«ВАТ «Запоріжсталь»

Дата добавления: 11 Декабря 2011 в 15:49
Автор: a**************@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (37.02 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

ГМК.doc

  —  121.50 Кб

Міністерство  освіти і науки України

Криворізький  технічний університет

Кафедра менеджменту і адміністрування 
 
 
 
 

Індивідуальна робота №1

З дисципліни:

«Техніка  і організація виробництва підприємств  ГМК»

На тему:

«ВАТ  «Запоріжсталь» 
 

           Виконала:

           Прийняла: 
            
            
            
            
            
            
            
            

Кривий  Ріг - 2009 
 
 
 

План

 1. Історична довідка та виробнича структура підприємства
 2. Характеристика видів і обсягів товарної продукції (у грошових і об’ємних одиницях)
 3. Організаційна структура підприємств
 4. Динаміка основних виробничо-господарських показників діяльності
 5. Ринки збуту, імпорт
 6. Література
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Історична довідка та виробнича структура  підприємства

       Будiвництво  ВАТ "Запорiжсталь" почалося в 1930 роцi, а вже 16 листопада 1933 року була видана перша плавка чавуну. Перед початком Великої Вiтчизняної вiйни "Запорiжсталь" була найбiльшим в СРСР виробником якiсного гаряче- та холоднокатаного прокату. Пiсля початку Великої Вiтчизняної вiйни було демонтовано та вiдправлено на схiд бiльше 50 тисяч тонн унiкального обладнання. За перiод окупацiї було зруйновано всi доменнi та мартенiвськi печi, заводськi будiвлi та споруди, енергетичнi комунiкацiї. Вiдбудова комбiнату почалась в 1944 роцi, i вже в 1947 роцi роботу основних цехiв комбiнату було поновлено. В 1949 роцi колектив заводу досяг довоїнного рiвня виробництва, а в 1950 - перекрив його в 1,6 рази. На той час на пiдприїмствi вперше в країнi було освоїно виробництво листа для автомобiльних кузовiв, рулонної консервної жерстi, холоднокатаного нержавiючого та легованого листа, холоднокатаного трансформаторного листа. Вперше в галузi було використано офлюсований агломерат в доменному та кисень в мартенiвському виробництвi. В 1952 роцi на "Запорiжсталi" вперше в промисловому масштабi почали виплавку сталi з використанням кисню в мартенiвських печах великої їмностi. Практично без введення нових потужностей за 10 рокiв виробництво чавуну було збiльшено на 35%, сталi - на 90%, прокату - на 115%. Одним з перших комбiнат "Запорiжсталь" почав використовувати кисень в доменному виробництвi, а з 1958 року- природний газ, який з 1959 року використовуїться i в мартенiвському виробництвi. В 1959 роцi на "Запорiжсталi" став до ладу перший в СРСР цех з виробництва економiчних холодногнутих профiлiв, в 1962 роцi - цех виливниць, в якому, вперше в галузi, були впровадженi рiдкi самотвердiючi сумiшi для крупногабаритного лиття, в 1963 роцi - цех крупногабаритного холоднокатаного листа з високомiцних складнолегованих сталей. Комбiнат "Запорiжсталь" займаї особливе мiсце в iсторiї вiтчизняної металургiї як виробник тонкого високоякiсного листа з нержавiючих та легованих сталей. Подальший розвиток технологiя виробництва якiсного листа з цих сталей отримала в семидесятi роки з пуском двадцятивалкового стану "1700" в 1972 роцi та вiддiлення виробництва шлiфованих та полiрованих штаб i пластин з нержавiючих сталей цеху холодно• прокатки № 3 в 1976 роцi. Вперше в СРСР в 1973 роцi на "Запорiжсталi" був вироблений прокат з пластмасовим покриттям - металопласт, а також товари народного споживання - кухонне обладнання з нержавiючої сталi та iншi вироби. Пiдприїмство досягло найвищого в галузi рiвня виробництва валово• продукції на одного працiвника, самих низьких в Українi витрат на 1 карбованець виробленої продукцiї, найбiльш високої рентабельностi серед українських металургiйних пiдприїмств. На початку 90-х рокiв у зв'язку з розпадом Радянського Союзу комбiнат, як i всi металургiйнi заводи, опинився в кризовiй ситуацiї. Руйнувалися налагодженi десятилiттями зв'язки з постачальниками паливно-сировинних ресурсiв та споживачами металопродукцiї, зростав обсяг бартерних операцiй. Економiчна ситуацiя в Українi в першi роки незалежностi була дуже нестабiльною. Починаючи з 1990 року в складних умовах переходу до ринкової економiки комбiнат змушений був знижувати обсяги виробництва з причини нестачi