Шпаргалка по "Криміналістика"

Дата добавления: 02 Ноября 2011 в 23:28
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: шпаргалка
Скачать полностью (57.76 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Kriminalistika.doc

  —  224.00 Кб

Науково-технічні засоби криміналістики — це прилади, пристосування і матеріали, які використовуються для збирання і дослідження доказів або створення умов, що утрудняють учинення злочинів. Такі засоби можуть бути розподілені на кілька груп:

1) взяті без  змін з різних технічних і  природно-технічних наук;

2) спеціально  пристосовані для криміналістичних  цілей;

3) спеціально  розроблені для цілей криміналістики.

Основними формами  застосування криміналістичної техніки  є:

1) використання  науково-технічних засобів оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшуко-вих заходів;

2) застосування  науково-технічних засобів слідчими при проведенні слідчих дій;

3) використання  науково-технічних засобів спеціалістами та експертами під час відповідних досліджень;

4) застосування  науково-технічних засобів учасниками  судового розгляду.

Виділення таких  форм використання криміналістичної техніки пов'язано із суб'єктом, що її застосовує.

Криміналістична техніка розвивається в трьох  основних напрямах: оперативно-слідча, науково-дослідна, профілактична. Кожний з напрямів передбачає розробку не тільки відповідних приладів, пристосувань, інструментів, матеріалів, а й найефективніших прийомів, методів використання науково-технічних засобів.

Найскладнішим напрямом є розвиток науково-дослідної техніки, яка застосовується в основному в лабораторних умовах високоваліфікованими фахівцями. До науково-дослідної техніки відносяться різноманітне обладнання та апаратура, які дозволяють здійснювати дослідження в рентгенівських променях, застосовувати радіоактивні ізотопи, проводити люмінесцентний чи спектральний аналіз та ін.

Для ефективної реалізації науково-технічних засобів необхідно враховувати вимоги щодо їх застосування (принципи):

1) принцип законності  використання науково-технічного засобу;

2) принцип етичності  застосування науково-технічного  засобу;

3) принцип науковості;

4) принцип безпеки  науково-технічного засобу;

5) принцип цілісності  об'єктів у незмінному вигляді;

6) принцип ефективності  використання науково-технічного засобу.

Використання  криміналістичної техніки є припустимим, якщо при цьому не порушуються законні права й інтереси громадян, моральні та етичні норми. Засоби і методи криміналістики повинні мати наукову основу, бути науково обґрунтованими, базуватися на вивчених об'єктивних закономірностях, а тому не можуть використовуватися в доведенні устрої і прилади, що засновані на невстановле-них наукою явищах.

На даний час  система криміналістичної техніки  складається з таких основних галузей:

1) судова фотографія;

2) судова кінематографія  і відеозапис;

3) трасологія;

4) судова балістика;

5) криміналістичне дослідження письма;

6) техніко-криміналістичне  дослідження документів;

7) ідентифікація  особи за зовнішніми ознаками;

8) кримінальна  реєстрація.

В основу системи  криміналістичної техніки покладено  предметний принцип, що відбиває особливості  кожної галузі. 
 

9. Класифікація засобів  криміналістичної  техніки, прийомів  і методів збирання  та дослідження  криміналістичної  інформації. Правова  та етична регламентація  їх застосування  у розкритті та  розслідуванні злочинів. 

Науково-технічні засоби криміналістики можна класифікувати за різними ознаками.

Термін класифікація означає ділити предмети, явища, поняття на певні види, класи залежно від їхніх загальних ознак.

Уперше запропонував класифікувати на види криміналістичну  техніку192б р. С. М. Потапов. Він, зокрема, класифікував усі засоби криміналістичної техніки за двома групами:

1. засоби для  збирання інформації в ході  слідчих дій і оперативно-розшукових  заходів;

2. засоби для  експертного дослідження речових  джерел, тобто «засоби слідчого  і оперативного працівника» та «засоби експерта».

Нині криміналісти вважають, що доцільніше класифікувати  криміналістичні науково-технічні засоби за трьома ознаками: 1) виникненням; 2) видом; 3) цільовим призначенням.

За  виникненням науково-технічні засоби можна поділити на три види. До першого виду належать криміналістичні засоби, що використовуються виключно в криміналістиці. Це, наприклад, ку-левловлювачі, йодні трубки та ін. До другого виду належать — науково-технічні засоби, запозичені криміналістами з інших галузей науки і техніки. З часом такі засоби суб'єкти криміналістичної діяльності пристосовують для вирішення криміналістичних потреб щодо виявлення, фіксації, вилучення і дослідження матеріальних об'єктів, а також явищ і процесів у розслідуваних кримінальних справах про злочини. Так, пристосованими криміналістичними засобами є спеціальні фотоапарати, мікроскопи, ультрафіолетові випромінювачі тощо. До третього виду віднесено науково-технічні засоби загальнотехнічного призначення, запозичені криміналістами для виконання криміналістичних завдань: ноутбуки, відеоапа-ратура, звукозаписуючі засоби, зубопротезні пасти і т. ін.

Основними видовими групами криміналістичних науково-технічних  засобів є: прилади, обладнання й  апаратура, пристосування та інструменти, матеріали і приналежності, комплекти, пересувні криміналістичні лабораторії.

За  цільовим призначенням криміналістичні науково-технічні засоби можна класифікувати на три групи:

1) криміналістична  техніка для збирання доказів  (валіза слідчого, одорологічна валіза, дактилоскопічні порошки та ін.);

2) криміналістична  техніка для фіксації ходу  і результатів слідчих дій  (кіно-, фото-, відеоапаратура, засоби  звукозапису, а також вимірів  часу, висоти, відстані та ін.);

3) криміналістична  техніка дослідження доказів  (мікрофото-пристосування горизонтальної конструкції, кулетримач для горизонтального (вертикального) розміщення кулі, мікроскопи МБС-1,МБС-2таін.).

Криміналістичні науково-технічні засоби можна також  класифікувати за сферою і суб'єктами застосування, за спеціальним призначенням тощо. Так, за суб'єктом використання технічні засоби поділяють на техніку слідчого, оперативного працівника та експерта. Слідчий може застосовувати науково-технічні засоби, наприклад, для виявлення слідів проникнення в приміщення через пролом у стіні (мікрочастинок одягу за допомогою макрофотографування), тайнопису (рентгенівське опромінення, ультрафіолетове освітлення документів, запилення їхньої поверхні спеціальними порошками, термічна обробка, окурювання парами аміаку, йоду, кислоти).

Суд також має право застосовувати науково-технічні засоби для дослідження криміналістичної інформації. Як правило, зазначена діяльність суду реалізується для перевірки результатів слідчих дій, оперативних розробок, експертиз. 
 

10. Поняття і значення  фіксації криміналістичної інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої дії та її результатів. 

Засобом фіксації криміналістичної інформації виступає криміналістична фотографія та відеозапис.

Криміналістична фотографія та відеозапис – галузь криміналістичної техніки, яка являє собою систему наукових положень та рекомендацій і відповідним ним методів і технічних засобів фіксації криміналістичних об’єктів.

Фіксація криміналістичної інформації має доказове значення при  з’ясуванні сліду значно пізніше  огляду, коли обстановку на місці події порушено, а потрібні предмети втрачені або порушено їх взаємне розташування.

Методи.

1. панорамна  фотозйомка - фіксація об'єкта здійснюється  частинами (ділянками) таким чином, щоб останній кадр був продовженням попереднього. Може бути круговим, лінійним та вертикальним.

2. стереоскопічна  зйомка - полягає в одержанні стереопари  знімків та в їх математичній обробні для одержання дійсних розмірів.

3. вимірювальний  метод - це фіксація об'єкта, події  злочину разом з метричною  одиницею, наприклад мірою довжини,  часу. Так, поряд зі слідом, об'єктом  звичайно кладуть масштабну лінійку,  а в разі наявності значних ділянок місцевості, приміщення, наприклад, при зйомці трупа, доріжки слідів ніг, транспортних засобів, розміщують глибинну масштаб-рулетку, що дає змогу визначати розмір предметів та відстань між ними.

4. репродукційна  полягає у фотографуванні об'єктів, головним чином документів (текстів, креслень, схем), звичайною або спеціального апаратурою.

5. сигналітична  або впізнавальна фотозйомка - це  зйомка живих осіб з метою  пізнавання, ідентифікації та створення  криміналістичних фотокартотек. Зйомка здійснюється стандартною малоформатною камерою з відстані 1 м (у масштабі 1:19). Знімки виготовшоються у фас і правий профіль (1:7 натурального розміру).

