Склад та облік доходів операційної діяльності

Дата добавления: 18 Февраля 2013 в 01:09
Автор: n********@ukr.net
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (119.62 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

курсова.docx

  —  122.13 Кб

 

ВСТУП

 

 

 

На сьогоднішньому етапі  розвитку кожне підприємство незважаючи на форму власності, тип чи розміри  ставить собі за мету в результаті фінансово - господарської діяльності здобути якомога більше економічних вигод, тобто максимізувати свої прибутки. Це прагнення є головною ціллю і метою діяльності кожного підприємства чи організації. Основою зростання прибутковості підприємства є збільшення його доходів. Причому, питому частку у валовому доході більшості підприємств є дохід від операційної діяльності. Саме тому вивчення та дослідження теми обліку доходів  операційної діяльності є надзвичайно важливою та актуальною.

Метою даної курсової роботи є висвітлення методологічних та практичних засад обліку доходів операційної діяльності на підприємстві ПАТ “Чернівецький хлібокомбінат”.

Згідно зазначеної мети нам  необхідно вирішити наступі завдання:

 • визначити економічну суть поняття доходу операційної діяльності на підприємстві та його значення;
 • дослідити умови визнання доходів та їх оцінку;
 • провести аналіз формування та структури доходу від операційної діяльності на підприємстві ПАТ “Чернівецький хлібокомбінат”;
 • визначити проблеми обліку доходів від операційної діяльності на підприємстві та запропонувати шляхи їх вдосконалення.

Об’єктом даного дослідження є доходи операційної діяльності підприємства ПАТ “Чернівецький хлібокомбінат”.

Предметом виступає весь процес обліку доходів операційної діяльності на підприємстві.

Загалом курсова робота складається  із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій.

Перший розділ складається із чотирьох підпунктів, в яких висвітлюється поняття доходу від операційної діяльності, його класифікація, умови визнання та оцінки, документальне оформлення господарських операцій, які пов’язані безпосередньо з доходом та визначили як ведеться синтетичний та аналітичний облік доходу від операційної діяльності.

Другий розділ має три підпункти, в яких дана коротка характеристика підприємства ПАТ “Чернівецький хлібокомбінат”та його діяльності, визначено поняття облікової політики та розглянуто процес її формування на даному підприємстві. Також здійснено аналіз формування доходів від операційної діяльності на підприємстві ПАТ “Чернівецький хлібокомбінат”  по синтетичним та аналітичним рахункам та їх відображення у фінансовій та податковій звітностях.

У третьому розділі висвітлено проблеми обліку доходів від операційної діяльності на підприємстві та зазначено можливі шляхи їх вдосконалення.

Про актуальність даної теми свідчить і її  відображення в нормативно – правовій та науковій літературі. Зокрема це Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, різного роду положення, праці, статті, наукові доробки багатьох економістів, бухгалтерів практиків та теоретиків. Серед видатних вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток тематики доходів в бухгалтерському обліку слід відзначити: Бутинця Ф.Ф., Лишиленка О.В., Верхоглядова Н.І., Волкова І.А., Ждан В.І., Селіверстова І.О., Чербанова Н.В. та інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ОБЛІКУ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

  1. Економічна суть доходів операційної діяльності, їх склад, класифікація, умови визнання та оцінки

 

 

Частину виробленої продукції (робіт, послуг) підприємства використовують для власних потреб. Інша частина реалізується на сторону. Кругообіг засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізацією), внаслідок якого господарюючий суб’єкт отримує виручку в грошовій формі. Остання авансується на відновлення процесу кругообігу засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати наступного циклу виробництва). При реалізації продукції підприємству відшкодовуються в грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут.

Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Давид Рікардо вважав, що “дохід – це залишок після вилучення величини заробітньої плати з ціни товару” [21, 110].

На думку науковців  В.А. Сідун та Ю.В. Пономарьової –  “Дохід є виручкою підприємства від  реалізації продукції, послуг та виконання  робіт без урахування податку  на додану вартість та акцизного збору” [24, 305].

Дохід підприємства, організацій  та інших юридичних осіб незалежно  від форм їх власності(крім бюджетних  установ) з 1 січня 2000 року формують у  бухгалтерському обліку і фінансовій звітності про доходи від звичайної  діяльності на основі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290 [10].

Норми цього положення  стосуються підприємств (організацій) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності(крім бюджетних і банківських установ) [20, 355-356].

Відповідно до вище вказаного  Положення (стандарту) бухгалтерського  обліку дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [6; 23, 397; 33, 524].

У Податковому кодексі  України вказано, що доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній економічній зоні, так і за їх межами [1].

Міжнародними стандартами  бухгалтерського обліку, а саме МСБО 18, визначено, що дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу [11].

Доходи у кожній сфері  суспільного виробництва чи галузі економіки мають свій індивідуальний характер і виступають джерелом покриття матеріальних витрат, амортизації, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні  заходи, непрямих податків тощо [30, 164].

В економічній літературі приділяється недостатньо уваги  проблемі класифікації доходів, яка  є необхідним елементом  прийняття  економічно обґрунтованих управлінських рішень[30, 164].

У розвитку питань теорії й  методології обліку процесів виробництва  і доходів від реалізації продукції та їх класифікації суттєвий вклад зробили відомі вітчизняні вчені: О.С.Бородін, М.Т. Білуха, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я.Дем’яненко, Г.Г.Кірейцев, В.Г.Лінник, М.Ф. Кропивко, В.П.Завгородній, Л.В. Нападовська, П.Т. Саблук, В.К.Савчук, В.В.Сопко та інші [35, 94].

