Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства

Дата добавления: 13 Декабря 2011 в 19:15
Автор: m**********@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (165.06 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Фінансовий аналіз.doc

  —  462.50 Кб

     - збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду, виробництво і розробка нових видів продукції, продаж деяких застарілих основних фондів.

     Ще  одним напрямом з покращення фінансового  стану є його прогнозування, оскільки, щоб грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування показників господарської і фінансової діяльності, необхідно постійно використовувати дані про його стан, а також зміни, які в ньому проходять.

     Для розвитку даного підприємства і стабілізації його фінансової стійкості, я пропоную зайнятися інвестиційною діяльністю, а також робити запаси готової продукції.

     Також для покращення його діяльності внести нові послуги, які буде надавати дане підприємство, такі як випуск підручників  для шкіл, методичок та ін.

     Для того,  щоб покращити діяльність працівників , необхідно  покращити  матеріальне та моральне стимулювання. Для цього керівництву необхідно  побудувати дитячий садочок, для  дітей працівників, покращити умови  праці. Забезпечити зростання заробітної плати, гарантувати отримання премії за виконання  та перевиконання плану.

     Що  стосується контролю, на підприємстві необхідно забезпечити своєчасність його проведення, контроль повинен  здійснюватися більш простим  способом та в пріоритетних напрямках  діяльності підприємства.

     Для покращення комунікаційного процесу  та усунення бар’єрів на підприємстві необхідно  застосовувати нові технології.

     Щоб підприємство було прибутковим та працювало  ефективно, необхідно залучати кваліфікованих працівників, а також постійно підвищувати рівень кваліфікації вже працюючих.

     Отже, удосконалення фінансового стану підприємства можливе шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ВИСНОВОК

       В даній курсові роботі ми  дізналися, що таке фінансовий  аналіз і фінансовий стан підприємства, а також про основні фінансові  показники. Фінансовий аналіз — спосіб нагромадження, трансформації і використання інформації фінансового характеру, що має метою: оцінити поточне і перспективний фінансовий стан підприємства; визначити можливі доцільні темпи розвитку підприємства з позицій фінансового їхнього забезпечення; виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість і доцільність їхньої мобілізації: спрогнозувати положення підприємства на ринку капіталів. Фінансовий стан — це міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення.  До основних фінансових показників підприємства належать:  показники оцінки майнового стану, акціонерного капіталу, ділової активності, прибутковості, рентабельності, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості та стабільності підприємства.

     Проводячи аналіз фінансових показників ТОВ «Терно-граф» за 2009-2010 роки ми вияснили, що: валюта його балансу зросла в звітному періоді на 0,1 тис. грн. Порівняно з попереднім роком. Це пов’язано зі збільшенням  оборотних активів у 2010р. порівняно з 2009р. на 27,4 тис. грн. Це зростання відбулося за рахунок зростання грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті на 69 тис. грн. і зменшення дебіторської заборгованості на 44,3 тис. грн. порівняно з 2009 р. А також зі зниженням поточних зобов’язань в пасиві балансу на 19,3 тис. грн. і збільшенням власного капіталу на 19,4 тис. грн. порівняно з 2009 р. Зменшення дебіторської заборгованості у 2010 році вказує на те, що на даному підприємстві немає безнадійної дебіторської заборгованості. Основними напрямками покращення фінансового стану підприємства є:

     - зниження собівартості продукції  дозволить підприємству бути  конкурентоспроможним на ринку  збуту, що можливе за рахунок  впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції.

     - збільшення грошових коштів на  розрахунковому рахунку підприємства  збільшить коефіцієнт абсолютної  ліквідності і дозволить підприємству оформляти довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду, виробництво і розробка нових видів продукції, продаж деяких застарілих основних фондів. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

1.     Бланк И.А. Основі фінансового менеджмента. – Т.2.-К.: Ника-Центр, Єльга, 2005.

2.     Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. -3-тє вид.випр. та допов.-К.: Знання-2004.

3.     Макарьян Э.А., Герасименко Г.П., Макарьян С.Э. Финансовый анализ: Учебное пособие. – 4-е изд., испр.- М.: ИД ФБК_ПРЕСС, 2003.

4.     Радионова В.М., Федотова М.А., Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 2000.

5.     Русак Н.А, Русак В.А., Финансовый анализ субьекта хозяйствования: Справовчное пособие. – Мн.: Перспектива, 2005.

6. В.М. Івахненко "Курс економічного аналізу" Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.:КНЕУ, 2000.-263с.

 7. А.М.Поддєрьогін "Фінанси підприємства"-К.:КНЕУ, 2004.-546с.

 8. О.В. Єфимова "Фінансовий аналіз" Москва 1998.рік. 320 с.

 9. Г.В. Савицька "Аналіз господарської діяльності підприємств", Минськ 1999 рік. 409 с.

10. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС, 1997. 11.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа – М.: Финансы и статистика, 1993.

12. Поддєрьогін А.М.Фінанси підприємств:Підручник/Кер.авт.кол.і  наук.ред. проф. А.М.Поддєрьогін.- 4те вид., перероб.та доп.-К.:КНЕУ,2002-571с., іл.

13. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану// Фінанси України. - 2001. - №11. - с.54

14. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства // Економіка держави.  – К.,  2010. - №1. – С.61-62.

15.  Марцин В. С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість – основні складові оцінки фінансового стану підприємства //Економіка, фінанси, право. – К., 2009. - №7. – С.26-29.

16. Обущак Т. А.  Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. –К.,  2009. - №9. – С. 92-100.

17. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб./ З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є. Шершньової. - К.: КНЕУ, 2007. - 680 с.

18. Айвазян З. А. Антикризисное управление : сущность стабилизационной программы / З. А. Айвазян, В. В. Кириченко // Эксперт. - 2001. - № 8.-С. 22-25

19. Баринов В.А. Антикризисное управление Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ). – М.: ФБК-ПРЕСС. – 2005. – 488 с.

Іванюта С.М. Антикризове управління: навч. посіб. – К.: ЦУЛ. – 2007. – 288 c.

20. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 268 с.

21. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9- С. 11-15

22. Теория и практика антикризисного управления / Под ред. С. Г. Беляева, В. И. Кошкина. - М. : Закон и право:  ЮНИТИ, 2005. - 469 с.

23. Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. А.М. Поддєрьогіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 384с.

24. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. – К.: Знання. – 2007. – 335 c.

25.Харів П.С.  Економіка підприємства   Київ 2005

26.Кабушкин І.І. Основи економіки. - Мінськ: "Нове знання", 2000. – 336

27.Крайник О.П, Барвінська Є.С.  Економіка підприємства Львів 2003

28.Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник/  М.А.Бєлов, В.Є.Москалюк; за ред.В.Є.Москалюка.—К.:КНЕУ,2002

29. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2005.

30. Голов С, Пархоменко В. Новый план счетов: построение и применение //

Бухгалтер, учет и аудит. — 2000. — № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ДОДАТКИ 
 
 
 

     Додаток А

Організаційна структура ТОВ «Терно-граф» 

Страницы:← предыдущая12345
Описание работы
Головною метою курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства, напрямки його покращення на наступні роки, а також вивчення і аналіз показників, що характеризують фінансовий стан будь-якого підприємства.
При написанні даної роботи найважливішими є такі завдання, як – повний, всебічний аналіз фінансового стану підприємства на протязі звітного 2010 та минулого 2009 років:
визначення мети та етапів проведення аналізу фінансового стану підприємства;
оцінка фінансової стійкості підприємства;
проведення аналізу ліквідності балансу підприємства;
розрахунок і вивчення основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства та ефективність його діяльності за 2009-2010 роки;
визначення впливу факторів на зміну величини даних показників;
виявлення резервів та розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді.
Содержание
ВСТУП…………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ I. Теоретичні основи фінансового стану підприємства
Поняття фінансового аналізу і фінансового стану підприємства...6
1.2 Основні фінансові показники підприємства………………………..10
РОЗДІЛ II. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства ТОВ «Терно-граф»
2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства………………14
2.2 Аналіз динаміки валюти балансу та його структури…………….16
2.3 Аналіз основних фінансових показників підприємства………….20
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства……….30
ВИСНОВОК…………………………………………………………………….34
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………