6. мікро та  макрозйомка  

Види фотозйомки при огляді місця події:

1. орієнтуюча

2. оглядова

3. вузлова

4. детальна 
 

11. Форми фіксації  інформації, що має  криміналістичне  (доказове) значення. 

Документування, яке розглядається О.А.Кириченком як одна з форм фіксації речових  джерел і вказане у числі елементів  збирання, фактично має більш широке значення і має супроводжувати увесь процес не тільки збирання, а іншої роботи з речовими та й з особистими джерелами [17.119].

З точки зору процесуального документування, то воно у першу чергу має супроводжувати збирання речових джерел, отримання  інформації від останніх, а також від особистих джерел.

Таким чином, документування треба розглядати в якості особливого проміжного етапу роботи з речовими джерелами, тобто такого, який у процесуальній  чи позапроцесуальній формі має  супроводжувати цю роботу з початку та до кінця та при цьому не повинен вказуватися у переліку етапів роботи і речовими і з особистими джерелами. 
 

В практике органов  дознания и предварительного следствия  широкое применение наряду с поисковыми средствами находят также средства фиксации и изъятия объектов, имеющих криминалистическое значение.

Липкие  пленки. Из липких пленов наиболее широко применяются дактилоскопические пленки. Они выпускаются двух видов: прозрачные и темные. Темная планка применяется для фиксации и изъятия потожировых следов, выявленных светлыми дактилоскопическими порошками (алюминия, окиси цинка и др.). Дактилоскопическая пленка используется и для изъятия с различных предметов волокон одежды, пыли, пыльцы растений и других микрообъектов. Находит применение дактилоскопическая пленка и для изъятия некоторых видов следов обуви и транспортных средств, обнаруженных на линолеуме, фанере, досках, железе, гладком асфальте. Для этих целей дактилоскопическая пленка выпускается больших размеров (14х30 см). В стадии производства находится прибор "Парус". Он рассчитан на изъятие с помощью микропылесоса фиксируемых на липкой пленке микрочастиц (из карманов, сумок) в целях их исследования под микроскопом.

Слепочные материалы. К ним относятся гипс, силиконовая паста "К", пластилин, а также слепочные массы, применяемые в зубопротезной практике. Гипс используется для изготовления слепков с объемных следов обуви, транспортных средств, копытных животных. С помощью пасты "К" изготовляются слепки со следов орудий взлома, небольших участков следов обуви и транспортных средств. Пластилин применяется для получения слепков лишь со следов взлома. Если следы обуви или транспортных средств остались на сыпучих поверхностях, то перед изготовлением слепков они закрепляются лаком "Прелесть" в аэрозольной упаковке. Для замены пасты "К" начата разработка новой синтетической массы, более дешевой и с лучшими характеристиками.

Фотографическая, киносъемочная, видеозаписывающая  аппаратура. Фотография как средство фиксации применяется в криминалистике почти с момента ее изобретения и используется в борьбе с преступностью для различных целей: запечатления следов на месте происшествия, изъятых при обыске вещественных доказательств, фиксации обстановки, в которой производится следственное действие (например, обстановки места происшествия, обстановки квартиры обыскиваемого и обнаруженных тайников). Фотографированию подлежат все арестованные. Для выполнения необходимых фоторабот следователи обеспечиваются зеркальными фотоаппаратами типа "Зенит", набором удлинительных колец (для фотографирования следов и мелких вещественных доказательств), широкоугольным объективом (для фотографирования обстановки в малогабаритных помещениях). Следственные органы со штатом более трех следователей обеспечиваются репортерскими фотосумками, комплектуемыми фотоаппаратом, удлинительными кольцами, короткофокусным объективом Мир", фотовспышкой, масштабной линейкой, набором номеров с подставками для обозначения фотографируемых на месте происшествия объектов. По наиболее опасным преступлениям, а также в случае, когда требуется запечатлеть процесс проведения следственного действия в динамике (при производстве следственного эксперимента, проверке показаний на месте и др.), применяются кинокамеры и видеомагнитофоны различных марок (правда, киносъемка в последние годы из-за технических сложностей по обработке кинопленок и изготовлению кинофильмов применяется редко).

Описание работы
шпора з кримінілістики
Содержание
содержание отсутствует