Визнані доходи від звичайної  діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) та дохід від іншої операційної діяльності.

Відповідно до ст. 135 п. 4 Податкового  кодексу України дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань [1].

Однією з найважливіших функцій  підприємства є його діяльність в цілому, в тому числі доходів операційної діяльності. Зміст цієї функції полягає  у науковому обґрунтуванні цілей підприємства щодо формування його доходів, визначенні кількісного їх обсягу у плановому періоді та найкращих засобів досягнення цих цілей і цільових показників. Проте сучасна характеристика поняття “операційна діяльність підприємства” визначається бухгалтерським та економічним підходом до його формулювання.

Бухгалтерський підхід до поняття “операційна діяльність підприємства” сформульовано у  Національному стандарті бухгалтерського  обліку – П(С)БО 3 “Звіт про фінансові  результати” [9; 27, 91].

Згідно з П(С)БО 3 [9] “Операційна діяльність” – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Там же наведено визначення поняття основна діяльність підприємства, яке не є найважливішою характеристикою його операційної діяльності.

Відповідно до П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” “Основна діяльність” – операції, що пов’язані із виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які не є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу [5].

За А.В. Дмитренко “основна діяльність” – діяльність, пов’язана з продажем готової продукції, робіт, послуг [18, 125].

“Інша операційна діяльність” –діяльність з передання в оренду основних засобів, нематеріальних активів; з продажу оборотних активів; конвертації (продажу) іноземної валюти, одержання (чи сплати) пені, штрафів, неустойок [18, 125].

У бухгалтерському обліку доходи отримані підприємством в  ході операційної діяльності поділяються  на доходи від реалізації та інших  операційних доходів.

Податковим кодексом України  передбачено, що доходи суб’єкта господарювання поділяються на доходи від операційної  діяльності та інші доходи [1].

Проте, склад вказаних видів  доходів дещо різниться із визначеними  доходами бухгалтерського обліку.

В склад доходів від  операційної діяльності відносять:

 1. Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо).
  1. Дохід банківських установ.

Інші доходи, за Податковим кодеком України, складаються з:

  1. Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів.
  2. Доходи від операцій оренди/лізингу.
 1. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду.
 1. Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості.
 2. Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду [1].

Доходи  операційної діяльності підприємства характеризуються багатьма її видами і як об’єкт управління потребують певної, визначеної класифікації. Класифікація доходів за ознаками визначена як у відповідних нормативних актах (П(С)БО 3 [9], П(С)БО 15 [10], так і в працях науковців.

До класифікаційних ознак  поділу доходів відносять вид операційної діяльності, за якими ці доходи формуються [27, 93], поділ доходів з операційної діяльності за складом елементів формування тощо.

Деякі науковці пропонують поділяти доходи з операційної діяльності за економічним змістом операцій, що їх формують.

З позиції бухгалтерського  обліку доходи з операційної діяльності підприємства поділяються за умовами  їх визнання у фінансовій звітності.

Важливим у практиці управління доходом з операційної діяльності підприємства є його поділ за характером оподаткування.

У літературі зустрічаються  позиції щодо такої класифікаційної  ознаки доходів, як рівень їх достатності для формування прибутку [27, 94].

Також виділяють дві додаткові ознаки класифікації доходів від операційної діяльності. Перша з цих додаткових ознак має класифікувати доходи з операційної діяльності за рівнем управління ними. Друга – з основної діяльності підприємства за рівнем цінового ризику їх формування [27, 94].

Класифікація доходів  з операційної діяльності за вище зазначеними ознаками зазначена  в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Поділ доходів операційної  діяльності підприємства за класифікаційними ознаками

№ п\п

Класифікаційна ознака

Вид доходів за класифікаційною ознакою

1

2

3

1

Вид операційної діяльності підприємства

Доходи основної діяльності підприємства;

Доходи з інших видів  операційної діяльності підприємства

2

Склад елементів формування доходів підприємства

Валовий дохід з операційної  діяльності;

Чистий дохід з операційної  діяльності;

Доданий дохід з операційної  діяльності.

3

Економічний зміст операцій формування доходів

Доходи з реалізації;

Позареалізаційні доходи.

4

Умови визначення доходів у фінансовій звітності

Доходи звітного періоду;

Доходи майбутнього періоду


Продовження табл.1.1

1

2

3

5

Характер оподаткування  окремих видів доходів

Дохід, що підлягає оподаткуванню;

Дохід, що не підлягає оподаткуванню

6

Рівень достатності доходу підприємства для формування прибутку

Дохід, що є достатнім  для формування прибутку з операційної  діяльності;

Дохід, що є недостатнім  для формування прибутку з операційної  діяльності

7

Рівень управління формування доходів

Дохід, що формується за результатами окремої операції;

Дохід, що формується окремим  центром відповідальності підприємства;

Дохід, що формується по підприємству в цілому

8

Рівень цінового ризику формування доходів з основної діяльності

Доходи за основної діяльності, що формуються за умов мінімального цінового ризику;

Доходи з основної діяльності, що формуються за умов середньо ринкового цінового ризику;

Доходи з основної діяльності, що формуються за умов високого цінового ризику.

Страницы:12345678следующая →
Описание работы
На сьогоднішньому етапі розвитку кожне підприємство незважаючи на форму власності, тип чи розміри ставить собі за мету в результаті фінансово - господарської діяльності здобути якомога більше економічних вигод, тобто максимізувати свої прибутки. Це прагнення є головною ціллю і метою діяльності кожного підприємства чи організації. Основою зростання прибутковості підприємства є збільшення його доходів
Содержание
содержание отсутствует