Список предметов

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Шпаргалка по «Правовые основы бухгалтерского учёта»

Работа содержит ответы на вопросы для подготовки по дисциплине «Правовые основы бухгалтерского учёта» 22 Ноября 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по анализу финансовой отчетности

Шпаргалка 90 штук 25 Апреля 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по бухгалтерскому учёту

Ответы на экзаменационные вопросы по бухгалтерскому учёту. 01 Декабря 2010  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по бухгалтерскому учету

Шпаргалка содержит ответы на 52 экзаменационных вопроса по дисциплине Бухгалтерский учет,анализ и аудит
1. История возникновения и развития учета...
52. Инвентаризация имущества и обязательств
20 Января 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит"

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит". 17 Апреля 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по МСФО

Крах 1929 г. на мировых фондовых рынках, породивший глобальный экономический кризис выявил недостаточность применявшейся системы БУ и ФО. Концептуальные принципы составления ФО в разных странах и даже в разных компаниях одной страны существенно отличались. Отчетность разных компаний не всегда правильно понималась пользователями. Она оказывалась несопоставимой, непригодной для серьезного делового анализа, приводила к ошибочным и неоднозначным выводам о результатах деятельности и финансовом положении компаний, представивших отчетность.
ГААП (Национальные общ
07 Января 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

1.Основні засоби, їх класифікація і оцінка.
2.Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
3.Облік надходження основних засобів.
....
23.Облік податку на прибуток.
24.Облік податку на додану вартість.
13 Февраля 2013  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалки по "Бухгалтерскому учету"

Бух.учет-это упорядоченная система сбора регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного докумен.учета всех хоз-ых операций.
Предмет бух.учета – это хоз.деятельность коммерческой организации. Хозяйственная деятельность –это операции, которые связаны с созданием.функционированием,ликвидацией
16 Декабря 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалки по "Бухгалтерскому учету"

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет" 04 Марта 2013  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалки по банкротству

краткие ответы на экзаменационные билеты 26 Апреля 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалки по бухгалтерскому учету

Работа содержит ответы на 56 вопросов к экзамену по управленческому учету. 12 Марта 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шраргалка по "Бухгалтерсокому учету"

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет" 13 Мая 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Штрафы за нарушение кассовой дисциплины

Целью реферата является ознакомление со штрафными санкциями за нарушение кассовой дисциплины.
При написании работы были поставлены задачи:
- изучить правила организации кассы на предприятии, требования, предъявляемые к месторасположению кассы;
- выявить роль и место кассовых операций в системе экономических отношений
- изучить порядок учета движения денежных средств в бухгалтерии предприятия;
09 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Шығындар

Шығындар деп тек жабайы шығындар емес, нарықта күн формасын алған ресурстар шығындары аталады. Шығындар деген, нәтижесінде өнім өндіріп өткізілетін (сатылатын) өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі. Өндіріс шығындарын жіктеп болудің бірнеше жолдары болады. 21 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Шығындар есебі

Шығын –белгілі бір мақсатта пайдаланылған ресурстардың ақшалай баламамен көрсетілген шамасы; бірлестіктердің кәсіпорындардың, ұйымдардың өнімді өндіруге (жұмыстарды орындауға‚ қызметтерді көрсетуге), айналысқа жіберуге және өткізуге ақшалай нысанда жұмсаған шығыстарының жиынтығы. 16 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құны калькуляциялаудың нормативтік әдісі

Курстық жұмыстың тақырыбының өзектілігі.Кез келген өнімді өндіру, жұмыстарды атқару және қызметті көрсету белгілі бір шығындармен байланысты. Сондықтан шығындарды толық және дұрыс анықтау келесіні камтамасыз етуі керек: жалпы өнім көлемін, әрбір өнім түрлерінің нақты өзіндік құнын калькуляциялау, қызметті көрсету, жұмысты орындау, өндірілген өнімнің нақты шығынын толық дер кезінде және шынайы көрсету, сондай-ақ жалпы бизнесті ұйымдастыру және басқарушылық шешімді қабылдау мен жоспарлау үшін ақпараттарды жинау және бақылауды көздейді. 21 Января 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шығындарды талдамалық топтарда талдау

Қаржылық есеп беру бұл кәсіпорынның есепті кезеңдегі қаржы-шаруашылық қызметіне сипаттама беретін белгілі нысандарға топтастырылған көрсеткіштер жүйесі. Қазақстан Республикасы Ұлттық Комиссияның 1996 жылғы 12-қарашадағы №2 қаулысына сәйкес барлық кәсіпорындар меншік нысаны мен қызмет түріне қарамастан Бухгалтерлік есептің Қазақстандық стандартына көшті. 02 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шығындардың жіктелуі және дайын өнімдердің есебі

Қабылдау-тапсыру құжаты цехта екі дана етіп жазылады. Дайын өнімді қоймаға тапсырғаннан кейін, накладнойдың бір данасы қоймада, екіншісі цехта қалады. Экономиканың әр түрлі салаларында қабылдау-тапсыру құжатының арнайы бланкілері қолданылуы мүмкін 23 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шығындардың құрамы мен жіктелуі

Басқару есебі кәсіпорынның қолда бар ресурстарын пайдалануды меншік иесі тарапынан бақылауға бағытталған. Мұнда қорытындыларды, шығындарды және олардың тиімділігін білу маңызды.
Қазіргі уақытта басқару ресурстарын жүйелеу мен өндіріс шығындары проблемасы көкейтесті, дегенмен әрбір қайта құрылған немесе қайта жасалған кәсіпорын көптеген жағдайларда мыналардың есебінен өндірістік емес шығындар болады:
Өндірістік құжаттарды толық пайдаланбау;·
Айналымдық қаражаттың айналымдылығын өндірістік ресурстарға жоғары баға болуына байланысты азайту;·
Негізінде кесімді белгіленетін сипаттағы еңбекақының қайтарымдылыққа (өндірістік) және т.б. сай келеді.·
06 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шығындардың ұғымы

Бұл курстық жұмыстың тақырыбы: өндіріс шығындарының есебі. Бұл курстық жұмыста шығын ұғымы мен басқару есебінде және өнімнің өзіндік құнын анықтау үшін шығындардың жіктелуі, сонымен қатар өндіріс шығындар есебі туралы жазылған. 1 - бөлімінде жалпы шығын ұғымы мен оның жіктелуі жайында түсінік, шығын мен шығыс түсініктерінің бір-бірінен айырмашылығы сипатталып берілген. Ал 2-бөлімінде өндіріс шығындар есебі, калькуляция баптары бойынша есебі және құрылымдары, аяқталмаған және көмекші өндірістердің есебі туралы. 25 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Эволюция бухгалтерского учета как науки

В середине XIX столетия в таких странах как Италия, Франция, Швейцария и Германия родилась подлинная наука – счетоведение 17 Октября 2010  Тип работы: доклад  Скачать

Эволюция бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет является важнейшим звеном современной системы управления деятельностью хозяйствующего субъекта (организации). Он осуществляет информационное обеспечение субъекта управления о финансово-хозяйственной деятельности. По его данным определяют результаты деятельности, как самой организации, так и ее подразделений, осуществляя повседневный контроль за рациональным использованием имеющихся ресурсов, составом, структурой и способами формирования финансовых результатов. Для характеристики и изучения итогов финансово-хозяйственной деятельности организации за отчетный период данные бухгалтерского учета обобщаются и систематизируются в отчетности 16 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Эволюция форм бухгалтерской отчетности

Серьезное отношение к бухгалтерской отчетности возникает с момента создания акционерных обществ. Еще в 1836 г. в стране было всего лишь десять акционированных предприятий, в начале ХХ в. их было около 2,5 тыс. К концу XIX в. и практики, и теоретики, и даже законодатели всерьез заинтересовались проблемами бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Вскоре был в России введен промысловый налог – ждать наведения порядка стало уже невозможно. 15 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Экологическая маркировка. Критерии экологической частоты

Экологическая маркировка — один из видов экологической декларации, характеризующей воздействие продукции или услуги на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла. Маркировка может иметь форму знака, графического изображения на изделии или таре, может быть представлена в виде текстового документа, технического бюллетеня, рекламного, публичного объявления и т. п. 05 Мая 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Экологический аудит

Целью курсовой работы является рассмотрение экологического аудита в Республике Казахстан.
В соответствии с целью курсовой работы, определяющей общую структуру изложения, были сформулированы следующие задачи:
- раскрыть понятие аудита, его значение и место в рыночной экономике;
- рассмотреть нормативно-правовые документы в сфере экологического аудита;
-рассмотреть понятие, сущность а также цели аудита в сфере экологии;
-изучить программы экологического аудита, а также аудиторское заключение в данном виде аудита
03 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Экологический аудит

Экологический аудит (ЭА) –

§ независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности [ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»];
12 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Экономика отросли

Формирование системы ценообразования происходит под воздействием целого комплекса политических, экономических, социальных и психологических факторов. По сути, цены являются «зеркалом» государства, отражающим все основные изменения в экономике и обществе в целом. 15 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Экономикалық талдау түрлерінің жіктелуі

Ќаржылық талдаудың мақсаты – анықталған нәтижелер негізінде кәсіпорынның қаржылық жағдайына баға беру, оны жақсарту бойынша ұсыныстар жасау. Ол ішкі және сыртқы болуы мүмкін. Ішкі қаржылық талдау қалыптасқан қаржылық жағдайдың себептерін терең талдап, оны жақсарту бойынша шаралар белгілейді. Ал сыртқы қаржылық талдаудыњ міндеті сыртқы ақпарат пайдаланушыларқызығушылығымен анықталады. 28 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Экономикалық мазмұнына қарай былайша топтастырылады

Пайда және оны белгілейтін факторлар - Нарық экономикасының құндық инструменттерінің жалпы жүйесінде пайда маңызды орын алады. Ол фирманыңэкономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді, оның қаржылық төуелсіздігіне кепілдік береді. Нарық жағдайында пайда нені, қалай және қандай көлемде өндіру керек деген мәселелерді шешуге көмектеседі. Сондықтан өндірілген (сатылған) тауарлар мен қызметтердің саны қанша және олардың бағасы қандай болғанда барынша мол пайда түседі деген сауал өндірушілерді ынталандырады Пайда теориясы классикалық мектеп қалыптасқаннан бері, барлық ірі экономистердің оқулықтарынан орын алған. 18 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Экономикалық талдау

Адамның әрекет ететін барлық сферасында, барлық ғылыми салада (саяси, халықаралық, қоғамдық, әлуметтік, экологиялық, мәдени тұрмыстық) анализ және синтезді қолданбау мүмкін емес. Әсіресе анализ және синтездің экономикадағы маңызы өте зор, өйткені экономика барлығының негізі болып табылады. Егер эконмикалық проблемалар туындап және олар шешілмеген жағдайда ол проблемалар қоғамның өзге сферасына жағымсыз әсерін тигізеді. Эконмиканы жан-жақты қарастыру, шаруашылық қызметтерді зерттеу және соңғы нәтижелерін талдау бұл экономикалық талдау болып табылады. 24 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать