Організація і методика аудиту готової продукції сільськогосподарських підприємств

Дата добавления: 30 Марта 2014 в 16:06
Автор: v********@mail.ru
Тип работы: реферат
Скачать полностью (23.61 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Міністерство аграрної політики України.doc

  —  87.00 Кб

Аудитору необхідно перевірити:

   - чи укладені договори на постачання готової продукції і правильність їхнього оформлення;

   - чи правильно оформлені документи на відвантаження продукції;

   - чи правильно оформлені ціни на відвантажену продукцію;

   - чи правильно установлені відпускні ціни з урахуванням оплати витрат по доставці продукції від постачальника до покупця відповідно до укладеного договору постачання;

   - чи вчасно пред'являлися в банк платіжні вимоги-доручення за відвантажену продукцію;

   - чи правильно оформлені документи по відпуску продукції, якщо продукція відпускається безпосередньо зі складу постачальника;

   -  чи правильно організований складський облік готової продукції;

   - чи правильно ведеться аналітичний і синтетичний облік відвантаження і реалізації продукції.

Аудит обліку витрат на продаж

Витрати, зв'язані з продажем продукції, товарів, робіт і послуг, враховуються на рахунку "Витрати на збут" . До них відносяться: витрати на  упакування виробів на складах готової продукції; витрати по доставці продукції на станцію відправлення, навантаженню у вагони, судна, автомобілі й інші транспортні засоби; комісійні збори і відрахування, що сплачуються збутовим і іншім посередницьким організаціям; витрати на рекламу; витрати на представницькі витрати й інші аналогічні по призначенню витрати.

3. Методи  збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці

 

Перевіряючи   організацію  бухгалтерського  обліку  готової  продукції на  підприємстві,  аудитор   на  основі  вивчення  і  порівняння  даних   первинних   розрахунково-платіжних   документів  (рахунків-фактур,  накладних,  вимог  на  відпуск  матеріалів  та  ін.)  і  облікових   регістрів (карток  складського  обліку,  звітів  про  рух  цінностей,  відомостей,  журналів і  т.д.)  встановлює   повноту  оприбуткування  готової  продукції,  правильність   її  оцінки,  обґрунтованість  списання  у  витрачання, оформлення реалізації готової продукції, своєчасність розрахунків з покупцями.

Обов’язковому   контролю   підлягає   обґрунтованість   відшкодування  ПДВ   по  придбаним   підприємством   матеріальним  цінностям і правильність відокремлення ПДВ від реалізації готової продукції.  Перевірка   проводиться  аудитором  по  даним    розрахунково-платіжних  документів,   документів  на  оприбуткування  і  використання   матеріально-виробничих  запасів .

Обґрунтованість  списання  матеріальних  цінностей  у  витрачання   з’ясовується  по  даним   відповідних  первинних  документів (накладних,  лімітно-забірних  карток,  актів  на  списання  МШП  і  т.д.). Аудитору  необхідно  встановити  правильність  оцінки  матеріальних  ресурсів  по  таким  операціям. 

Правильність  списання   матеріальних  ресурсів  на  виробничі  потреби   по кількості  і  вартості   аудитор  може   перевірити   шляхом  складання  балансових  розрахунків.  Для  цього  порівнюється  кількість  відпущених  виробничих  запасів  по  нормам  з  виходом  готової  продукції  в  натуральному  виразі.

Правильність  відображення  в  обліку  вартості   цінностей,  яких  не  вистачає (або  які  є  в лишку),  що  виявлені  під  час  інвентаризації,  перевіряється  аудитором  шляхом  аналізу   інвентаризаційних   описів  і  порівняльних відомостей,  наказів  керівника,  бухгалтерських  довідок,  рішень  судових  органів  і  т.д.  На  витрати  може  бути  списана  сума  нестач  цінностей   тільки  в  межах  природного  убутку,  нестачі  зверх   норм  повинні  відноситись  на  винних  осіб,  а  при  їх  відсутності  -  на  збитки  підприємства. Надлишки  цінностей  підлягають  оприбуткуванню,  а  їх  сума  -  віднесенню  на  прибуток.

Правильність  схем  кореспонденції  рахунків  по  списанню  матеріально-виробничих  запасів  зі  складу  встановлюється  аудитором,   як  правило,  шляхом  вибіркового  контролю   записів  в  облікових  регістрах  по  рахункам  20 – 28  і  співставлення    їх    з   даними  первинних  документів.  Йому  слід  впевнитись,  чи  не   списують  на  виробництво,  на  реалізацію  або  на  інші  цілі  не оприбутковані  матеріальні  цінності,  тобто  не  оформлені  документами  по  приходу  на  склад. Вартість  матеріалів,  витрачених  на  будівництво  об’єктів  основних   засобів,  їх   ремонт,  не  повинна  відноситись    на собівартість.  Якщо  в  звітному   періоді  матеріально-виробничі  запаси  реалізовувались  на  сторону,  аудитору  потрібно   вияснити  правильність  розрахунку   податку  на  прибуток  і  ПДВ.

