Список предметов

Рефераты по анализу финансовой деятельности предприятия

Аналіз оборотності капіталу

Фінансовий стан організації, її платоспроможність знаходятся в безпосередній залежності від оборотності засобів, вкладених в активи. Чим вище показники оборотності, тим швидше засоби, вкладені в активи, перетворюються на грошові кошти, якими організація розплачується по своїх зобов’язанням.
Окремі види активів організації мають різну швидкість оборотності. Показники оборотності активів відображають структуру майна організації і залежать від оборотності складових його основних засобів, запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості.
22 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз основних засобів підприємства

Метою дослідження є аналіз стану основних засобів підприємства, зміни, що відбуваються з ними та доцільність оновлення виробничих потужностей підприємства.
Завданням цієї роботи є:
визначення теоретичних основ формування основних засобів підприємства;
виявлення особливостей організації основних засобів в готельному підприємстві;
аналіз наявності, руху та використання основних фондів підприємства;
визначення шляхів покращення ефективності використання основних засобів підприємства з метою забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів повною, вичерпною об’єктивною інформацією для вирішення їхніх тактичних та стратегічних завдань.
23 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз прибутку банку

Мета роботи: дослідження теоретичних і практичних аспектів аналізу прибутку та вдосконалення оцінки прибутку в банківських установах.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:
- розглянути теоретичні аспекти понять „бухгалтерський прибуток”, „економічний прибуток”;
- визначити систему показників для аналізу прибутку на стадії формування та розподілу;
- дослідити інформаційне та організаційне забезпечення аналізу прибутку банківської установи;
- визначити проблеми та виробити пропозиції щодо вдосконалення аналізу прибутку банку;
- розглянути прогнозування прибутку на майбутній період;
08 Сентября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз робочої сили на підприємстві

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо. 26 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз робочої сили на підприємстві

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До цих проблем передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві тощо. 28 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз руху грошових коштів ВАТ « Київський електровагоноремонтний завод імені Січневого повстання 1918 року»

Метою аналізу руху грошових потоків є підготовка інформації про об'єкти, тимчасові параметри, джерелах надходження й напрямках витрати коштів, що необхідна для обґрунтованого прийняття рішень по керуванню ними з урахуванням впливу об'єктивних і суб'єктивних внутрішніх і зовнішніх факторів. 21 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз споживачів продукції ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Відкрите акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне за своїми масштабами і можливостями з повним металургійним циклом, до складу якого входять виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди та металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. 17 Марта 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Аналіз стану використання власного капіталу кредитної спілки

Метою даної роботи є аналіз власного капіталу підприємства Кредитна Спілка. Для досягнення поставленої мети потрібно з'ясувати і вирішити наступні задачі:
- з'ясувати сутність будову і джерела власного капіталу;
- визначити основні підходи, що стосуються аналізу власного капіталу;
26 Октября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»

Метою написання даної роботи є аналіз стану та економічна ефективність діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ЧУМАК»
Об’єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ «ЧУМАК» за 2009 – 2010р.р.: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності.
Головними завданнями написання даної курсової роботи є вивчення і аналіз показників стану підприємства, таких як :
- показники майнового стану та фінансової стійкості ;
- показники ліквідності та платоспроможності ;
- показники ділової активності підприємства;
- коефіцієнти оборотності оборотного капіталу
29 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства

За ринкових умов господарювання у підприємницьких структурах незалежно від форм власності й організаційно-правового статусу виникає значна проблема в капіталі для забезпечення нормального процесу фінансування своєї діяльності. Як наслідок, виникає багато питань теоретичного й прикладного характеру щодо оптимізації структури капіталу підприємства як певної сукупності його фінансових ресурсів. 12 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз та аудит показників рентабельності та прибутку підприємства

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умова господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства. 10 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал»

Отже, основна мета даної курсової роботи полягає у вивченні особливостей стратегії розвитку діючого підприємства.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
Розглянути економічні засади створення деревообробних підприємств.
Дослідити особливості інвестиційних стратегій та визначення ефективності їх діяльності.
Проаналізувати стратегію виходу на вітчизняний ринок досліджуваного підприємства.
Сформувати рекомендації щодо можливості покращення стратегії досліджуваного підприємства.
14 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансових витрат

Підприємство — первинна ланка економіки. Сукупність підприємств утворює основу багаторівневої піраміди, на вершині якої знаходяться державні органи, що формують бюджети країни, податкову політику, програми розвитку національної економіки.