обiгових коштiв та сировинних ресурсiв. Переважно завдяки досвiду, високiй квалiфiкацiї керiвництва пiдприїмства та органiзованостi колективу цей болючий етап було переможено. Пiдприїмство змогло не тiльки не розгубити передових позицiй в вiтчизнянiй металургiї, але й впевнено закрiпилося на них пiсля входження до ринкової економiки. Комбiнат, починаючи з 1996 року, систематично й послiдовно нарощуї обсяги продукцiї та покращуї технiко-економiчнi показники. За перiод 1996-2006 роки виробництво чавуну зросло на 103,3%, сталi - на 114,8% , готового прокату - на 120,5%. Зростання здiйснювалось завдяки постiйнiй працi колективу над удосконаленням технологiї, планомiрним та цiлеспрямованим проведенням технiчного переозброїння основних агрегатiв, зниженням енергоїмних виробництв, освоїнням нових видiв металопродукцiї, розширенням сортаменту прокату, пiдвищенням якостi продукцiї, рiшенням екологiчних i соцiальних проблем. Здiйснено технiчне переозброїння агломашин з введенням природоохоронних об'їктiв. В 2000 роцi введено в дiю доменну пiч № 3, обладнану сучасними засобами управлiння, ливарним подвiр'ям з зачиненими високостiйкими жолобами та аспiрацiїю, яка стала першою в вiтчизнянiй металургiї. В 2004 роцi завершено будiвництво доменної печi № 2, збудованої за типом доменної печi № 3, з встановленням нових безшахтних повiтрянагрiвачiв. Виконанi капiтальнi ремонти з модернiзацiїю мартенiвських печей з впровадженням сучасних засобiв енергозбереження, що дозволило забезпечити подовження мiжремонтних перiодiв за рахунок збiльшення стiйкостi печей, покращити якiсть сталi та полегшити працю сталеварiв. В 2005 роцi здiйснено монтаж нового портального крана з будiвництвом естакади в копровому цеху. В 2006 роцi продовжувались роботи, передбаченi другим пусковим комплексом капiтального ремонту з модернiзацiїю ДП-2 по об'їктам енергетичного господарства: замiнено турбогенератор №1 та котлоагрегат №3, введено в дiю нову турбоповiтродувку. Виконувались роботи з подальшої реконструкцiї безперервного стана гарячої прокатки "1680" для випуску конкурентноздатного гарячекатаного та холоднокатаного прокату й розширення асортименту з урахуванням прямої прокатки слябiв масою до 16 т по схемi "зливок-сляб-рулон". Виконана реконструкцiя термiчного вiддiлення ЦХП-1 з будiвництвом 18-ти стендiв ковпакових печей та станцi• з виробництва водню фiрми "Ебнер", що дозволяї здiйснювати випуск високоякiсного холоднокатаного прокату у вiдповiдностi з Державною програмою "Розвиток автомобiлебудування України". Здiйснено монтаж агрегату поздовжнього розпуску фiрми "Данiелi", що забезпечить випуск конкурентноздатної холоднокатаної смуги та листа з щiльним рiвномiрним змотуванням, якiсним промасленням та вагою рулонiв у вiдповiдностi з вимогами споживачiв. Замiсть дiючих фiзично зношених та морально застарiлих мiдеплавильної електродугової печi ДМК-0,5 та вагранки в 2006 роцi встановлено двi сучаснi високоекономiчнi iндукцiйнi електричнi печi фiрми "EGES"(Туреччiна), що дозволяї значно розширити номенклатуру лиття, пiдвищити його якiсть та значно зменшити енерговитрати. Змонтовано та введено в експлуатацiю нове термiчне вiддiлення механiчного цеху, в якому встановлено шiсть шахтних електропечей, двi камернi печi, пiч з висувним подом, установки для закалювання токами високої частоти, а також високо- та середньочастотнi генератори. В 1997 роцi державне пiдприїмство "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство. В перiод 1998-2001р.р. згiдно з планом приватизацiї ВАТ "Запорiжсталь" проводилась поступова реалiзацiя державної частки статутного фонду Товариства шляхом пiльгового розмiщення акцiй, продажу пакетiв акцiй на сертифiкатних аукцiонах, через фондову бiржу, за некомерцiйним конкурсом. Первинне розмiщення акцiй ВАТ "Запорiжсталь" було завершене 07.10.2001р. Сьогоднi ВАТ <Запорiжсталь> ї одним з провiдних пiдприїмств металургiйної галузi. Комбiнат входить у число 80-ти кращих пiдприїмств свiту, виробляї майже 11 вiдсоткiв чавуну i сталi, а також 29% листового прокату в Українi, поставляї високоякiсну продукцiю на зовнiшнiй ринок. Пiдприїмство працюї стабiльно, забезпечуї зростання виробництва, робить все для вдосконалення технологiчних процесiв i технiчного переозброїння пiдприїмства, полiпшення якостi продукції, покращення умов працi.

 1. Характеристика видів і обсягів товарної продукції (у грошових і об’ємних одиницях)

Інформація про основну продукцію, що виробив (послуги, що надав) емітент у 2006 році

 
 
Найменування  продукції (виду продукції)
Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції Патентний та інший  правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в  продукції) Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД Одиниця виміру Обсяг виробництва  в натуральних одиницях Обсяг виробництва  у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний  період) (тис.грн.)
1) Чавун ВАТ "Запорiжсталь" У виробництвi використовують ряд захищених винаходiв 72.01.00000 тис.тн 154,604 185 786 197 988
2) Сляби ВАТ "Запорiжсталь" У виробництвi використовують ряд захищених винаходiв 72.07.00000 тис.тн. 56,31 79 472,4 84 692
3) Гарячекатаний  листовий прокат ВАТ "Запорiжсталь" У виробництвi використовують ряд захищених винаходiв 72.08.00000 тис.тн 2 440,15 4 471 040 4 764 690
4) Холоднокатаний  листовий прокат ВАТ "Запорiжсталь" У виробництвi використовують ряд захищених винаходiв 72.09.00000 тис.тн. 976,946 2 100 950 2 238 940
5) Вироби  подальшо• переробки ВАТ "Запорiжсталь" У виробництвi використовують ряд захищених винаходiв д/в тис.тн. 167,413 380 720 405 725
Iншi товари (послуги): д/в д/в д/в д/в 0 185 705 197 902
Усього 7 403 675,0546875 7 889 940,21875
 
