SWOT-аналіз

Дата добавления: 02 Апреля 2013 в 23:02
Автор: a********@i.ua
Тип работы: реферат
Скачать полностью (94.27 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Referat_SWOT_-_analiz.doc

  —  291.00 Кб


Зміст

 

 

 

Вступ

 

 

В умовах ринкової економіки  найважливішим завданням будь-якого  суб'єкта господарювання є постійний  контроль за об'ємом продажів і доходами, оскільки при швидко мінливому попиті і конкуренції, що загострюється істотно зростає ризик незатребуваності продукції (робіт, послуг). Для своєчасної оцінки поточної ситуації, прийняття збалансованих рішень, для управління доходами і прибутком організації як основними показниками фінансових результатів функціонування організації необхідний оперативний аналіз, а в ряді випадків - моніторинг обсягу продажів, виручки, прибутку.

Для активного управління обсягом продажів і прибутком  необхідне залучення як облікової (внутрішньої) інформації, так і даних про стан ринку, попиту на конкретні групи товарів (робіт, послуг), динаміці цін (ринкова необлікового інформація). Інтеграція облікової та ринкової інформації передбачає використання нових методів економічного аналізу.

Оскільки ринкова інформація часто змінюється і є нестійкою, для її формування велике значення мають експертні оцінки, зроблені на підставі наявних даних управлінського обліку, наслідок цього - отримання  на їх основі необхідного масиву необлікової інформації, розробка методів аналізу, орієнтованих на активне використання. Одним із методів, що грунтуються на експертних оцінках, є SWOT-аналіз. Цей метод широко застосовується в зарубіжній практиці фінансового аналізу, де він розглядається як найважливіший інструмент маркетингового аналізу організації. Однак при деталізації SWOT-аналізу та включення до нього математичних розрахунків основних балансових коефіцієнтів, що визначають фінансові результати діяльності, фінансовий стан організації, його можна і доцільно розглядати як комплексний метод оцінки фінансово-господарської діяльності організації. Особливе значення він має для організацій з широкою номенклатурою товарів (робіт, послуг) при істотному відмінності їх прибутковості.

 

1. Сутність та сфера застосування SWOT-аналізу

 

 

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації [15].

Слід відзначити високу результативність застосування методу SWOT-аналізу в організаціях торгівлі, що обумовлено наступними факторами [15]:

 1. Істотним зростанням взаємної зацікавленості учасників торгового процесу в однозначній, об'єктивної і достовірної оцінки ситуації, що складається на ринку;
 2. Нестійким зростанням обсягу продажів на основі підбору відповідного асортименту товарів і встановлення цін, що стимулюють зростання попиту на них;
 3. Необхідністю постійної підтримки конкурентоспроможності організації та підвищення ефективності її функціонування.

Враховуючи послідовний  перехід бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до вимог, прийнятих у міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ), істотно зростає роль ринкової інформації, що дозволяє більш чітко реагувати на зміни умов ринку. Вимоги до включаються у звітність пояснень і доповнень припускають оцінку відповідності структури виробництва і результатів діяльності підприємства вимогам ринку-використання справедливої ​​вартості, створення резервів під знецінення активів. Для виконання цих вимог необхідна додаткова ринкова інформація і нові методи її аналізу.

В основі даної методології аналізу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу проводять на основі аналізу діяльності організації за допомогою нижче приведених блоків питань [16].

Загальна  характеристика об'єкта дослідження охоплює ряд питань:

 • історія розвитку організації;
 • організаційно-правова форма організації;
 • інфраструктура організації (наявність та характеристика підсобних господарств; розвиненість транспортної мережі тощо);
 • діяльність організації (сектор економіки, в якому працює організація; місія організації; існуючі ринки товарів та послуг; основні види товарів та послуг, що надаються організацією, та ін.).

Фактори зовнішнього  середовища організації:

 • економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких показників, як: ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, продуктивність праці, ставки оподаткування та ін.);
 • політична система держави (особливості існуючої політики держави в галузі захисту прав підприємців та подальшого розвитку підприємницької діяльності);
 • правове поле (аналіз регулювання підприємницькоїдіяль-ності законодавчими актами України);
 • соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспільства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо);
 • технологічні можливості (рівень розвитку науки і техніки держави; рівень розвитку засобів зв'язку, транспорту, телекомунікацій тощо).

Визначення  місії, цілей та базової стратегії  організації

При розробці стратегії організації необхідно, перш за все, визначити напрям подальшого розвитку організації, її цільову орієнтацію. Для цього слід відповісти на наступні питання:

 • визначення місії організації;
 • визначення цілей організації (вибір цілей; побудова ієрархії цілей; формування «дерева цілей»);
 • визначення базової стратегії організації (оцінка стратегічних альтернатив за базовою стратегією; оцінка обраної базової стратегії");
 • реалізація обраної стратегії (розроблення стратегічного плану; контроль реалізації стратегічного плану).

Фінанси:

 • корпоративна ліквідність;
 • рух грошових коштів;
 • вплив прибутку й амортизації на грошові потоки;
 • баланс, оцінка фінансового стану;
 • фінансове планування (технічні можливості; методика планування; оцінка перспектив);
 • аудитування (методика, перспективи, висновки аудиторів).

Маркетинг:

 • управління маркетингом (загальна ідея; концепція;
 • стратегія; оцінка персоналу);
 • ринки (ємність ринку; структура ринку; конкуренти, виявлення їх переваг та недоліків);
 • споживачі (кількість; структура; вивчення смаків споживачів);
 • ціноутворення (стратегія і тактика);
 • збут продукції (організація збуту, оцінка каналів збуту; характеристика зайнятого в цій сфері персоналу; наявність складських приміщень; витрати на реалізацію; післяпродажне обслуговування; реклама, її вплив на ефективність діяльності організації);

Проведення  маркетингових досліджень необхідне  для успішної реалізації продукції та послуг будь-якої організації. Питання - що виробляти, скільки виробляти, які види послуг надавати -знаходяться на першому місці для сучасних організацій. Тому аналіз маркетингової діяльності являється одним із найважливіших пунктів при загальному дослідженні організації [13].

 

 

Виробництво:

 • управління виробництвом (концепція; обрана стратегія виробництва; персонал та його кваліфікація);
 • виробничі підрозділи (кількість; спеціалізація; зв'язок з іншими підрозділами);
 • обсяги виробництва (виробнича потужність; вузькі місця; вільні і запасні потужності);
 • технологія виробництва (тип; рівень складності);
 • організація виробництва (рух сировини, матеріалів; робота по розвитку виробництва, підвищенню якості продукції та послуг);
 • ефективність виробництва (собівартість продукції; продуктивність праці);
 • охорона праці на виробництві.

Ретельний аналіз виробництва продукції дає можливість виявляти поточні недоліки виробництва та вчасно їх усувати, що значно підвищить ефективність виробництва.

Управління  персоналом:

Управління  персоналом - це вміння направляти підлеглих для досягнення цілей організації та вирішення організаційних проблем; вміння здійснювати селективний відбір працівників для виконання різноманітних завдань, а також вирішувати наступні питання:

 • управління персоналом (концепція та політика; планування персоналу);
 • структура персоналу (вік; стать; кваліфікація; наявність формальних та неформальних груп в організації);
 • вербування та відбір персоналу;
 • навчання та розвиток персоналу (перспективи кар'єри; витрати, пов'язані з розвитком персоналу; оцінка кадрів);
 • мотивація персоналу (система заробітної плати; розмір заробітної плати; нематеріальні чинники мотивації; умови праці; просування; співвідношення результатів праці з нагородженням);
 • оцінка діяльності персоналу (методи оцінки). ;.

Інноваційна діяльність:

 • управління розвитком і дослідженням організації;
 • інноваційна політика організації;
 • інноваційний потенціал організації;
 • використання наукових досліджень.

Система управління організацією:

• показники ефективності управління (прибутковість інвестицій; прибутковість власного капіталу);

 • організаційна структура управління;

•    делегування повноважень в процесі прийняття рішень;

 • внутрішня система комунікацій;
 • організаційна культура (традиції; ритуали; стиль керування);
 • залучення зовнішніх консультантів.

Аналіз результативності та ефективності:

 • показники ефективності організації;
 • оцінка результативності організації;
 • аналіз зростання масштабів діяльності;
 • оцінка підвищення вартості організації.

Загальна  результативність складається на основі існуючих на підприємстві звітів (річних, квартальних, місячних). Можуть використовуватись різноманітні показники, як фінансові, так і статистичні згідно з системою, що діє на фірмі.

На основі проведеного  аналізу для виявлення найбільш впливових чинників Дж. Вільсон запропонував матрицю, за допомогою якої визначається вплив фактора на організацію та ймовірність посилення його впливу [4].

Наведемо приблизні варіанти факторів (табл.1) в SWOT-таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Вплив фактора  на підприємство [16]

 

 

МОЖЛИВОСТІ 
"O" — OPPORTUNITIES

ЗАГРОЗИ 
"T" — THREATS

ЗОВНІШНЯ СЕРЕДА

1. Нові види продукції 
2. Нові технології 
3. Нові потреби, мода, в т.ч. потреби неусвідомлені 
4. Захоплення суміжних сегментів - вивчення ситуацій перемикань споживачів 
5. (Пере) Визначення цільової аудиторії 
6. Додаткові послуги 
7. Тенденції попиту 
8. Співпраця з іншими компаніями 
9. Збільшення реклами на ЦА 
10. Формування УТП 
11. Добрі зв'язки з громадськістю 
12. Державна підтримка

1. Продукти-замінники 
2. Нові гравці на ринку 
3. Слабкість постачальників 
4. Життєвий цикл товару (ЖЦТ) на спаді 
5. Зміна тенденцій попиту / моди 
6. Законодавче регулювання 
      a. Нові митні бар'єри 
      b. Нові законодавчі акти 
7. Лобіювання конкурентів 
8. Активність конкурентів 
      a. Програми просування 
      b. Додаткові послуги 
9. Сезонний спад 
10. Економічний спад

 

ПЕРЕВАГИ 
"S" — STRENGTH

НЕДОЛІКИ 
"W" — WEAKNESS

ВНУТРІШНЯ СЕРЕДА

1. Великий досвід 
2. Висока якість продукції 
3. Висока популярність компанії 
4. Високі продажу 
5. Лідерство в галузі / сегменті 
6. Інноваційні технології, патенти 
7. Низька собівартість 
8. Задоволеність клієнтів 
9. Відпрацьовані бізнес-процеси 
10. Згуртований колектив 
11. Якісне обладнання 
12. Широкий асортимент 
13. Навчений персонал 
14. Потенціал маркетингу 
15. Швидка обробка замовлень 
16. Канали дистрибуції

1. Мало оборотних коштів 
2. Слабкий імідж продукції 
3. Низька репутація компанії 
4. Слабка дистрибуція, просування 
5. Слабкий маркетинг 
6. Ні корпоративної культури 
7. Відсутність стратегії 
8. Внутрішньополітичні проблеми 
9. Вузька продуктова лінійка 
10. Низька кваліфікація співробітників 
11. Низька мотивація співробітників 
12. Невідома торгова марка 
13. Немає післяпродажного обслуговування 
14. Мало додаткових послуг

Страницы:123следующая →
Описание работы
В умовах ринкової економіки найважливішим завданням будь-якого суб'єкта господарювання є постійний контроль за об'ємом продажів і доходами, оскільки при швидко мінливому попиті і конкуренції, що загострюється істотно зростає ризик незатребуваності продукції (робіт, послуг). Для своєчасної оцінки поточної ситуації, прийняття збалансованих рішень, для управління доходами і прибутком організації як основними показниками фінансових результатів функціонування організації необхідний оперативний аналіз, а в ряді випадків - моніторинг обсягу продажів, виручки, прибутку.
Содержание
1. Сутність та сфера застосування SWOT-аналізу
2. Приклад SWOT-аналізу діяльності оптової фармацевтичної фірми
3. Рекомендації щодо практичного застосування SWOT-аналізу