Основними  методами,  що  використовуються  аудитором  при  аудиті  готової  продукції,  є  опитування,  фізична  перевірка,  порівняння,  підрахунок,  документальна  перевірка,  вибіркове  дослідження [9, с. 61].

Під  час   аудиту  готової  продукції    використовуються  такі   аудиторські  процедури:

- аналіз  розрахунково-платіжних  документів,  які  підтверджують   надходження   матеріальних  цінностей   від  постачальників:   платіжні   вимоги-доручення,   рахунки   фактури, товарно-транспортні   накладні   з  різними   додатками (специфікацією,  сертифікатами,  посвідченнями  якості).  Аналіз  документів   по обліку   надходження   готової   продукції з  виробництва  на  склад;

- співставлення  даних   документів   з  оплати  постачальникам  та  даних   документів   на  оприбуткування     матеріальних  цінностей,  а  також   перевірка  наявності   правильно   оформлених   договорів за  цими  угодами;

- співставлення   даних  первинних  документів   по  надходженню  цінностей  з  даними  складського   обліку   та  регістрів   бухгалтерського  обліку;

- перевірка  правильності  оцінки  (згідно  облікової   політики)  ТМЦ  при  надходженні,  придбанні;

- з   метою  встановлення   істини   проводять   письмові  запити,  усні  опитування  працівників,  зустрічні  перевірки;

- перевірка   правильності  обліку  та  прийняття  до  заліку  (відшкодуванню)  ПДВ;

- перевірка   правильності  кореспонденції   рахунків  -  чи  не  має  випадків,   коли  матеріальні  цінності,  що  надійшли,  не оприбутковані,  а  віднесені  на  інші  рахунки;

- співставлення  і  порівняння   даних   документів   на  списання  цінностей   та  відповідних   регістрів   бухгалтерського  обліку.  Особлива  увага  звертається  на  списання   матеріалів  на  реалізацію,  а  також   на  операції,  пов’язані   з  видачею  готової  продукції  в  рахунок  оплати  праці;

- перевірка  правильності  оцінки  матеріальних  цінностей,  списаних   на  витрати  виробництва   та  реалізованих;

- перевірка  правильності   кореспонденції   рахунків   по  списанню  ТМЦ  зі  складу,  витрачання  у  виробничій  та  невиробничій  діяльності,   реалізації  тощо. 

- вивчення  дотримання  правил  видачі  довіреностей   на  одержання  ТМЦ;

- документальна  перевірка  списання   матеріалів  у  виробництво,  за  допомогою  якої  встановлюють  відповідність норм  в  документах  на  списання  нормативним  даним;  відповідність  кількості  списаної  сировини   витратам  цієї  сировини  за  нормами.

Висновок

 

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації.

Готовою продукцією, призначеною для продажу, вважають закінчені обробкою вироби, які пройшли випробування, приймання і відповідають технічним вимогам і стандартам.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 «Запаси» та 16 «Витрати».

Для обліку готової продукції призначений рахунок 26 «Готова продукція».

Аудит готової продукції можна поділити на чотири етапи:

- аудит обліку готової продукції;

- аудит неврахованої продукції;

- аудит обліку відвантаження  і реалізації готової продукції;

- аудит обліку витрат на продаж.

В  ході  аудиту  готової  продукції  аудитор  вирішує  наступні  завдання: підтвердження  обґрунтованості  вибору  і  правильності  застосовування   варіанту  оцінки  готової  продукції; встановлення  повноти  оприбуткування  готової  продукції ; підтвердження  обсягів  відвантаженої  і  реалізованої  продукції;      підтвердження  собівартості  відвантаженої  і  реалізованої  продукції. Насамперед аудитор повинен з'ясувати, як оцінюється на підприємстві готова продукція. У бухгалтерському обліку готова продукція винна оцінюватись відповідно до П(З)БО 9 "3апаси" за первісною вартістю.

Список використаних джерел

 

 

1. Закон  України  “Про  аудиторську  діяльність” // Голос  України. – 1993. - № 99

2. Білоусов А.  Внутрішній аудит : перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 2. -  С. 54-57

3. Кінащук Л. Проблеми організаційного та методичного забезпечення аудиту / // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. -  С. 87-89

4. Петрик О.  Аудиторська діяльність в Україні: законодавчо-нормативне регулювання, сучасний стан // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 11. -  С. 59-65

5. Кулаковська  Л.П. Основи  аудиту : курс  лекцій. Житомир:  ЖІТІ, 2000. – 608 с.

6. Організація   бухгалтерського  обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

7. Усач Б.Ф. Аудит: Навч.посіб. - К.: Знання Прес, 2002. - 223 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

1. Поняття та класифікація готової  продукції………………………………...4

2.Етапи аудиту готової продукції……………………………………………...7

3.Методи збирання аудиторських  доказів, що застосовуються при  перевірці………………………………………………………………………..11

ВИСНОВОК……………………………………………………………………14

Список використаних джерел……………………………………...15

 

 

 

 

 

 


Страницы:← предыдущая12
Описание работы
Для підтвердження достовірності звітної і облікової інформації господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи фінансового контролю на основі вивчення і використання міжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження здійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами.
Содержание
содержание отсутствует