Функціонування підприємства, незалежно від виду його діяльності і форми власності, в умовах ринку визначається його здатністю щодо отримання та управління фінансовими результатами його діяльності
26 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України. Оскільки основним джерелом для аналізу в Україні є бухгалтерська звітність, в першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу. 02 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

Значення туристичного бізнесу постійно зростає. Це пов’язане із підвищенням його впливу на розвиток міжнародних зв’язків, пожвавлення економічного стану країни та окремих регіонів, можливістю поповнення валютних надходжень. За рахунок проведення послідовної економічної та культурної політики між різними народами світу туризм виступає стабілізатором налагодження та укріплення відносин між державами, дійовим фактором посилення престижу країни в світовому співтоваристві, ділових колах. 12 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансової стійкості

Мета роботи: з’ясувати теоретичні питання щодо фінансової стійкості підприємств та набути практичного досвіду щодо аналізу та оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
При написанні курсової роботи виникають такі питання:
• з’ясувати сутність і значення фінансової стійкості підприємства;
• ознайомитися з абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості;
• розглянути типи фінансової стійкості підприємств;
• сформувати недоліки методики оцінювання фінансової стійкості;
• викласти організаційно-економічну характеристику торгового товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мега Стайл»;
• розробити конкретні пропозиції, спрямованих на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану господарства.
22 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стабільність держави визначається фінансовою стійкістю підприємств, а їх виняткове місце як суб’єктів господарської діяльності в народному господарстві зумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості підприємств.
В ринкових умовах суб’єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів. Фінансова стійкість підприємства характеризується таким станом фінансових ресурсів, який відповідає потребам розвитку та вимогам ринку. А в сучасних умовах фінансова стійкість стає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства та його партнерів.
22 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Ця тема є актуальною і дуже важливою, адже на теперішній час створено багато банків, але ми не знаємо чи є вони фінансово стійкими, чи можуть вони працювати з клієнтами, чи можуть отримувати прибутки. Тепер надійність і фінансова стійкість - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, за допомогою аналізу можна виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи. 13 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак»

Обєктом дослідження у даній роботі є ВАТ «Фармак». ВАТ «Фармак» - це провiдна фармацевтична компанiя, яка успiшно та динамiчно розвивається з часу її створення в 1925 роцi, а 27 червня 1994 року була реорганізована у відкрите акціонерне товариство. Пiдприємство впевнено займає провiдне мiсце в фармацевтичнiй галузi України та добре вiдоме за її межами. ВАТ «Фармак» в 2008 роцi зайняв перше мiсце серед вiтчизняних виробникiв, ставши компанiєю № 1 на фармацевтичному ринку України (за даними Державного комiтету статистики України). 04 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємста

Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Але, це і зрозуміло, одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не достатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним встановленої цілі. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми забов’язаннями. 23 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємства

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, а також дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України. В першому розділі досліджуються теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також вивчається інформаційно-правова база проведення аналізу фінансового стану підприємства. 04 Апреля 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства – це характеристика його фінансової конкурентноспроможності (платоспроможності, кредитоспроможності), виконання зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання. 15 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємства

За ступенем ліквідності всі кошти можна об’єднати в кілька груп:
швидко ліквідні (грошові кошти в касі та на рахунках у банках, цінні папери підвищеного попиту та векселі надійних підприємств і фінансових установ);
високої та середньої ліквідності (дебіторська заборгованість поточного характеру, запаси готової продукції та складі й товари покупні);
мало ліквідні (виробничі запаси ресурсів виробництва, залишки незавершеного виробництва, витрати майбутніх періодів, прострочені суми дебіторської заборгованості);
неліквідні (всі основні засоби і довгострокові фінансові вкладення, інші поза оборотні активи).
11 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємства

При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністю того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат. Для характеристик використання живої праці застосовується показник продуктивності праці. Своєрідним барометром ефективності господарювання є норма прибутку та ін. 12 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроенерго"

Тема даної курсової роботи є актуальною, бо фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому, основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає. 03 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КП “Костопількомуненергія”

Метою даної роботи є вивчення матеріалу щодо аналізу майна та джерел коштів, основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, показників рентабельності та їх впливу на результати господарської діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Організація та методика економічного аналізу", закріплення навичок практичної роботи з обліковою документацією, а також аналізу на прикладі результатів здійснення господарської діяльності підприємства. 18 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансовогостану

наведені основні показники за якими аналізують фін. стан п-ва 21 Октября 2011  Тип работы: лекция  Скачать

Аналіз фонду оплати праці

Витрати на оплату праці складаються з :
1. Фонду основної заробітної плати.
2. Фонду додаткової заробітної плати.
3. Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
27 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз формування й використання прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

Мета аналізу формування й розподілу прибутку є об’єктивна оцінка та виявлення резервів подальшого підвищення ефективності управління цими показниками фінансового результату діяльності підприємства.
Завданнями курсового проекту є проаналізувати формування й розподілу прибутку підприємства, порівняти показники стану та ефективності використання нашого підприємства за конкурентом, а також визначити основні підвищення ефективності формування й розподілу прибутку.
21 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз якості кредитного портфеля банку

Кредитний портфель банку включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення. Разом з тим до нього не входять:
відсотки нараховані, але не сплачені;

зобов'язання видати кредит;

кредитні лінії, які ще не використані;

гарантії та акредитиви;

оперативний лізинг.
29 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать