Список предметов

Рефераты по таможенной системе

Кеден одағы

Мақсаты:
1) ЕҚЫҰ тарихына қысқаша шолу жасай отырып, Қазақстаның төрағалығы турасында сөз қозғау.
2) ЕҚЫҰ. Астана саммитінің алға қойған негізгі мәселерін талдау.
3) Қазақстанның әлем алдындағы беделіне төрағалық қалай әсер ететінін айқындау.
Зерттеу әдіс-тәсілдері: Зерттеу әдістері мен тәсілдерін белгілеу жұмыстың алдына қойған мақсатына байланысты анықталды. Жұмыс барысында материалдарды жаппай іріктеу, сипаттау, салыстыру, бақылау, жүйелеу әдістері қолданылды.
21 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Кеден субъектілері

Кеден аясында қызмет атқаратын бірнеше кеден субъектілері бар.Мен сол кеден субъектілерінің ішіндегі кеден сарапшыларының қызметің, олардың қасиеттерін, құқықтары мен міндеттерін талдағым келіп тұр.Кедендік сараптамаға қатысы бар субъектілер – кедендік сараптамаға қатысы бар тұлғлар.
Сараптама жүргізу үшін арнайы ғылыми мәліметтердің болуы міндетті шарт. Сарапшының ғылыми құзыретін солар құрайды және маманның сарапшылыққа белгіленуіне қажетті ғылыми білімдерінің жиынтығын құрайды.
02 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Кедендік бақылау

Құжаттар мен мәліметтерді тексеру, тауарлар мен көлік құралдарын тексеру, жеке тексеріс, тауарлар мен көлік құралдарының есебі, ауызша сұрау алу, есеп пен есеп беру жүйесін тексеру, қоймалар ғимараттарын және кеден бақылауына жататын тауарлар мен көлік құралдары орналасқан басқа да орындарды (адам өмірі мен денсаулығына, жануарлар мен өсімдіктерге қауіпсіз және тауарлар мен көлік құралдарына зиян келтірмейтін техникалық құралдарды қолдану арқылы) тексеру-кеден бақылауының түрлері болып табылады [1, 115 б].
Кедендік бақылау жүргізу кезінде кеден органдары іріктеу принципін негізге алады және орындалуын бақылау кеден органдарына жүктелген кеден одағы кеден заңнамасының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті кедендік бақылаудың нысандарымен ғана шектеледі.
29 Сентября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Кедендік бақылаудың қағидалары нысаны

Европа тәжірибесіне жүгінсек, Еуропалық қауымдастық 1990 жылдың мамырынан бастап Қауымдастық бірыңғай Кеден Кодексін талқылауда. Оның ережелері Қауымдастықтың қазіргі «Кеден заңының» мазмұнында бар. Осыған орай, Кедендік Кодекс ұлттық заңдарда көрініс таппаған нормаларды қамтуы екіталай.
Еуропада ортақ Кеден Кодексінің қабылдау мүмкіндігі заңды орта сыртқы шекарада қолдануға шақырылған 12 кедендік басқарманың оған бейімделуі масатында шаралар қабылдануда. Мысалы, 1989 ж. оған мүше мемлекеттердің кеден қызметкерлерін дайындау шаралары жүргізіле бастады.
28 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Кедендік режим

Кедендік режим - Қазақстан Республикасының кедендік аумағында не одан тыс жерлерде өткізу, пайдалану мақсаттарына қарай тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік аумағы аркылы өткізу кезіндегі олардың кеден ісі саласындағы мәртебесін айқындайтын, Кеден кодексінде белгіленген нормалардың жиынтығы. Қазақстан Республикасының кеден заңдарын колдану мақсатында кедендік режимдердін мынадай түрлері белгіленеді 28 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Кееден одағы бүгін және ертең

Үш ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықты арттыруға бағытталған аталмыш одақтың берері мол. Ресми деректерге сүйенсек, қазірдің өзінде біраз игіліктер байқалуда. Дегенмен халықтың бұған қатысты пікірі әрқилы. Тұрғындар әсіресе, күнделікті тұтыну тауарларына деген баға шарықтап кетеді-ау деген үреймен жүрген сыңайлы. Онымен қоса, бөркін аспанға атып жатқан кәсіпкерлер де көрінбейді. Ал Кедендік одақ нақ осы кәсіпкерлікке кең өріс беруі тиіс болатын. 06 Марта 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Киевская обласная таможня

Структура, гранична чисельність, штатний розпис та кошторис митниці затверджуються Головою Державної митної служби України. Місце розташування митниці - м. Бориспіль. Зоною діяльності митниці є місто Київ та Київська область (Додаток А). Митниця є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства України та банку. 30 Марта 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Классификация изделий из шерстяной и полушерстяной пряжи

В настоящее время в трикотажном производстве перерабатывают все виды сырья, включая пряжу из очесов натурального шелка и из льняных во-локон в смеси с синтетическими; применяют нити различной толщины и сте-пени крутки. В основном используют пряжу и нити смешанного волокнисто-го состава, что обеспечивает хорошие гигиенические свойства полотен, меньшие усадку и сминаемость, хорошую износостойкость. 04 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Классификация предприятий общественного питания. Формы и методы обслуживания на предприятиях общественного питания

Общественное питание представляет собой отрасль народного хозяйства, основу которой составляют предприятия, характеризующиеся единством форм организации производства и обслуживания потребителей и различающиеся по типам, специализации.
Развитие общественного питания:
• дает существенную экономию общественного труда вследствие более рационального использования техники, сырья, материалов;
• предоставляет рабочим и служащим в течение рабочего дня горячую пищу, что повышает их работоспособность, сохраняет здоровье;
• дает возможность организации сбалансированного рационального питания в детских и учебных заведениях.
28 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Классификация таможенных пошлин

Классификация таможенных пошлин:
По способу взимания:
- адвалорные – начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;
- специфические – начисляются в установленном размере за единицу облагаемых товаров;
- комбинированные – сочетают оба названных вида таможенного обложения.
По объекту обложения:
- импортные – пошлины, которые вводятся на импортные товары при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке страны. Применяются большинством стран для защиты национальных производителей от иностранной конкуренции;
- экспортные – пошлины, которые вводятся на экспортные товары при их вывозе за пределы таможенной территории государства. Применяются довольно редко при условии больших различий в уровне внутренних регулируемых цен и свободных цен мирового рынка на отдельные товары, и преследуют цель сократить экспорт и в то же время пополнить государственный бюджет;
- транзитные – пошлины, которые вводятся на товары, перевозимые транзитом через территорию данной страны. Применяются редко и используются как средство торговой войны.
04 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Классификация технических средств таможенного досмотра и поиска

Технические средства таможенного досмотра и поиска следует рассматривать совместно не только потому, что они решают одну и ту же оперативную задачу, но и потому, что большое количество отдельных технических средств можно отнести одновременно и к досмотровым, и к поисковым (например, досмотровая рентгеновская техника может успешно выполнять функции поиска оружия и наркотических средств). 06 Марта 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Классификация частей, отдельных компонентов и некомплектных товаров

Для решения этих задач важно иметь теоретическую подготовку в области идентификации, классификации и кодирования товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее- ТН ВЭД России), стандартизации и подтверждения соответствия, ассортимента и качества товаров, экспертизы товаров, особенно в таможенных целях. Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит Федеральной таможенной Службе (ФТС). 01 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Кодекс ГАТТ

Объективная потребность в международном регулировании торговли с помощью единых норм и правил начала ощущаться уже в 30-х годах, когда односторонние протекционистские действия национальных правительств резко сузили возможности мировой торговли.
Основу международной торговли в тот период составляли двусторонние торговые договора. Их недостаток заключался в том, что они охватывали лишь узкий список товаров двусторонней торговли. Результаты же заключения двусторонних договоров оказывались неожиданными: от них выигрывали производители третьих стран, которые не предоставляли никаких уступок со своей стороны.
После второй мировой войны были предприняты попытки создания международной торговой организации, призванной обеспечить глобальную координацию торговой стратегии. Более всех в этом были заинтересованы США, на долю которых приходилось около 40% мировой торговли; они особенно страдали от нарушения нормальных внешнеторговых поставок.
01 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Компетенция таможенных органов