 1. Організаційна структура підприємств

       Вищим органом управлiння Товариством  ї Загальнi збори акцiонерiв, якi обирають Спостережну (Наглядову) Раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю. Спостережна (Наглядова) рада складаїться з 6 осiб, контролюї та регулюї дiяльнiсть Правлiння Товариства, захищаї права акцiонерiв. Правлiння у складi 5 осiб керуї поточною дiяльнiстю Товариства за допомогою 7 дирекцiй за напрямками дiяльностi, пiдроздiлiв, пiдпорядкованих заступнику генерального директора з корпоративних прав, головної бухгалтерiї, управлiння справами. 1. Дирекцiя з технiчних питань. До складу цiєї дирекцiї входять: -головнi спецiалiсти, служби: ремонтiв та технiчного переозброїння основних фондiв; головного енергетика, вiддiли: охорони працi, технiчний, автоматизацiї i метрологiї, технiчного контролю, центральна лабораторiя, а також ремонтно-механiчнi й енергетичнi цехи. Основними завданнями цiєї дирекцiї ї: -розробка та здiйснення технiчної полiтики, перспектив розвитку та шляхiв реалiзацiї програм в усiх напрямках удосконалювання технологiчних процесiв, реконструкцiї та технiчного переозброїння пiдприїмства, полiпшення якостi продукцiї; -виконання затверджених технологiчних процесiв i правил технiчної експлуатацiї устаткування, здiйснення ремонтiв i забезпечення охорони працi та навколишнього середовища. 2. Дирекцiя з виробництва. До її складу входять виробничий вiддiл та вiддiл оперативного планування. Безпосередньо директору з виробництва пiдпорядкованi всi металургiйнi i прокатнi цехи, а також управлiння залiзничного транспорту. Основним завданням цiєї дирекцiї ї забезпечення виконання планових завдань з виробництва, що забезпечують виконання замовлень дирекцiї з маркетингу та зовнiшньоекономiчної дiяльностi, оперативне планування та аналiз виробництва. 3. Дирекцiя з маркетингу та зовнiшньоекономiчної дiяльностi. До складу дирекцiї входять: -вiддiл збуту; -зовнiшньоторговельна фiрма; -вiддiл маркетингу; -вiддiл митних операцiй; -бюро аналiзу та перспективного планування; -цех товарiв народного споживання Основними завданнями цiєї дирекцiї ї: -розробка на основi вивчення ринку кон'юнктурних прогнозiв попиту, перспектив розвитку пiдприїмства, номенклатури продукцiї; -розробка рекомендацiй для формування планiв збуту; -розробка та реалiзацiя збутової полiтики пiдприїмства; -пiдготовка та укладання договорiв (контрактiв) зi збуту продукцiї, формування портфеля замовлень; -органiзацiя закупiвель сировини, напiвфабрикатiв i устаткування; -просування продукцiї пiдприїмства на ринку; -координацiя дiй усiх дирекцiй у питаннях збутової полiтики. 4. Дирекцiя з постачання. До її складу входять: -вiддiл матерiально - технiчного постачання; -вiддiл сировини i палива; -вiддiл устаткування; -автотранспортний цех; -цех пiдготовки виробництва; -цех пiдготовки виробництва УКБ. Основнi завдання: -планування та забезпечення виробничої дiяльностi пiдприїмства сировиною, паливом, матерiалами, устаткуванням, запасними частинами та iншими матерiально-технiчними ресурсами. 5. Дирекцiя з фiнансово-економiчних питань. До складу її входять: -головний спецiалiст з iнформацiйних технологiй; -фiнансовий вiддiл; -планово-економiчний вiддiл; -вiддiл автоматизованих систем управлiння виробництвом; -бюро аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi; -бюро вексельних розрахункiв. Основними завданнями дирекцiї ї: -розробка економiчної та фiнансової полiтики; -перспективне й поточне планування економiчної та фiнансової дiяльностi пiдприїмства; -аналiз i контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприїмства та його пiдроздiлiв; -забезпечення реалiзацiї програм стратегiчного розвитку iнформацiйних технологiй. 6. Дирекцiя з кадрiв та соцiальних питань. До складу її входять: -вiддiл працi, управлiння та соцiальної полiтики; -вiддiл кадрiв; -вiддiл пiдготовки кадрiв; -вiддiл по роботi з молоддю; - лабораторiя соцiологiчних дослiджень. Основнi завдання: -визначення i здiйснення полiтики пiдприїмства в сферi органiзацiї, нормування та оплати працi, керування пiдприїмством, добору, пiдготовки i розстановки кадрiв, у рiшеннi соцiальних питань, а також дослiдження соцiологiчних та психологiчних проблем органiзацiї працi, побуту та вiдпочинку працiвникiв, разробка шляхiв та методiв їх рiшення . 7. Дирекцiя з загальних питань. Включаї: -господарський вiддiл; -вiддiл надзвичайних ситуацiй та цивiльної оборони; -вiддiл облiку, приватизацiї житла i роботи непромислових об'їктiв; -цех утримання непромислових об'їктiв; -пансiонат "Металург"; -вiдомчу воїнiзовану охорону; -вiддiл дошкiльних закладiв; -санаторiй-профiлакторiй; -Палац культури металургiв; -спортивний комплекс ВАТ "Запорiжсталь" . Основнi завдання: -планування та здiйснення заходiв щодо розвитку i забезпечення дiяльностi непромислових об'їктiв (крiм сiльськогосподарського виробництва, торгiвлi i суспiльного харчування), охорони майна пiдприїмства, господарського забезпечення й обслуговування управлiння пiдприїмства, розвитку та удосконалення фiзкультурно-спортивної, культурно-виховної роботи та роботи з оздоровлення трудящих Товариства та їх сiмей. 8. Пiдроздiли, пiдпорядкованi заступнику генерального директора з корпоративних прав. -вiддiл цiнних паперiв, власностi та управлiння корпоративними правами; -вiддiл з гiрничо-геологiчних робiт; -бюро земельних ресурсiв; -бюро по зведеному плануванню, звiтностi та контролю дiяльностi агрогосподарств. Основнi завдання: -розробка стратегiї обороту i емiсiї цiнних паперiв, консолiдацiї акцiй Товариства; -оформлення прав власностi на нерухоме майно, управлiння майном, яке не увiйшло до статутного фонду Товариства, але знаходиться на його балансi; -управлiння корпоративними правами Товариства; -органiзацiя робiт зi створення та розвитку власної мiнерально-сировиної бази Товариства; -участь в органiзацiї будiвництва та реконструкцiї гiрничо-збагачувальних комплексiв; -забезпечення контролю та координацiї робiт з рацiонального використання корисних копалин, експлуатацiї розроблених родовищ, ведення збагачувального виробництва; -оформлення прав власностi та користування землею; -координацiя дiяльностi виробничо-тваринницького комплексу та цеху продовольства, харчування i торгiвлi з агрогосподарствами. 9. Головна бухгалтерiя. Основнi завдання: -визначення, планування, здiйснення та координацiя органiзацiї бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприїмства. 10. Управлiння справами. Включаї: -бюро органiзацiї дiловодства; -канцелярiю; -вiддiл зв'язку з громадськiстю i засобами масової iнформацiї; -протокольний вiддiл; Основнi завдання: -органiзацiйно - технiчне забезпечення дiяльностi Правлiння, дирекцiй та iнших пiдроздiлiв пiдприїмства; -органiзацiя стабiльного дiловодства; -органiзацiйне i правове забезпечення мiжнародної дiяльностi. 11. Юридичний вiддiл маї основне завдання: забезпечення законностi в дiяльностi пiдприїмства, захист його правових iнтересiв. 12. Вiддiл стратегичного розвитку маї основне завдання: розробку стратегiчних перспектив розвитку пiдприїмства, здiйснення прогнозу результатiв гоподарсько-финансової дiяльностi. 13. Виробничо-тваринницький комплекс, цех продовольства, харчування i торгiвлi. Основнi завдання: - планування та здiйснення заходiв щодо розвитку i забезпечення дiяльностi сiльськогосподарського виробництва, переробки i реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї, торгiвлi i суспiльного харчування на пiдприїмствi. 14. Вiддiл економiчної безпеки. 15. Спецвiддiл. 16. Група консультантiв. ВАТ<Запорiжсталь> маї представництво, яке знаходиться за адресою: 01004 м. Київ, вул. Дарвiна, 3, ос. 1

 1. Динаміка основних виробничо-господарських показників діяльності
  2008 2007 2006 2005
Готова  продукція 13472 6789 11674 9120
Товари 9943 9799 9297 10840
Виручка 13643524 10685546 8573205 8619015
Валовий прибуток 1255030 1328828 1642527 1617984
Чистий  прибуток 45655 553779 731201 763777
Собівартість 11299446 8417714 6247413 6355083
Чисельність штатних працівників облікового складу 20076 20022 20176 20210
Фонд  оплати праці 784193 631160,2 517924 441761

  У порівнянні із 2007 роким у 2008 обєм готової продукції збільшився майже на 51%; виручка збільшилася на 78%.

  За 2008 рік фонд оплати працi штатних працiвникiв в 2008 р. збiльшився в порiвняннi з попереднiм роком на 21,8% (+136 382,2 тис.грн.), в тому числi за рахунок зростання середньої заробiтної плати на 22,7% (+140 890,2 тис.грн.) та зменшення чисельностi працiвникiв на 0,7% ( -4 509,0 тис. грн.).

  Збiльшення середньомiсячної заробiтної плати без урахування iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат обумовлено:  
  - зростанням iндексу iнфляцiї, прийнятого для розрахунку рiвня заробiтної плати на +22,3% (офiцiйний iндекс iнфляцiї з грудня 2007р. по листопад 2008р.);  
  - зростанням календарного фонду робочого часу в 2008 роцi в порiвняннi з попереднiм на +0,4%;

  - введенням с 1.04.2008 р. нових тарифних ставок, доплат та надбавок, з ростом заробiтної плати на +10,8%;

  - падiнням обсягiв виробництва товарної продукцiї (без урахування впливу цiн) в 2008 роцi в порiвняннi з попереднiм на -11,9%.

  Стосовно  цін то можна сказати що динамiка цiн на сировину протягом року мали тенденцiю росту, а саме:

  -цiна  на залiзорудний концентрат збiльшилась на 21,55%;

  -на  аглоруду - на 7,1%;

  -на  феромарганець - майже вдвiчi ;

  -на  кокс - в середньому на 54,1%;

  -на  металобрухт - майже на 30%.

 1. Ринки збуту, імпорт

       Усi зазначенi види продукцiї користуються попитом як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках, тому доцiльнiсть виробництва окремих виробiв у найближчi роки не викликаї сумнiву. Попит на плоский прокат маї деякi сезоннi коливання (весняне збiльшення на внутрiшньому ринку у зв'язку з початком будiвельного сезону, тощо), якi, втiм, не мають суттївого впливу на обсяги продаж. Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiїнтiв: - Україна - 35,5%; - СНД - 20,1%; - Середземноморський регiон - 17,7%; - Пiвденно-Схiдна Азiя - 2,2%; - Ближнiй Схiд - 4,0%; - ЇС - 4,9%; - Центральна Ївропа - 4,2%; - Латинська Америка - 2,0%; - Африка - 5,1%; - АСЕАН - 1,5%; - НАФТА - 1,4%; - Перська затока - 1,4%. Типовий розподiл споживачiв за галузями промисловостi на внутрiшньому ринку (за винятком трейдерiв): - трубнi пiдприїмства - 52,0%; - автомобiлебудування та транспортне машинобудування - 11,9%; - будiвництво - 1,4%; - сiльськогосподарська технiка та запчастини до неї - 0,8%; - гiрничоруднi пiдприїмства - 0,1%; - металургiйнi пiдприїмства - 0,8%; - виробництво металевих виробiв - 2,9%; - приладобудування - 0,4%; - енергетика - 0,7%; - легка промисловiсть - 1,1%; - зв'язок - 0,6%; - пiдприїмства хiмiчної промисловостi - 0,2%; - iншi галузi - 0,2%. На внутрiшньому ринку продукцiю реалiзовано безпосереднiм споживачам та переробникам - 57,3% на умовах попередньої оплати та 42,7% на умовах оплати за фактом поставки продукцiї. Металопродукцiя ВАТ "Запорiжсталь" маї рацiональне спiввiдношення цiна/якiсть, при цьому знаходиться в процесi сертифiкацiї на вiдповiднiсть свiтовим стандатрам. Мiжнародною фiрмою TUV Nord СЕRТ сертифiковано на вiдповiднiсть мiжнародним стандартам гарячекатаний прокат в листах та рулонах товщиною 3,0-6,0 мм - основний вид продукцiї Товариства. Структура реалiзацiї за регiонами споживання на внутрiшньому ринку (за областями України) наступна: - Днiпропетровська - 42,6%; - Запорiзька - 10,1%; - Луганська - 16,7%; - Ки•вська - 8,1%; - Полтавська - 6,5% - Донецька - 6,0% ; - Харкiвська - 3,6%; - Одеська - 1,8% - iншi - 4,6%. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснюї дiяльнiсть емiтент. Чорна металургiя ї стратегiчною галуззю української промисловостi, що забезпечуї надходження бiльшої частки валютних коштiв до нашої країни. В 2006р. в Українi зростання виробництва чавуну i готового прокату склало 7% в порiвняннi з 2005р. - до 32,9 i 34,25 млн. тонн вiдповiдно, сталi - 6% до 41 млн. тонн. Ринок споживання металопрокату в 2006 роцi в Українi збiльшився на 19% в порiвняннi з 2005 роком - до 7,5 млн. тонн. Стан української металургiї зумовлений, перед усiм, кон'юнктурою зовнiшнiх ринкiв. Експорт плоского прокату знизився на 8,1% до 8,8 млн. тонн, а виручка - на 7,9% до 4,1 млрд.грн. Погiршення цiнової ситуацiї у Сирiї призвело до зменшення обсягiв експорту в цю країну на 100,3 тис. тонн. Зростання попиту на ринках Турцiї, Польщi та Мексики, напроти, призвело до збiльшення експорту продукцiї ВАТ "Запорiжсталь". До Турцiї було експортовано 674 тис. тонн (+103 тис. тонн до 2005р.), до Польщi 104,7 тис. тонн (+47 тис. тонн) та до Мексики 50 тис. тонн (+50 тис. тонн). Але взагалi обсяг експорту комбiнату знизився на 2,6% або 70 тис. тонн. Для компенсацiї недостатньої кiлькостi металургiйної сировини на внутрiшньому ринку в 2006 роцi в Українi збiльшилися обсяги закупiвель вугiлля i коксу за кордоном. Зростання цiн на сировину та енергоносiї негативно вплинуло на фiнансовий стан та технiчний розвиток пiдприїмств чорної металургiї України Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї, послуг емiтента. ВАТ "Запорiжсталь" увiйшло до четвiрки найбiльших металургiйних пiдприїмств України з обсягiв виробництва та валового доходу. Частка комбiнату в 2006 роцi у виробництвi чавуну в Українi складаї 11%, сталi - 11%, листового прокату - 29%. Комбiнат залишаїться їдиним в Українi постачальником холоднокатаного листа особливо складної витяжки для автомобiльної промисловостi, консервної жерстi, деяких видiв холоднокатаного прокату для iнструментальної та машинобудiвної галузей, шлiфованого i полiрованого листа iз нержавiючої та легованої сталi, а також майже монопольним постачальником гнутих профiлiв. Основним конкурентом ВАТ "Запорiжсталь" й надалi залишаїться Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча, близько 85% сортаменту якого спiвпадаї з запорiжсталевським. ВАТ "Запорiжсталь" займаї стратегiчно вигiдне положення, оскiльки розташоване на однаковiй вiдстанi вiд головних ринкiв збуту, джерел постачання сировини, на перехрестi важливих транспортних магiстралей, що даї можливiсть використовувати рiзноманiтнi види транспортування сировини та продукцiї з метою оптимiзацiї потокiв. Найважливiшими перевагами продукцiї ВАТ "Запорiжсталь" перед конкурентами ї: - висока якiсть сталi, яка виробляїться у мартенiвських печах; - рацiональне спiввiдношення цiни металопрокату та його якостi; - дедалi ширша сертифiкацiя на вiдповiднiсть свiтовим стандартам.

Страницы:12следующая →
Описание работы
Будiвництво ВАТ "Запорiжсталь" почалося в 1930 роцi, а вже 16 листопада 1933 року була видана перша плавка чавуну. Перед початком Великої Вiтчизняної вiйни "Запорiжсталь" була найбiльшим в СРСР виробником якiсного гаряче- та холоднокатаного прокату.
Содержание
Історична довідка та виробнича структура підприємства
Характеристика видів і обсягів товарної продукції (у грошових і об’ємних одиницях)
Організаційна структура підприємств
Динаміка основних виробничо-господарських показників діяльності
Ринки збуту, імпорт
Література