Адміністративна діяльність митних органів

Дата добавления: 01 Мая 2012 в 16:25
Автор: S***@email.ua
Тип работы: контрольная работа
Скачать полностью (13.96 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

адміністративна діяльність.doc

  —  50.50 Кб


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Юридичний факультет

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни: Адміністративна діяльність митних органів

 

Варіант №11

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

                                                                                слухач групи П09-1з

                                                                                                                    Македон О.В.             

             

Перевірив:

                                                                                ст.в. Приймаченко Д.В.

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2012

Завдання митних органів на сучасному етапі розвитку держави: суб’єктивне бачення

 

Прагнення України інтегруватися у світову спільноту і ЄС зокрема вимагає від державних органів переосмислення своєї ролі та значення в процесах сучасного українського державотворення. Система органів виконавчої влади повинна стати визначальним чинником, який би зміг прискорити політичні, соціальні й насамперед економічні перетворення, що відбуваються в державі. Митна служба України як складова системи виконавчої влади відіграє дедалі відчутнішу роль у забезпеченні національних інтересів, економічної безпеки держави та суспільства. Таке зростання значення митних органів обумовлено найближчою перспективою вступу України до СОТ. У цьому контексті вплив адміністративної діяльності митних органів, пов’язаної зі здійсненням митного регулювання як елементу державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, на процеси інтеграції економіки України до міжнародного економічного співтовариства, безперечно, неоціненний.

Система організації та діяльності митних органів, існуючі механізми митного контролю та митного оформлення, взаємовідносини з національним виробником і його зарубіжними партнерами, що склалися на попередніх етапах державотворення і формування ринкової економіки, вже не відповідають постійно зростаючим обсягам експортно-імпортних операцій і транзитних перевезень товарів. Завдання, поставлені перед митною службою України – це перетворення митних органів у потужну спеціалізовану систему органів виконавчої влади, максимально адаптовану до реалій сьогодення, орієнтовану на ефективний захист інтересів громадян, суб’єктів господарювання і водночас на забезпечення ефективної реалізації митної політики держави. Головним в адміністративній діяльності мають стати партнерські стосунки з учасниками зовнішньоекономічних операцій, усебічне сприяння гуманізації та прискоренню процедур митного контролю і митного оформлення, удосконалення митного законодавства України відповідно до міжнародних вимог і стандартів.

Розширення співпраці з впливовими міжнародними економічними та фінансовими організаціями, спільність інтересів України та інших держав під час вирішення багатьох проблем у галузі міжнародної безпеки, в тому числі у сфері протидії поширенню зброї масового ураження, боротьби з міжнародним тероризмом і торгівлею наркотиками, екологічних проблем, зокрема проблем у галузі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, обумовило модернізацію діяльності митних органів. Реалізація традиційних для митних органів регулятивної, контрольної, економічної, фіскальної, статистичної та правоохоронної функцій у цих умовах набула нового значення. Розв’язання нових завдань, що були сформульовані Президентом України, КМ України перед митними органами України, які визначають пріоритетні напрямки їх подальшого розвитку, вимагають удосконалення існуючих форм та методів адміністративної діяльності, опрацювання нових, більш адекватних вимогам сьогодення.

Модернізація та перспективний розвиток системи митних органів мають проводитися з урахуванням пріоритету прав та законних інтересів громадян і суб’єктів господарювання, економічних перетворень та міжнародної, зокрема європейської, практики у галузі митно-правового регулювання суспільних відносин. При цьому обов’язково слід враховувати: особливості розташування України – на перетині основних світових транзитних шляхів; рівень технічної оснащеності більшості пунктів пропуску на митному кордоні; необхідність організації співробітництва в галузі митної діяльності та прикордонного контролю з країнами, що безпосередньо межують з Україною.

Формування та реалізація митної політики держави, що здійснюється в Україні останнім часом, передбачає комплексний підхід до міжвідомчої взаємодії та забезпечення балансу інтересів громадян, суб’єктів господарювання і держави у галузі митно-тарифних, податкових заходів, заборон та обмежень, що встановлені чинним законодавством України.

Зараз першочерговими цілями розвитку та модернізації митної системи України можна вважати визначення та запровадження в практику найбільш оптимальних форм і методів реалізації митної політики держави, які б відповідали вимогам міжнародних стандартів. Конкретно основними цілями розвитку та модернізації адміністративної діяльності митних органів слід вважати:

– підвищення ефективності технологій митного контролю й митного оформлення, дієвості управлінських рішень, рівня стратегічного планування;

–подальше спрощення та модернізацію митних процедур, максимальне сприяння зовнішньоекономічній діяльності законослухняним суб’єктам господарювання;

–удосконалення правового забезпечення роботи, продовження розробки й імплементації митного законодавства відповідно до міжнародних та європейських стандартів і рекомендацій, посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства;

–підвищення професійного рівня та морально-етичних якостей посадових осіб митних органів;

–удосконалення митної інфраструктури як на прикордонних, так і на внутрішніх митницях;

–розвиток та вдосконалення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України й реалізацію перспективних інформаційних технологій;

–підвищення іміджу митних органів серед інших державних органів.