В решении проблемы обеспечения Республики Беларусь продовольствием важная роль отводится сахарному производству за счет выращивания сахарной свеклы.
В Республике Беларусь посев сахарной свеклы сосредоточен в основном в Брестской, Гродненской и Минской областях, где производиться 1-1,5 млн. тонн корней при сахаристости 14-17%. Возделыванием сахарной свеклы занимаются около 600 сельскохозяйственных предприятий.
21 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Комплексный анализ порядка учреждения, деятельности и функционирования СВХ в Российской Федерации

Целью работы является проведение комплексного анализа порядка учреждения, деятельности и функционирования СВХ в Российской Федерации, а также исследование основных проблем реформирования данного института таможенного права.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
- раскрыть понятие и назначение СВХ;
- изучить порядок функционирования СВХ в Российской Федерации;
- выявить роль института временного хранения как метода обеспечения таможенного контроля;
- исследовать порядок учреждения СВХ;
- исследовать порядок регистрации в Реестре владельцев СВХ;
- исследовать процедуру прекращения деятельности СВХ;
- исследовать меры административного принуждения и практику их применения таможенными органами Российской Федерации к нарушителям таможенного законодательства в области временного хранения;
- проанализировать основные проблемы и перспективы развития института временного хранения в Российской Федерации.
16 Апреля 2013  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Конвенционные и таможенные тарифы

Целью реферата является:
дать понятие таможенного тарифа;
дать понятие конвенционного тарифа.
24 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Конспект лекций по "Таможенной системе"

Работа содержит конспект лекций по "Таможенной системе" 28 Декабря 2011  Тип работы: лекция  Скачать

Контрабанда и пути ее искоренения

Контрабанде оружия из России; как правило, предшествует его хищение из воинских частей. Контрабанда культурных ценностей, антиквариата сильно распространена. Нередко прикрытием для незаконного перемещения валюты является бартер. Наиболее распространен контрабандный ввоз автомобилей иномарок, т.е. самых налогоёмких товаров. В результате контрабанда наносит непоправимый ущерб экономике страны и соответственно безопасности и благополучию ее граждан.
Контрабанда
24 Марта 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Контрабанда та її наслідки для економіки держави

Успіх боротьби з контрабандою багато в чому залежить від гарного знання карного і карно-процесуального права, митного і зовнішньоекономічного законодавства України, умілого застосування положень криміналістики в процесі розслідування.
Аналіз розглянутих судами кримінальних справ про контрабанду показує, що розслідування такого роду справ у значній мірі специфічно, що обумовлено характером і особливостями злочинних дій контрабандистів. У той же час при проведенні дізнання по цих справах працівниками митних органів допускається ще ряд недоліків, що вкрай негативно впливає на процес розслідування і судового розгляду справи.
21 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Контракты в международной торговле

Формы международной торговли можно систематизировать по трем направлениям. Критериями определения форм является регулирование, предмет торговли, взаимодействие субъектов международной торговли. 26 Октября 2011  Тип работы: лекция  Скачать

Контрафакция и фальсификация

По официальным данным Роспатента, оборот поддельной продукции на российском рынке составляет 80-100 млрд руб. в год, в результате чего экономика недосчитывает 1,5 млн рабочих мест, а госбюджет – 30 млрд руб.
Контрафакция и фальсификация являются глобальными проблемами мировой экономики, они негативно сказываются на всех ее секторах.
Системная борьба с контрафактной и фальсифицированной продукцией на современном этапе становится важной составляющей экономической безопасности государства.
11 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Контроль за перемещением через таможенную границу драгоценных металлов и драгоценных камней

В своей работе я поставила перед собой следующую цель: раскрыть понятие драгоценных металлов и драгоценных камней и основы перемещения их через таможенную границу.
Для этого я сформулировала следующие задачи:
1) Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней;
2) Рассмотреть Федеральные законы, которые регулируют перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней;
3) Рассмотреть порядок ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней;
4) Характеристика государственного контроля за перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней.
11 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Контроль за правильным декларированием таможенной стоимости

Сегодня Российская Федерация активно участвует в международной торговле. В связи с чем мы наблюдаем активное межстрановое движение товаров, услуг, трудовых ресурсов, технологий и пр.
Важную роль в формировании внешнеэкономический отношений играют правила о таможенных тарифах. Это особенно актуально в связи с необходимостью в современных условиях использования принципов и норм ГАТТ «Генерального соглашения о тарифах и торговле).
Проведение внешнеторговых сделок очень тесно связано с вопросами осуществления государственного контроля правильности проведения внешнеторговых сделок, а также совершенствования форм и способов эффективного управления при определении таможенной стоимости товаров, пересекающих границу РФ.
Именно анализу вопросов правильного определения таможенной стоимости, и контролю за ее определением и посвящена наша курсовая работа.
Здесь хочется отметить следующее, что мировой опыт показывает, что применение высоких ставок таможенных пошлин дает эффект только в том случае, когда государство вводит жесткий протекционистский режим и дополняет таможенную политику административными мерами по контролю за рынком. Если же этого нет, то установление высоких ставок пошлин приводит к свертыванию торговых операций, либо к массовым уклонениям от уплаты таможенных платежей. При этом одним из способов такого уклонения является занижение таможенной стоимости импортируемых товаров.
Помимо вышесказанного нужно отметить, что сейчас весьма важно совершенствование таможенной фискальной политики России, которое неразрывно связано с повышением эффективности процесса контроля таможенной стоимости товаров.
Так же в подтверждении актуальности темы курсовой работы скажу, что вопросы контроля за правильным декларированием таможенной стоимости товаров является одной из серьезных вопросов регулирования внешнеэкономической деятельности, проблема правильности определения таможенной стоимости требует создания самой современной и согласованной с мировой практикой системы ее контроля.
05 Октября 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Контроль таможенной стоимости

Согласно Таможенному Кодексу Российской Федерации, таможенное дело в Российской Федерации составляет таможенная политика РФ, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь. Основная цель таможенной политики является обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля. 03 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Контроль таможенной стоимости товаров

Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, представляет собой совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения норм, установленных Таможенным кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе», о проверке достоверности заявленных лицами сведений о таможенной стоимости товаров, правильности избранного метода определения таможенной стоимости и расчета ее величины. При этом следует иметь в виду, что контроль таможенной стоимости должен осуществляться в тех случаях, когда подлежат уплате таможенные пошлины иналоги, рассчитываемые с использованием таможенной стоимости. При этом таможенные пошлины и налоги подлежат уплате не только в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, но также и в иных случаях, когда товары не пересекают границу, но подлежат декларированию таможенному органу и в их отношении должны быть уплачены таможенные пошлины и налоги. 21 Января 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Контроль ценнных бумаг

Пожалуй, невозможно представить себе день таможенного работника без «бумажной» работы. Он должен уметь не только сам составить тот или иной документ (договор, исковое заявление, жалобу, заключение и т.д.), но и тщательно изучить документы, составленные иными лицами, ценные бумаги и денежные знаки. При этом нередко возникает и задача проверки подлинности конкретного документа. 13 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Контрольная работа по «Таможенное регулирование и платежи»

Рассчитать таможенные платежи, если ПБОЮЛ ввозит автомобиль российского производства в РФ. Таможенная стоимость – 200 тыс. руб., год выпуска – 01.2006 г., 90 л.с., 1500 куб. см. Код по ТН ВЭД 8703. 03 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Контрольная работа по "Таможенному праву"

Правовое регулирование порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу России должно осуществляться на основе соблюдения всеми участниками таможенно правовых отношений основных принципов перемещения товаров и транспортных средств. К таким принципам относятся: равное право всех лиц на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств, возможность запрещения ввоза и вывоза отдельных товаров, возможность введения ограничений на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств, добровольность выбора и изменения таможенного режима, обязательность таможенного оформления и таможенного контроля, определенность места и времени пересечения таможенной границы, регламентированность порядка пользования и распоряжения перемещаемыми через таможенную границу товарами и транспортными средствами. 20 Февраля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Контрольная работа "Таможенное право"

Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Казахстана, подлежат декларированию. Впервые о декларировании говорится в постановлении Кабинета министров Республики Казахстан от 19 февраля 1993 г. «О декларировании и порядке перемещения товаров через таможенную границу Республики Казахстан», согласно которому с 1 марта 1993 г. вводится декларирование путем представления таможенным органам грузовой таможенной декларации [1, с.14] Вся территория Казахстана разделена на зоны действия определенных таможен. 13 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать