Аналіз формування і використання фінансових ресурсів на ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"

Дата добавления: 14 Мая 2012 в 13:14
Автор: k************@yandex.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (94.82 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Курсова.doc

  —  587.00 Кб

Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвський хлiбокомбiнат" засновано згiдно з наказом № 1007 регiонального вiддiлення Фонду держмайна України по Чернiгiвськiй областi вiд 30.07.1996 року, створено шляхом перетворення державного пiдприємства-хлiбокомбiнату Чернiгiвського виробничого об'єднання хлiбопекарної промисловостi у ВАТ "Чернiгiвський хлiбокомбiнат". Зареєстровано Чернiгiвським МВК Ради народних депутатiв, розпорядження № 274-р вiд 31 липня 1996 року . Нове свiдоцтво про державну реєстрацiю №1064 120 0000 000023. Код ЄДРПОУ: 05517558.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвський хлiбокомбiнат" складається з таких пiдроздiлiв: Хлiбозавод № 1, побудований в 1935 роцi по вул. Любецькiй, буд. 22, призначений для виробництва формових видiв хлiба. Початкова потужнiсть 35тонн на добу. В зв'язку iз зменшенням попиту на хлiб формовий, на заводi проведено ряд реконструкцiй: - установлена лiнiя по виробництву подового хлiба з пiччю БН-25; - установлена лiнiя по виробництву подового хлiба овальної форми ; - установлена лiнiя по виробництву булочного дрiб'язку; - лiнiї по виробництву формового хлiба переобладнанi (зменшена кiлькiсть люльок) для випiчки хлiба рiзних видiв, в тому числi заварних невеликими партiями; За рахунок впровадження цих заходiв потужнiсть заводу складає 46,2тонн/добу. На протязi 2006 року здiйснювалась реконструкцiя лiнiї по виробництву батонiв. Хлiбозавод № 2, побудований в 1965 роцi по вул. Борисенко, буд. 41, призначений для виробництва подового хлiба, булочних виробiв, сухарiв. Початкова потужнiсть хлiбозаводу № 2- 45тонн/добу. В1984 роцi закiнчено технiчне переобладнання, в результатi чого потужнiсть заводу збiльшилась i становить 68,4 тонн/добу. Протягомi 2006 року здiйснена реконструкцiя технологiчної лiнiї №1 з перепрофiлюванням для виробництва хлiба житньо-пшеничного подового овальної форми. Зупинена на реконструкцiю технологiчна лiнiя №3 з перепрофiлюванням для виробництва хлiба подового iз борошна пшеничного. До складу хлiбозаводу № 2 входять: -кондитерський цех потужнiстю 513тонн кондитерських виробiв на рiк, який виробляє торти та тiстечка; - мiнiпекарня, спецiалiзована по виробництву булочних, здобних та листових виробiв. Потужнiсть мiнiпекарнi - 1,5тонн/добу. Механiчна пекарня розташована в пристосованому примiщенi (колишня лазня), яке було побудовано в 1896 роцi. Виробляють булочнi та здобнi вироби, потужнiсть 20,5тонн/добу. Середньодобовий випуск 10-11тонн. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй немає.

Згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV (далi - закон про бух облiк), затверджених положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку, забезпечення єдиних методiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi на пiдприємствi розроблена своя облiкова полiтика (наказ № 3 вiд 04.01.2005р.). Безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку забезпечується журнально-ордерною формою облiку. Метод нарахування амортизацiї - зменшення залишкової вартостi.

Основнi види продукцiї, що виробляє вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвський хлiбокомбiнат" - хлiбобулочнi та кондитерськi вироби. Постачання борошна та додаткової сировини здійснює ТОВ "Зерно - торг-2004".

Основний ринок збуту - м. Чернiгiв, окремi приватнi пiдприємцi, якi реалiзують продукцiю в Чернiгiвському, Рiпкинському, Менському, Сосницькому, Семенiвському, Корюкiвському, Щорському, Городнянському, Новгород-Сiверському, Куликiвському, Коропському, Бахмачському районах та м. Славутичi, м.Кролевець Сумської областi.

Основнi споживачi: ВАТ "Чернiгiвпродтовари", ТОВ фiрма "Колосок", ВАТ "Базис", ТОВ "Єко", ПП Заєць, ПП Мамєдов,, ПП Цегельник, ПП "Союз-Лiдер", ТОВ ГРК "Седам", ТОВ ТД "Мстислав". Хлiбокомбiнат органiзує торгiвлю товарами власного виробництва через фiрмову мережу (кiоски), якi були встановленi на ринках та мiкрорайонах мiста. Методи розрахункiв - попередня оплата i вiдстрочка платежiв термiном на декiлька днiв. Особливим попитом користуються такi види продукцiї, як хлiб змiшаної валки подовий овальної форми, здобнi хлiбобулочнi вироби (калач особливий, витушка здобна, булка чернiгiвська), батон "Урожайний".

Місія підприємства розглядається як сформоване твердження відносно того, для чого, або з якою причиною створено підприємство. Місія - це твердження, яке розкриває ціль існування підприємства, в якій дається відмінність даного підприємства від йому подібних. Місія ПАТ “Чернiгiвський хлiбокомбiнат” полягає у підвищенні ефективності функціонування підприємства, забезпечення населення продукцією вищого ґатунку, який відповідає міжнародному стандарту, а також в забезпеченні підприємства матеріальними ресурсами і компенсації за їх працю.

Таблиця 1.2 – Основні техніко-економічні показники роботи Чернiгiвського хлiбокомбiнату

 

Показники

Значення

На початок періоду

На кінець періоду

1 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

91142,6

79516,6

2.Обсяг реалізації (чистий доход), тис. грн.

65351,5

626649,8

3.Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), тис.грн

53238,0

49435,1

4. Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

12113,5

13214,7

5. Чистий оборотний капітал, тис. грн..

5857,0

6436,3,0

6. Операційні витрати, тис. грн.

44829,0

41494,9

7. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

414,6

1252,7

9. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.

5050,8

10. Середньорічні залишки обігових коштів, тис.грн

18075,9

11.Коефіцієнт зносу основних засобів,%

45,9

47,9

12.Фондовіддача, грн/грн

9,5

8,3

13. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

8,0

7,7

14.Час обороту кредиторської заборгованості, днів

33,3

35,9

15.Чисельність, чол.

520

520

16.Фонд оплати праці, тис.грн

75,9

75,9

17.Середня заробітна плата одного працюючого, грн

1,034

1,461

 

Чистий прибуток Чернiгiвського хлiбокомбiнату торік становив 414,6млн. гривень.

Суттєвого впливу на господарську дiяльнiсть товариства нарахованi та сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства не мали, їх загальна сума в 2007 роцi становила 5,7тис. грн..

Активи емiтента покритi власним капiталом станом на 31. 12. 2008 року становить 20074,1 тис. грн., а станом на 31. 12. 2007 року – 28,612тис.грн. Необоротнi активи в валютi балансу займають 31,89 %, а оборотнi активи – 67,51 %, дебiторська заборгованiсть емiтента за 2007 рiк збiльшилась на 5386,9тис.грн.

Істотними проблемами, які впливають на діяльність підприємства, являються:

а)   нестабільність діючого законодавства в Україні;

б)   значний податковий тиск;

в)   загальна економічна криза в державі;

г)   рiвень цiн на ринку зерна та паливо-енергетичних ресурсiв.

Основнi конкуренти в галузi виробництва ВАТ "Чернiгiвський хлiбокомбiнат" є:

а)   хлiбобулочних виробiв - ЗАТ "Млибор", хлiбозаводи м. Києва, ПП "Гюнай", ВАТ "Пава", МП "Ефес", хлiбозаводи м. Києва;

б)   кондитерських виробiв - ПП "Нивки".

 

1.3  Особливості організації фінансової роботи на підприємстві (підприємствах галузі, організаційно-правової форми)

 

1.3.1       Особливості організації діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"

 

Чернiгiвський хлiбокомбiнат працює в режимi самоокупностi i самофiнансування. Фiнансове положення пiдприємства стабiльне. Фiнансування здiйснюється за рахунок обiгових коштiв, та отриманого кредиту. На протязi року попит на продукцiю рiвномiрний.

Структуру фінансових служб Чернiгiвського хлiбокомбiнату представлено на рисунку 1.

 

 

 

 

 

1.3.2      Основи організації, особливості фінансової діяльності і зміст фінансової роботи ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"

 

Загальні збори – це найвищий орган управління підприємством. Вони скликаються щороку (не пізніше ніж через місяць після складання балансу за звітний період) і вирішують стратегічні завдання діяльності самого підприємства. Вони формують спостережну раду і ревізійний комітет.

Спостережна рада призначена для загального керівництва роботою підприємством в період між загальними зборами акціонерів, а також для здійснення нагляду і контролю за роботою правління і ревізійного комітету.

Ревізійний комітет є контролюючим органом, який здійснює контроль за господарсько-фінансовою роботою підприємства.

Правління підприємством – це виконавчий орган підприємства, здійснює управління його поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність роботи підприємства згідно з принципами і порядком визначених статутом, загальними зборами і спостережною радою.

Комерційний директор безпосередньо здійснює управлінням фінансовою роботою на підприємстві. Йому підпорядковані: бухгалтерія, планово-економічний відділ та товарний відділ. Товарний відділ сприяє управлінню реалізацією готової продукції, пошуком покупців та постачальників. Бухгалтерія проводить фінансово-кошторисні операції і слідкує за достовірним поданням звітної документації до органів державного управління та контролю. Планово-економічний встановлює ціни на вироблені товари і проводить планування поточної і майбутньої діяльності підприємства.

В 2007 році здійснені такі заходи щодо впровадження нової техніки та прогресивної технології, направлені на механізацію виробничих процесів, поліпшення якості продукції, підвищення організації праці:

а)   установлена i здана в експлуатацію нова лiнiя по виробництву подового хліба овальної форми з піччю "Werner" на хлiбзаводi № 2;

б)   установлена нова лiнiя по виробництву булочного дріб’язку на хлiбзаводi №1;

в)   здiйснювались роботи на хлiбзаводi №1 по монтажу лiнiї по виробництву батонів та булочних виробів;

г)   розширено приміщення експедиції на хлiбзаводi №1.

ВАТ "Чернiгiвський хлібокомбінат" виробляє продукцію в залежності від попиту i купівельної спроможності населення. Хлiбокомбiнат планує розширити ринок збуту за рахунок поставки хлібобулочних та кондитерських виробів по області. Планується здійснити ряд організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції:

а)   ввести в експлуатацiю лiнiю по виробництву подового хліба iз борошна пшеничного на хлiбозаводi №2;

б)   ввести в експлуатацiю лiнiю по виробництву батонiв на хлiбозаводi №1;

в)   добудова та розширення виробничих примiщень кондитерського цеху;

г)   придбати додатково власний транспорт.

Для стабiлiзацiї фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента ВАТ "Чернiгiвський хлiбокомбiнат" пропонує:

а)   проводити поелементний аналiз витрат на виробництво продукцiї, відшукати резерви щодо зниження собiвартостi реалiзованої продукції;

б)   бiльш ефективно використовувати активи, що приведе до фiнансової незалежностi підприємства;

в)   активiзувати роботу по придбанню та економiї енергоресурсiв, паливно-мастильних та iнших матерiалiв по найбiльш низьких цінах;

г)   покращити роботу по погашенню дебіторської заборгованості, що дасть можливість збільшити власні обiговi кошти підприємства.

Фінансову роботу на підприємстві здійснюють за такими основними напрямками:

1)     фінансове планування і прогнозування, тобто розробляння перспективних, поточних і оперативних фінансових планів підприємства, бізнес-планів реалізації окремих підприємницьких проектів та угод;

2)     аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, з метою діагностики його фінансового стану, виявлення резервів зниження витрат, збільшення доходів і прибутків;

3)     оперативна (поточна) фінансово-економічна робота – робота з постачальниками стосовно розрахунків за сировину, матеріали, паливо та з покупцями по розрахунках за реалізовану продукцію, забезпечення своєчасної сплати податків і податкових платежів, погашення банківських кредитів і сплати відсотків, своєчасних виплат заробітної платні тощо [8].

Представимо вищезгадані напрямки фінансової роботи у таблиці 1.3 разом з їх виконавцями, проблемами виконання та перспективами змін.

 6

 

Таблиця 1.3 – Аналіз основних напрямків фінансової роботи на ПАТ "Чернiгiвський хлібокомбінат"

Напрям фінансової роботи

Виконавець напрямку фінансової роботи

Проблеми виконання

Перспективи змін

Фінансове планування і прогнозування

Планово-економічний відділ

Неврахування зміни законодавства України і вплив інфляційних процесів на створені бізнес-проекти

Застосування новітніх технологій та підвищення професійного рівня та кваліфікації працівників

Аналіз фінансових результатів та рентабельності

Планово-економічний відділ та бухгалтерія

Недоотримання прибутку в наслідок впливу інфляційних процесів на розрахунки з постачальниками та не розрахунки за поставлену продукцію

Збільшення доходів шляхом введення інвестиційної та фінансової діяльності, впровадження сучасних технологій та обладнання, модернізація вже існуючого обладнання на підприємстві

Аналіз фінансового стану підприємства

Бухгалтерія

Отримання неповної або недостовірної інформації для аналізу

Проведення перевірок для підтвердження достовірності і повноти інформації, яка надходить для аналізу

Оперативна (поточна) фінансово-економічна робота

Торговий відділ та бухгалтерія

Вплив інфляційних процесів на розрахунки з постачальниками, на зміну відсоткової ставки за кредитами

Скорочення терміну розрахунків з покупцями, проведення фінансової та інвестиційної діяльності для мінімізації ризиків збитків і втрат

Описание работы
Предметом дослідження є сукупність відносин, які формуються в процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат".
Об’єктом дослідження курсової роботи виступає ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"
Метою курсової роботи є ознайомлення з особливостями виробничої та фінансової діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат" як головного представника хлібопекарської галузі Поліського регіону.
Для досягнення встановленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:
Содержание
ВСТУП………………………………………………………………………………..5
1 ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ФІНАНСІВ ПАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" ……………………………………………………………...7
1.1 Характеристика хлібопекарської галузі промисловості ………………..7
1.2 Характеристика підприємства ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"…....10
1.3 Особливості організації фінансової роботи на підприємстві (підприємствах галузі, організаційно-правової форми) ………………14
1.3.1 Особливості організації діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"…………………………………………………………14
1.3.2 Основи організації, особливості фінансової діяльності і зміст фінансової роботи ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"……………15
2 ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"..................................20
2.1 Фінансові основи формування майна ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"………………………………………………………………20
2.2 Експрес-аналіз фінансових показників функціонування підприємства……………………………………………………………..32
2.3 Аналіз і оцінка фінансового забезпечення діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"……………………………………………...35
2.3.1 Дослідження грошових надходжень підприємства……………....35
2.3.2 Аналіз прибутку, джерел формування і напрямків використання……………………………………………………….38
2.3.3 Аналіз фінансування відтворення основних фондів……………..39
2.3.4 Аналіз і оцінка фінансування оборотних засобів………………...40
3 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"……………………………………….42
3.1 Особливості планування і прогнозування на ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"………………………………………………………………42
3.2 Вибір фінансової стратегії ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"………..45
3.3 Фінансове прогнозування і планування діяльності ПАТ "Чернігівський хлібокомбінат"………………………………………………………………46
3.3.1 Визначення потреби і можливості отримання грошових коштів для нормальної виробничо-господарської діяльності і напрямки їх використання……………………………………………………...46
3.3.2 Планування оперативної і поточної роботи (робота з постачальниками і покупцями, дебіторами і кредиторами, розрахунки з робітниками підприємства, забезпечення платежів в бюджет, цільові фонди, робота з банком) ……………………...48
3.3.3 Можливості зростання продаж, що є в наявності і шляхом диверсифікації виробництва……………………………………….49
ВИСНОВОК………………………………………………………………………....51
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………..53
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………