсаційні виплати), а також зменшити час для повернення вкладів в Україні. Для порівняння ЄС планує скоротити строк з дев'яти місяців до трьох днів у майбутньому.
 • Для фінансування ФГВ з банків повинні збиратись внески диференційовані залежно від ризику. Рекомендується встановити різні премії для різних класів банків за ризиком і спробувати використати ринкову інформацію.

 

Використані джерела:

  1. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”.
  2. Офіційний сайт НБУ - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: www.bank.gov.ua.
  3. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - [Електроний ресурс]. – Режим доступу: www.fg.org.ua.
  4. Іщенко О. Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у світлі євроінтеграції// Вісник НБУ. – 2008. – № 5. – С. 52–58.
  5. Іщенко О. Чи захищений сьогодні український вкладник?// Вісник НБУ. – 2008. – № 10. – С. 44–50.
  6. Штеден Ф., Джуччі Р., Кірхнер Р., Кравчук В. "Гарантування вкладів в Україні: Час для Реформи? – Інститут економічних досліджень та політичних консультацій – Німецька консультативна группа – Серія консультативних робіт [PP/08/2008]
  7. Корольова Н.В. "Механізми захисту банківських депозитів" УДК 336.717
  8. Волощенко Л.М., Вихристюк А .Є., Волощенко А.М. "Система страхування депозитів в Україні: проблеми та шляхи подолання" – УДК 368:330.34.014.1 – Вісник СНАУ, випуск 5/1, 2010

 


Описание работы
Нині понад 95 країн уже мають дієві інститути захисту вкладників банківських установ або активно працюють над їх упровадженням та вдосконаленням. Принципові відмінності у побудові системи страхування депозитів зумовлені як соціально-економічним розвитком країн, особливостями банківської діяльності, передумовами запровадження і стратегічними цілями діяльності системи страхування депозитів, так і політичними чинниками.
Содержание
содержание отсутствует