Для досягнення поставленої мети митним органам необхідно вирішити такі завдання:

– покращення якості митного регулювання, яке сприятиме створенню умов для залучення інвестицій до національної економіки, збільшенню надходжень до державного бюджету, захисту вітчизняних товаровиробників, охороні об’єктів, що містять право інтелектуальної власності та максимальному сприянню зовнішньоторговельній діяльності;

–удосконалення митного адміністрування, у тому числі розвиток системи управління ризиками на основі здійснення митних процедур відповідно до міжнародних стандартів, що ґрунтуються на останніх досягненнях у галузі управлінських та інформаційних технологій;

–розширення переліку суб’єктів, на які поширюється право користування спрощеною процедурою митного контролю товарів;

–максимальне застосування безпосередньо на митному кордоні України спільного контролю з митними органами суміжних держав;

–практичне впровадження у роботу методів постаудит-контролю;

–підвищення ефективності діяльності, пов’язаної з протидією тероризму, контрабанді зброї, наркотиків і контрафактної продукції, а також забезпечення економічної, екологічної та радіаційної безпеки.

Виконання цих завдань передбачає забезпечення в Україні стабільного правового режиму для зовнішньої торгівлі, заснованого на схвалених ВМО принципах:

– стандартизація та вдосконалення митного законодавства, розробка нових норм, правил, технологій з урахуванням міжнародних стандартів;

–прозорість та передбачуваність. Митне законодавство, норми, правила і процедури в галузі митної діяльності застосовуються послідовно, вони уніфіковані, загальнодоступні та доводяться до відома всіх зацікавлених осіб у зрозумілій формі;

–мінімальне втручання. Митні органи в максимально можливому обсязі дотримуються принципів вибірковості та достатності митного контролю, застосовують систему управління ризиками;

–співробітництво і партнерство. Діяльність митних органів передбачає розвиток співробітництва з усіма учасниками зовнішньоторговельного процесу, в тому числі з державними органами, діловими колами, митними адміністраціями інших держав;

– збалансованість в частині співвідношення між митним контролем у сфері забезпечення безпеки і заходами, що сприяють розвитку торгівлі.

З метою реалізації нових підходів до організації та діяльності митних органів у найближчий час необхідно здійснити такі заходи з удосконалення митного адміністрування, в тому числі з його нормативного забезпечення:

–підготувати загальну довгострокову концепцію розвитку та модернізації митної служби України з викладенням мети і стратегії її реалізації;

–внести зміни до МК України та до інших законодавчих і нормативних актів України з урахуванням вимог та рекомендацій ВМО, норм і положень міжнародних конвенцій у галузі митно-правового регулювання суспільних відносин;

–розробити і запровадити нові інформаційно-технічні засоби забезпечення діяльності митних органів України;

–проаналізувати існуючу практику адміністративної діяльності митних органів і разом із зацікавленими суб’єктами господарювання опрацювати систему спрощення та узгодження митних процедур і механізм забезпечення координації дій митних органів та суб’єктів ЗЕД;

–нормативно регламентувати повноваження митних органів щодо здійснення усіх видів контролю за товарами, предметами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон;

–законодавчо закріпити за митними органами право на здійснення митного контролю після випуску товарів у вільний обіг на митній території України (право на здійснення постаудит-контролю);

–удосконалити технології формування та ведення даних митної статистики відповідно до міжнародних стандартів та нормативно визначити порядок їхнього використання;

–удосконалити систему підготовки і перепідготовки посадових осіб митних органів з метою набуття і підтримання на належному рівні навичок, необхідних для здійснення ефективної та результативної адміністративної діяльності;

–активізувати взаємодію з ВМО та іншими міжнародними організаціями для вирішення завдань розвитку і модернізації митних органів.

Викладене свідчить про нагальну потребу в ґрунтовних дослідженнях у сфері митно-правового регулювання митних відносин, діяльності митних органів, тарифного і нетарифного регулювання та інших не менш важливих проблем у цій царині для того, щоб створити достатнє наукове підґрунтя для організаційно-правового забезпечення механізмів формування та реалізації національної митної політики і діяльності державних інституцій та інших суб’єктів митних правовідносин.

 

 

 

 

 Описание работы
Модернізація та перспективний розвиток системи митних органів мають проводитися з урахуванням пріоритету прав та законних інтересів громадян і суб’єктів господарювання, економічних перетворень та міжнародної, зокрема європейської, практики у галузі митно-правового регулювання суспільних відносин. При цьому обов’язково слід враховувати: особливості розташування України – на перетині основних світових транзитних шляхів; рівень технічної оснащеності більшості пунктів пропуску на митному кордоні; необхідність організації співробітництва в галузі митної діяльності та прикордонного контролю з країнами, що безпосередньо межують з Україною.
Содержание
содержание отсутствует